Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat


I henhold til kildeskattelovens § 43, stk. 2, og § 65, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 17. september 1992 med senere ændringer, fastsættes herved følgende:

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1100 af 11. december 1992 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat foretages følgende ændringer:

1. I § 21, affattes nr. 5, således:

  • »5) Ydelser, der udbetales af en arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.«

2. I § 21, affattes nr. 19, således:

  • »19) Godtgørelse, der ydes til elever efter § 11, stk. 1, i lov nr. 1092 af 23. december 1992 om skolepraktik i erhvervsuddannelserne, eller efter § 13, i lov nr. 1090 af 23. december 1992 om Arbejdsgivernes Elevrefusion.«

3. I § 21, affattes nr. 21, således:

  • »21) Godtgørelse, der ydes efter § 11, i lov nr. 1090 af 23. december 1992 om Arbejdsgivernes Elevrefusion.«

4. I § 29, ophæves stk. 1 og 2.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

5. § 40, affattes således:

» 40. I de i § 38, nr. 1, nævnte tilfælde er fritagelse for at indeholde udbytteskat endvidere betinget af, at der til det pågældende datterselskab eller den, der på dettets vegne formidler udbetalingen af udbyttet, afgives skriftlig erklæring fra moderselskabets generalforsamlings valgte revisor om, at moderselskabet i hele den forløbne del af indkomståret eller i en samlet periode på mindst 24 måneder frem til det tidspunkt, hvor udbyttet modtages, har opfyldt betingelserne i selskabsskattelovens § 2, stk. 5, henholdvis § 13, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Går erklæringen efter stk. 1 ud på, at moderselskabet har opfyldt betingelserne i den forløbne del af indkomståret, skal moderselskabet tillige skriftligt påtage sig pligt til at betale udbytteskatten, hvis betingelserne ikke opfyldes i den resterende del af indkomståret.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på fonde, foreninger og institutioner m.v. med hensyn til opfyldelsen af betingelserne i fondsbeskatningslovens § 10, stk. 1, som betingelse for skattefri udbyttebetaling.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1993.

Skatteministeriet, den 19. marts 1993

Ole Stavad

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen