Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om anklageskrifter


forside til vejledning om anklage.skr.

RIGSADVOKATEN

Porthusgade 3, 1213 Kbh. K.

Tlf. 33127200

V E J L E D N I N G

om

A N K L A G E S K R I F T E R

udsendt af

R I G S A D V O K A T E N

Afsnit 1. Indholdsfortegnelse:

Afsnit 2. Forord.

2.1. Forord nr. 1

Afsnit 3. Generel vejledning om udformningen af anklageskrifter.

3.1. Gerningsindholdet

3.2. Straffehjemmelen

3.3. Sanktionspåstand

3.4. Forelæggelse

3.5. Model for anklageskrift

og tillægsanklageskrift

Afsnit 4. Straffelovovertrædelser.

 • (eksempler)

4.1. Kapitel 14

(§ 119, §§ 121-122,

124-125 og 130-131)

4.2. Kapitel 15 (§ 134 a, § 135 og § 139)

4.3. Kapitel 16 (§ 144, § 152, § 154, § 155

og § 157)

4.4. Kapitel 17 (§ 158, § 162 - § 165)

4.5. Kapitel 19 (§ 171 og § 174)

4.6. Kapitel 20 (§§ 180-183 og § 191)

4.7. Kapitel 22 (§§ 203-204)

4.8. Kapitel 23 (§ 208, § 210 og § 215)

4.9. Kapitel 24 (§§ 216-219, §§ 222-225 og § 232)

4.10. Kapitel 25 (§§ 237-241, §§ 244-246 og §§ 249-253)

4.11. Kapitel 26 (§§ 260-261)

4.12. Kapitel 27 (§§ 263-266 og § 266 b)

4.13. Kapitel 28 (§§ 276-281, §§ 283-284 og § 288)

4.14. Kapitel 29 (§ 289, § 291, § 293 og § 298)

AFSNIT 2. Forord.

2.1. Forord nr. 1.

I august 1989 blev der nedsat en arbejdsgruppe vedrørende vejledning om udarbejdelse af anklageskrifter.

Oplægget til arbejdsgruppen var i skrivelse herfra følgende:

»Anklageskriftets funktion er af central betydning i strafprocessen. Gennem anklageskriftet tilkendegiver anklagemyndigheden over for tiltalte og retten indholdet af tiltalen, således at tiltalte og dennes forsvarer kan tilrettelægges forsvaret.

Der er derfor i retsplejeloven fastsat regler, der begrænser anklagemyndighedens adgang til at udvide tiltalen og i øvrigt til at foretage ændringer i anklageskriftets beskrivelse af de begåede handlinger.

Ifølge retspraksis stilles der store krav med hensyn til, hvor præcist anklageskriftet skal være udformet.

Samtidig er det af væsentlig retssikkerhedsmæssig betydning, at anklageskriftet så vidt muligt umiddelbart kan læses og forstås af tiltalte og andre f.eks. lægdommere uden særlige juridiske forkundskaber.

Anklagemyndighedens udformning af anklageskrifter er med mellemrum blevet kritiseret for at være for kompliceret, og i øvrigt at der anvendes et unødvendigt gammeldags sprog. Anklagemyndigheden har dog løbende søgt at forenkle anklageskrifterne og modernisere sproget heri.

Med henblik på at det kan overvejes, om der kan gennemføres yderligere forenklinger, uden at den nødvendige grundighed og præcision går tabt, har jeg besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe.«

Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning:

Statsadvokat Preben Alsøe

Dommer Mogens Beier

 • (Dommerforeningen)

Politimester Hanne Bech Hansen

 • (Politimesterforeningen)

Statsadvokat Peter Brøndt Jørgensen

 • (Vicestatsadvokatforeningen)

Politiassessor Finn Mikkelsen

 • (Politifuldmægtigforeningen)

Statsadvokat Birgitte Vestberg

 • (Formand)

I september 1990 forelå Arbejdsgruppens forslag til en vejledning om udformningen af anklageskrifter i de mest almindeligt forekommende typer af straffelovsovertrædelser. Forslaget er delt op i et afsnit med generelle retningslinier om anklageskriftets indhold (afsnit 3) og et afsnit med eksempler på udformningen af gerningsindholdet inden for de enkelte typer af straffelovsovertrædelser (afsnit 4). Det bemærkes specielt, at citeringen af straffelovens § 21 i forsøgstilfælde er begrundet i hensynet til korrekte præmisser og dermed korrekt rapportering til kriminalregisteret.

Den endelige vejledning er i overensstemmelse med arbejdsgruppens forslag, bortset fra enkelte sproglige ændringer, der er foreslået, efter at samtlige statsadvokater har haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til arbejdsgruppens forslag.

Vejledningen angår kun udfærdigelse af anklageskrifter. Retsmødebegæringer med henblik på, at sagen fremmes som tilståelsessag, bør normalt indeholde en beskrivelse af de omstændigheder i forbindelse med lovovertrædelsen, som efter anklagemyndighedens opfattelse skal være omfattet af gerningsmandens uforbeholdne tilståelse, for at sagen kan fremmes, herunder i sager om forsøg, at der ikke er tale om frivillig tilbagetræden.

Vejledningen vil siden blive udsendt i et løsbladssystem med sidenummerering efter samme system som Bødekataloget. Herved er der mulighed dels for rettelser og tilføjelser inden for de eksisterende emner, dels for en eventuel senere udvidelse af vejledningen til de mest almindeligt forekommende særlovsovertrædelser.

Forslag til ændringer i eller tilføjelser til vejledningen sendes til Rigsadvokaturen.

Jeg kan anbefale, at politiet og anklagemyndigheden i videst muligt omfang følger anvisningerne i vejledningen, herunder den mere forenklede gerningsbeskrivelse i forhold til tidligere.

Det gælder også den afkortede gerningsbeskrivelse i voldssager, der må anses at være i overensstemmelse med den ved straffelovsændringen i 1989 tilsigtede forenkling.

København i september 1991

Asbjørn Jensen AF

SNIT 3. Generel vejledning om udformningen af anklageskrifter.

Retsplejelovens § 831 indebærer, at et anklageskrift skal indeholde følgende oplysninger:

A. tiltaltes fulde navn og CPR.NR.

B. den ret, hvor sagen anlægges.

C. forbrydelsens og lovens navn samt den regel, der påstås overtrådt.

D. tid og sted for lovovertrædelsen, den krænkede interesse samt den måde lovovertrædelsen er udført på.

Gengivelsen af lovens oplysning om forbrydelsens gerningsindhold kan udelades af anklageskriftet og i stedet gennemgås i retten i forbindelse med forelæggelse af sagen.

3.1. Gerningsindholdet.

3.1.1. Generelt.

Formålet med anklageskriftet er at fastsætte rammerne for sagens afgørelse og dermed vejlede tiltalte om de omstændigheder, der begrunder anklagemyndighedens påstand om domfældelse. Dette indebærer, at hvert led i gerningsindholdet skal være beskrevet, men det er unødvendigt at anføre detailler udover, hvad der er nødvendigt til domfældelse.

Angivelse af unødvendige detailler gør blot processen mere besværlig, da de enkelte led i tiltalen kræver bevisførelse.

I beskrivelsen af forsøg vil der dog være anledning til at anføre, hvad anklagemyndigheden finder, der var årsagen til, at forholdet ikke blev fuldbyrdet, hvis gerningsmanden påstår, at der foreligger frivillig tilbagetræden fra forsøg.

Det er f.eks. unødvendigt i et anklageskrift for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, at indlede med: ..... ved vold eller trussel om vold at have overfaldet nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste, under udførelsen af tjenesten, idet tiltalte .....

Faktiske omstændigheder, der ønskes tillagt betydning ved strafudmålingen, bør dog nævnes i anklageskriftet. Eksempelvis voldens karakter ved overtrædelse af straffelovens § 244 og § 245 (slag med knyttet eller flad hånd i ansigtet/slag eller stik med våben).

Under samme forudsætning bør en skade nævnes, mens tilstedeværelsen af ex. mærker og blodudtrædninger kan nævnes i forelæggelsen,jf. afsnit 3.4.

Ved berigelseskriminalitet bør udbyttets omtrentlige størrelse anføres, herunder om pengeskab/box er åbnet.

Biomstændigheder uden betydning for sanktionen bør udelades af anklageskriftet, men retten kan orienteres herom ved forelæggelsen.

For at tiltalte kan tilrettelægge sit forsvar, er det nødvendigt, at tiltalen er formuleret sådan, at den kan forstås af personer uden juridisk uddannelse. Fremmedord og juridiske fagudtryk bør derfor ikke anvendes, og det bør tilstræbes at benytte et så enkelt og let forståeligt sprog som muligt. Slangudtryk bør dog ikke anvendes i et anklageskrift.

Det er endvidere påkrævet, at tiltalen udformes, så den er overskuelig og egnet til oplæsning. Det må derfor anbefales, at længere hændelsesforløb beskrives i flere sætninger, der opdeles med punktum, eller eventuelt opdeles i adskilte gerningsindhold.

Vedrørende skriftsprog og forståelighed henvises til »- og uden omsvøb tak!», der er udgivet af Statens Informationstjeneste.

3.1.2. Flere forhold.

Rejses tiltale for flere forhold gengives forholdene i rette tidsfølge. Dette giver overblik over det kriminelle forløb og over, om straffen skal fastsættes som fællesstraf eller tillægsstraf,jf. straffelovens § 61, stk. 1 og 2, samt § 89, eller om der skal tages stilling til en reststraf, jf. straffelovens § 40, stk. 1.

3.1.3. Ensartede forhold.

Omfatter sagen en række ensartede forhold, kan disse beskrives under en fælles overskrift, som f.eks. gengivet vedrørende § 171.

Denne fremgangsmåde kan efter omstændighederne også anvendes, selv om rette tidsfølge dermed brydes.

3.1.4. Forbrydelsens navn.

Det forekommer, at overtrædelser har fået almindeligt kendte betegnelser, der ikke i loven er angivet som forbrydelsens navn - ex. hærværk og brugstyveri. Disse betegnelser kan anvendes, men er af konsekvenshensyn ikke brugt i modellerne.

3.2. Straffehjemmelen.

3.2.1. Citering og omtale i øvrigt.

3.2.1.1. Citering i anklageskriftet.

Ofte findes straffehjemmelen i den materielle regel og fremgår derfor direkte af anklageskriftet. Er dette ikke tilfældet - som f.eks. i straffelovens kap. 28 om berigelsesforbrydelser - er det kun påkrævet at citere straffereglen, hvis den strengere straffehjemmel påstås anvendt, f.eks. straffelovens § 286. Medvirkensreglen i straffelovens § 23 skal som hovedregel ikke nævnes, da den hverken vejleder om gerningsindhold eller strafvalg.

3.2.1.2. Omtale i øvrigt.

Når straffehjemmelen og § 23 ikke nævnes i anklageskriftet, skal retten have oplysning om strafferamme og medvirkensregel i forbindelse med en forelæggelse af sagen eller under proceduren.

3.2.2. Strafskærpende omstændigheder.

Påstås der en højere straf end normalt på grund af omstændigheder, hvorunder overtrædelsen er begået, jf. f.eks. straffelovens § 83 og § 154, anføres dette.

3.2.3. Strafskærpelse p.g.a. flere forhold.

Foreligger flere forhold til pådømmelse og dette begrunder anvendelse af skærpet straf efter f.eks. § 216, stk. 2, § 288, stk. 2, eller den generelle regel i § 88, stk. 1, 2. led, skal dette fremgå af anklageskriftet.

3.3. Sanktionspåstand.

3.3.1. Straf.

3.3.1.1. Angivelse i anklageskriftet.

Almindeligvis angives anklagemyndighedens påstand om udmåling af straf ikke i anklageskriftet, medmindre dette har betydning for, om f.eks. domsmænd skal medvirke, jf. retsplejelovens § 688, stk. 2,nr. 2, eller for, om sagen med tiltaltes samtykke kan fremmes uden hans tilstedeværelse, jf. retsplejelovens § 847, stk. 2, nr. 3.

Ved fiskale overtrædelser med takstmæssig straf kan bødepåstanden dog angives, og det samme gælder størrelsen af en tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

3.3.1.2. Proceduren.

Redegørelse for retspraksis og strafudmåling sker under proceduren, hvor sagens beviser gennemgås og forholdets karakter (grovhed) vurderes.

3.3.2. Særforanstaltning.

Påstand om anvendelse af særforanstaltning efter straffelovens § 68 og § 70, jf. § 16 eller § 69, stk. 1, anføres i anklageskriftet.

3.3.3. Andre retsfølger.

Påstand om andre retsfølger angives, og hjemmelen hertil anføres.

Som eksempel på andre følger af den strafbare handling kan nævnes

arveretsfortabelse

erstatning

fortabelse af retten til forsikringssum

konfiskation

lovliggørelse under tvang af fortløbende bøder

omstødelse af ægteskab

rettighedsfortabelse (herunder frakendelse af kørekort)

udvisning

3.4. Forelæggelse.

Anklageskriftet angiver rammerne for anklagemyndighedens bevisførelse og medtager ikke alle omstændigheder af betydning for sagens forståelse.

Sådanne yderligere forhold kan -hvis de ikke er omtvistede - nævnes i en forelæggelse af sagen, inden retten hører tiltaltes og vidners forklaring. Formålet med forelæggelsen er at lette forståelsen af forklaringerne og gøre det muligt at koncentrere bevisførelsen. Som eksempel på forhold, som retten kan orienteres om ved en forelæggelse, kan nævnes

1. indholdet af de regler, der angives overtrådt

2. anmeldelser, eller andre omstændigheder, der henleder politiets opmærksomhed på sagen samt efterforskningens forløb

3. politiets iagttagelser/beskrivelse af gerningsstedet/rids

4. gennemgang af et tiltalt selskabs opbygning

5. skriftlige aftaler mellem parterne

6. sagkyndige erklæringer fra f.eks. læger eller teknikere

7. fængslingsgrunde og fængslingens varighed.

Opregningen er ikke udtømmende, og forelæggelsen må afpasses den enkelte sags omstændigheder.

Forelæggelsen skal være kortfattet og må ikke gengive forklaringer til politirapport.

Nedenfor gengives modeller for udfærdigelse af anklageskrift og tillægsanklageskrift samt eksempler på udformning af tiltalen i almindeligt forekommende typer af straffelovsovertrædelser.

3.5. Model for anklageskrift og tillægsanklageskrift.

A n k l a g e s k r i f t

Navn

Cpr.nr.

adresse, herunder post.nr.

(Arresten i .....)

tiltales ved retten i ..... (til straf) for (overtrædelse af/forbrydelsens navn efter) ..... lovens § ..... ved ..... dato, (tid), sted ..... nærmere udførelsesmåde .....

Der nedlægges i medfør af ..... påstand om

(For anklagemyndigheden møder .....).

T i l l æ g s a n k l a g e s k r i f t ..... .....

der ved anklageskrift af ..... er tiltalt ved retten i ..... tiltales yderligere for .....

Vedr. () bemærkes:

Arresten i .....: anvendes i stedet for adresse, når tiltalte er fængslet.

tid: klokkeslæt kan angives - evt. som cirka kl./omkring kl. Kendes tidspunktet ikke anføres ex. natten til den/ ..... om formiddagen/mellem den ..... og den .....

til straf: anvendes ikke, når der alene nedlægges påstand om andre retsfølger.

overtrædelse af/forbrydelsens navn efter:

markerer alternativer.

For anklagemyndigheden møder:

anvendes kun i sager, hvor statsadvokatens tiltale udføres af anklager i politikredsen.

Afsnit 4. Straffelovsovertrædelser (eksempler).

4.1. Kapitel 14 (§ 119, §§ 121-122, 124-125

 • og 130-131).

§ 119:

straffelovens § 119, stk. 1, ved den ..... kl. ..... på domhuset i ..... at have slået eller skubbet fængselsbetjent ..... under forsøg på undvigelse.

straffelovens § 119, stk. 1, ved den ..... på parkeringspladsen ved ..... efter at være anholdt at have sparket politibetjent ..... flere steder på kroppen, slået ham i ansigtet samt bidt ham i venstre arm.

straffelovens § 119, stk. 1, ved den ..... om eftermiddagen i X-købing kommunes socialforvaltning at have kastet en telefon efter sagsbehandler ....., der blev ramt på kroppen/undgik at blive ramt.

§ 121:

straffelovens § 121, ved den ..... kl. ..... i restaurant ....., X-gade i Y-købing, hvor politiet var kommet til stede for at ....., at have kaldt politiassistent ..... »et sort svin«.

§ 122:

straffelovens § 122 ved i perioden ....., hvor tiltalte udførte arbejde for ..... kommunes varmeforsyning, at have foræret afdelingsleder ..... 12 kasser vin for derved at formå denne til at handle pligtstridigt.

straffelovens § 122, ved den ..... cirka kl. ..... på landevejen mellem ..... og ..... at have tilbudt politiassistent ..... ..... kr. for at undgå spirituskontrol.

§ 124:

straffelovens § 124, stk. 1, ved i perioden ..... forskellige steder på ..... at have skjult ....., der var undveget fra strafafsoning.

straffelovens § 124, stk. 1, ved den ..... kl. ..... på .....vej i ..... at have befriet den anholdte ..... ved at åbne en dør i patruljevogn .....

§ 125:

straffelovens § 125, stk. 1, nr. 1, ved i tiden ..... på sin bopæl ..... at have skjult ..... for at unddrage denne fra bødefuldbyrdelse/afsoning af frihedsstraf

eller

skjult ....., der var eftersøgt som mistænkt/sigtet/

tiltalt for .....

straffelovens § 125, stk. 1, nr. 2, ved omkring den ..... at have bortskaffet en revolver, som ..... havde anvendt ved et drabsforsøg på ..... den .....

§ 130:

straffelovens § 130, ved den ..... ud for ..... at have meddelt ....., at han var fra politiet og beordret hende til at stå af cyklen/pålagt hende at møde til afhøring på politistationen i .....

§ 131:

straffelovens § 131, ved den ..... kl. ..... at have henvendt sig til ..... i lejligheden ..... og oplyst, at han kom fra kommunen for at efterse vandmåleren.

straffelovens § 131, ved i tiden efter den ..... at have drevet virksomhed som ..... selv om han var frakendt retten dertil.

straffelovens § 131, ved i perioden ..... ved skiltning på ..... torv i ..... at have udgivet sig som advokat, selv om beskikkelsen var deponeret.

straffelovens § 131, ved den ..... kl. ..... overfor ..... at have udgivet sig for at være kriminalassistent og afhørt ..... i anledning af et bedrageri.

4.2. Kapitel 15 (§ 134 a, § 135 og § 139).

§ 134 a:

alle for overtrædelse af straffelovens § 134 a, ved den ..... omkring kl. ..... groft at have forstyrret ro og orden på restaurant ....., idet de tiltalte i fællesskab gik til angreb på ....., ....., ..... samt andre politifolk og gæster, der søgte at forhindre slagsmål.

§ 135:

straffelovens § 135, ved den ..... cirka kl. ..... fra ..... ugrundet fra alarmcentralen at have påkaldt hjælp, idet tiltalte i strid med sandheden oplyste, at ..... var blevet påkørt af en bil, hvilket medførte udrykning af ambulance og politi.

§ 139:

straffelovens § 139, stk. 1, ved natten til den ..... at have væltet gravsten og ødelagt beplantning på kirkegården i .....

4.3. Kapitel 16 (§ 144, § 152, § 154, § 155 og § 157).

§ 144:

straffelovens § 144, ved i perioden ..... som afdelingsleder i ..... kommunes varmeforsyning uberettiget at have modtaget ..... til en samlet værdi af ..... kr. fra .....

straffelovens § 144, ved den ..... som værkfører ved ..... kommunes renovationsvæsen i forbindelse med kommunens køb af en specialtraktor uberettiget som gave at have modtaget en ..... riffel til en værdi af ..... kr. fra ..... ApS.

§ 152:

straffelovens § 152, stk. 1, ved om eftermiddagen den ..... i ..... til A uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger, der var meddelt ham i et lukket retsmøde, idet han meddelte A, at politiet siden den ..... havde aflyttet B.s telefon og gav A lejlighed til at læse med i en politirapport, hvoraf det fremgik, at politiet mellem den ..... og den ..... havde aflyttet telefonsamtaler mellem A og B, ligesom tiltalte refererede indholdet af disse samtaler.

straffelovens § 152, stk. 1, ved i .....(måned) ..... som socialrådgiver i ..... at have oplyst til ....., at ..... havde søgt førtidspension.

straffelovens § 152, stk. 2, ved omkring den ..... mod betaling af ..... kr. at have oplyst over for ..... at ..... var sigtet for ....., hvilken oplysning tiltalte havde fra sit arbejde som .....

§ 154:

underslæb efter straffelovens § 278, stk. 1, nr. 3, jf. § 154, ved i perioden ..... som hjemmehjælper for ..... i ..... uretmæssigt at have brugt cirka ..... kr., som tiltalte hævede på ..... sparekassebøger, der var betroet hende.

§ 155:

straffelovens § 155, ved i sidste halvdel af ..... måned ..... som forsvarer for ..... at have unddraget et brev fra denne til ..... fra censur ved at medtage brevet fra arresthuset i ..... og lægge det i en postkasse.

straffelovens § 155, 2. pkt., ved den ..... som ..... i ..... kommune at have misbrugt sin stilling til at krænke det offentliges ret ved ..... for derved at skaffe A en uberettiget fordel - at have oplyse, at A var »kvalificeret til at undervise/opdrage børn og unge med en sværhedsgrad, der berettiger til seks til otte gange plejevederlag«.

§ 157:

straffelovens § 157, ved den ..... groft at have forsømt sit arbejde som ....., idet tiltalte faldt i søvn med den følge, at ..... tog hans nøgler og låste sig ud af .....a.skr.vejl.-afsnit 4.44.4-01

4.4. Kapitel 17 (§ 158, § 162 - § 165).

§ 158:

A for medvirken til falsk forklaring for retten efter straffelovens § 158, stk. 1, ved i tiden mellem den ..... og den ..... at have tilskyndet B til som vidne under domsforhandlingen i en sag mod A, der var tiltalt bl.a. for spirituskørsel, i strid med sandheden at forklare, at A efter kørslen og forud for udtagelse af blodprøve havde drukket det meste af en halv liter »Gl. Dansk«.

B for overtrædelse af straffelovens § 158, stk. 1, ved den ..... som vidne i ..... under en straffesag mod A, der var tiltalt bl.a. for spirituskørsel, i strid med sandheden at have forklaret, at A efter kørslen og forud for udtagelse af blodprøve havde drukket det meste af en halv liter »Gl. Dansk«.

§ 162:

straffelovens § 162, ved den ..... i fogedretten i ..... i strid med sandheden at have oplyst, at hans personbil ..... var solgt/at han intet kunne anvise som genstand for udlæg.

§ 163:

straffelovens § 163, ved den ..... som læge i ..... at have attesteret, at han havde undersøgt ....., der var begæret indlagt med hjemmel i lov om bl.a. tvang i psykiatrien.

§ 164:

straffelovens § 164, stk. 1, ved den ..... om aftenen under afhøring som mistænkt for ..... på politigården i ..... med forsæt til at en uskyldig blev sigtet for et strafbart forhold urigtigt at have oplyst at være ..... cpr.nr. ..... boende .....

straffelovens § 164, stk. 1, ved den ..... om morgenen til politiet i ..... med forsæt til, at en uskyldig blev sigtet, dømt eller undergivet anden strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, at have anmeldt, at ..... havde voldtaget hende ..... i lejligheden .....

straffelovens § 164, stk. 3, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... sygehus med forsæt til, at ..... med dennes samtykke blev sigtet, dømt eller undergivet anden strafferetlig retsfølge for et forhold, han ikke havde begået, urigtigt til politiet at have oplyst, at ..... uberettiget havde brugt personbil .....

straffelovens § 164, stk. 3, ved den ..... på sin bopæl ..... med forsæt til, at han selv blev sigtet, dømt eller undergivet anden strafferetlig retsfølge for et forhold, han ikke havde begået, urigtigt til politiet at have oplyst, at han uberettiget havde brugt personbil .....

straffelovens § 164, stk. 3, ved den ..... under afhøring på sin ..... bopæl med forsæt til selv at blive sigtet for ..... til politiassistent ..... urigtigt at have forklaret, at han den ..... ca. kl. ..... var fører af personbil ..... under kørsel ad ..... i .....

§ 165:

straffelovens § 165, ved den ..... til politiet i ..... i strid med sandheden at have anmeldt, at hans bil uberettiget var fjernet fra .....

straffelovens § 165, ved den ..... til politiet i ..... i strid med sandheden at have anmeldt, at hun om natten den ..... var blevet voldtaget på skråningen mellem ..... og .....

4.5. Kapitel 19 (§ 171 og § 174).

§ 171:

dokumentfalsk efter straffelovens § 171, ved den ..... over for ..... at have brugt en check på ..... kr., som han havde underskrevet med falsk navn.

dokumentfalsk efter straffelovens § 171, ved i følgende tilfælde at have brugt checks, som han havde udfyldt og underskrevet med falsk navn:

 

 Dato:        Modtager:         Beløb: 

 ------------------------------------------------------- 

 -           -             - 

 -           -             - 

 -           -             - 

 -           -             - 

                        --------- 

                 I alt       kr. 

§ 174:

overtrædelse af straffelovens § 174, ved den ..... over for personalet på paskontoret i ..... politikreds at have brugt .....'s dåbsattest og personnummerbevis, hvorved tiltalte fik udstedt pas i .....'s navn.

overtrædelse af straffelovens § 174, ved den ..... i paskontrollen i ..... at have brugt et pas udstedt til .....

4.6. Kapitel 20 (§§ 180 - 183 og § 191).

§ 180:

overtrædelse af straffelovens § 180, ved den ..... at have sat ild til ejendommen ..... under sådanne omstændigheder, at han indså, at ..... og dennes børn ..... og ....., der sov på 1. sal i ejendommen, udsattes for overhængende livsfare.

overtrædelse af straffelovens § 180, ved den ..... med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse på fremmed ejendom flere steder at have sat ild til firmaet .....'s ..... .....vej ..... i .....

Ved branden skete skade på bygningerne for ..... millioner kr. og på lagervarer samt andet løsøre for ..... millioner kr.

§ 181:

overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1, ved den ..... at have sat ild til .....'s ejendom ..... i .....

Ved branden skete skade på fast ejendom for ..... kr. og på løsøre for ..... kr.

overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 2, ved den ..... med forsæt til at besvige brandforsikringen at have sat ild til sin ejendom ....., ....., der nedbrændte.

Ved branden skete skade for ..... kr.

overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 2, ved den ..... med forsæt til at krænke panthaveres rettigheder på rastepladsen ved ..... at have sat ild til personbil ....., der udbrændte.

overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 2, ved den ..... efter aftale med restauratør ..... at have sat ild til restaurant ..... i ..... med forsæt til at besvige brandforsikringen.

Ved branden skete skade på fast ejendom for ca. ..... kr. og på løsøre for ca. ..... kr.

§ 182:

overtrædelse af straffelovens § 182, ved den ..... uagtsomt at have forvoldt ildebrand på .....'s landejendom, ....., ....., ved at have kastet en cigaret fra sig på halmloftet.

Ved branden skete skade på fast ejendom for ca. ..... kr. og anden skade for ca. ..... kr.

§ 183:

overtrædelse af straffelovens § 183, ved den ..... i ..... lystbådehavn at have sprængt en rørbombe i kahytten på motoryachten .....

Ved eksplosionen skete skade på fartøjet for ca. ..... kr.

§ 191:

overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., ved i perioden ..... til et større antal personer i ..... at have solgt ca. ..... for ca. ....., hvorved han tjente ca. ..... kr.

overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt., ved i ..... måned 19..... i ejendommen ....., ....., at have overdraget ca. ..... kg amfetamin til .....

overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., ved i ..... måned 19..... med henblik på overdragelse at have indført ca. ..... fra ..... til Danmark.

overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2 pkt., ved i slutningen af 19..... på sin bopæl ..... med henblik på overdragelse at have modtaget ca. .....heroin af .....

overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., ved fra begyndelsen af ..... til ..... måned 19..... delvis med henblik på overdragelse på sin landejendom, ....., ....., at have fremstillet .....

overtrædelse af straffelovens § 191 a, ved den ..... at have hjulpet ..... med at inddrive ..... kr., som ..... skyldte ..... i forbindelse med dennes handel med euforiserende stoffer.

overtrædelse af straffelovens § 191 a, ved i perioden ..... på sin bopæl ..... for ..... at have opbevaret ..... kr., som stammede fra handel med euforiserende stoffer.

overtrædelse af straffelovens § 191 a, ved ..... at have transporteret ..... kr., der hidrørte fra handel med euforiserende stoffer, fra .....'s bopæl, ..... til restaurant ....., hvor han videregav beløbet til......

4.7. Kapitel 22 (§§ 203 - 204).

§ 203:

overtrædelse af straffelovens § 203, stk. 1, ved fra midten af ..... til begyndelsen af ..... i sin lejlighed ..... at have søgt erhverv ved hasardspillet »Manilla«.

overtrædelse af straffelovens § 203, stk. 1, og § 204, stk. 1, ved i perioden ..... i restauration ....., som tiltalte drev, at have søgt erhverv ved hasardspil og ydet husrum hertil ved at udbetale penge og yde fortæring for point vundet på gevinstgivende spilleautomater af typen .....

§ 204:

overtrædelse af straffelovens § 204, stk. 1, ved den ..... i ..... Bodega at have ydet husrum til de medtiltalte ....., der spillede poker med penge som indsats.

overtrædelse af straffelovens § 204, stk. 3, ved den ..... på ..... Bodega at have spillet poker med penge som indsats.a.skr.vejl.-afsnit 4.84.8-01

4.8. Kapitel 23 (§ 208, § 210 og § 215).

§ 208:

overtrædelse af straffelovens § 208, stk. 1, ved den ..... 19..... på ..... Rådhus ..... at have indgået ægteskab med A, selv om han var gift med B, hvilket A var uvidende om.

Der nedlægges i medfør af ægteskabslovens § 23 påstand om, at det den ..... 19..... indgåede ægteskab mellem tiltalte og A omstødes.

§ 210:

overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1, jf. § 222, stk. 1, ved i årene 19 ..... og 19 ..... på sin bopæl i ..... flere gange at have haft samleje med sin datter ..... født .....

overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 3, jf. § 222, stk. 2, ved i sommeren ..... i et sommerhus i ..... at have slikket sin 10-årige datter ..... i kønsdelen.

§ 215:

overtrædelse af straffelovens § 215, ved at have unddraget A, født den ....., fra moderens myndighed, idet tiltalte, selv om ..... byret den ..... midlertidigt og den ..... ved dom endeligt tillagde moderen forældremyndigheden alene, den ..... omkring kl. ..... fjernede A fra moderens opholdssted ..... i ..... og holdt barnet skjult indtil den .....

4.9. Kapitel 24 (§§ 216 - 219, §§ 222 - 225 og § 232).

§ 216:

forsøg på voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, jf. § 21, ved ..... ca. kl. ..... i ..... på ..... at have forsøgt at skaffe sig samleje med ..... ved at gribe ..... om halsen med begge hænder og slæbe hende op ad en skrænt, hvorefter tiltalte lagde sig ned og sagde: »Hvis du ikke ligger stille, slår jeg dig ihjel«, ligesom han slog hende i ansigtet, da hun skreg og sparkede.

voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, ved den ..... ca. kl. ..... i soveværelset i lejligheden .....vej i ..... at have tiltvunget sig samleje med A ved at fastholde hende og nikke hende en skalle.

§ 217:

overtrædelse af straffelovens § 217, ved den ..... om eftermiddagen at have skaffet sig samleje med ..... på hotel ..... i ..... ved at true med at røbe for andre, at hun havde haft et seksuelt forhold til .....

§ 218:

overtrædelse af straffelovens § 218, stk. 1, ved flere gange i ..... måned 19..... at have udnyttet .....'s åndssvaghed/sindssygdom til at skaffe sig samleje med ham uden for ægteskab forskellige steder i ..... skov.

overtrædelse af straffelovens § 218, stk. 2, ved den ..... ca. kl. ..... i lejligheden ..... i ..... at have skaffet sig samleje med ....., der på grund af træthed og/eller spirituspåvirkethed var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

§ 219:

overtrædelse af straffelovens § 219, ved natten til den ..... på ..... centret ..... i ....., hvor tiltalte var ansat som omsorgsmedhjælper, at have haft samleje med ....., der opholdt sig i centret som varetægtsfængslet.

§ 222:

forsøg på overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 21, ved en gang i ..... på bopælen ..... i ..... at have forsøgt samleje med den 14-årige .....

overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1 og stk. 2, ved fra foråret 19..... til foråret 19..... i ejendommen ..... 8 gange at have haft samleje med ..... født den .....

§ 223:

overtrædelse af straffelovens § 223, stk. 1, ved den ..... i redskabsrummet på ..... skole, hvor han var lærer, at have haft samleje med ....., født den ....., der var elev på skolen.

§ 224:

overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 2, stk. 222, ved i en periode i ..... buskadset bag ..... skole flere gange at have slikket den 10-årige ..... i skridtet.

§ 225:

overtrædelse af straffelovens § 225, jf. § 2, stk. 222, og § 216, stk. 1, ved den ..... omkring kl. ..... i området syd for ..... at have båret den 5-årige ..... ind i en træbevoksning, og da drengen protesterede, at have holdt ham for munden, ligesom han lagde drengen ned på skovbunden og under trussel om »tærsk« fik drengen til at tage sine benklæder af, hvorefter tiltalte suttede på drengens kønslem og onanerede sit kønslem til sædafgang.

§ 232:

overtrædelse af straffelovens § 232, ved i perioden ..... flere gange at have blottet sig for forbipasserende i ..... parken i .....

4.10. Kapitel 25 (§§ 237 - 241, §§ 244 - 246 og §§ 249 - 253).

§ 237:

manddrab efter straffelovens § 237, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... ved omsnøring af halsen med et reb at have dræbt .....

manddrab efter straffelovens § 237, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... ved slag med koben at have dræbt .....

manddrab efter straffelovens § 237, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... ved knivstik at have dræbt .....

§ 238:

overtrædelse af straffelovens § 238, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... ved drukning at have dræbt sit nyfødte barn.

§ 239:

overtrædelse af straffelovens § 239, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... ved slukning af respirator at have dræbt ....., der havde fremsat bestemt begæring herom.

§ 240:

overtrædelse af straffelovens § 240, 1. pkt., ved den ..... ca. kl. ..... på ..... at have afleveret en pistol til ..... og derved medvirket til, at ..... begik selvmord.

overtrædelse af straffelovens § 240, 2. pkt., ved den ..... ca. kl. ..... for at kunne arve at have afleveret en pistol til ..... og derved medvirket til, at ..... begik selvmord.

§ 241:

overtrædelse af straffelovens § 241, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... under rensning af et gevær uagtsomt at have affyret et skud, som ramte ..... med døden til følge.

overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, samt straffelovens § 241, ved den ..... ca. kl. ..... i krydset ..... i ..... som fører af ..... at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at køre frem for rødt lys. Som følge heraf skete sammenstød med ....., hvis fører/passager ..... døde af de tilføjede kvæstelser.

§ 244:

overtrædelse af straffelovens § 244, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... at have slået ..... i ansigtet med knyttet hånd.

overtrædelse af straffelovens § 244, ved den ..... ca. kl. ..... i lejligheden ..... at have slået ..... flere gange i ansigtet med bl.a. kæbebensbrud til følge.

§ 245:

legemsangreb af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, ved den ..... ca. kl. ..... i lejligheden ..... at have stukket ..... med en kniv, som gik igennem hånden.

legemsangreb af særlig rå og brutal karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... at have sparket ..... i hovedet med en jernbeslået træsko.

overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, ved i tiden fra den ..... ca.kl. ..... til ca. kl. ..... på ..... med 30-40 piskeslag at have mishandlet .....

§ 246:

legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens § 246, ved i tiden fra den ..... til den ..... på ..... flere gange at have fremkaldt kvælningsanfald hos ..... med vejrtrækningsstop, bevidstløshed eller langsom puls til følge.

legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens § 246, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... at have slået ..... med et kosteskaft og skubbet til ....., der ramte en kommode og herefter som følge af indre blødning afgik ved døden.

§ 249:

overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, samt straffelovens § 249, ved den ..... ca. kl. ..... i krydset ..... i ..... som fører af ..... at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at køre frem for rødt lys. Som følge heraf skete sammenstød med .....hvis fører ..... pådrog sig åbent lårbensbrud.

§ 250:

overtrædelse af straffelovens § 250, ved den ..... ca. kl. ..... at have hensat den 2-årige ..... i hjælpeløs tilstand ved at binde barnet og efterlade det i ejendommen .....

overtrædelse af straffelovens § 250, ved den ..... ca. kl. ..... at have forladt ejendommen ....., hvor hans 6-årige søn ..... lå bevidstløs som følge af kvælningsanfald.

§ 251:

overtrædelse af straffelovens § 251, ved den ..... ca. kl. ....., da hun skulle føde, at have lagt sig i skoven ..... i frostvejr, hvilket medførte, at det nyfødte barn pådrog sig livsfarlig lungebetændelse.

§ 252:

overtrædelse af straffelovens § 252, ved af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde, den ..... ca. kl. ..... på ..... efter at være standset af politiassistent ..... at have startet personbil ..... og med en hastighed af ca. 40 km/t. at være kørt frem således at han udsatte politiassistentens liv eller førlighed for nærliggende fare.

overtrædelse af straffelovens § 252, ved af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde, den ..... ca. kl. ..... fra ..... med haglgevær at have skudt til måls efter lygtepæl på ....., hvorved han udsatte forbipasserendes liv eller førlighed for nærliggende fare.

§ 253:

overtrædelse af straffelovens § 253, nr. 1, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... at have undladt at tilkalde hjælp til ....., som lå bevidstløs i svømmebassinet.

overtrædelse af straffelovens § 253, nr. 2, ved den ..... ca. kl. ..... at være kørt fra ..... hvor han umiddelbart forinden med sin personbil havde påkørt ....., der lå blødende fra tindingen på påkørselsstedet.

4.11. Kapitel 26 (§§ 260 - 261).

§ 260:

for ulovlig tvang efter straffelovens § 260, nr. 1, ved den ..... ca. kl. ..... at have holdt fast i ..... og truet med at slå hende og derved forhindret hende i at forlade et tog, der holdt på ..... station.

forsøg på ulovlig tvang efter straffelovens § 260, nr. 1, jf. § 21, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... vej i ..... at have forsøgt at få taxachauffør ..... til at køre sig gratis fra ..... til ..... ved at true ham med en kniv og forlange, at han skulle slå taxametret fra.

for ulovlig tvang efter straffelovens § 260, nr. 2, ved den ..... ca. kl. ..... at have tvunget ..... til at indbetale 100.000 kr. til sportsforeningen ..... ved at true med at anmelde ..... til politiet for at have mishandlet en kat til døde.

§ 261:

straffelovens § 261, stk. 1, ved den ..... at have holdt ..... indespærret i lejligheden ..... fra ca. kl. ..... til ca. kl. ..... ved at binde ham til en radiator og forlade lejligheden medbringende alle nøgler til denne.

straffelovens § 261, stk. 2, ved den ..... at have holdt ..... indespærret fra ca.kl. ..... til ca. kl. ..... i bagagerummet på en personbil, der holdt i ..... for at forhindre ..... i at tage til sit hjem i ....., hvorfra tiltalte stjal ca. 100.000 kr.

4.12. Kapitel 27 (§§ 263 - 266 og § 266 b).

§ 263:

overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 1, nr. 1, ved den ..... ca. kl. ..... under besøg hos sin nabo ..... uberettiget at have åbnet breve, der var adresseret til denne.

overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 1, nr. 2, ved den ..... ca. kl. ..... på sin arbejdsplads ..... uberettiget at have skaffet sig adgang til .....'s skrivebordsskuffe.

§ 264:

overtrædelse af straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1, ved den ..... ca. kl. ..... uberettiget at være brudt ind i .....'s sommerhus ....., hvor han lagde sig til at sove.

§ 265:

overtrædelse af straffelovens § 265, ved den ..... ca. kl. ..... at have telefoneret til ..... selvom politimesteren i ..... ved tilhold af ..... havde meddelt tiltalte advarsel mod at rette henvendelse til .....

§ 266:

overtrædelse af straffelovens § 266, ved den ..... ca. kl. ..... på ..... ved at fremtage en pistol og med ordene »Du er en død mand inden aften« hos ..... at have fremkaldt alvorlig frygt for dennes liv.

§ 266 b:

overtrædelse af straffelovens § 266 b, ved den ..... ca. kl. ..... i sin tale i ..... at have fremsat følgende udtalelse: »Der er alene grund til ..... familiesammenføring for at redde nogle rotter på Landbohøjskolen fra aflivning«.

4.13. Kapitel 28 (§§ 276 - 281, §§ 283 - 284 og § 288).

§ 276:

tyveri efter straffelovens § 276

1. ved natten til den ..... i ..... sammen med ..... at have stjålet spiritus og cigaretter for ca. 265.000 kr. fra A, ....., hvor de brød ind,

2. ved natten til den ..... i ..... at have stjålet smykker og penge for ca. 430.000 kr. fra villaen ....., hvor han brød ind.

Forholdene påstås henført under straffelovens § 286, stk. 1.

tyveri efter straffelovens § 276, ved natten til den ..... i ..... at være brudt ind følgende steder:

1. villaen ....., stjålet ..... kr.

2. villaen ....., stjålet sølvtøj for ..... kr.

3. kælderrum nr. ....., ....., ..... og ..... i ejendommen ....., stjålet øl og vin for ca. ..... kr.

tyveri efter straffelovens § 276,jf. § 287, stk. 1, ved den ..... ca. kl. ..... i ..... på ..... tanken at have stjålet for ..... kr. benzin, som han tankede på sin personbil.

tyveri efter straffelovens § 276, ved den ..... ca kl. ..... i ..... på ..... tanken at have stjålet for ..... kr. benzin, som han tankede på sin personbil.

Der nedlægges påstand om bødestraf.

1. tyveri efter straffelovens § 276, ved i følgende tilfælde i ..... at have stjålet varer fra fortovsudstillinger:

 • A) den ..... skjorter og benklæder for ..... kr. fra ....., .....,
 • B) den ..... jakke og sweater for ..... kr. fra ....., .....,
 • C) den ..... bøger for ..... kr. fra ....., .....,

2. tyveri efter straffelovens § 276, ved i følgende tilfælde i ..... at have stjålet varer i forretningen i åbningstiden:

 • A) den ..... fotoapparat, værdi ..... kr., fra ....., .....,
 • B) den ..... madvarer for ..... kr. fra ....., .....,

forsøg på tyveri efter straffelovens § 276, jf. § 21, ved den ..... ca. kl. ..... i ..... for at stjæle penge at have forsøgt at opbryde en benzinautomat på ..... tanken .....

tyveri efter straffelovens § 276, ved den ..... i ..... på parkeringspladsen i .....gade at have stjålet en taske med ..... kr. fra personbil .....

tyveri efter straffelovens § 276, ved den ..... i ..... på parkeringspladsen ved domkirken at have stjålet fra

 • 1) personbil ..... autoradio, værdi ..... kr.
 • 2) personbil ..... kassettebånd for ..... kr.

tyveri efter straffelovens § 276, ved den ..... i ..... sammen med ..... at være brudt ind i firma ....., ....., og stjålet ..... kr. fra et pengeskab, som de åbnede med en skærebrænder.

Forholdet påstås henført under straffelovens § 286, stk. 1.

§ 277:

ulovlig omgang med hittegods efter straffelovens § 277, ved den ..... i ..... at have tilegnet sig en tegnebog med ..... kr., som lå på fortovet i .....

§ 278:

underslæb efter straffelovens § 278, stk. 1, nr. 1, ved den ..... på sin bopæl til ..... at have solgt et Philips-fjernsyn til en værdi af ca. ..... kr., som han havde lånt i forretningen ....., .....

underslæb efter straffelovens § 278, stk. 1, nr. 3, ved i perioden ..... i ..... som tjener i restaurant ..... uretmæssigt at have forbrugt ..... kr., som han havde modtaget som betaling for fortæring.

§ 279:

bedrageri efter straffelovens § 279, ved som nedenfor anført svigagtigt at have bestemt personer og forretninger m.v. til at modtage dækningsløse checks på ialt ..... kr. trukket på tiltaltes konto i X-bank, hvorved der påførtes tab,

 

 Dato          Modtager      Beløb 

 ---------------------------------------------------- 

 a.           Restaurant ....   .... kr. 

 b.           ...., .... 

bedrageri efter straffelovens § 279, ved den ..... i strid med sandheden til forsikringsselskabet ....., ....., at have anmeldt, at der fra hans bopæl var stjålet for ..... kr., hvorefter ..... udbetalte ..... kr.

bedrageri efter straffelovens § 279, ved i tiden ..... svigagtigt at have undladt at oplyse socialforvaltningen i ..... kommune om, at han havde lønindtægter, hvorved han bestemte socialforvaltningen til at udbetale ..... kr. i bistandshjælp.

bedrageri efter straffelovens § 279, ved som nedenfor anført svigagtigt at have bestemt personer og forretninger m.v. til at modtage 9 af de i forhold 1. nævnte checkblanketter, som tiltalte udfyldte og underskrev med eget navn, hvorved der påførtes tab

 

 Dato          Modtager      Beløb 

 -------------------------------------------------- 

 A.                   ..... kr. 

                    ----------- 

                  ialt ..... kr. 

bedrageri efter straffelovens § 279 ved, den ..... svigagtigt at have åbnet en postgirokonto med det formål at misbruge kontoen, hvorefter han i perioden ..... i ..... udstedte ..... postchecks på ialt ..... kr., uagtet der kun indestod ..... kr. på kontoen, hvorved der påførtes GiroBank A/S et tab på ..... kr.

bedrageri efter straffelovens § 279, ved i tiden ..... i forskellige danske og udenlandske postekspeditioner i ..... og ..... som grundlag for kontante hævninger at have udstedt giroboner og postchecks på ialt ..... kr., uagtet saldoen på tiltaltes postgirokonto lød på ..... kr. således at han udnyttede den vildfarelse hos personalet i postekspeditionerne, at der var dækning for de kontante hævninger, hvorved der påførtes GiroBank A/S et tab på ..... kr.

§ 280:

mandatsvig efter straffelovens § 280, nr. 1, ved i tiden fra ..... til ..... i ..... at have udgivet 20 dækningsløse checks på ialt ..... kr. trukket på tiltaltes konto nr. ..... i .....-bank, hvorved banken, der var forpligtet til at indløse checkene, led et tilsvarende tab.

mandatsvig efter straffelovens § 280, nr. 1, ved i tiden mellem den ..... og den ..... i ..... som direktør for ..... A/S at have ladet private udgifter på ..... kr. betale af selskabet, som derved led et tilsvarende tab.

mandatsvig efter straffelovens § 280, nr. 1, ved i tiden fra den ..... til den ..... forskellige steder i ..... som grundlag for kontante hævninger i ..... Dankort-automater og ..... forskellige postekspeditioner at have benyttet sit girodankort, uagtet saldoen på tiltaltes girokonto lød på ..... kr., således at han misbrugte den for ham i henhold til pengeinstitutterne og Postgiros hævekortaftale skabte adgang til at handle med retsvirkning for GiroBank A/S, der herved påførtes et tab på ..... kr.

§ 281:

afpresning efter straffelovens § 281, nr. 1, ved den ..... i ..... i lejligheden ..... at have truet ..... med, at tiltalte og en kammerat ville »ordne« ..... og brænde hans bil af, hvis han ikke udleverede penge og medicin.

afpresning efter straffelovens § 281, nr. 1, ved den ..... i ..... i forening at have truet restauratør ....., ....., ....., med at han ville blive udsat for vold og restauranten raseret, hvis han ikke ville betale »beskyttelsespenge« på ..... kr. om ugen.

§ 283:

skyldnersvig efter straffelovens § 283, stk. 1, nr. 1, ved som ejer af ejendommen ..... kort før den ..... i strid med panthavernes ret fra ejendommen at have fjernet ....., værdi ca. ..... kr., hvorved kreditforeningen ....., som overtog ejendommen på tvangsauktion, påførtes tab.

skyldnersvig efter straffelovens § 283, stk. 1, nr. 2, ved efter at være erklæret konkurs den ..... i tiden frem til den ..... fra firma ..... i ..... at have solgt varer, som tilhørte konkursboet, og beholdt salgssummen på ..... kr.

skyldnersvig efter straffelovens § 283, stk. 1, nr. 3, ved som direktør og daglig leder af ..... ApS i ..... måned ..... at have solgt jakker og benklæder fra anpartsselskabet til firma ....., ....., for ..... kr., hvilket var ..... kr. under varernes indkøbspris, hvorved varerne blev unddraget kreditorerne.

§ 284:

hæleri med hensyn til tyveri efter straffelovens § 284, jf. § 276, ved i efteråret ..... i ..... på sin bopæl for ..... kr. af en uidentificeret person at have købt stjålne smykker til en værdi af ..... kr.

hæleri med hensyn til tyveri efter straffelovens § 284, jf. § 276, ved den ..... på sin bopæl at have besiddet nedennævnte genstande, som stammede fra tyveri,

 • A) ..... værdi ca. ..... kr.
 • B) ..... værdi ca. ..... kr.

§ 288:

røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, ved den ..... i ..... på ..... tankstationen, ..... at have truet tankpasser ..... med en jagtkniv og derved tvunget ham til at åbne kasseapparatet, hvorfra tiltalte tog ..... kr.

røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, ved den ..... i ..... i .....bank, ..... med en hånd i frakkelommen at have foregivet at være i besiddelse af et skydevåben og samtidig råbt, at det var røveri, hvorefter kasserer ..... udleverede ..... kr.

røveri af særlig farlig karakter efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, ved den ..... kl. ..... i ..... på postkontoret, ..... ved trussel med en skarpladt pistol at have tvunget assistent ..... til at udlevere ..... kr.

4.14. Kapitel 29 (§ 289, § 291, § 293 og § 298)

§ 289:

skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, ved for at unddrage sig skattebetaling den ..... til ..... kommune at have meldt flytning til Spanien, hvorefter han for indkomstårene ..... indsendte selvangivelser for personer med begrænset skattepligt i Danmark. Da tiltalte havde bopæl i Danmark, har han herved udeholdt indkomster på ialt ..... kr. og formue fra beskatning, hvorved det offentlige blev unddraget ialt ..... kr.

skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, ved i selvangivelser for årene ..... indgivet til ..... kommune med forsæt til skatteunddragelse at have udeholdt indtægter og foretaget uberettigede fradrag og derved unddraget det offentlige ialt ..... kr. i skat, således nærmere:

 

 1) indkomståret ..... 

 udeholdt indtægt fra salg af træer       ..... kr. 

 fratrukket afskrivninger på 

 ikke eksisterende driftsmidler         ..... kr. 

                        ---------- 

 Ialt                      ..... kr. 

 hvoraf skat udgør                ..... kr. 

 • 2) Indkomståret .....
 • 3) Indkomståret .....

§ 291:

straffelovens § 291, stk. 1, ved den ..... ca.kl. ..... i ..... sammen med ..... at have knust en rude i ..... skole, hvorved der skete skade for ..... kr.

straffelovens § 291, stk. 1, ved den ..... ca. kl. ..... i ..... at have knust ruder i og bøjet radioantenner på 4 personbiler, der holdt på parkeringspladsen i ....., hvorved der skete skade for ..... kr.

hærværk efter straffelovens § 291, stk. 2, ved den ..... ca. kl. ..... i ..... at have knust 11 ruder i ..... bank, ....., hvorved der skete skade for ..... kr.

der tidligere er straffet for overtrædelse af straffelovens § ....., tiltales for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 2, ved natten til den ..... i ..... med spraymaling at have skrevet på en mur ved ..... rådhus, hvorved der skete skade for .....kr.

straffelovens § 291, stk. 2, ved som tidligere straffet for overtrædelse af straffelovens § ....., natten til den ..... i ..... med spraymaling at have skrevet på en mur ved ..... rådhus, hvorved der skete skade for ..... kr.

hærværk af betydeligt omfang efter straffelovens § 291, stk. 2, ved natten til den ..... i ..... at have

 • a) bøjet et vejskilt i .....
 • b) rykket planter op af blomsterkummer i .....
 • c) brækket radioantenner på ..... personbiler på parkeringspladsen i .....
 • d) .....,

hvorved der skete skade for ialt ..... kr.

§ 293:

straffelovens § 293, stk. 1, ved natten til den ..... uberettiget at have brugt personbil ..... til kørsel fra ..... til .....

forsøg på overtrædelse af straffelovens § 293, stk. 1, jf. § 21, ved den ..... ca. kl. ..... i ..... med henblik på uberettiget kørsel at have forsøgt at starte personbil ....., der stod på parkeringspladsen i ..... gade.

§ 298:

straffelovens § 298, nr. 3, ved den ..... om aftenen i ..... uden at betale at have forladt restaurant ....., ....., hvor han havde spist og drukket for ..... kr.

straffelovens § 298, nr. 4, ved i tiden fra den ..... til den ..... i ..... tilfælde at have kørt med ..... Sporvejes bybusser uden betaling.

Officielle noter

Ingen