Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser og lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål

(Deregulering af tekniske krav til fællesantenneanlæg, typegodkendelse af radiokommunikationsudstyr, erstatningsfastsættelse ved skader på telekabler m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 19. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »det offentlige telenet« til: »de offentlige telenet«.

2. I § 3, stk. 3, ændres »jf. § 5, nr. 3« til: »jf. § 5, nr. 2«.

3. I § 5, ændres »det offentlige telenet« til: »de offentlige telenet«.

4. § 5, nr. 1, 4 og 5, ophæves.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2.

5. I § 5 c, ændres »i medfør af § 5, nr. 2« til: »i medfør af § 5, nr. 1«.

§ 2

I lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Loven finder endvidere anvendelse på frekvensanvendelsen i faste telenet, i det omfang det er nødvendigt for at beskytte mod utilsigtet udstråling fra disse anlæg, jf. kapitel 8 a.«

2. I § 25 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For radioanlæg, der ikke er omfattet af stk. 1, kan Telestyrelsen fastsætte regler om typegodkendelse direkte på grundlag af standarder vedtaget af anerkendte internationale standardiseringsorganer.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. Efter § 25 indsættes:

»Kapitel 8 a

Beskyttelse mod utilsigtet udstråling fra faste telenet

§ 25 a. Telestyrelsen kan fastsætte tekniske bestemmelser om anvendelse af radiofrekvenser i faste telenet, i det omfang det er nødvendigt for at sikre imod utilsigtet udstråling fra disse anlæg med risiko for forstyrrelser af radiobaserede tjenester.

    Stk. 2. I tekniske bestemmelser som nævnt i stk. 1 kan indgå forbud mod anvendelse af visse frekvenser, hvis anvendelse i faste telenet må antages at udgøre en særlig begrundet risiko for forstyrrelse af samfundsvigtige radiobaserede telekommunikationstjenester.«

4. I § 28, stk. 7, indsættes efter »radioanlæg«: »eller anvendelsen af radiofrekvenser i faste telenet«.

§ 3

I lov nr. 393 af 10. juni 1997 om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved taksationskommissionens afgørelse af erstatningsspørgsmålet, jf. stk. 2, kan taksationskommissionen træffe beslutning om, at den pågældende udbyder af offentlige telenet skal stille et beløb som sikkerhed til dækning af et eventuelt højere erstatningsbeløb fastsat ved dom.«

2. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er skadevolder en privat arealejer, en forpagter af arealet eller ejeren eller forpagterens ansatte eller medhjælp, og sker skaden på den private arealejers eller det forpagtede areal, begrænses erstatningen efter stk. 1. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilket beløb der maksimalt kan ydes i erstatning.«

3. I § 6 indsættes efter »Telekabler«: », der nedlægges i privat ejendom, og i offentlig ejendom, i det omfang disse er optaget i matriklen,«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Jan Trøjborg