Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om told- og afgiftsfrihed for rejsegods m.v.


§ 1

I Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 412 af 13. juni 1989 om told- og afgiftsfrihed for rejsegods m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 688 af 6. november 1989, foretages følgende ændring:

§ 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Højst 15 liter øl pr. person anses som indført på personen eller i håndbagagen. Rejsende, der told- og afgiftsfrit ønsker at indføre mere end 15 liter øl, skal uopfordret ved indrejse skriftligt angive, at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter, jf. stk. 1, nr. 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 1991.

Skatteministeriet, den 8. februar 1991

Anders Fogh Rasmussen

/ Ulla Trolle

Officielle noter

Ingen