Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af den europæiske overenskomst af 27. januar 1977 om formidling af ansøgninger om retshjælp


Den 11. oktober 1979 undertegnede Danmark en i Strasbourg den 27. januar 1977 udfærdiget europæisk overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

EUROPÆISK OVERENSKOMST OM FORMIDLING AF ANSØGNINGER OM RETSHJÆLP

Europarådets medlemsstater, der har undertegnet denne overenskomst, og som betragter det som Europarådets mål at opnå større ensartethed blandt medlemmerne,

finder det ønskeligt af afskaffe de bestående økonomiske hindringer for civile søgsmål og at gøre det lettere for ubemidlede at udøve deres rettigheder i medlemsstaterne,

mener, at oprettelse af et egnet system til formidling af ansøgninger om retshjælp ville bidrage til opnåelse af dette mål,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Enhver person med fast bopæl i en af de kontraherende parters territorium, der ønsker at ansøge om retshjælp i civilretlige, handelsmæssige eller administrative sager inden for en anden kontraherende parts territorium, kan forelægge sin ansøgning i den stat, hvor vedkommende har fast bopæl. Denne stat skal videresende ansøgningen til den anden stat.

Artikel 2

1. Hver kontraherende part skal udpege en eller flere formidlende myndigheder, der skal videresende ansøgninger om retshjælp direkte til nedennævnte udenlandske myndighed.

2. Hver kontraherende part skal ligeledes udpege en central modtagende myndighed, der skal modtage og ekspedere ansøgninger om retshjælp, som tilgår den fra andre kontraherende parter.

Forbundsstater samt stater med mere end eet retssystem kan udpege mere end een myndighed.

Artikel 3

1. Den formidlende myndighed skal være ansøgeren behjælpelig med at sikre, at ansøgningen er bilagt alle sådanne dokumenter, som den ved er nødvendige for at træffe beslutning om ansøgningen. Den skal ligeledes bistå ansøgeren med at fremskaffe eventuel påkrævet oversættelse af dokumenterne.

Myndigheden kan nægte at videresende en ansøgning, der tydeligt bærer præg af ikke at være udfærdiget i god tro.

2. Den centrale modtagende myndighed videresender ansøgningen til den myndighed, der er kompetent til at træffe beslutning derom. Den skal oplyse den formidlende myndighed om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med prøvelsen af en ansøgning samt om den afgørelse, som den kompetente myndighed træffer vedrørende ansøgningen.

Artikel 4

Ethvert dokument, der fremsendes i henhold til denne overenskomst, skal være fritaget for legalisering eller lignende formaliteter.

Artikel 5

De kontraherende parter må ikke beregne sig gebyr for tjenesteydelser, der er udført i henhold til denne overenskomst.

Artikel 6

1. Medmindre der består særlige aftaler mellem de kontraherende parters implicerede myndigheder, og med forbehold af bestemmelserne i artiklerne 13 og 14, skal:

a. en ansøgning om retshjælp med tilhørende dokumenter og eventuelle andre aktstykker affattes på den modtagende myndigheds officielle sprog eller på et af dennes officielle sprog eller være bilagt en oversættelse til dette sprog;

b. ikke desto mindre skal hver kontraherende part acceptere en ansøgning om retshjælp med tilhørende dokumenter og eventuelle andre aktstykker, såfremt de er affattet på engelsk eller fransk eller bilagt en oversættelse til et af disse sprog.

2. Aktstykker, der udgår fra den modtagende myndigheds stat, kan affattes på vedkommende stats officielle sprog eller på et af dennes officielle sprog eller på engelsk eller fransk.

Artikel 7

For at lette anvendelsen af denne overenskomst er de kontraherende parters centrale myndigheder enige om af forsyne hinanden med oplysninger om deres gældende retsregler om retshjælp.

Artikel 8

De i artikel 2 nævnte myndigheder udpeges gennem en erklæring stilet til Europarådets generalsekretær, når vedkommende stat indtræder i konventionen i henhold til bestemmelserne i artiklerne 9 og 11. Enhver ændring i myndighedernes beføjelser skal ligeledes meddeles i en erklæring til Europarådets generalsekretær.

Artikel 9

1. Denne overenskomst er åben for undertegnelse af Europarådets medlemsstater, der kan indtræde som parter deri enten ved:

a. undertegnelse uden forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse;

b. undertegnelse med forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse, efterfulgt af ratifikation, accept eller godkendelse.

2. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter deponeres hos Europarådets generalsekretær.

Artikel 10

1. Denne overenskomst træder i kraft en måned efter den dato, på hvilken to af rådets medlemsstater er indtrådt i overenskomsten i henhold til bestemmelserne i artikel 9.

2. For medlemsstater, der senere undertegner aftalen uden forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse, eller som ratificerer, accepterer eller godkender den, træder overenskomsten i kraft en måned efter datoen for en sådan undertegnelse eller efter datoen for deponeringen af ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumentet.

Artikel 11

1. Når denne overenskomst er trådt i kraft, kan Europarådets ministerkomite opfordre enhver stat uden for medlemskredsen til at tiltræde den.

2. En sådan tiltrædelse effektueres ved hos Europarådets generalsekretær at deponere et tiltrædelsesinstrument, der træder i kraft en måned efter datoen for deponeringen.

Artikel 12

1. Enhver stat kan ved undertegnelsen eller deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument angive det territorium eller de territorier, på hvilke denne overenskomst skal finde anvendelse.

2. Ved deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument eller på et senere tidspunkt kan enhver stat ved en erklæring stilet til Europarådets generalsekretær udvide denne overenskomst til også at gælde ethvert andet territorium eller andre territorier, der er angivet i erklæringen, og for hvis internationale forhold vedkommende stat er ansvarlig, eller på hvis vegne den er bemyndiget til at påtage sig forpligtelser. En udvidelse får virkning en måned efter modtagelse af erklæringen.

3. Enhver erklæring, der er afgivet i henhold til denne artikels stk. 2, kan for så vidt angår ethvert deri nævnt territorium tilbagekaldes ved en meddelelse stilet til Europarådets generalsekretær. Tilbagekaldelsen får virkning seks måneder efter den dato, på hvilken Europarådets generalsekretær har modtaget meddelelsen.

Artikel 13

1. enhver stat kan ved undertegnelsen eller deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument erklære, at den helt eller delvis ser bort fra anvendelse af bestemmelserne i artikel 6, stk. 1 b. Der kan ikke tages andre forbehold over for denne overenskomst.

2. Enhver kontraherende part kan helt eller delvis tilbagekalde det forbehold den har taget, gennem en erklæring derom stilet til Europarådets generalsekretær. Forbeholdet træder ud af kraft på datoen for modtagelse af erklæringen.

3. Når en kontraherende part har taget forbehold, kan enhver anden part anvende samme forbehold over for førstnævnte part.

Artikel 14

1. En kontraherende part, der har mere end eet officielt sprog, kan med henblik på anvendelse af artikel 6, stk. 1 a., gennem en erklæring angive det sprog, på hvilken ansøgningen med tilhørende dokumenter eller oversættelsen deraf skal være affattet for at gøre det muligt at videresende papirerne til de angivne dele af dens territorium.

2. En erklæring i henhold til denne artikels stk. 1 skal stiles til Europarådets generalsekretær, når den pågældende stat undertegner overenskomsten eller når staten deponerer sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument. Erklæringen kan tilbagekaldes eller ændres efter den samme fremgangsmåde.

Artikel 15

1. Enhver kontraherende part kan opsige denne overenskomst ved at give meddelelse derom til Europarådets generalsekretær.

2. Opsigelsen træder i kraft seks måneder efter datoen for generalsekretærens modtagelse af meddelelsen.

Artikel 16

Europarådets generalsekretær skal underrette Rådets medlemsstater og de stater, der har tiltrådt denne aftale, om:

a. enhver undertegnelse uden forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse;

b. enhver undertegnelse med forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse;

c. deponering af ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument;

d. enhver erklæring i henhold til bestemmelserne i artikel 8;

e. enhver ikrafttrædelsesdato for denne overenskomst i henhold til artikel 10;

f. enhver erklæring modtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 2 og 3;

g. ethvert forbehold, der er taget i henhold til bestemmelserne i artikel 13, stk. 1;

h. ophævelse af ethvert forbehold i henhold til bestemmelserne i artikel 13, stk. 2;

i. enhver erklæring modtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 14;

j. enhver meddelelse modtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 15 samt den dato, på hvilken opsigelsen får virkning.

Til bekræftelse heraf har undertegnede dertil behørigt befuldmægtigede underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget i Strasbourg den 27. januar 1977 på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, i eet eksemplar, der beror i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær tilstiller hver underskrivende og tiltrædende stat bekræftede genparter.

Danmark undertegnede uden forbehold den 11. oktober 1979, og overenskomsten er herefter i medfør af artikel 10, stk. 2, for Danmarks vedkommende trådt i kraft den 12. november 1979.

Overenskomsten er foruden af Danmark ratificeret eller tiltrådt af følgende lande: Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tyrkiet og Østrig.

De lande, der har ratificeret eller tiltrådt overenskomsten, har taget følgende forbehold og afgivet følgende erklæringer:

Danmark

Ad artikel 2:

Justitsministeriet er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Belgien

Ad artikel 2:

Ministere de la Justice, 4, Place Poelart, B-1000 Bruxelles, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Finland

Ad artikel 2:

Ministry of Justice, 2, Ritarikatu, SF-00170, Helsinki 17, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Forbehold

Ad artikel 6, stk. 1 b:

Finland accepterer ikke ansøgninger om retshjælp med tilhørende dokumenter og eventuelle andre aktstykker, såfremt disse er affattet på fransk eller bilagt en oversættelse til dette sprog.

Frankrig

Ad artikel 2:

Ministere de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13, place Vendome, 75042 Paris Cedex 01, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Forbehold

Ad artikel 6, stk. 1 b:

Ansøgninger om retshjælp skal være affattet på fransk eller være ledsaget af en oversættelse til dette sprog.

Grækenland

Ad artikel 2:

Ypourgeio Dikaiosynis (Ministere de la Justice), Rue Zinonos, 2, Athen, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Italien

Ad artikel 2:

Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Affari civili e delle libere professioni Ufficio I, Rom, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Luxembourg

Ad artikel 2:

Ministere de la Justice, 6, Boulevard Royal, Luxembourg, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Norge

Ad artikel 2:

Justitsministeriet, 42, Akersgt, N-Oslo 1, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Portugal

Ad artikel 2:

Ministere de la Justice, Praca do Comercio, P-1100 Lissabon, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Forbehold

Artikel 6, stk. b:

Portugal ser bort fra anvendelsen af bestemmelserne i artikel 6, stk. 1 b.

Spanien:

Ad artikel 2:

Subsecretario de Justicia, Ministerio de Justicia, San Bernardo 45, 28015 Madrid, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Ad artikel 2:

Som formidlende og modtagende myndighed er udpeget: For England og Wales: The Secratary, The Law Society, The Law Socity's Hall, Chancery Lane, London WC2A 1 PL.

For Skotland: The Secretary, The Scottish Legal Aid Central Committee, 26 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7YR.

For Nordirland: The Secretary, Incorporated Law Society of Northern Ireland, Royal Courts of Justice (Ulster), Belfast.

Sverige

Ad artikel 2:

Utrikesdepartementet, FACK, S-103.23 Stockholm, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Tyrkiet

Ad artikel 2:

Ministere de la Justice, Departement des Affaires Judiciaires, Adalet Bakanligi, Hukuk Isleri Genel Mudurlugu, Bakanliklar, Ankara, er udpeget som formidlende og modtagende myndighed.

Østrig

Ad artikel 2:

Die Bezirksgerichte, som er kompetente i civile sager, er udpeget som formidlende myndigheder. Das Bundesministerium Fur Justiz er udpeget som modtagende myndighed.

Forbehold

Østrig ser helt bort fra anvendelse af bestemmelserne i artikel 6, stk. 1 b.

Udenrigsministeriet, den 11. november 1986

Uffe Ellemann-Jensen

Andre landes tiltrædelse:

Officielle noter

BEK nr 104 af 01/11/1990

J BEK nr 16 af 28/03/1996