Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af den europæiske konvention af 15. maj 1972 om overførsel af retsforfølgning i straffesager


I henhold til kgl. resolution af 21. oktober 1975 har Danmark ratificeret den i Strasbourg den 15. maj 1972 udfærdigede europæiske konvention om overførsel af retsforfølgning i straffesager. Konventionens tekst er offentliggjort som bilag til lov nr. 252 af 12. juni 1975, Lovtidende A.

Konventionen er trådt i kraft for følgende lande på de anførte datoer:

 

 Danmark         30. marts 1978 

 Sverige         30. marts 1978 

 Norge          30. marts 1978 

 Tyrkiet         28. januar 1979 

 Østrig          1. juli 1980 

 Nederlandene      19. juli 1985 

 Spanien         12. november 1988 

 Tjekkoslovakiet     16. juli 1992 

(Fra 1. januar 1993 er såvel Den Tekkiske Republik som Den Slovakiske Republik succederet i aftalen).

Nedennævnte lande har ved ratifikationen, accepten eller godkendelsen taget forbehold og afgivet erklæringer som følger:

Danmark:

Den danske regering erklærer i medfør af konventionens bilag I, at den ikke kan acceptere konventionens artikel 22 og 23.

Den danske regering erklærer i medfør af konventionens artikel 18, stk. 2, at dokumenter, der anvendes i forbindelse med konventionen, skal være affattet på dansk, norsk, svensk eller engelsk eller være ledsaget af en oversættelse til et af disse sprog.

Sverige:

Sverige kan ikke acceptere konventionens artikel 23.

Sverige kan ikke acceptere bestemmelserne i konventionens afsnit V (artikel 35-37), for så vidt disse bestemmelser på den ene side medfører en forhindring af retsforfølgningen i Sverige, der omfattes af svensk lovgivning ved mindst fire års fængsel, og på den anden side en hindring for fuldbyrdelsen af en idømt sanktion i henhold til en forbrydelse begået i Sverige.

I medfør af konventionens artikel 13, stk. 3, vil anmodninger og andre meddelelser til ethvert ikke nordisk land blive oversendt af Udenrigsministeriet, som ligeledes vil modtage disse fra ethvert ikke nordisk land.

Med undtagelse af en genpart af enhver skriftlig afgørelse som omtalt i konventionens artikel 16, stk. 2 skal dokumenter, som har forbindelse med anvendelsen af konventionen, og som er affattet på andet end dansk, engelsk, norsk eller svensk, i henhold til konventionens artikel 18, stk. 2 være ledsaget af en oversættelse til engelsk eller svensk.

Norge:

Den norske regering kan ikke acceptere artikel 23, og bestemmelserne vedrørende ne bis in idem, jfr. artiklerne 35-37, i tilfælde, hvor lovovertræderen var en norsk statsborger eller var bosiddende i Norge, da lovovertrædelsen blev begået.

Rigsadvokaten er i medfør af konventionens artikel 3, stk. 3 bemyndiget til at oversende anmodninger til ethvert ikke-nordisk land, i henhold til konventionen og alle meddelelser, som er nødvendige ved anvendelsen af konventionen og til at modtage sådanne anmodninger og meddelelser fra ethvert ikke-nordisk land.

Med undtagelse af en genpart af enhver skriftlig afgørelse, som omtales i konventionens artikel 16 stk. 2, kræver Norge, i medfør af konventionens artikel 18, stk. 2, at dokumenter, som har forbindelse med anvendelsen af denne konvention, og som er affattet på et andet sprog end norsk, dansk, svensk eller engelsk, skal være ledsaget af en oversættelse til norsk eller engelsk.

Konventionen skal i medfør af artikel 40 også finde anvendelse på Bouvet Ø, Peter den I's Ø og Dronning Mauds land.

Tyrkiet:

Tyrkiet har ved ratifikationen erklæret, at det ikke er forpligtet til at gennemføre konventionens bestemmelser i relation til den græsk-cypriotiske administration, som ikke er forfatningsmæssigt berettiget til alene at repræsentere Republikken Cypern.

Tyrkiet har i medfør af art. 41 taget forbehold med henvisning til konventionens bilag I a og f.

Under henvisning til art. 13 stk. 3 er der afgivet erklæring om, at anmodninger skal fremsendes ad diplomatisk vej.

Under henvisning til art. 18 stk. 2 forbeholder Tyrkiet sig ret til at kræve, at anmodninger skal være ledsaget af en oversættelse til tyrkisk.

Østrig:

     1. Erklæringer

Artikel 11. Østrig vil afslå at modtage anmodninger om overførsel i sager vedrørende litra a, d-g og i-k. Hvis anmodninger kun baserer sig på art. 8 stk. 1 litra c eller d vil Østrig også benytte sig af bestemmelserne i litra b og c med hensyn til afslag på modtagelse af anmodninger. Østrig betragter alle sådanne forbrydelser som fiskale, såsom overtrædelse af regler vedr. afgifter, skatter, told, monopoler og udenlandsk valuta eller reguleringer vedrørende eksport, import, transit og rationering af varer.

Artikel 18, stk. 2. Anmodninger om overførsel samt bilag, der ikke er affattet på tysk, fransk eller engelsk, skal vedlægges en oversættelse til et af disse sprog.

     2. Forbehold

a. Østrig vil afslå anmodninger om overførsel i anledning af en handling, for hvilken der i henhold til østrigsk ret kun kan pålægges sanktioner af en administrativ myndighed (bilag 1, stk. b).

b. Østrig kan ikke acceptere art. 22 og 23 (bilag 1 litra c og d).

c. Østrig vil ikke anvende art. 30 og 31 vedrørende handlinger, for hvilke der ifølge østrigsk ret kun kan pålægges sanktioner af en administrativ myndighed (bilag 1 litra g).

Nederlandene:

Erklæring om, at konventionen gælder for kongeriget Nederlandene i Europa og De nederlandske Antiller.

I medfør af artikel 18, stk. 2 kræves det, at dokumenter ledsages af en oversættelse, hvis de ikke er udfærdiget på hollandsk, tysk, fransk eller engelsk.

Nederlandene forstår artikel 21, stk. 2 litra (d) således, at beslutningen om at indlede retsforfølgning omfatter den betingede afgørelse om ikke at rejse påtale for så vidt som de stillede betingelser er blevet opfyldt.

Der er i henhold til art. 43, stk. 4 afgivet erklæring om, at konventionen ikke vil blive anvendt i det indbyrdes forhold mellem Belgien, Luxembourg og Nederlandene, som er omfattet af en særlig aftale.

Nederlandene angiver til optagelse i bilag III enhver ulovlig adfærd, der vedrører den administrative færdselslovgivning. (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften af 3.7.1989).

Spanien:

Spanien har taget forbehold for så vidt angår bilag I litra a, b og g.

I henhold til artikel 18 har Spanien erklæret, at man forbeholder sig ret til at kræve, at dokumenter vedlægges en oversættelse til spansk.

Tjekkoslovakiet:

Tjekkoslovakiet erklærer, at art. 22 og 23 ikke accepteres.

Tjekkoslovakiet erklærer, at anmodninger skal adresseres til den tjekkiske og slovakiske anklagemyndighed, før sagen bringes for retten og til det respektive justitsministerium efter at sagen er bragt for retten.

Konventionen trådte i medfør af art. 38 stk. 2 i kraft for Danmark den 30. marts 1978.

Udenrigsministeriet, den 24. marts 1994

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen