Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af anden valgfri protokol af 15. december 1989 til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf


I henhold til kgl. resolution af 11. februar 1994 har Danmark ratificeret en i New York den 15. december 1989 vedtagen anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 30 af 29. marts 1976 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 76 af 20. august 1992, Lovtidende C.

Protokollen har følgende ordlyd (den arabiske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her):

Anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf De i denne protokol deltagende stater,

som mener, at afskaffelse af dødsstraf bidrager til at forøge menneskeværdighed og til at videreudvikle menneskerettighederne,

som minder om artikel 3 i verdenserklæringen om menneskerettighederne, der blev vedtaget den 10. december 1948, og artikel 6 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der blev vedtaget den 16. december 1966,

som konstaterer, at artikel 6 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder omtaler afskaffelse af dødsstraf på en måde, som stærkt antyder, at afskaffelse er ønskelig,

som er overbevist om, at alle skridt til afskaffelse af dødsstraf bør betragtes som fremskridt, når det gælder retten til livet,

som ønsker herved at påtage sig en international forpligtelse til at afskaffe dødsstraf,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

     1. Ingen kan henrettes inden for jurisdiktionen til en i denne protokol deltagende stat.

     2. Enhver deltagerstat skal tage alle nødvendige skridt til at afskaffe dødsstraf inden for sin jurisdiktion.

Artikel 2

     1. Intet forbehold kan tages over for denne protokol, undtagen et forbehold, der fremsættes ved ratifikationen eller tiltrædelsen, og som hjemler anvendelse af dødsstraf i krigstid i medfør af en domfældelse for en yderst alvorlig forbrydelse af militær art begået i krigstid.

     2. Den deltagerstat, der fremsætter et sådant forbehold, skal ved ratifikationen eller tiltrædelsen meddele De Forenede Nationers generalsekretær de relevante bestemmelser i sin nationale lovgivning, der gælder i krigstid.

     3. Den deltagerstat, der har fremsat et sådant forbehold, skal underrette De Forenede Nationers generalsekretær om enhver krigstilstand, som indledes eller afsluttes på dens territorium.

Artikel 3

De i denne protokol deltagende stater skal i de rapporter, som de i overensstemmelse med artikel 40 i konventionen fremlægger for Menneskerettighedskomiteen, inkludere oplysninger om de skridt, de har taget for at gennemføre denne protokol.

Artikel 4

Hvad angår de i konventionen deltagende stater, som har afgivet en erklæring i henhold til artikel 41, skal Menneskerettighedskomiteens kompetence til at modtage og behandle meddelelser, når en deltagerstat hævder, at en anden deltagerstat ikke opfylder sine forpligtelser, også omfatte bestemmelserne i denne protokol, medmindre vedkommende deltagerstat er fremkommet med en udtalelse om det modsatte ved ratifikationen eller tiltrædelsen.

Artikel 5

Hvad angår de stater, der deltager i den første valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der blev vedtaget den 16. december 1966, skal Menneskerettighedskomiteens kompetence til at modtage og behandle meddelelser fra enkeltpersoner, der er underlagt dens jurisdiktion, også omfatte bestemmelserne i denne protokol, medmindre vedkommende deltagerstat er fremkommet med en udtalelse om det modsatte ved ratifikationen eller tiltrædelsen.

Artikel 6

     1. Bestemmelserne i denne protokol skal gælde som tillægsbestemmelser til konventionen.

     2. Uden at udelukke muligheden for et forbehold i henhold til artikel 2 i denne protokol skal den rettighed, som sikres i artikel 1, stk. 1, i denne protokol, ikke kunne fraviges i henhold til artikel 4 i konventionen.

Artikel 7

     1. Denne protokol kan undertegnes af enhver stat, som har undertegnet konventionen.

     2. Denne protokol skal ratificeres af enhver stat, som har ratificeret eller tiltrådt konventionen. Ratifikationsinstrumenter skal deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.

     3. Denne protokol kan tiltrædes af enhver stat, som har ratificeret eller tiltrådt konventionen.

     4. Tiltrædelse sker ved deponering af et tiltrædelsesinstrument hos De Forenede Nationers generalsekretær.

     5. De Forenede Nationers generalsekretær underretter alle de stater, som har undertegnet eller tiltrådt denne protokol, om deponeringen af ethvert ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.

Artikel 8

Denne protokol træder i kraft tre måneder efter datoen for deponeringen af det tiende ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument hos De Forenede Nationers generalsekretær.

     2. For enhver stat, der ratificerer eller tiltræder denne protokol efter deponeringen af det tiende ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument, træder denne protokol i kraft tre måneder efter datoen for deponeringen af dens eget ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.

Artikel 9

Bestemmelserne i denne protokol finder uden begrænsning eller undtagelse anvendelse på alle dele af forbundsstater.

Artikel 10

De Forenede Nationers generalsekretær underretter alle de i konventionens artikel 48, stk. 1, omhandlede stater om:

 • (a) Forbehold, meddelelser og underretninger i henhold til artikel 2 i denne protokol;
 • (b) Udtalelser fremsat i henhold til artikel 4 eller 5 i denne protokol;
 • (c) Undertegnelser, ratifikationer og tiltrædelser i henhold til artikel 7 i denne protokol;
 • (d) Datoen for denne protokols ikrafttræden i henhold til dens artikel 8.

Artikel 11

     1. Denne protokol, hvis arabiske, engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske tekst har samme gyldighed, skal deponeres i De Forenede Nationers arkiv.

     2. De Forenede Nationers generalsekretær skal fremsende bekræftede kopier af denne protokol til alle de i konventionens artikel 48 omhandlede stater.

Protokollen trådte i medfør af artikel 8, stk. 1, i kraft den 11. juli 1991.

Danmarks ratifikationsinstrument blev deponeret hos De Forenede Nationers generalsekretær den 24. februar 1994 og trådte i henhold til artikel 8, stk. 2, herefter i kraft for Danmark den 24. maj 1994.

Foruden Danmark har følgende lande med virkning fra de anførte datoer ratificeret eller tiltrådt protokollen:

 

 New Zealand .................................. 11. juli 1991 

 Sverige ...................................... 11. juli 1991 

 Den tidligere Tyske Demokratiske Republik 

 (senere afløst af Tysklands ratifikation) 

 Australien ................................... 11. juli 1991 

 Portugal ..................................... 11. juli 1991 

 Rumænien ..................................... 11. juli 1991 

 Nederlandene (gældende for Kongeriget i 

 Europa, De Nederlandske Antiller og Aruba) ... 11. juli 1991 

 Island ....................................... 11. juli 1991 

 Finland ...................................... 11. juli 1991 

 Spanien ...................................... 11. juli 1991 

 Norge ........................................  5. december 1991 

 Luxembourg ................................... 12. maj 1992 

 Tyskland ..................................... 18. november 1992 

 Panama ....................................... 21. april 1993 

 Uruguay ...................................... 21. april 1993 

 Venezuela .................................... 22. maj 1993 

 Ecuador ...................................... 23. maj 1993 

 Østrig .......................................  2. juni 1993 

 Irland ....................................... 18. september 1993 

 Mozambique ................................... 21. oktober 1993 

 Ungarn ....................................... 24. maj 1994 

 Slovenien .................................... 10. juni 1994 

 Schweiz ...................................... 16. september 1994 

Der er ved ratifikationen eller tiltrædelsen taget forbehold som følger:

Spanien har i henhold til artikel 2 taget forbehold for retten til at anvende dødsstraf for yderst alvorlige forbrydelser af militær art begået i krigstid.

Udenrigsministeriet, den 9. februar 1995

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen