Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om told- og afgiftsfrihed for rejsegods m. v.


§ 1

I Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 412 af 13. juni 1989 om told- og afgiftsfrihed for rejsegods m. v., som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 69 af 8. februar 1991, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til §§ 2-3 indføjes efter »vin,»: »øl,».

2. I § 3, stk. 1, indføjes efter »vin,»: »øl,».

3. I § 3, stk. 2 og stk. 3, samt § 6, stk. 2, ændres »2 døgn« til: »36 timer«.

4. I § 3, stk. 3, nr. 1, litra a, affattes således:

  • »a) 100 cigaretter eller 150 cigarillos eller 75 cigarer eller 400 g røgtobak.«

5. I § 3, stk. 3, nr. 1 og nr. 2, indsættes som nyt litra c:

  • »c) 12 liter øl.«

Litra c-e bliver herefter d-f.

6. § 3, stk. 3, nr. 2, litra a, affattes således:

  • »a) 100 cigaretter eller 100 cigarillos eller 50 cigarer eller 250 g røgtobak.«

7. § 8, stk. 3, udgår.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 69 af 8. februar 1991 om ændring af bekendtgørelse om told- og afgiftsfrihed for rejsegods m.v. ophæves.

Skatteministeriet, den 18. marts 1991

Anders Fogh Rasmussen

/ Ulla Trolle

Officielle noter

Ingen