Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstedelse af oprindelsescertifikater


I medfør af § 109, stk 2 og 4, i toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

408 af 19. maj 1987, fastsættes herved følgende:

§ 1. Ved udførsel her fra landet kan vareafsenderen få udstedt

oprindelsescertifikat for varerne hos toldvæsenet eller hos de i §

2 nævnte organisationer, såfremt der for de pågældende varer kan

opnås en toldlempelse eller andre fordele herved.

§ 2. Nedennævnte organisationer er autoriseret til udstedelse af

oprindelsescertifikater:

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,

Det Danske Handelskammer,

Håndværksrådet,

Industrirådet og

Landbrugsrådet.

§ 3. Oprindelsescertifikater udstedes i overensstemmelse med

bestemmelserne i Rådets forordning nr. 802/68 af 27. juni 1968 om

den fælles definition af begrebet varers oprindelse.

Stk. 2. For de i bekendtgørelsens bilag 1 nævnte varer (mineralske

 • olieprodukter) udstedes certifikater i overensstemmelse med

oprindelsesreglerne i bilag 2.

Stk. 3. Ved ansøgning om og ved udfærdigelse af

oprindelsescertifikater skal anvendes formularer i

overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers bestemmelser

herom.

Stk. 4. I det omfang, det er nødvendigt for at konstatere de

pågældende varers oprindelse, skal ansøgningen indeholde

oplysninger om de materialer, der er anvendt ved de udførte varers

fremstilling og disse materialers værdi samt eventuelt beskrivelse

af, hvorledes varerne har opnået oprindelsesstatus. Ansøgningen

skal være bilagt fornøden dokumentation, f.eks. fakturaer, kopier

af fortoldningsangivelser og lignende. Vareafsendere, der udfører

varer af ensartet beskaffenhed, hvis oprindelsesstatus ikke

ændres, vil kunne afgive en stående erklæring om sådanne varers

oprindelsesstatus. I disse tilfælde kan særskilt ansøgning ved

hver ekspedition undlades.

Stk. 5. Ansøgningerne eller kopi heraf skal opbevares af toldvæsenet

og de i § 2 nævnte organisationer i mindst 2 år.

§ 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på certifikater til

opnåelse af præferencetoldbehandling i indførselslandet.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. februar 1988.

Stk. 2. Ministeriet for skatter og afgifters bekendtgørelse nr. 637

af 22. december 1976 ophæves.

Skatteministeriet, den 3. februar 1988

ANDERS FOGH RASMUSSEN

/Ole Bådum

Bilag 1

HS

pos. Varebeskrivelse

ex 27.07 Lignende olier som mineralolier, fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og af hvilke der ved destillation op til 25C overdestilleres mindst 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof.

27.09 - Alle varer.

27.15

ex 29.01 Acycliske carbonhydrider til anvendelse som brændstof.

ex 29.02 Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azylener), benzen, toluen og xylener til anvendelse som brændstof.

ex 34.03 Tilberedte smøremidler med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, forudsat at de udgør mindre end 70 vægtprocent deraf.

ex 34.04 Syntetisk voks og tilberedt voks på basis af paraffin, jordolievoks, voks udvundet af bituminøse mineraler, slack-voks eller scale-voks.

ex 38.11 Tilberedte additiver til smøreolier med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler.

Bilag 2

Varerne skal være fremstillet og have opnået oprindelsesstatus i det

pågældende land.

Som varer med oprindelsesstatus anses følgende produkter:

1. Produkter, der fuldt ud er fremstillet i det pågældende land dvs.

 • a) produkter, der er udvundet inden for landets område:
 • b) produkter, der er udvundet af havets bund eller undergrund uden

for territorial-grænsen, såfremt landet med henblik på udnyttelse

har eneret på denne del af havbunden eller dens undergrund;

 • c) produkter, der i landet udelukkende er fremstillet af de under a)

og b) nævnte produkter eller af deres biprodukter på ethvert

fremstillingstrin.

2. Produkter, der er fremstillet i det pågældende land, og til hvis

fremstilling der er medgået materialer, der ikke fuldt ud er

fremstillet i landet, på betingelse af, at disse materialer er

undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, som

bevirker, at den fremstillede vare henhører under en anden

 • (fircifret) position i Det harmoniserede Varebeskrivelses- og

Varenomenklatursystem (HS) end de positioner, et hvilket som helst

af de anvendte indførte materialer henhører under. For de i

kolonne 1 og 2 nedenfor anførte varer skal de for varen i kolonne

3 anførte betingelser være opfyldt.

HS

 

 pos.    Varebeskrivelse      Bearbejdning eller forarbejdning 

                  af materialer uden oprindelses- 

                  status, som giver den færdige 

                  vareoprindelsesstatus 

 ex 27.07  Lignende olier som    Fremstilling, på basis af alle 

     mineralolier, frem-    materialer. Blanding eller pak- 

     stillet ved destil-    ning giver ikke den færdige 

     lation af højtempe-    vare oprindelsesstatus. 

     raturtjære fra 

     stenkul, for så 

     vidt deres indhold 

     af aromatiske be- 

     standdele, beregnet 

     efter vægt, er større 

     end deres indhold 

     af ikke-aromatiske 

     bestanddele, og af 

     hvilke der ved de- 

     stillation på op til 

     250 grader C overde- 

     stilleres mindst 65 

     rumfangsprocent 

     (herunder blandinger 

     af benzin og benzen, 

     til anvendelse som 

     brændstof. 

 ex 27.10  Olien udvundet af     Fremstilling på basis af alle 

     jordolie hidrørende    materialer. Blanding eller 

     fra bitumminøse      pakning giver ikke den færdige 

     materialer; præ-     vare oprindelsesstatus. 

     parater ikke andet- 

     steds tariferet; 

     indeholdende 70 vægt- 

     procent eller derover 

     af jordolie ellr rå 

     olie hidrørende fra 

     bituminøse mineraler 

     som karaktergivende 

     bestanddel. 

 ex 27.12  Raffineret vaselin    Fremstilling på basis af varer 

                  henhørende under andre 

                  positioner end pos. 27.12 eller 

                  på basis af uraffineret vaselin 

 ex. 27.12 Paraffin         Fremstilling på basis af varer 

                  henhørende under andre 

                  positioner end pos. 27.12 eller 

                  på basis af slack-voks eller 

                  scalevoks 

 ex. 27.12 Mikrovoks, slack-voks,  Fremstilling på basis af varer 

     renset ozokerit, mon-   henhørende under andre 

     tanvoks, tørvevoks og   positioner end pos. 27.12 eller 

     anden mineralvoks     på basis af rå ozokerit 

     (andet end rå ozokerit), 

     også farvet 

 ex. 34.04 Syntetisk voks, og    Fremstilling på basis af alle 

     tilberedt voks på basis  materialer undtagen materialer 

     af paraffin, jordolie-  henhørende under pos. 34.04 

     voks, voks udvundet af  eller kap. 29. 

     bituminøse mineraler, 

     slack-voks eller 

     scale voks. 

 ex. 38.11 Tilberedte additiver   Fremstilling på basis af varer 

     til smøreolier med    henhørende under andre 

     indhold af olier ud-   positioner end pos. 38.11 eller 

     vundet af jordolie    fremstilling, ved hvilken 

     eller af rå olier hid-  værdien af alle anvendte mate- 

     rørende fra bituminøse  rialer henhørende under pos. 

     mineraler         38.11 ikke overstiger 50 pct. 

                  af den færdige vares pris ab 

                  fabrik 

Officielle noter

Ingen