Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedtægt om tillæg til politivedtægten for Nykøbing F. politikreds af 18. juni 1969


§ 6, stk. 1:

Politiet kan forbyde enhver, der opholder sig på vej, at stå stille der eller færdes frem og tilbage på kortere strækninger, når den pågældendes ophold eller færden medfører ulempe for omboende eller forbipasserende, eller der er begrundet formodning om, at den pågældende på dette sted udøver et ulovligt erhverv.

§ 6, stk. 2:

Har en person flere gange på samme vejstrækning eller i de dertil stødende nødtørftsanstalter, porte, udkørsler og lignende overtrådt bestemmelserne i §§ 3-5, og er der grund til at befrygte, at den pågældende vil gentage forseelserne inden for det nævnte område, kan politiet meddele den pågældende forbud imod inden for et angivet tidsrum, der ikke kan overstige 2 år, at færdes frem og tilbage eller at tage ophold på vejen eller de øvrige ovennævnte steder inden for en afstand af 100 meter fra det sted, hvor den seneste overtrædelse er begået.

§ 6, stk. 3:

Bestemmelsen i stk. 2 finder, for så vidt angår vejstrækninger, tilsvarende anvendelse overfor den, mod hvem bestemmelserne i stk. 1 i oftere gentagne tilfælde er bragt i anvendelse.

§ 6, stk. 4:

Forbud efter stk. 2 og 3 skal meddeles skriftligt og være begrundet. Bestemmelsen træder i kraft den 8. august 1988.

POLITIMESTEREN I NYKØBING F., den 28. juli 1988.

B. Risager

Officielle noter

Ingen