Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale i henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979


Den 6. december 1993 er der indgået aftale i henhold til tillægsaftale af 21. august 1990, jf. bekendtgørelse nr. 801 af 26. november 1990, til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 18. oktober 1979, jf. bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979.

Aftalen omhandler beskatningen af TELE Attaveqaatit's aktiviteter i Danmark.

Aftalen har følgende ordlyd:

Aftale mellem de kompetente myndigheder om beskatningen af TELE Attaveqaatit's aktiviteter i Danmark. I henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979 samt den samtidig underskrevne erklæring om forståelsen af tillægsaftalen og bekræftelser fra henholdsvis skatteministeren og landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender har de kompetente myndigheder aftalt følgende for så vidt angår TELE Attaveqaatit's aktiviteter i Danmark:

1. Aktiviteter udøvet af TELE Attaveqaatit i et dansk registreret aktie- eller anpartsselskab undergives beskatning til Danmark i overensstemmelse med selskabsskattelovgivningens bestemmelser.

2. Beskatningsretten til aktiviteter, som udøvedes i Grønlands Tekniske Organisation før overdragelsen til hjemmestyret, og som nu udøves af TELE Attaveqaatit i Danmark gennem et der beliggende fast driftssted tilfalder alene Grønland.

3. De under punkt 2 nævnte aktiviteter udgøres af anlægsfunktioner, planlægningsfunktioner, markedsfunktioner og skibsradiofunktioner.

4. Såfremt de i punkt 3 nævnte aktiviteter af omfang stiger væsentligt i forhold til situationen på forhandlingstidspunktet, kan denne aftale kræves genforhandlet af begge parter.

5. Hvis det faste driftssted udøver aktiviteter, for hvilke beskatningsretten tilfalder Danmark, skal driftsstedets regnskab klart adskille sådanne aktiviteter fra aktiviteter, for hvilke beskatningsretten tilfalder Grønland.

6. Denne aftale har virkning fra 1. januar 1994.

København/Nuuk, den 6. december 1993

For Skatteministeriet For Skattedirektoratet

Ulla Trolle Kaare Hagemann

Erklæringer om forståelsen af aftale om beskatningen af TELE

Attaveqaatit's aktiviteter i Danmark. ad punkt 2 og 3

For så vidt angår aktiviteter henviser parterne til TELE Attaveqaatit's regnskaber med beretning for 1987 og 1992.

ad punkt 4

Parterne er på tidspunktet for aftalens indgåelse enige om, at det ikke på det foreliggende grundlag er sandsynligt, at der skulle opstå behov for anvendelse af bestemmelsen i punkt 4. Såfremt væsentlige stigninger i aktiviteternes omfang alligevel skulle gøre det nødvendigt at bringe bestemmelsen i anvendelse, skal aktiviteternes omfang på tidspunktet for forhandlingen af denne aftale ligge til grund for drøftelserne.

København/Nuuk, den 6. december 1993

For Skatteministeriet For Skattedirektoratet

Ulla Trolle Kaare Hagemann

Skatteministeriet, den 7. februar 1994

Ole Stavad

/ Jonna Sneum

Officielle noter

Ingen