Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om toldbehandling


I medfør af §§ 2, 5, 7, 10, stk. 3, 12, stk. 2, 13, stk. 1, 14, stk. 1, 16, stk. 2, 17, stk. 2, 18, stk. 3, 19, stk. 1, 21, 22, 26, 30, stk. 4 og 5, 37, stk. 4, 47, 54, stk. 2, 57, 58, 59, 61, stk. 2, 63, 64, 65, stk. 2 og 3, 68, 79, stk. 2, og 81, stk. 3, i Toldlov nr. 1116 af 22. december 1993 og § 1 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v, jf. lovbekendtgørelse nr. 414 af 13. juni 1990 som senest ændret ved lov nr. 265 af 6. maj 1993, fastsættes følgende bestemmelser (* 1):

Afsnit I

Toldbehandling af befordringsmidler

Kapitel 1

Skibe

§ 1. Bestemmelserne om søværts vareførsel m.v. i toldloven og i denne bekendtgørelse samt de hertil knyttede straffebestemmelser anvendes over for skibe, der er hjemmehørende i de stater, der har ratificeret konventionen af 19. august 1925 om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer (Helsingfors-Konventionen) og dennes slutningsprotokol; bestemmelserne anvendes inden for de områder og i det omfang, der er fastsat i konventionens artikel 9.

§ 2. Ved skibe forstås i denne bekendtgørelse skibe, både og fartøjer af enhver art, med undtagelse af sø-luftfartøjer.

§ 3. Skibe, der befinder sig i det danske toldområde, er undergivet de statslige told- og skattemyndigheders tilsyn og kontrol.

Stk. 2. Skibe skal stoppe på de statslige told- og skattemyndigheders forlangende. Stopordre afgives enten mundtligt eller ved stopsignalet: »Stop Deres skib øjeblikkeligt«.

Stk. 3. Skibets fører skal give de oplysninger om skib og ladning m.v., som er nødvendige for udøvelse af kontrol, og skal bekræfte oplysningerne ved fremlæggelse af skibspapirer og ladningsdokumenter m.v. samt påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til overalt i skibet at foretage den undersøgelse (inkvirering), som er nødvendig for udøvelse af kontrol. Myndighederne kan endvidere forbyde skibet at sejle, indtil inkvireringen er foretaget.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder tilsvarende, når svensk toldbevogtningspersonale i det danske toldområde udøver toldbevogtningstjeneste i overensstemmelse med den mellem Danmark og Sverige indgåede overenskomst af 28. oktober 1935 om fælles bevogtning til bekæmpelse af ulovlig indførsel af alkoholholdige varer. Svensk toldbevogtningspersonale har herunder samme retsbeskyttelse som tilsvarende dansk bevogtningspersonale.

§ 4. Uberigtigede varer kan forlanges henlagt under toldlukke, når et skib befinder sig i det danske toldområde, eller når det under sejlads mellem steder i det danske toldområde passerer fremmed eller internationalt farvand. Kan toldlukke ikke anbringes på forsvarlig måde, er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at træffe forholdsregler til sikring af told og afgifter, herunder at sætte toldvagt ved skibet på dettes bekostning.

Stk. 2. Skibe i det danske toldområde må ikke medføre uberigtigede varer som ladning eller proviant m.v., medmindre de har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbssted uden for det danske toldområde. De i § 76, stk. 6 og 7, nævnte fartøjer kan dog medføre uberigtiget proviant, der er indladet i overensstemmelse med de for disse fartøjer fastsatte regler.

Stk. 3. Udenlandske lystfartøjer, som udelukkende er på rejse mellem steder i hjemlandet og steder i det danske toldområde, samt danske lystfartøjer må kun medføre uberigtiget proviant m.v. i det omfang, denne kan tillades indført afgiftsfrit efter reglerne om afgiftsfrihed for rejsegods.

§ 5. Havnemyndighederne skal underrette de statslige told- og skattemyndigheder om de oplysninger, som myndighederne er i besiddelse af i forbindelse med skibets forventede ankomst, samt om uanmeldte skibes ankomst.

Stk. 2. Føreren af et skib skal ved ankomst til det danske toldområde fra et tredjeland mundtligt anmelde ovenfor de statslige told- og skattemyndigheder, hvorfra skibet kommer, og hvilken ladning det medfører.

Stk. 3. Føreren af et skib, der ankommer til en dansk havn fra et andet sted i EF's toldområde, skal, hvis skibet medfører uberigtigede varer som ladning eller proviant, mundtligt anmelde overfor de statslige told- og skattemyndigheder, hvilke uberigtigede varer det medfører.

Stk. 4. Losning og lastning af varer, landsætning og ombordtagning af passagerer samt landsætning af besætningsmedlemmer skal forud mundtligt anmeldes over for de statslige told- og skattemyndigheder og må ikke påbegyndes, før tilladelse dertil foreligger.

Stk. 5. Passagerskibe i rutefart og færger, der ankommer efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra stk. 1-4. De statslige told- og skattemyndigheder kan dog regulere landsætning og ombordtagning af passagerer samt i særlige tilfælde forbyde losning og lastning af varer, indtil inkvirering er foretaget.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte adgang til et skib, indtil inkvireringen er afsluttet.

§ 6. Føreren af et skib, der befinder sig i det danske toldområde, skal før inkvireringen til de statslige told- og skattemyndigheder afgive en skriftlig angivelse af skib, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration), jf. § 98.

Stk. 2. Føreren af et skib, der ankommer til en dansk havn, skal ved ankomsten afgive en tolddeklaration til de statslige told- og skattemyndigheder eller til havnemyndigheden i de havne, hvor havnemyndigheden er bemyndiget til at modtage deklarationen.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for skibe, der ankommer til en dansk havn direkte fra en anden havn i EF's toldområde, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant.

Stk. 4. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om skibsførerens navn og skibets data (art, navn, hjemsted og tonnage), antal besætningsmedlemmer og passagerer, navnet på skibets stedlige repræsentant, hvorfra skibet kommer, formålet med anløbet, ladningens art og mængde samt lastningshavne og losningshavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre. Tolddeklarationen skal indeholde specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. (herunder varer, der tilhører fører og besætningsmedlemmer). Endvidere skal den indeholde skibsførerens erklæring om, at skibet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne, og at der ikke findes andre adgange til lastrum eller rum og gemmer end de, som under inkvireringen vil blive påvist over for de statslige told- og skattemyndigheder. Endelig skal tolddeklarationen indeholde skibsførerens erklæring om betaling af isafgift, overholdelse af epidemibestemmelserne samt bestemmelserne om sødygtighed og olieansvarsforsikringscertifikat.

Stk. 5. Ved inkvirering skal skibets nationalitets- og målingsdokumenter efter anmodning afleveres til de statslige told- og skattemyndigheder, hvor de forbliver, indtil der er givet tilladelse til afsejling.

§ 7. Føreren af et skib, der skal forlade det danske toldområde med henblik på afsejling til et tredjeland, skal anmelde afsejlingen for de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Føreren af et skib, der skal forlade det danske toldområde med henblik på afsejling til et andet sted i EF's toldområde, skal, hvis skibet medfører uberigtigede varer som ladning eller proviant m.v., anmelde afsejlingen for de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 3. Passagerskibe i rutefart og færger, der afgår efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra stk. 1 og 2.

§ 8. Føreren af et skib, der skal forlade det danske toldområde, og som efter § 7, stk. 1 og 2, skal anmelde afsejlingen, skal senest 2 timer inden afsejlingen afgive en skriftlig angivelse af skib, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration) til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om tidspunktet for skibets afgang, om skibets bestemmelsessted og forventede ankomsttidspunkt, ladningens art og dennes lastningshavne og losningshavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre samt specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde skibsførerens erklæring om, at skibet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne.

Stk. 3. Skibsføreren skal opbevare en kopi af tolddeklarationen om bord og skal på forlangende fremlægge den for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 9. De statslige told- og skattemyndigheder kan give lettelser i de betingelser, der er fastsat i §§ 5-8, for så vidt angår skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer mod betaling, samt fiskerfartøjer, skoleskibe, bugser- og lodsbåde, bjærgningsfartøjer, passagerskibe i rutefart og færger, fartøjer under 6 tons netto og fartøjer i fart mellem anløbssteder inden for samme told- og skatteregionsområde.

§ 10. Føreren eller ejeren af et skib hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som i det danske toldområde lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 11. Føreren af skibe, der i tidsrummet 15. december-31. marts anløber dansk havn inden for Skagen, skal efter nærmere fastsatte retningslinier afgive angivelse vedrørende isafgift til de statslige told- og skattemyndigheder, medmindre skibet i perioden allerede har betalt isafgift 2 gange.

Kapitel 2

Fly

§ 12. Fly i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande samt fly, der medbringer uberigtigede varer i trafik mellem det danske toldområde og et andet sted i EF's toldområde, må kun lande på og afgå fra landingspladser, der er godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder (toldlufthavne). Losning og lastning af uberigtigede varer er undergivet toldkontrol.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, 1. pkt., er:

 • 1) Fly, der nødlander.
 • 2) Svævefly, der ankommer til eller afgår fra det danske toldområde, når flyet medfører en distanceflyvningstilladelse meddelt i henhold til en af Danmark indgået international overenskomst om lettelser for distanceflyvning med svævefly.
 • 3) Sø-luftfartøjer, når de statslige told- og skattemyndigheder forud har meddelt tilladelse til ankomst eller afgang.

§ 13. De statslige told- og skattemyndigheder kan som betingelse for at anerkende en landingsplads som toldlufthavn kræve, at der uden udgift for disse stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for eftersyn af passagerer og deres bagage samt etableres nødvendige afspærringer.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder har i en toldlufthavn uhindret adgang overalt på pladser, i bygninger, hangarer og værksteder, og fastsætter bestemmelser for kontrollens gennemførelse.

§ 14. Fly, der befinder sig i det danske toldområde, er undergivet de statslige told- og skattemyndigheders tilsyn og kontrol.

Stk. 2. Flyets fører skal give de oplysninger om fly og ladning m.v., som er nødvendige for kontrollens udøvelse, og skal bekræfte oplysningerne ved fremlæggelse af flyets rejsejournal og ladningsdokumenter m.v. samt påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til at inkvirere flyet.

§ 15. Når et fly befinder sig i det danske toldområde, eller når det er under flyvning mellem steder i det danske toldområde, kan de statslige told- og skattemyndigheder forlange uberigtigede varer henlagt under toldlukke. Kan toldlukke ikke anbringes på forsvarlig måde, er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at træffe forholdsregler til sikring af told og afgifter, herunder at sætte toldvagt ved flyet på dettes bekostning.

Stk. 2. Fly i det danske toldområde må ikke medføre uberigtiget proviant m.v., medmindre de har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et landingssted uden for det danske toldområde.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 2 er fly i rutefart, der efter en af de statslige told- og skattemyndigheder forud godkendt fartplan har fået tilladelse til kombineret indenrigs- og udenrigsflyvning.

§ 16. Lufthavnsmyndighederne skal underrette de statslige told- og skattemyndigheder om de oplysninger, som myndighederne er i besiddelse af i forbindelse med flys forventede ankomst og afgang samt om uanmeldte flys ankomst.

Stk. 2. Landsætning og ombordtagning af passagerer, landsætning af besætningsmedlemmer samt losning og lastning af varer skal forud mundtligt anmeldes til de statslige told- og skattemyndigheder og må ikke påbegyndes, før tilladelse foreligger.

Stk. 3. Fly i rutefart, der ankommer efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra stk. 1-2. De statslige told- og skattemyndigheder kan dog regulere landsætning og ombordtagning af passagerer samt i særlige tilfælde forbyde losning og lastning af varer, indtil inkvireringen er foretaget.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte adgang til et fly, indtil inkvirering er afsluttet.

§ 17. Føreren af et fly skal ved ankomst til det danske toldområde afgive skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration) til de statslige told- og skattemyndigheder, jf. § 98.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for fly, der ankommer til det danske toldområde direkte fra et andet sted i EF's toldområde, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant.

Stk. 3. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om førerens navn og flyets data (art, nummer, nationalitet og ejerens navn), antal besætningsmedlemmer og passagerer, navnet på flyets stedlige repræsentant, hvorfra flyet kommer, ladningens art og mængde samt lastningshavne og losningshavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde summariske oplysninger om det medførte rejsegods og specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. (herunder varer, der tilhører fører og besætningsmedlemmer). Endelig skal tolddeklarationen indeholde førerens erklæring om, at flyet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne, og at der ikke findes andre adgange til lastrum eller rum og gemmer end de, som under inkvireringen vil blive påvist over for de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at den i stk. 3 omhandlede specifikation af proviantbeholdningen udelades.

Stk. 5. Det kan tillades, at medarbejdere i eller agenter for luftfartsselskaber på førerens vegne afgiver den i stk. 1 omhandlede tolddeklaration.

Stk. 6. Ankommer flyet fra et land, hvormed Danmark har truffet aftale om toldsamarbejde, skal føreren i forbindelse med afgivelse af tolddeklarationen fremlægge eventuelle af toldmyndighederne i det pågældende land autoriserede tolddokumenter samt meddele oplysninger om årsagen til eventuelle ændringer i beholdningerne. Fremlægges dokumenterne ikke, eller er der væsentlige uoverensstemmelser mellem dokumentets oplysninger og de forefundne beholdninger, som føreren ikke kan gøre rede for, eller forefindes der under inkvireringen større mængder varer, der ikke er angivet, er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at træffe forholdsregler til sikring af told og afgifter, herunder at sætte toldvagt ved flyet på dettes bekostning.

Stk. 7. Ankommer flyet fra et sted i det danske toldområde med uberigtigede varer, jf. § 15, stk. 3, skal flyets fører fremlægge den i § 18, stk. 6, nævnte tolddeklaration til de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 18. Føreren af et fly, der skal afgå fra en toldlufthavn i det danske toldområde til et tredjeland, skal før afgangen til de statslige told- og skattemyndigheder afgive en skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration), og flyet må ikke afgå, før der er givet tilladelse.

Stk. 2. Føreren af et fly, der skal afgå fra en toldlufthavn i det danske toldområde til et andet sted i EF's toldområde, og som medfører uberigtigede varer, skal før afgangen til de statslige told- og skattemyndigheder afgive en skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration), og flyet må ikke afgå, før der er givet tilladelse.

Stk. 3. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om tidspunktet for flyets afgang, flyets bestemmelsessted, ladningens art og dennes lastningshavne og losningshavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre samt summariske oplysninger om det medførte rejsegods og oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. specificeret som anført i § 17, stk. 3 og 4. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde førerens erklæring om, at flyet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne.

Stk. 4. Det kan tillades, at medarbejdere i eller agenter for luftfartsselskaber på førerens vegne afgiver den i stk. 1-3 nævnte tolddeklaration.

Stk. 5. Afgår flyet til et land, hvormed Danmark har truffet aftale om toldsamarbejde, medgives flyets fører et af de statslige told- og skattemyndigheder autoriseret tolddokument, der indeholder oplysninger om flyet, ladning og proviant m.v.

Stk. 6. Afgår flyet med uberigtigede varer til en toldlufthavn i det danske toldområde, medgives flyets fører et eksemplar af den tolddeklaration, der er nævnt i stk. 3. Deklarationen skal fremlægges for de statslige told- og skattemyndigheder på ankomststedet.

§ 19. Fly, der udelukkende er i fart mellem landingspladser i det danske toldområde, er undtaget fra bestemmelserne i §§ 16 og 18.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan give lettelser i de bestemmelser, der er fastsat i §§ 17 og 18, for så vidt angår fly, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer mod betaling.

§ 20. Fra et fly må der ikke nedkastes uberigtigede varer i det danske toldområde, medmindre det sker af sikkerhedsmæssige grunde. Ejeren eller den, der har rådighed over flyet, hæfter for told og afgifter af nedkastede varer, der ikke tilvejebringes og ikke kan anses for tilintetgjort ved nedkastningen.

Stk. 2. Nedkastes der af sikkerhedsmæssige grunde uberigtigede varer i det danske toldområde, skal føreren snarest underrette de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 21. Føreren eller ejeren af et fly hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som i det danske toldområde lastes, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Tog

§ 22. Togtrafik mellem det danske toldområde og tredjelande er undergivet de statslige told- og skattemyndigheders tilsyn og kontrol.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til at inkvirere tog og togdele, der er i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande.

Stk. 3. Togpersonale og andre beskæftiget i tog, f.eks. sovevogns-, restaurations- og postpersonale, har pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for kontroludøvelsen, herunder oplysninger om tog og ladning, samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 4. Indtil inkvireringen er afsluttet, må tog ikke uden de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse køres bort fra kontrolstedet, og varer må ikke aflæsses. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte personer adgang til toget under inkvireringen. I persontog kan inkvireringen foretages under kørslen.

Stk. 5. De i stk. 3 nævnte personer må kun fraføre varer fra toget, der forinden er angivet for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 23. Beholdningen af uberigtiget spiritus og tobaksvarer i internationale togs restaurationsvogne kan forlanges anbragt under toldlukke.

Kapitel 4

Lastbiler og andre befordringsmidler

§ 24. Lastbiltrafik mellem det danske toldområde og tredjelande er undergivet de statslige told- og skattemyndigheders tilsyn og kontrol.

Stk. 2. Lastbiler i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande skal ved indpassage i og udpassage fra det danske toldområde uopfordret standse op for toldkontrol, og skal i øvrigt i toldområdet standse op for toldkontrol på de statslige told- og skattemyndigheders forlangende.

Stk. 3. Lastbilens fører har pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for kontroludøvelsen, herunder om lastbil og ladning m.v., og til at bekræfte oplysningerne ved fremlæggelse af registreringspapirer m.v. og ladningsdokumenter samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til at inkvirere lastbilen.

§ 25. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, hvor toldbehandlingen af lastbiler skal finde sted.

Stk. 2. En lastbil må ikke køres bort fra toldbehandlingsstedet og varer ikke aflæsses eller fjernes uden de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse. Indtil inkvireringen er afsluttet, må personer ikke uden de nævnte myndigheders tilladelse forlade lastbilen, og personer kan nægtes adgang til den.

§ 26. Føreren af en lastbil, der ankommer til det danske toldområde fra et tredjeland, skal, før inkvireringen påbegyndes, til de statslige told- og skattemyndigheder mundtligt give oplysning om lastbil, ladning og proviant m.v. De statslige told- og skattemyndigheder kan kræve, at disse oplysninger afgives skriftligt (i en tolddeklaration), jf. § 98.

§ 27. For andre befordringsmidler i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande end skibe, fly, tog og lastbiler finder §§ 24-26 tilsvarende anvendelse.

Afsnit II

Toldbehandling af varer

Kapitel 5

Godsregistrering

§ 28. Varer, der indføres i det danske toldområde, og som ikke er i fri omsætning i EF's toldområde, samt varer, der har toldmæssig status »T2ES« eller »T2PT« eller indføres i det danske toldområde fra et sted i EF's toldområde, der er beliggende uden for EF's afgiftsområde, skal angives for de statslige told- og skattemyndigheder til godsregistrering. Varer, der indføres fra Københavns Frihavn med T1- eller T2-status, skal angives til godsregistrering.

Stk. 2. Undtaget fra godsregistrering er:

 • 1) Varer, som er omfattet af bestemmelserne i toldlovens § 3, og varer, for hvilke henførsel under ordningen vedrørende midlertidig toldfrihed af de statslige told- og skattemyndigheder tillades alene på grundlag af mundtlig angivelse og sikkerhedsstillelse ved fremlæggelse af ATA-carnet.
 • 2) Transportmidler, der i henhold til EF's bestemmelser om midlertidig indførsel af transportmidler indføres i det danske toldområde.
 • 3) Transportmidler hjemmehørende i Finland, Norge og Sverige, der midlertidigt indføres til det danske toldområde efter reglerne i toldlovens § 6.
 • 4) Postforsendelser, som postvæsenet efter de statslige told- og skattemyndigheders bestemmelser kan udlevere direkte til modtagerne.
 • 5) Indskrevet rejsegods, herunder rejsegods, der indføres med ruteskib og er indskrevet til videre befordring med jernbane, når det ilandbringes og overgives til jernbanen under toldkontrol.
 • 6) Jernbanegods og postforsendelser i transit til steder uden for det danske toldområde.
 • 7) Flygods i transit til steder uden for det danske toldområde, der tillades omladet i en toldlufthavn, og som genudføres senest 10 hverdage (lørdage ikke medregnet) efter indførslen.
 • 8) Varer i transit til steder uden for det danske toldområde eller til Københavns Frihavn, når de forsendes i overensstemmelse med EF's ordninger for forsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer, eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker (Nato-tolddeklaration formular 302).
 • 9) Varer fra Københavns Frihavn, når de via den øvrige del af det danske toldområde forsendes til steder uden for dette i overensstemmelse med EF's ordninger for forsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker.
 • 10) Varer, som fraføres Københavns Frihavn, når de via den øvrige del af det danske toldområde forsendes til steder uden for dette mod fremlæggelse af en udførselsangivelse.
 • 11) Varer i skibe og fly, der ikke oplosses på registreringsstedet, herunder restladninger.
 • 12) Varer, der indføres i Københavns Frihavn.
 • 13) Varer, der tilføres et frilager.
 • 14) Donororganer til mennesker.
 • 15) Varer, der medføres i persontrafikken, og som ikke indføres i erhvervsmæssigt øjemed.
 • 16) Varer, der indføres fra Københavns Frihavn med toldmæssig status »T2«, når det over for de statslige told- og skattemyndigheder godtgøres, at der er tale om varer, der er i frit forbrug.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når særlige omstændigheder taler derfor, f.eks. i tilfælde, hvor fortoldningsangivelse ikke kræves afgivet, jf. § 44, stk. 2, 2. pkt., fritage andre varer end de i stk. 2 nævnte for godsregistrering.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når kontrolmæssige hensyn i særlige tilfælde taler derfor, kræve de i stk. 2 nævnte varer angivet til godsregistrering.

§ 29. De i § 28, stk. 1, nævnte varer skal registreres omgående efter ankomsten til det danske toldområde eller ved fraførslen fra Københavns Frihavn på de af de statslige told- og skattemyndigheder anviste godsregistreringssteder, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Varer, der indføres under EF's ordninger for forsendelse, kan viderebefordres til steder i det danske toldområde, hvor der kan foretages ekspedition vedrørende forsendelserne. Forsendelsen skal hurtigst muligt bringes frem hertil (godsregistreringsstedet), hvor den straks skal afsluttes og godsregistrering samtidig finde sted.

Stk. 3. Varer, der indføres under postvæsenets værge, kan viderebefordres til registrering ved et postkontor, hvor der kan foretages godsregistrering.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at gennemgående indskrevet flygods, der omlades i en toldlufthavn, godsregistreres i den lufthavn, hvortil det er indskrevet.

Stk. 5. Varer, der indføres i toldgodkendte køretøjer eller containere, kan viderebefordres til steder i det danske toldområde, hvor der kan foretages godsregistrering, når forsendelsen sker efter EF's ordninger for forsendelse.

Stk. 6. Varer, der indføres mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, kan viderebefordres til steder i det danske toldområde, hvor der kan foretages godsregistrering.

Stk. 7. De i stk. 3-6 nævnte varer skal hurtigst muligt bringes frem til godsregistreringsstedet, hvor registrering snarest skal finde sted.

§ 30. Virksomheder kan meddeles tilladelse til at modtage varer ankommet med fly eller skib, uden at frembyde varerne ved indpassagetoldstedet og uden at fremlægge godsdeklarationen ved indpassage.

Stk. 2. Virksomheden skal snarest efter varernes ankomst foretage godsregistrering.

Stk. 3. Virksomheden hæfter for told og afgifter under transport af varerne fra fly eller skib til egne lokaler.

Stk. 4. Tilladelsen kan ikke uden særlig tilladelse anvendes ved indførsel af følgende varer:

 • a) Varer, for hvilke der gælder særlige indførselsbestemmelser, såsom levende dyr, animalske produkter, mejeriprodukter m.v., udryddelsestruede vilde dyr og planter, narkotika, gifte, våben og sprængstoffer m.v. samt diverse varer, hvortil der kræves særlige indførselstilladelser, passersedler m.v.
 • b) Varer fra Københavns frihavn.

§ 31. Særlige indførsels- eller transitbestemmelser, der er fastsat af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde, skal iagttages snarest efter varernes ankomst til det danske toldområde fra tredjelande eller ved fraførsel fra Københavns Frihavn, når dette er foreskrevet i de pågældende bestemmelser.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde gælder § 29, stk. 2-6, ikke.

§ 32. Som grundlag for registreringen afgives en angivelse enten i form af en godsdeklaration, jf. § 98, eller via edb.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er varer, der ikke er i fri omsætning i EF's toldområde, og som har været forsendt under en af EF's ordninger for forsendelse, og som ikke opbevares på godsregistreringsstedet, men straks angives til fortoldning eller udførsel, jf. § 42. I sådanne tilfælde udgør det eksemplar af forsendelsesdokumentet, som er bestemt til de statslige told- og skattemyndigheder, angivelsen til godsregistrering.

Stk. 3. Stk. 2 anvendes tilsvarende for fællesskabsvarer, der skal frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder i henhold til fællesskabsforskrifterne.

Stk. 4. Angivelse via edb er betinget af en tilladelse fra de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde en tilladelse som omhandlet i stk. 4, såfremt virksomheden tilsidesætter vilkårene for tilladelsen.

Stk. 6. Angivelse til godsregistrering afgives af ekspeditøren, dvs. den, der som rederi, agent for rederi, skibsmægler, luftfartsselskab, jernbane, postvæsen, vognmand, speditør eller lignende eller som varemodtager forestår varernes indførsel i det danske toldområde.

Stk. 7. Ekspeditøren skal være en i det danske toldområde hjemmehørende person eller offentlig eller privat virksomhed, der efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn kan påtage sig den i § 41, stk. 3, nævnte hæftelse for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, jf. dog stk. 10.

Stk. 8. Ekspeditøren skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 9. Anmeldelse til registrering samt anmeldelse af ændringer i registrerede forhold skal ske, før godsregistrering foretages.

Stk. 10. De statslige told- og skattemyndigheder kan dog antage godsdeklarationer fra varemodtagere, der ikke er hjemmehørende i det danske toldområde, når varerne straks ved godsregistreringen angives til fortoldning.

Stk. 11. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at der afgives mere end een godsdeklaration vedrørende samme ladning. Stk. 12. Enhver, der fra steder uden for det danske toldområde modtager varer, som ved en fejltagelse ikke er blevet godsregistreret, skal omgående angive varerne til godsregistrering.

§ 33. Angivelsen til godsregistrering skal indeholde oplysninger om ekspeditørens navn, adresse og registreringsnummer (SE-nr.), transportmidlets kendemærke (nummer eller navn) samt kode for varernes transportmåde, transportmidlets nationalitet, afgangsland og indførselssted (dog ikke for postgods).

Stk. 2. Angivelsen skal for hver enkelt varepost indeholde oplysninger om varemodtagerens navn, adresse og registreringsnummer (SE-nr.), jf. § 57, transportmidlets kendemærke (nummer eller navn), oplysninger til brug ved godsets identifikation (emballagernes mærke, antal og art, varernes art samt varernes bruttovægt), oplysninger om kode for lastningssted og indførselssted samt oplysninger om godsets opbevaringsadresse, som skal være godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder. For hver enkelt varepost skal der endvidere angives kode for varernes godsregistreringsstatus.

Stk. 3. Angivelsen skal for hver enkelt varepost endvidere indeholde oplysninger om varernes toldmæssige status inden for EF samt om eventuelle særlige bemærkninger i forsendelsesdokumentet.

Stk. 4. Er ekspeditøren ikke bekendt med varemodtagerens navn og adresse, skal der i stedet for oplysninger herom angives »til ordre« samt ekspeditørens navn, adresse og registreringsnummer (SE-nr). I sådanne tilfælde samt i tilfælde, hvor registreringsnummer for de i § 57 omhandlede varemodtagere ikke er angivet, skal varerne opbevares på ekspeditørens eget lager, og ekspeditøren skal snarest muligt underrette de statslige told- og skattemyndigheder om de manglende oplysninger.

Stk. 5. Er ekspeditøren ikke bekendt med oplysninger til brug for godsets identifikation, kan det tillades, at disse oplysninger angives summarisk. De specificerede oplysninger skal snarest muligt meddeles de statslige told- og skattemyndigheder. Varerne må ikke fraføres registreringsstedet, før oplysningerne er angivet.

§ 34. Ved godsregistreringen er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtagerne er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret, når de ikke er medgået ved undersøgelsen.

Stk. 2. Ved godsregistreringen påhviler det ekspeditøren at foretage det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.).

§ 35. De statslige told- og skattemyndigheder bestemmer, hvor godsregistreringen kan finde sted, og hvilke indretninger der skal være på godsregistreringsstedet.

§ 36. Varer må ikke uden de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse fraføres registreringsstedet, før godsregistreringen er afsluttet.

§ 37. Varer, der indføres til varemodtagere, der ikke er pligtige til at lade sig registrere hos de statslige told- og skattemyndigheder, jf. § 57, kan efter godsregistreringen overføres til ekspeditørens eget lager, men må ikke udleveres til varemodtageren, før fortoldning har fundet sted.

Stk. 2. Varer, der indføres til varemodtagere, der efter toldlovens § 33, stk. 2, og § 38 ikke har adgang til kredit med told og afgifter, samt varer til varemodtagere, der ikke er importørregistreret efter § 57, kan efter godsregistreringen overføres til ekspeditørens eget lager, men må ikke udleveres til varemodtageren, før fortoldning har fundet sted.

Stk. 3. Varer, der straks efter godsregistreringen skal angives til fortoldning eller udførsel fra det danske toldområde, jf. § 42, stk. 2, må ikke fraføres godsregistreringsstedet, før toldbehandlingen i henhold til kapitel 6 eller kapitel 8 har fundet sted.

§ 38. Når de registrerede varer er bestemt til en varemodtager, der er hjemmehørende i det danske toldområde, skal ekspeditøren snarest efter registreringen eller snarest muligt efter, at ekspeditøren er blevet bekendt med varemodtagerens navn og adresse, jf. § 33, stk. 2, underrette varemodtageren om den stedfundne registrering. Ekspeditøren har bevisbyrden for, at underretning har fundet sted.

§ 39. En varemodtager, der har toldkredit efter § 58, stk. 1, kan disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1«, kl. 12 den første hverdag (dog ikke lørdag) efter, at de statslige told- og skattemyndigheder har antaget fortoldningsangivelsen til registrering, jf. dog stk. 2-5 og 7 og § 42, stk. 2. En varemodtager, der afregner tolden kontant, jf. § 58, stk. 2, kan dog først disponere over registrerede varer, når tolden er indbetalt.

Stk. 2. Når varemodtageren har tilladelse til at afgive en samlet angivelse over indførsel foretaget i en nærmere fastsat periode, jf. § 44, stk. 3, kan varemodtageren disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1«, når varerne er indført i varemodtagerens regnskaber efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelser.

Stk. 3. Når angivelsen over indførsel afgives via edb, jf. § 44, stk. 1, kan varemodtageren disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1«, når angivelsen er accepteret af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Når angivelsen over indførsel afgives via magnetbånd eller diskette, jf. § 44, stk. 1, kan varemodtageren disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1«, når varerne er registreret i virksomhedens edb-system efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelser.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, tillade varemodtagere at disponere over registrerede varer på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2 omhandlede, herunder inden fortoldningsangivelsen er modtaget af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 6. Varemodtageren kan efter godsregistreringen disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T2ES« eller »T2PT«, jf. dog stk. 7 og § 42, stk. 2.

Stk. 7. Såfremt der for de i stk. 1-6 omhandlede varer gælder særlige indførselsbestemmelser, der er fastsat vedrørende mængdemæssige begrænsninger og foranstaltninger i tilknytning hertil eller af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde, kan varemodtageren dog kun disponere over varerne, når disse bestemmelser er opfyldt.

Stk. 8. Såfremt registrerede varer er ledsaget af et forsendelsesdokument (T-dokument, TIR-carnet, internationalt fragtbrev eller internationalt ekspresgodsseddel), som er påtegnet »Handelspolitik« »EmqprikgQpliuikikg«, »Commercial Policy«, »Politique commerciale«, »Politica commerciale«, »Handelspolitiek«, »Politica commercial« kan varemodtageren kun disponere over varerne, såfremt det over for de statslige told- og skattemyndigheder kan dokumenteres, at de specifikke handelspolitiske foranstaltninger, der gælder i det land i EF, hvor de pågældende varer har været undergivet proceduren for aktiv forædling, har været bragt i anvendelse.

Stk. 9. Når registrerede varer skal oplægges på toldoplag, må varernes emballage ikke åbnes før oplæggelsen.

Stk. 10. Når registrerede varer skal udføres fra det danske toldområde uden at være fortoldet, jf. § 42, må varernes emballage ikke åbnes inden udførslen.

Stk. 11. Såfremt varerne endnu ikke er frigivet til varemodtagerens disposition, kan de statslige told- og skattemyndigheder efter skriftlig anmodning give tilladelse til, at varerne afstås til fordel for statskassen uden udgift for denne, eller at de tilintetgøres under toldkontrol på varemodtagerens bekostning. Varemodtageren fritages herved for betaling af told og afgifter, jf. dog § 56, stk. 2.

§ 40. Overdragelse af registrerede varer skal anmeldes til de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen skal ske skriftligt eller via edb. Anmeldelse om overdragelse skal ske snarest muligt og indeholde oplysning om, til hvem (navn, adresse og registreringsnummer (SE-nr.)) varerne er overdraget. Overdrageren skal samtidig med anmeldelsen underrette erhververen, der herefter anses som varemodtager. Overdrageren har bevisbyrden for, at underretning har fundet sted.

Stk. 2. Overdragelse af varer til en virksomhed, der ikke efter toldlovens § 33, stk. 2, og § 38 har adgang til kredit med told og afgifter eller ikke er importørregistreret, kan ikke finde sted.

Stk. 3. Ændring af opbevaringsadresse for T1-varer skal anmeldes til de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen skal ske skriftligt eller via edb. Anmeldelsen om ændring af opbevaringsadresse skal ske snarest muligt og indeholde oplysning om den nye adresse.

§ 41. Transportøren eller dennes repræsentant hæfter for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, indtil varerne er angivet til godsregistrering.

Stk. 2. Varemodtageren hæfter for told- og afgiftsbeløb, der påhviler varer, som er godsregistreret for varemodtageren.

Stk. 3. Ekspeditøren hæfter for told- og afgiftsbeløb, der påhviler varer, som ekspeditøren har angivet til godsregistrering, i følgende tilfælde:

 • 1) Når ekspeditøren ikke er bekendt med varemodtagerens navn og adresse (»til ordre«-sendinger), jf. § 33, stk. 4.
 • 2) Når varemodtagerens registreringsnummer (SE-nr.) ikke er angivet.
 • 3) Når varerne er bestemt til private modtagere eller virksomheder, der ikke er importørregistreret.
 • 4) Når varerne er bestemt til varemodtagere, der efter toldlovens § 33, stk. 2, og § 38 ikke har adgang til kredit med told og afgifter, og ekspeditøren har angivet varerne til hjemtagelse på eget lager.
 • 5) Når varemodtageren er hjemmehørende uden for det danske toldområde.
 • 6) Når den angivne varemodtager nægter at have beordret varerne indført.

Stk. 4. Den i stk. 2 og 3 omhandlede hæftelse ophører, når varerne er genudført.

Stk. 5. Ved genudførsel af registrerede varer påhviler det den, der efter stk. 2 og 3 hæfter for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, at godtgøre varernes udførsel over for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 42. Registrerede varer skal med de i stk. 2 og 4 nævnte undtagelser senest 10 hverdage (dog ikke lørdage) efter registreringsdagen angives til fortoldning i overensstemmelse med kapitel 6 eller udføres (herunder til Københavns Frihavn), jf. toldlovens § 41, stk. 1, i overensstemmelse med kapitel 8. Varerne anses som angivet til fortoldning eller udførsel på den dato, hvor de statslige told- og skattemyndigheder har antaget en fortoldningsangivelse eller en angivelse til udførsel af det danske toldområde til registrering.

Stk. 2. Følgende varer skal straks efter godsregistreringen angives til fortoldning, eller udføres, og må ikke fraføres registreringsstedet, forinden toldbehandling i henhold til kapitel 6 eller 8 har fundet sted:

 • 1) Varer, for hvilke der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde gælder særlige indførselsbetingelser.
 • 2) Varer, hvis emballage efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn er således beskadiget, at de ikke kan overlades ekspeditøren i uberigtiget stand.
 • 3) Varer, der senere indføres af de i § 32, stk. 10, nævnte varemodtagere.
 • 4) Varer, der indføres til varemodtagere, der efter toldlovens § 33, stk. 2, og § 38 ikke har adgang til kredit med told og afgifter, og som ekspeditøren ikke har hjemtaget til eget lager, jf. § 37, stk. 2.
 • 5) Varer, der indføres fra private virksomheder i Københavns Frihavn.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når kontrolmæssige hensyn taler herfor, kræve, at der i andre tilfælde end nævnt i stk. 2, nr. 1-5, skal ske straksangivelse af varer til fortoldning.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, såfremt de i bestemmelsen omhandlede varer er i jernbanens, postvæsenets eller Kalaallit Niuerfiats varetægt, og varerne ikke udleveres til varemodtageren, før toldbehandling i henhold til kapitel 6 eller kapitel 8 har fundet sted.

Stk. 5. Tidsfristen i stk. 1 kan på nærmere af de statslige told- og skattemyndigheder fastsatte betingelser fraviges i det omfang, dette er nødvendigt for at opfylde bestemmelserne i den internationale konvention om befordring af gods på jernbane og i ekspeditionsreglementet til den internationale postpakkeoverenskomst.

§ 43. Er varerne registreret for en varemodtager, som er hjemmehørende i det danske toldområde, påhviler pligten til fortoldning eller genudførsel denne.

Stk. 2. Er varerne registreret for en varemodtager, som ikke er hjemmehørende i det danske toldområde, eller er ekspeditøren ikke bekendt med varemodtagerens navn og adresse samt for de i § 57 omhandlede varemodtagere tillige registreringsnummer (SE-nr.), eller har ekspeditøren hjemtaget varerne til eget lager, jf. § 37, stk. 2, påhviler pligten til fortoldning eller genudførsel ekspeditøren.

Stk. 3. Skal ekspeditøren fortolde varerne efter stk. 2, anses ekspeditøren som varemodtager.

Kapitel 6

Fortoldning

Angivelsen

§ 44. Som grundlag for fortoldningen afgives til de statslige told- og skattemyndigheder en skriftlig fortoldningsangivelse (enhedsdokumentet), jf. § 98. Der kan gives tilladelse til, at angivelsen foretages via edb ved elektronisk dataoverførsel eller på magnetbånd/diskette. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde tilladelsen, såfremt virksomheden tilsidesætter vilkårene for den.

Stk. 2. Der skal dog ikke afgives fortoldningsangivelse for varer, der efter § 28, stk. 2, er undtaget fra godsregistrering. Endvidere kan de statslige told- og skattemyndigheder, når Danmark ved mellemfolkelig aftale har forpligtet sig dertil, eller når omstændighederne taler derfor, fravige stk. 1.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan give varemodtagere, der har en betydelig import af ensartede varer, og hvis regnskabsaflæggelse opfylder visse krav, tilladelse til at afgive en samlet angivelse over indførsler foretaget i en nærmere fastsat periode.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at fortoldningsangivelsen afgives, inden varerne kan frembydes. De nævnte myndigheder kan fastsætte en frist, inden hvilken varemodtageren skal påføre fortoldningsangivelsen de fra godsregistreringen hidrørende oplysninger. Hvis fristen ikke overholdes, anses fortoldningsangivelsen for ikke at være afgivet.

§ 45. Fortoldningsangivelsen skal afgives til den told- og skatteregion, i hvis distrikt varemodtageren er registreret, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Fortoldningsangivelser, der omfatter straksangivelsespligtige varer, jf. § 42, stk. 2, skal afgives til den told- og skatteregion, i hvis distrikt varerne er blevet godsregistreret.

Stk. 3. Fortoldningsangivelsen kan afgives til den told- og skatteregion, i hvis distrikt varerne er blevet godsregistreret, såfremt:

 • 1) der anmodes om kontingenttoldbehandling,
 • 2) varerne angives til afgiftsfri indførsel i overensstemmelse med merværdiafgiftslovens § 29, stk. 5, eller
 • 3) varemodtageren godtgør, at det er af særlig betydning for vedkommende at kunne fortolde varerne med det samme.

§ 46. Fortoldningsangivelser skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Angivelsens mærke (kode).
 • 2) Angivelsens art (kode).
 • 3) Sælgerens (leverandørens) navn og adresse.
 • 4) Fortoldningsangivelsens løbenummer i forhold til ekspeditionens samlede antal angivelser (fortoldningsangivelse og supplementsangivelser) samt det samlede antal.
 • 5) Det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 6) Det samlede antal kolli, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 7) Varernes godsregistreringsnummer.
 • 8) Varemodtagerens navn og adresse samt registreringsnummer (SE-nr.), hvis vedkommende er registreret efter § 57.
 • 9) For varer med toldmæssig status »T1«, »T2ES« eller »T2PT« anføres leveringsomkostningerne vedrørende strækningen i EF's toldområde (bortset fra det spanske og portugisiske toldområde), hvis varerne indføres efter at have transiteret dette toldområde.
 • 10) Navn og adresse på klarerer eller modtagerens repræsentant, hvis en sådan medvirker; ellers anføres »modtager«.
 • 11) Afsendelsesland og kode herfor.
 • 12) Lastbilens nationalitet, hvis transportmåden ved ankomst er lastbil på jernbanevogn eller på skib.
 • 13) Om indførslen har fundet sted i container (kode).
 • 14) Leveringsbetingelser.
 • 15) Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet (kode) (dog ikke for postforsendelser, transport med jernbane eller transport i faste installationer).
 • 16) Fakturaens møntsort (kode) og det samlede fakturerede beløb.
 • 17) Transportmåde ved grænse (kode).
 • 18) Fakturaens nummer og dato.
 • 19) Indgangstoldsted (kode).
 • 20) For varer, der er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven, anføres samlet for alle varer, der er omfattet af ekspeditionen, afgiftens art (kode), afgiftsgrundlaget, den gældende sats og det skyldige afgiftsbeløb.
 • 21) For varer, der oplægges eller fraføres privat toldoplag, anføres oplagets nummer. For varer, der oplægges på andre oplag end private toldoplag, anføres ligeledes oplagets nummer.
 • 22) Underskrift samt sted og dato herfor.

Stk. 2. Supplementsangivelser skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 8.

Stk. 3. Fortoldningsangivelser og supplementsangivelser skal desuden for hver varepost indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Kolli- og varebeskrivelse, herunder emballagernes mærke, nummer, antal og art samt eventuelt containernummer.
 • 2) Varepostens nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 3) Position (varekode) i overensstemmelse med brugstariffen.
 • 4) Varens oprindelsesland (kode).
 • 5) Varens bruttomasse i kg.
 • 6) Hvilken procedure varen angives efter (kode).
 • 7) Varens nettomasse i kg.
 • 8) Kontingentløbenummer, hvis varemodtageren ønsker at opnå kontingenttoldbehandling.
 • 9) Supplerende enheder, hvis sådanne er anført i brugstariffen for den pågældende varekode.
 • 10) Supplerende oplysninger og anmodninger, herunder henvisninger til bilag og vedlagte certifikater og bevillinger. Der anføres dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, dels reference til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen.
 • 11) Varens statistiske værdi i danske kroner.
 • 12) For punktafgiftspligtige varer, som skal afgiftsberigtiges i forbindelse med indførslen, anføres afgiftens art (kode), afgiftsgrundlaget, den gældende afgiftssats og det skyldige afgiftsbeløb. Hvis varerne ikke skal afgiftsberigtiges i forbindelse med indførslen, men tilføres en virksomhed, der er registreret (anmeldt) efter den pågældende afgiftslov, anføres den pågældende afgifts art (kode).
 • 13) For varer med toldmæssig status »T1«, »T2ES« eller »T2PT«, der er toldfri, anføres den pågældende toldordnings art (ko-de), grundlaget, satsen samt det skyldige toldbeløb (0 kr.).
 • 14) For varer, der er belagt med told, herunder antidumpingtold, med importafgift (I), med et variabelt element (ve), med tillægstold for indholdet af sukker (tts) eller mel (ttm), jf. brugstariffens bestemmelser, eller med udligningsbeløb eller -afgift eller korrektionsbeløb, anføres den pågældende told eller afgifts art (kode), grundlaget, satsen samt det skyldige told- eller afgiftsbeløb.
 • 15) For varer, der oplægges på toldoplag, skal afgivelse af satser og koder for told og afgifter m.v. først foretages ved fortoldningen fra oplaget. For varer, der oplægges på oplag efter landbrugslovgivningen, skal angivelse af sats og kode for importafgift (I) og eventuelt hertil knyttet udligningsbeløb eller -afgift eller korrektionsbeløb først foretages ved berigtigelsen fra oplaget.
 • 16) For varer, der indføres mod toldnedsættelse efter proceduren for passiv forædling, herunder proceduren for standardombytning, anføres tillige de udførte varers art og masse samt den told (kode), grundlaget, satsen samt det skyldige toldbeløb, som skulle have været anført, hvis varerne var blevet indført den dag, hvor fortoldningsangivelsen for de indførte varer antages til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder. I tilfælde, hvor varer under proceduren for standardombytning indføres forud for udførslen af de varer, der danner grundlag for toldnedsættelsen, lægges udførselsdatoen for disse varer til grund.
 • 17) For varer, der indføres fra Københavns Frihavn med toldmæssig status »T2«, skal fortoldningsangivelsen udfyldes i overensstemmelse med § 46, stk. 1, nr. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 20 og 22, samt § 46 stk. 3, nr. 1, 2, 7, 10, 11 og 12.

Stk. 4. Fortoldningsangivelsen skal indeholde eller være vedlagt sådanne angivelser, som er foreskrevet i eller i medfør af forbrugsafgiftslovgivningen af hensyn til de statslige told- og skattemyndigheders tilsyn med indførslen af afgiftspligtige varer.

Stk. 5. Fortoldningsangivelsen skal indeholde eller være vedlagt sådanne oplysninger og erklæringer, der er nødvendige for de statslige told- og skattemyndigheders tilsyn med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige indførsels- eller transitbestemmelser, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for varer af den art, der angives til fortoldning.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, på hvilken måde varens netto- og bruttomasse skal fastsættes, og kan herunder kræve opvejning ved autoriseret vejer og måler.

Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, indrømme lettelser i angivelsespligten.

§ 47. Er varemodtageren ikke i stand til at angive varernes art og mængde i overensstemmelse med § 46, stk. 3, nr. 1, 3, 5, 7 eller 9, kan de statslige told- og skattemyndigheder efter varemodtagerens anmodning meddele denne tilladelse til at besigtige varerne, før fortoldningsangivelsen afgives. Der kan endvidere efter skriftlig anmodning gives varemodtageren tilladelse til at udtage prøver. Omkostningerne ved udpakning, vejning, genindpakning og anden håndtering af varerne eller til analyse af de udtagne prøver afholdes af varemodtageren.

Stk. 2. Er varemodtageren, selv efter besigtigelse af varerne, ikke i stand til at angive varernes art eller deres eventuelle afgiftspligt efter afgiftslovene, skal varemodtageren i fortoldningsangivelsen afgive en nøjagtig specifikation af varepartiet, hvori der for hver vareart anføres de pågældende varers værdi og mængde samt gives oplysning om deres anvendelse og så vidt muligt sammensætning. I sådanne tilfælde beregnes told og afgifter på grundlag af den af de statslige told- og skattemyndigheder trufne afgørelse om varernes tarifering og afgiftspligt.

Dokumentation

§ 48. Fortoldningsangivelsen skal være vedlagt alle for fortoldningens gennemførelse nødvendige dokumenter (fakturaer, fragtbreve el. lign., oprindelsesdokumenter, bevillinger, tilførselsanmeldelser, fabrikanterklæringer, indførselstilladelser m.v.).

§ 49. Varemodtageren skal samtidig med fortoldningsangivelsen til de statslige told- og skattemyndigheder afgive et eksemplar af fakturaen over de pågældende varer.

Stk. 2. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Sælgerens navn og adresse.
 • 2) Køberens navn og adresse.
 • 3) Sted og dato for fakturaens udfærdigelse.
 • 4) Kollienes antal, art, mærker, numre og bruttomasse.
 • 5) En nøjagtig specifikation af sendingens indhold, herunder oplysning om vareart (design, kvalitet, artikel-nummer el. lign.) og nettomængden for hver vareart (styktal, masse eller mål efter branchemæssig sædvane).
 • 6) Specificeret prisangivelse for hver prisenhed.
 • 7) Alle øvrige til betaling, salg eller overtagelse samt levering knyttede betingelser, herunder oplysning om indrømmede rabatter eller prisnedsættelser med angivelse af disses karakter.

Stk. 3. For hver varepost i fakturaen skal - eventuelt ved henvisning til fortoldningsangivelsen - være anført den position i brugstariffen, hvorunder varerne henhører, samt oplysning om eventuel afgiftspligt efter afgiftslovene. Fakturaen skal endvidere forsynes med oplysninger om de i prisen indbefattede omkostninger, der skal medregnes i toldværdien, medmindre disse omkostninger fremgår af den toldværdideklaration, som vedlægges fortoldningsangivelsen i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at bestemmelsen i stk. 1 fraviges for veldefinerede standardvarer, der leveres i henhold til en kontrakt gældende for en vis periode, i hvilken den aftalte pris ikke ændres. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere tillade, at de i stk. 2-3 nævnte bestemmelser fraviges, samt fastsætte vilkårene herfor.

Stk. 5. Er varerne ikke endeligt solgt til det danske toldområde, og er afregningen med leverandøren afhængig af den af varemodtageren opnåede videresalgspris, kan varemodtageren i stedet for den i stk. 1-3 omhandlede faktura afgive en specifikation over varerne efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelse. Varemodtageren skal i sådanne tilfælde afgive en genpart af afregningen med leverandøren indeholdende specificeret opgørelse af den opnåede salgspris og de i det danske toldområde afholdte omkostninger.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på varer, for hvilke der er fastsat en enhedsværdi.

§ 50. Er varemodtageren ikke i stand til at vedlægge fortoldningsangivelsen de nødvendige dokumenter til bekræftelse af varernes art og sammensætning, mængde, værdi eller oprindelse m.v., eller indeholder dokumenterne ikke de nødvendige oplysninger, kan der efter anmodning i fortoldningsangivelsen indrømmes varemodtageren en frist på 1 måned til at tilvejebringe de nævnte dokumenter eller til at berigtige disse. Efter anmodning kan de statslige told- og skattemyndigheder forlænge denne frist for så vidt angår fremlæggelse af dokumenter til bekræftelse af toldværdien.

Stk. 2. Efter anmodning kan der indrømmes varemodtageren en yderligere frist på 3 måneder til at fremlægge dokumenter, der er nødvendige for, at varerne tillades indført toldfrit eller mod nedsat told, såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har begrundet formodning om, at de angivne varer opfylder betingelserne herfor.

Stk. 3. I de i stk. 1, jf. stk. 2, omhandlede tilfælde afkræver de statslige told- og skattemyndigheder varemodtageren fornøden sikkerhed for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, jf. dog stk. 6. Sikkerhedsstillelsen kan for varemodtagere, der har told- og afgiftskredit efter § 58 og toldlovens § 30, ske efter tilsvarende regler som gælder for afregning af told, jf. §§ 58-60.

Stk. 4. Såfremt fyldestgørende dokumentation i henhold til stk. 1 og 2 forelægges inden fristens udløb, kan kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling dog kun indrømmes, hvis adgangen hertil ikke er ophørt, inden dokumentationen fremlægges.

Stk. 5. Medmindre bestemmelsen i stk. 4 finder anvendelse, kan fyldestgørende dokumentation i henhold til stk. 1 og 2 fremlægges efter udløbet af den periode, som var fastsat for toldfri indførsel eller indførsel mod nedsat told, såfremt fortoldningsangivelsen var modtaget til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder inden periodens udløb.

Stk. 6. Vedlægges de til bekræftelse af toldværdien nødvendige dokumenter ikke fortoldningsangivelsen, eller indeholder de ikke de nødvendige oplysninger, beregnes told- og afgiftsbeløbet på grundlag af den i fortoldningsangivelsen angivne foreløbige toldværdi, hvis de statslige told- og skattemyndigheder kan godkende den. I tilfælde, hvor de statslige told- og skattemyndigheder ikke kan godkende den angivne værdi, beregnes told- og afgiftsbeløbet på grundlag af en af disse myndigheder skønsmæssigt ansat passende toldværdi.

Toldmæssig undersøgelse m.v.

§ 51. Ved fortoldningen er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for udøvelse af kontrol, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået ved undersøgelsen. Ved bestemmelsen af størrelsen af det beløb, der påhviler de angivne varer i told og afgifter, kan den del af varerne, der er udtaget som prøver af de statslige told- og skattemyndigheder, ikke fradrages i den angivne mængde eller værdi.

Stk. 2. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har besluttet kun at undersøge en del af de angivne varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle de varer, der er anført under den pågældende varepost i angivelsen. Varemodtageren kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, såfremt varemodtageren mener, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

Stk. 3. Det påhviler varemodtageren eller den, der handler på varemodtagerens vegne, at udføre det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren.

§ 52. Told (herunder antidumpingtold, det variable element (ve) og tillægstold (tts og ttm)), forbrugsafgifter, importafgift (I) samt udligningsbeløb og/eller -afgift og korrektionsbeløb beregnes efter de satser og på det grundlag, der er gældende den dag, hvor fortoldningsangivelsen modtages til registrering ved den told- og skatteregion, som fortoldningsangivelsen skal afgives til, jf. dog stk. 2-5. Fortoldningsangivelser, der i henhold til § 44, stk. 4, tillades afgivet, inden varerne kan frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder, kan først anses som modtaget til registrering, når de af varemodtageren er påført de oplysninger, der hidrører fra godsregistreringen.

Stk. 2. Når fortoldningsangivelsen med anmodning om kontingenttoldbehandling under en toldkontingentordning modtages til registrering på den dag, hvor adgangen til kontingenttoldbehandling ophører, fortoldes med kontingentsatsen så stor en del af de angivne varers mængde eller værdi, som svarer til den rest af det pågældende kontingent, som findes denne dag, medens den øvrige del af de angivne varers mængde eller værdi fortoldes med den toldsats, der gælder, når adgangen til kontingenttoldbehandling er ophørt.

Stk. 3. Registreres fortoldningsangivelsen efter udløbet af den i § 42, stk. 1, fastsatte frist, anvendes de satser, der var gældende den dag, hvor fristen udløb. Såfremt der uretmæssigt er disponeret over varer med toldmæssig status »T1«, inden fortoldningsangivelsen er antaget til registrering af de statslige told- og skattemyndigheder, jf. dog § 39, stk. 2, anvendes de satser, der var gældende den dag, hvor der blev disponeret over varerne. Der kan dog kun indrømmes kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling for de ved fortoldningsangivelsen angivne varer, hvis adgangen hertil ikke er ophørt på den dag, hvor fortoldningsangivelsen modtages til registrering.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3 indrømmes der for varer, der er blevet godsregistreret mere end 10 hverdage (dog ikke lørdage) før en kontingentperiodes begyndelse, og for hvilke fortoldningsangivelsen modtages til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder efter dette tidspunkt, kontingenttoldbehandling i henhold til de for denne kontingentperiode gældende bestemmelser, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Varerne skal være omfattet af en toldkontingentordning, som er en fortsættelse af en tilsvarende toldkontingentordning, der var gældende før kontingentperiodens begyndelse.
 • 2) Toldkontingentet for den foregående kontingentperiode må ikke være opbrugt før denne periodes udløb, og adgangen til kontingenttoldbehandling i den følgende kontingentperiode må ikke være ophørt på den dag, hvor fortoldningsangivelsen modtages til registrering.

Stk. 5. Såfremt der sker en nedsættelse af toldsatsen efter datoen for modtagelsen til registrering af fortoldningsangivelsen, men inden varen er frigivet, kan varemodtageren begære anvendelse af den gunstige sats. Dette gælder ikke for varer, som ikke har kunnet frigives af de statslige told- og skattemyndigheder på grund af forhold, som udelukkende kan tilregnes varemodtageren.

§ 53. Når en varemodtager ikke i overensstemmelse med § 42 har indgivet fortoldningsangivelse for varer, der er registreret for varemodtageren, og som ikke er genudført fra det danske toldområde, pålægger de statslige told- og skattemyndigheder vedkommede skriftligt at indsende angivelsen inden 3 dage. Indsendes angivelsen herefter ikke, ansætter de nævnte myndigheder told og afgifter af varerne på grundlag af en skønsmæssigt ansat mængde eller værdi, og efter de satser, der var gældende den dag, hvor varerne senest kunne være angivet rettidigt til fortoldning. Kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling kan ikke indrømmes i disse tilfælde.

§ 54. Overskrides den i § 42 fastsatte frist for angivelse af varer til fortoldning eller udførsel, skal den, hvem angivelsespligten påhviler, i henhold til toldlovens § 81 betale en ekspeditionsafgift for hver angivelse, der indgives for sent.

Stk. 2. Ekspeditionsafgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. § 58.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan fritage for betaling af ekspeditionsafgift, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

§ 55. De statslige told- og skattemyndigheder underretter varemodtageren om de told- og afgiftsbeløb, der påhviler varerne.

§ 56. Kan varer ikke frigives, fordi de dokumenter, der er en betingelse for frigivelsen, ikke er fremlagt, kan de statslige told- og skattemyndigheder tage varerne i bevaring eller lignende, sælge disse, om fornødent tilintetgøre dem eller give pålæg om deres genudførsel.

Stk. 2. Frigivelse til varemodtagerens disposition af eventuelt affald og rester hidrørende fra varers tilintetgørelse finder sted på det beskatningsgrundlag, som konstateres eller anerkendes af de statslige told- og skattemyndigheder på tilintetgørelsestidspunktet.

Kapitel 7

Afregning

§ 57. Til de varemodtagere, der anmelder sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder i henhold til toldlovens § 29, stk. 1, udstedes et bevis for registreringen.

§ 58. Afregningsperioden for told (herunder det variable element (ve) og tillægstold (tts, ttm)), importafgift (I) og udligningsbeløb eller -afgift eller korrektionsbeløb af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret i henhold til toldlovens § 29, stk. 1, er kalendermåneden. For varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal beløbene indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 16. i måneden efter afregningsperioden, jf. dog toldlovens § 33, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kredit efter stk. 1 er betinget af, at varemodtageren stiller sikkerhed. Told, for hvilken der ikke er stillet sikkerhed efter stk. 4, skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 5. hverdag (dog ikke lørdag) efter fortoldningsdagen.

Stk. 3. Overskrides fristen i stk. 2, pålægges det den, hvem betalingen påhviler, i henhold til toldlovens § 34, stk. 1, at betale en afgift for den pågældende fortoldningsekspedition. Afgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. stk. 1.

Stk. 4. Den i stk. 2 omhandlede sikkerhed kan stilles ved

 • 1) deltagelse i de statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning eller
 • 2) anden sikkerhedsstillelse.

Stk. 5. Valget mellem de i stk. 4 nævnte sikkerhedsstillelsesformer er bindende for eet år. Ændringer kan finde sted pr. 1. marts. Anmodningen om ændring skal være modtaget af de statslige told- og skattemyndigheder inden udgangen af den forudgående januar måned. Det kan tillades, at ændringen foretages på andre tidspunkter, når omstændighederne taler derfor.

§ 59. Varemodtagere, der ønsker at deltage i de statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning, skal tilmelde sig ordningen, før vareindførsel foretages.

Stk. 2. Til de tilmeldte varemodtagere udstedes et bevis for tilmeldingen.

Stk. 3. Bidraget for deltagelse i ordningen fastsættes til 1,5 promille af toldbeløbet. Bidraget opkræves sammen med tolden og betales efter reglerne for denne, jf. § 58, stk. 1.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning dækker toldbeløb, der ikke har kunnet inddrives på anden måde.

Stk. 5. Ved dækning af en varemodtagers toldskyld indtræder de statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning i kravet mod varemodtageren.

§ 60. Den i § 58, stk. 4, nr. 2, omhandlede anden sikkerhed kan stilles i form af selvskyldnerkautionsbeviser, indlånsbøger med pengeinstitutter, børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer, samt investeringsbeviser udstedt af børsnoterede investeringsforeninger. Præmieobligationer modtages dog ikke. Selvskyldnerkautionsbeviserne skal være affattet i overensstemmelse med en nærmere aftalt formulering. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for sikkerhedens størrelse, herunder en eventuel mindstestørrelse.

Stk. 2. Sikkerheden skal være godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder før vareindførslen.

Stk. 3. Ændring af sikkerhedsstillelsens form og størrelse sker efter reglerne i § 58, stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan til enhver tid kræve størrelsen af sikkerheden forhøjet, såfremt den stillede sikkerhed skønnes ikke længere at kunne dække varemodtagerens toldskyld.

§ 61. De statslige told- og skattemyndigheder har udpantningsret for told-, afgifts- og rentebeløb, ekspeditionsafgift efter § 54, afgift efter § 58, stk. 3 og bidrag efter § 59, stk. 3.

§ 62. De statslige told- og skattemyndigheder underretter efter udløbet af en afregningsperiode varemodtageren om skyldige told- og afgiftsbeløb. I tilfælde, hvor skyldige told- og afgiftsbeløb ikke er medtaget i importspecifikationen, påhviler det dog varemodtageren efter påkrav fra de statslige told- og skattemyndigheder at indbetale manglende beløb.

Kapitel 8

Udførsel

§ 63. Vareafsendere, der er hjemmehørende i EF's toldområde, og som fra det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed udfører varer med henblik på udførsel af EF's toldområde, skal efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere anvisninger anmelde sig til registrering.

Stk. 2. Anmeldelse til registrering samt anmeldelse af ændringer i registrerede forhold skal ske, før vareudførsel foretages.

Stk. 3. Til de registrerede vareafsendere udstedes et bevis for registreringen.

§ 64. De statslige told- og skattemyndigheder er udførselskontrollerende myndighed.

Stk. 2. Ved udførsel af varer skal vareafsenderen til den udførselskontrollerende myndighed afgive en skriftlig udførselsangivelse (enhedsdokumentet), jf. § 98, i følgende tilfælde:

 • 1) Ved udførsel af varer med henblik på udførsel af EF's toldområde.
 • 2) Ved oplæggelse af varer i Københavns Frihavn.
 • 3) Ved oplæggelse på frilager af varer fra EF-lande med henblik på udførsel af EF's toldområde.
 • 4) Ved oplæggelse af visse landbrugsvarer på eksportoplag eller i forbindelse med fremstilling af visse landbrugsvarer under toldkontrol.
 • 5) Ved oplæggelse af varer i en provianteringsvirksomhed.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter krav til udførselsdokumentation efter stk. 2, nr. 3.

Stk. 4. Den udførselskontrollerende myndighed er den told- og skatteregion, hvor eksportøren eller dennes repræsentant er registreret, jf. § 63, eller andre told- og skatteregioner der af administrative eller organisatoriske grunde varetager denne funktion. Endvidere kan andre toldsteder i EF i særlige tilfælde være udførselskontrollerende myndighed.

Stk. 5. De nævnte myndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, tillade at udførselsangivelsen afgives, inden varerne frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder; der kan fastsættes en frist for denne frembydelse. Overholdes fristen ikke, anses udførselsangivelsen for ikke at være afgivet.

Stk. 6. Ved det toldsted i EF, hvor varerne udpasserer til et tredjeland, skal varerne samt eksemplar 3 af udførselsangivelsen (enhedsdokumentet) med den udførselskontrollerende myndigheds attest om varernes frigivelse til udførsel, frembydes for toldmyndighederne.

§ 65. Udførselsangivelser skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Angivelsens mærke (kode).
 • 2) Angivelsens art (kode).
 • 3) Vareafsenderens navn og adresse samt registreringsnummer (SE-nr.), hvis vedkommende virksomhed er registreret efter § 63.
 • 4) Udførselsangivelsens løbenummer i forhold til ekspeditionens samlede antal angivelser (udførselsangivelse og supplementsangivelser) samt det samlede antal.
 • 5) Det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 6) Det samlede antal kolli, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 7) Varemodtagerens navn og adresse, hvis varerne leveres til virksomheder i Københavns Frihavn eller til provianteringsvirksomheder.
 • 8) Navn og adresse på klarerer eller vareafsenderens repræsentant, hvis sådan medvirker, ellers anføres »afsender«.
 • 9) Bestemmelsesland (kode).
 • 10) Transportmidlets identitet og nationalitet på det tidspunkt, hvor varerne frigives til udførsel (dog ikke for postforsendelser og transport i faste installationer samt jernbanetransport for så vidt angår nationalitet).
 • 11) Om udførslen forventes at finde sted i container (kode).
 • 12) Leveringsbetingelser.
 • 13) Identiteten og nationaliteten af det aktive transportmiddel, der overskrider EF's ydre grænse (dog ikke for postforsendelser, jernbanetransport og transport i faste installationer).
 • 14) Fakturaens møntsort (kode) og det samlede fakturerede beløb.
 • 15) Transportmåde ved EF's ydre grænse (kode).
 • 16) Fakturaens nummer og dato.
 • 17) Udgangstoldsted (kode).
 • 18) Hvis varerne udføres fra oplag (toldoplag, import- eller eksportoplag) eller frilager anføres dato og ekspeditionsnr. for den fortoldnings- eller udførselsangivelse, hvorved varerne blev oplagt samt for private toldoplag oplagets nummer.
 • 19) Underskrift samt sted og dato.

Stk. 2. Supplementsangivelser skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 4.

Stk. 3. Udførselsangivelser og supplementsangivelser skal desuden for hver enkelt varepost indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Kolli- og varebeskrivelse, herunder emballagernes mærke, nummer, antal og art samt eventuelt containernummer.
 • 2) Varepostens nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 3) Position (varekode) i overensstemmelse med brugstariffen.
 • 4) Varernes oprindelsesland (kode).
 • 5) Varens bruttomasse i kg.
 • 6) Hvilken procedure varen udføres efter (kode).
 • 7) Varens nettomasse i kg.
 • 8) Varens eventuelle godsregistreringsnummer.
 • 9) Supplerende enheder, hvis sådanne er anført i brugstariffen for den pågældende varekode.
 • 10) Supplerende oplysninger og anmodninger, herunder henvisninger til bilag og vedlagte certifikater og bevillinger. Der anføres dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, dels reference til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen, herunder i givet fald kontroleksemplar T5.
 • 11) Varens statistiske værdi i danske kroner.
 • 12) For punktafgiftspligtige varer, som fraføres en virksomhed, der er registreret (anmeldt) efter en punktafgiftslov, anføres den pågældende afgifts art (kode).
 • 13) For varer, der er belagt med eksportafgifter, anføres de oplysninger, der er nødvendige for opkrævningen.

Stk. 4. Ved udførsel af transitvarer for tredjelandsregning kan stk. 1, nr. 14 og 16, samt stk. 3, nr. 1, 3, 7, 9 og 11 fraviges, således at varearten og varekoden angives summarisk, bruttomassen anføres som nettomasse, og oplysning om supplerende enhed og værdi udelades.

Stk. 5. Ved udførsel af transitvarer for tredjelandsregning kan som vareafsender angives speditør eller anden repræsentant og som oprindelsesland det land, hvorfra varerne er afsendt.

Stk. 6. Vareafsenderen skal samtidig med udførselsangivelsen afgive et eksemplar til de statslige told- og skattemyndigheder af den faktura, der er udfærdiget over varerne, hvis den statistiske værdi overstiger 20.000 kr. Når omstændighederne taler derfor, kan de nævnte myndigheder tillade, at fakturaen afgives efterfølgende.

Stk. 7. Fakturaen skal være udfærdiget af vareafsenderen eller den, for hvis regning varerne udføres her fra landet, og skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Vareafsenderens navn og adresse.
 • 2) Varemodtagerens navn og adresse.
 • 3) Sted og dato for fakturaens udstedelse samt dennes nummer.
 • 4) Kollienes antal, art, mærker, numre og bruttomasse.
 • 5) En nøjagtig specifikation af sendingens indhold og nettomasse for hver vareart (styktal, masse eller mål).
 • 6) Specificeret prisangivelse og leveringsbetingelser.

Stk. 8. Udførselsangivelsen skal i øvrigt indeholde eller være vedlagt sådanne oplysninger og erklæringer, der er nødvendige for de statslige told- og skattemyndigheders kontrol med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige udførsels- og transitbestemmelser, der er fastsat for varer af den pågældende art.

§ 66. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at udførselsangivelsen afgives via edb ved elektronisk dataoverførsel eller på magnetbånd/diskette. I sådanne tilfælde skal den udførselskontrollerende myndighed have forelagt en forenklet udførselsangivelse eller en udskrift af oplysningerne. Angivelsen eller udskriften forsynes af den udførselskontrollerende myndighed med attest om varernes frigivelse til udførsel. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde tilladelsen, hvis virksomheden tilsidesætter vilkårene for den.

§ 67. Eksportafgifter beregnes efter de satser eller beløb, der er gældende den dag, hvor udførselsangivelsen modtages til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelser, der i henhold til § 64, stk. 3, tillades afgivet, inden varerne kan frembydes for de nævnte myndigheder, kan først anses som modtaget til registrering, når varerne er frembudt.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder underretter eksportøren om de eksportafgiftsbeløb, der påhviler varerne.

§ 68. Medmindre der for udførsel af nedennævnte varer gælder særlige udførselsbestemmelser, er disse undtaget fra § 64, stk. 2:

 • 1) Varer, der transiterer det danske toldområde i postvæsenets varetægt.
 • 2) Varer i transit til steder uden for det danske toldområde eller til Københavns Frihavn, når de forsendes i overensstemmelse med EF's ordninger for forsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker (Nato-tolddeklaration formular 302).
 • 3) Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, i andre tilfælde end nævnt i stk. 1, fravige kravet om udførselsangivelse samt give lettelser i angivelsespligten.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, give vareafsendere, der har en betydelig eksport, tilladelse til at afgive en samlet angivelse over udførsler foretaget i en periode.

§ 69. Det påhviler vareafsenderen eller den, der på varemodtagerens vegne forestår udførslen, at frembyde varerne for den udførselskontrollerende myndighed samt at foretage det for undersøgelsen og identifikation af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.).

Stk. 2. Varerne skal frembydes for den udførselskontrollerende myndighed i så god tid, at de fornødne kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

Stk. 3. Ved toldbehandling til udførsel er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendige for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Vareafsenderen er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået ved undersøgelsen. Den del af varerne, der er udtaget som prøve, kan ikke fradrages i den angivne mængde. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at de varemængder, der er udtaget som prøve, erstattes med identiske varer for at gøre forsendelsen komplet.

Stk. 4. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har besluttet kun at undersøge en del af de angivne varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle de varer, der er anført under den pågældende varepost i udførselsangivelsen. Vareafsenderen kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, hvis vareafsenderen mener, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

§ 70. For varer, der udføres under jernbanens eller postvæsenets varetægt, varetages udførselskontrollen af disse myndigheder, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder af kontrolmæssige grunde kræver varerne frembudt før udførslen. Følgende varer skal altid frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder før udførslen:

 • 1) Godsregistrerede varer.
 • 2) Varer, der forsendes i overensstemmelse med EF's ordninger for forsendelse, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder i medfør af ordningen har meddelt fritagelse, jf. også § 71.
 • 3) Varer, der udføres mod carnet udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer.
 • 4) De i § 72 omhandlede varer.
 • 5) Varer, der er bestemt til genindførsel efter passiv forædling eller standardombytning.
 • 6) Varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder ved bevilling eller på anden måde har tilladt, at varerne udføres uden frembydelse for de nævnte myndigheder.
 • 7) Varer, for hvilke der efter EF's bestemmelser skal betales eksportafgift.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, bemyndige andre myndigheder end de i stk. 1 nævnte til at varetage udførselskontrollen.

Stk. 3. I tilfælde, hvor jernbane, postvæsen eller andre myndigheder, som de statslige told- og skattemyndigheder har bemyndiget dertil, varetager udførselskontrollen eller forestår udførslen af varer, afgiver den pågældende myndighed udførselsangivelserne til de statslige told- og skattemyndigheder med attest om udførslen.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder bestemmer, hvor udførselskontrollen skal finde sted, medmindre denne varetages af jernbane, postvæsen eller andre myndigheder, som de statslige told- og skattemyndigheder har bemyndiget dertil.

§ 71. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EF fastsatte regler meddele vareafsendere, der forsender varer som fællesskabsforsendelse/fællesforsendelse tilladelse til som »godkendt afsender« at undlade at frembyde varerne og fremlægge udførsels- og forsendelsesangivelse ved afgangstoldstedet.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EF fastsatte regler meddele vareafsendere, der forsender varer under et T2L-dokument, et T2ES-dokument eller et T2PT-dokument, tilladelse til som »godkendt afsender« at anvende dokumentet, uden at det påtegnes af de nævnte myndigheder i forbindelse med varernes forsendelse.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EF fastsatte regler meddele vareafsendere, som ønsker at forsende varer, for hvilke der skal udstedes et kontroleksemplar T5, tilladelse til som »godkendt afsender« at anvende dokumentet, uden at det påtegnes af de statslige told- og skattemyndigheder i forbindelse med varernes forsendelse.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EF fastsatte regler meddele vareafsendere, som afsender varer direkte fra deres virksomhed ud af EF's toldområde, tilladelse til som »godkendt eksportør« at anvende udførselsangivelser, uden at de påtegnes af de statslige told- og skattemyndigheder, samt til at undlade at frembyde varerne og fremlægge udførselsangivelserne ved afgangstoldstedet.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 1-4 kan ikke uden særlig tilladelse meddeles ved forsendelser eller udførsel af følgende varer:

 • 1) Spiritus, vin, frugtvin, tobaksvarer og cigaretpapir samt benzin.
 • 2) Varer, for hvilke der skal stilles yderligere sikkerhed i henhold til EF's ordninger for forsendelse.
 • 3) Varer for hvilke der er fastsat særlige udførselsbestemmelser m.v.

§ 72. Udførsel af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.), tobaksvarer og cigaretpapir i uberigtiget stand eller mod godtgørelse af eller fritagelse for told eller afgifter må kun finde sted med de faste skibs- eller flyruteforbindelser eller pr. post, med jernbane eller dertil toldgodkendte lastbiler eller containere.

Stk. 2. Udførsel ad søvejen af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.) i berigtiget stand må kun finde sted med de faste skibsruteforbindelser.

Stk. 3. Til udførsel med skib af spiritus og vin med et ethanolindhold over 18 rumfangsprocent (pct. vol.) skal de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse indhentes i hvert enkelt tilfælde. Tilladelse til udførsel af de nævnte varer med et skib, der måler under 500 tons netto, og som er hjemmehørende i Danmark eller et andet land, der er deltager i konventionen af 19. august 1925 om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer, kan kun gives, når skibet er forsynet med den i konventionens artikel 3 omhandlede officielle autorisation, og de i konventionens artikel 4 fastsatte betingelser for transport af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.) med skibe af den nævnte art er opfyldt.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 1-3 er proviantering af skibe og fly samt udførsel som håndbagage og indskrevet rejsegods, jf. § 73.

§ 73. Spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir, der i henhold til toldlovens § 7 og EF's bestemmelser om toldfrihed er indført told- og afgiftsfrit, kan udføres som håndbagage eller som indskrevet rejsegods.

Stk. 2. Uberigtiget spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir - bortset fra sådanne varer, som i forbindelse med udrejsen er indkøbt told- og/ eller afgiftsfrit i butikker i toldlufthavne - må ikke udføres som håndbagage eller indskrevet rejsegods. Personer med bopæl uden for EF's toldområde, der angiver at være på gennemrejse til et tredjeland, kan dog få tilladelse til mod depositum at medføre sådanne af dem indførte varer som håndbagage, når det samlede told- og afgiftsbeløb ikke overstiger 500 kr.

Stk. 3. Følgende varer kan ikke udføres som håndbagage eller indskrevet rejsegods til Finland, Norge eller Sverige:

 • 1) Andre uberigtigede varer end de i stk. 2 omhandlede.
 • 2) Varer for hvilke der kræves told- og afgiftsgodtgørelse ved udførsel.
 • 3) Varer, der ønskes fraskrevet i afgiftsregnskab for virksomheder, der er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder, eller som ønskes holdt uden for den afgiftspligtige omsætning.

Stk. 4. Personer med bopæl i det danske toldområde kan ikke som håndbagage eller indskrevet rejsegods udføre de i stk. 3 omhandlede varer til noget andet land. Personer med bopæl uden for EF's toldområde, der angiver at være på gennemrejse til et tredjeland, kan dog få tilladelse til at medføre sådanne uberigtigede varer af ikke-erhvervsmæssig karakter som håndbagage.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 3 og 4 kan varer, som registrerede virksomheder sælger til personer bosat i tredjelande og af disse medtages til et tredjeland som rejsegods, fritages for merværdiafgift efter reglerne herfor i Skatteministeriets bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift (moms) af varer, der udføres som rejsegods.

Stk. 6. Uanset stk. 2, 3 og 4 kan handelsrejsende af de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til at forsende vareprøvekollektioner som indskrevet rejsegods.

Stk. 7. Stk. 2, 3 og 4 finder ikke anvendelse på varer, som indførtes under toldkontrol mod forevisning af carnet udstedt i henhold til toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer.

Kapitel 9

Proviantering

§ 74. Skibe og fly kan efter bestemmelserne i dette kapitel provianteres med varer, der er fritaget for told og/eller afgifter, samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af told og/eller afgifter.

Stk. 2. Ved proviantering med told- og afgiftsfri varer forstås proviantering med uberigtigede varer, varer fra provianteringsvirksomheder samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.

§ 75. Skibe kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer, når skibenes endelige bestemmelsessted er et anløbssted uden for EF's toldområde.

Stk. 2. Skibe, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbssted inden for EF's toldområde, men uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og med afgiftsfri (men ikke told- og importafgiftsfri) varer til det afgiftsfri salg til passagerer.

Stk. 3. Fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord.

Stk. 4. Fiskerfartøjer, der deltager i fiskeri på Flensborg Fjord, og lystfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte proviantering af passagerfartøjer med told-og/eller afgiftsfri varer, når hovedformålet med ruten eller den enkelte færgetur ikke er at opretholde trafik i sædvanlig forstand.

§ 76. Proviantering af skibe kan ske med, efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn, passende mængder fastsat under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer. Proviantering med told- og afgiftsfri spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir kan med de i stk. 2-7 nævnte særlige begrænsninger højst ske med følgende mængder pr. besætningsmedlem eller passager pr. døgn efter rejsens anslåede varighed: 1/4 liter spiritus eller, hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct. vol.), 1/8 liter spiritus, 1/4 liter vin samt 40 g tobaksvarer og 1 stk. cigaretpapir for hvert gram fintskåret tobak.

Stk. 2. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passagerfartøjer i trafik mellem havne i Danmark, Finland, Norge og Sverige gælder den mellem regeringen i Finland og toldadministrationerne i Danmark, Norge og Sverige indgåede overenskomst. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passagerfartøjer i Øresundstrafikken gælder den mellem Danmark og Sverige indgåede overenskomst. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passagerfartøjer i fart mellem anløbssteder i de i den dansk-tyske overenskomst om toldlettelser i den lille grænsetrafik omhandlede toldgrænsezoner gælder overenskomstens bestemmelser, jf. dog § 75, stk. 2.

Stk. 3. For proviantering til brug om bord samt til salg til passagerer på andre passagerfartøjer i rutetrafik end de i stk. 2 nævnte fastsættes provianteringens omfang for hver enkelt rute.

Stk. 4. Skibe på 100 tons brutto og derunder må - uanset rejsens varighed - højst provianteres med 11/2 liter spiritus pr. person eller, hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct. vol.), 3/4 liter pr. person.

Stk. 5. Skibe, som udelukkende skal anløbe havne i Finland, Norge, Sverige, Polen, Letland, Estland og Litauen eller Østersøhavnene i Tyskland og Rusland må højst provianteres med 3/4 liter spiritus pr. besætningsmedlem pr. uge eller, hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct. vol.), 3/8 liter pr. besætningsmedlem pr. uge.

Stk. 6. Fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan højst provianteres med følgende mængder told- og afgiftsfri varer pr. person pr. periode af 5 døgn: 200 cigaretter eller tilsvarende kvantum andre tobaksvarer, 3/4 kg kaffe, 1/4 kg chokolade og 30 flasker mineralvand samt andre fødevarer, der ikke er pålagt punktafgifter i - efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn - passende mængder. Udenlandske samt grønlandske og færøske fiskerfartøjer, som afgår på fiskeri i fjerne farvande (under Grønland og New Foundland m.v.), kan dog provianteres efter reglerne i stk. 1.

Stk. 7. For proviantering af følgende fartøjer gælder særlige bestemmelser: Danske orlogsfartøjer og fartøjer tilhørende fyrvæsenet, lodsvæsenet, redningsvæsenet, Fiskeriministeriet og Kort- og Matrikelstyrelsen samt stenfiskerfartøjer, sandpumpere, slæbebåde, bjergningsfartøjer og kabelskibe.

§ 77. Fly kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer, når flyenes endelige bestemmelsessted er en landingsplads uden for EF's toldområde.

Stk. 2. Fly, hvis endelige bestemmelsessted er en landingsplads inden for EF's toldområde, men uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og med afgiftsfri (men ikke told- og importafgiftsfri) varer til det afgiftsfri salg til passagerer.

Stk. 3. Rute- og charterfly samt taxifly, hvis højst tilladte startvægt er over 5700 kg eller som permanent er indrettet til befordring af mere end 10 personer, kan tillades provianteret med told- og/eller afgiftsfri varer.

Stk. 4. Fly, hvis endelige bestemmelsessted er Malmø, samt militærfly og øvrige mindre fly kan ikke provianteres med told- og/eller afgiftsfri varer.

§ 78. Proviantering af fly kan ske med - efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn - passende mængder fastsat under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer.

§ 79. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere vilkår for proviantering af skibe og fly og kan herunder bl.a. bestemme, at told- og/eller afgiftsfri proviant skal opbevares i særlige rum eller under særligt lukke, at salg af told- og/eller afgiftsfri varer til passagerer skal ske fra dertil indrettede butikker, at der på nærmere angiven måde skal føres lagerregnskab over told-og/eller afgiftsfri varer, og at der skal føres kontrol med passagerernes køb af told-og/eller afgiftsfri varer.

Stk. 2. Tilladelse til proviantering skal indhentes, forinden provianteringen påbegyndes. Provianteringstilladelse meddeles af de statslige told- og skattemyndigheder enten som stående tilladelser eller i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde provianteringstilladelser, såfremt ejeren eller føreren af et skib eller et fly eller personer beskæftiget i et skib eller et fly har tilsidesat eller tilsidesætter provianteringsvilkårene.

§ 80. Provianteringen sker på grundlag af en skriftlig rekvisition (proviantangivelse), jf. § 98.

Stk. 2. Proviantangivelsen skal afgives af skibets eller flyets fører eller en af denne bemyndiget person og skal indeholde oplysninger om førerens navn og skibets eller flyets data (art, navn eller nummer, hjemsted), rejsens mål og varighed, antal besætningsmedlemmer og passagerer, leverandørens navn, adresse og virksomhedens SE-nr. samt specificerede oplysninger om den ønskede proviant, herunder om den er bestemt til forbrug om bord eller til salg til passagerer m.v.

Stk. 3. Det påhviler den, der har afgivet proviantangivelse, at godtgøre, at betingelserne for den ønskede proviantering er opfyldt.

Stk. 4. Varer til proviantering af skibe og fly, der ikke kan fritages for told- og importafgifter, jf. § 75, stk. 2, og § 77, stk. 2, skal angives til berigtigelse af told- og importafgifter; de statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere retningslinier om angivelse og afregning.

§ 81. Skibets eller flyets fører eller dennes befuldmægtigede skal kvittere for den modtagne proviant.

§ 82. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele butikker i toldlufthavne bevilling til fritagelse for told og afgifter af uberigtigede varer samt af varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, eller som tilføres fra provianteringsvirksomheder.

Stk. 2. Varer, der omfattes af en bevilling i henhold til stk. 1, kan kun sælges til flypassagerer, der udrejser fra det danske toldområde. Til flypassagerer, der udrejser til en lufthavn inden for EF's toldområde, kan ikke sælges varer, der er fritaget for told og importafgifter. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at butikker betaler told og importafgifter af en så stor del af de tilførte told- og importafgiftspligtige varer, som svarer til den andel af alle udrejsende flypassagerer, der rejser til steder inden for EF's toldområde.

Stk. 3. Der kan i bevillinger efter stk. 1 fastsættes begrænsninger med hensyn til den mængde told- og/eller afgiftsfri varer, der tillades solgt til hver passager, ligesom det kan bestemmes, at told- og/eller afgiftsfri varer ikke må sælges til passagerer til visse steder.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, hvilke varer der kan tilføres butikker i toldlufthavne.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger og kan bl.a. bestemme, at der skal føres et særligt regnskab over de i stk. 1 omhandlede varer, og at disse skal opbevares særskilt i godkendte lokaler, samt at varerne skal fraføres i emballager, der er mærket og lukket på en godkendt måde.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i forretningslokaler, der tilhører butikker i lufthavne, og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

Stk. 7. Ved tilførsel af de i stk. 1 omhandlede varer skal butikker i toldlufthavne efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelser afgive en angivelse, som skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for disse myndigheders tilsyn med det i stk. 5 omhandlede regnskab.

Stk. 8. Ved tilførsel af returproviant fra fly kan butikker i toldlufthavne dog afgive de i stk. 7 nævnte oplysninger på et eksemplar af flyets tolddeklaration.

Stk. 9. De i stk. 1 omhandlede varer må ikke udpakkes, sorteres eller ompakkes, dog må varernes ydre emballage fjernes.

§ 83. De i § 82 nævnte butikker hæfter for told og afgifter af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med § 82, eller som ikke på en efter de nævnte myndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

Stk. 2. Told og afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af told og afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

§ 84. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en bevilling efter § 82, såfremt virksomhedens indehaver eller de i virksomheden beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder bestemmelserne i § 82 eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene i bevillingen.

Stk. 2. En bevilling efter § 82 bortfalder, såfremt bevillingshaveren mister rådigheden over sit bo eller standser sine betalinger.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en bevilling tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som beror hos bevillingshaveren, og som er omfattet af bevillingen, straks told- og afgiftsberigtiges eller udføres. Indtil told- og afgiftsberigtigelse eller udførsel finder sted, kan de statslige told- og skattemyndigheder sætte varerne under toldlukke.

Kapitel 10

Opbevaring af højt beskattede varer i

Københavns Frihavn

§ 85. Som højt beskattede varer anses spiritus (herunder ethanol), tobaksvarer og cigaretpapir.

§ 86. Den, der fører højt beskattede varer til Københavns Frihavn fra steder uden for det danske toldområde eller fra den øvrige del af det danske toldområde mod godtgørelse af eller fritagelse for afgifter, skal ved tilførslen til Frihavnen angive varerne for de statslige told- og skattemyndigheder, medmindre varerne tilføres med skib og oplosses af Frihavns- og Stevedoreselskab A/S og opbevares under dets varetægt.

Stk. 2. Den, der i Frihavnen modtager højt beskattede varer, skal forinden modtagelsen angive varerne for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 87. Højt beskattede varer må kun opbevares i Københavns Frihavn uden for Frihavns- og Stevedoreselskab A/S's varetægt, når virksomheden har fået de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse hertil.

Stk. 2. Opbevaringen er undergivet toldkontrol. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger og kan bl.a. bestemme, at der skal føres et særligt regnskab over varerne, og at disse skal opbevares særskilt i godkendte lokaler, samt at virksomheden til de nævnte myndigheder forud skal angive enhver tilførsel og fraførsel samt overførsel til eller fra anden virksomhed.

Stk. 3. I virksomhederne må der ikke uden de statslige told-og skattemyndigheders tilladelse fremstilles højt beskattede varer, og der må ikke tilsættes spiritus til vin.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i virksomhederne og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere samt de i virksomheden beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelse af de nævnte eftersyn.

Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders anmodning udleveres eller indsendes til disse.

Stk. 6. Transport af højt beskattede varer i Frihavnen skal foregå under toldkontrol.

§ 88. Virksomhederne hæfter for afgifter af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med de i medfør af § 87, stk. 2, fastsatte regler, eller som ikke på en efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være foregået under opbevaringen i de af de nævnte myndigheder godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

Stk. 2. Afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

Kapitel 11

Toldoplag

§ 89. De statslige told- og skattemyndigheder kan i følgende tilfælde meddele tilladelse til oprettelse af toldoplag til opbevaring af varer i ikke-afgiftsberigtiget stand:

 • 1) Hos pakhusforretninger i Århus Havn.
 • 2) Hos varemodtagere til opbevaring af følgende varer:
 • a) Varer, der skal opbevares midlertidigt i det danske toldområde, og som ikke ejes af personer, der er bosat i dette område. Varerne må ikke under opbevaring sælges eller udbydes til salg til virksomheder i det danske toldområde. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan de statslige told- og skattemyndigheder fritage varerne for genudførsel, mod at afgifter af varerne betales.
 • b) Rå eller ufabrikeret tobak og tobaksaffald henhørende under brugstariffens hovedposition 24.01., der ikke ved indførslen angives til bearbejdning under toldkontrol. Tilladelsen kan kun gives til virksomheder, der er registreret efter lov om tobaksafgifter for fremstilling af tobaksvarer.
 • c) Dele, tilbehør og materiel til fremstilling, reparation eller udrustning af fly, når de indføres af virksomheder, der genudfører den overvejende del af de indførte varer til steder uden for det danske toldområde, og når særlige omstændigheder i øvrigt taler herfor.
 • d) Materiel, som indføres fra steder uden for det danske toldområde og midlertidigt opbevares i det danske toldområde med henblik på udførsel til brug ved efterforskning og produktion af olie og gas i koncessionsområder uden for det danske toldområde eller med henblik på udførsel til steder uden for det danske toldområde efter sådan brug eller med henblik på destruering under de statslige told- og skattemyndigheders kontrol.

Fælles bestemmelser om frilagre, toldoplag og provianteringsvirksomheder

§ 90. For frilagre og toldoplag efter toldlovens § 55, nr. 1, skal der stilles en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes af de statslige told- og skattemyndigheder. Sikkerhedsstillelsen skal mindst udgøre 200.000 kr.

§ 91. Ved tilførsel af ikke-afgiftsberigtigede varer skal frilagre, toldoplag og provianteringsvirksomheder efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelse afgive en angivelse, jf. dog for frilagres vedkommende § 64, stk. 2, nr. 3, og stk. 3. Angivelsen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for disse myndigheders kontrol med det i § 93, stk. 1, omhandlede regnskab.

Stk. 2. Ved tilførsel af returproviant fra fly kan provianteringsvirksomheden dog afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger på et eksemplar af flyets tolddeklaration.

§ 92. Varer, der fraføres et frilager eller et toldoplag, skal angives til udførsel til tredjelande eller til fortoldning i overenstemmelse med de af de statslige told- og skattemyndigheders fastsatte bestemmelser. Der kan gives tilladelse til, at der afgives samlet angivelse for varer, der udtages i en nærmere fastsat periode.

Stk. 2. Ikke-afgiftsberigtigede varer kan fraføres provianteringsvirksomheden til udførsel til tredjelande, til proviantering af skibe og fly i det danske toldområde eller til brug for diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i det danske toldområde mod afgivelse af en af de statslige told- og skattemyndigheder godkendt proviantangivelse. Fraførslen sker på de af de statslige told- og skattemyndigheders fastsatte kontrolbetingelser, herunder at provianteringsvirksomheden afgiver en specificeret angivelse over de leverede varer forsynet med modtagerens kvittering.

Stk. 3. Ved og efter fraførsel af ikke-afgiftsberigtigede varer fra provianteringsvirksomheder er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver for kontrollens udøvelse nødvendig undersøgelse af varerne og til uden erstatning at udtage prøver af varerne. De nævnte myndigheder kan bestemme, hvor undersøgelsen af varerne skal finde sted. Provianteringsvirksomheden er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, prøverne ikke er medgået ved undersøgelsen.

Stk. 4. Det påhviler provianteringsvirksomheden eller den, der handler på virksomhedens vegne, at foretage det for undersøgelsen nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.).

§ 93. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger vedrørende frilagre, toldoplag og provianteringsvirksomheder og kan bl.a. bestemme, at der skal føres regnskab efter nærmere bestemmelser over de oplagte eller tilførte varer, og at varerne skal opbevares særskilt i godkendte lokaler.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn på frilagre og toldoplag og i provianteringsvirksomheder, herunder til at efterse de oplagte eller tilførte varer, forretningsbøger, og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Indehaveren af frilageret, toldoplaget eller provianteringsvirksomheden og de der beskæftigede personer skal yde myndighederne bistand ved foretagelsen af disse eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders anmodning udleveres eller indsendes til disse.

§ 94. Frilagerets, toldoplagets eller provianteringsvirksomhedens indehaver hæfter for afgifter af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med EF's bestemmelser om frilagre og toldoplag, eller som ikke på en efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varernes egen beskaffenhed eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

Stk. 2. Afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelse af afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

§ 95. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til frilager, toldoplag eller provianteringsvirksomhed, såfremt indehaveren eller de i virksomhederne beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder bestemmelserne i dette kapitel eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til frilager, toldoplag eller til provianteringsvirksomhed, såfremt indehaveren mister rådighed over sit bo, standser sine betalinger eller fratages retten til kredit i medfør af toldlovens § 38.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en tilladelse tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som opbevares på toldoplaget, straks fortoldes, udføres til tredjelande eller overføres til et andet toldoplag. Indtil fortoldning, udførsel eller overførsel finder sted, kan de statslige told- og skattemyndigheder sætte varerne under toldlukke.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på frilagre og provianteringsvirksomheder.

Toldfritagelse for forsvarsmateriel

§ 96. Toldfritagelse for forsvarsmateriel efter toldlovens § 5 indrømmes efter bevilling af de statslige told- og skattemyndigheder.

Afsnit III

Andre bestemmelser vedrørende toldbehandling

Kapitel 12

Supplerende bestemmelser

§ 97. Under tjenestens udøvelse skal de statslige told- og skattemyndigheders personale kunne legitimere sig ved et identitetskort.

§ 98. Ved afgivelse af begæringer, angivelser, deklarationer, erklæringer m.v. skal benyttes blanketter, hvis rubricering og tekniske udformning bestemmes af de statslige told- og skattemyndigheder. Blanketterne anskaffes af publikum.

§ 99. Indførsel i det danske toldområde af de i § 85 nævnte højt beskattede varer i brevpostforsendelser og breve med angivet værdi må kun finde sted, når forsendelserne er mærket på den i artikel 116 i ekspeditionsreglementet til verdenspostkonventionen anførte måde.

Afsnit IV

Told- og afgiftsfrihed for rejsegods m.v.

Kapitel 13

Rejseudstyr og proviant ved indrejse fra tredjelande

§ 100. Ved indrejse fra tredjelande i det danske toldområde kan rejsende med bopæl uden for det danske toldområde told- og afgiftsfrit indføre rejseudstyr og andre varer, der medtages i den rejsendes personlige bagage i ikke erhvervsmæssig øjemed, og som er bestemt til genudførsel, jf. dog §§ 102 og 106-108.

Stk. 2. Rejsende med bopæl i det danske toldområde kan ved indrejse fra et tredjeland told- og afgiftsfrit genindføre rejseudstyr, som de pågældende til brug under rejsen har medført herfra ved udrejsen.

Stk. 3. Rejsende, der indrejser fra tredjelande kan told- og afgiftsfrit medføre proviant til eget brug under rejsen, for så vidt det efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn under hensyn til mængde og beskaffenhed kan betragtes som sædvanlig rejseproviant.

Stk. 4. Tobaksvarer, spiritus, vin, parfume og toiletvand, chokolade- og sukkervarer, kaffe og te anses i denne bekendtgørelse ikke som rejseproviant eller rejseudstyr.

Kapitel 14

Definitioner

§ 101. I denne bekendtgørelse omfatter betegnelsen:

 • 1) Cigarillos: cigarer med en stykvægt af højst 3 g.
 • 2) Spiritus: destillerede drikkevarer og andre spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 pct. vol samt ethanol.
 • 3) Hedvin: destillerede drikkevarer, andre spiritusholdige drikkevarer, aperitiffer på basis af vin eller alkohol, tafia, sake og andre lignende drikke, med et alkoholindhold på 22 pct. vol. eller derunder, mousserende vin og hedvin.
 • 4) Bordvin: anden (ikke-mousserende) vin.

Kapitel 15

Afgiftsfrihed for tobaksvarer,

spiritus, vin, parfume, toiletvand, kaffe og te

Indrejse fra tredjelande

§ 102. Rejsende, der indrejser i det danske toldområde fra tredjelande kan afgiftsfrit medføre tobaksvarer, spiritus, vin, parfume, toiletvand, kaffe og te i det i stk. 2 og 3 anførte omfang.

Stk. 2. Rejsende med bopæl i det danske toldområde, der har opholdt sig mere end 36 timer uden for dette, kan ved indrejse fra tredjeland medføre:

 • 1) 200 cigaretter eller 100 cigarillos eller 50 cigarer eller 250 g røgtobak.
 • 2) 1 liter spiritus eller 2 liter hedvin.
 • 3) 2 liter bordvin.
 • 4) 50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.
 • 5) 500 g kaffe eller 200 g kaffe-ekstrakter og kaffe-essenser.
 • 6) 100 g te eller 40 g te-ekstrakter og te-essenser.

Stk. 3. Rejsende med bopæl i det danske toldområde, der har opholdt sig mindre end 36 timer uden for dette, kan ved indrejse fra tredjeland medføre:

 • 1) 100 cigaretter eller 100 cigarillos eller 50 cigarer eller 250 g røgtobak.
 • 2) 2 liter hedvin og 2 liter bordvin, men ingen spiritus.
 • 3) 50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.
 • 4) 500 g kaffe eller 200 g kaffe-ekstrakter og kaffe-essenser.
 • 5) 100 g te eller 40 g te-ekstrakter og te-essenser.

Stk. 4. Rejsende med bopæl uden for det danske toldområde kan ved indrejse fra tredjelande medføre de i stk. 2 anførte varemængder.

Indrejse fra andre EF-lande

§ 103. Rejsende med bopæl uden for det danske toldområde, der indrejser i det danske toldområde fra andre EF-lande kan punktafgiftsfrit medføre spiritus og tobaksvarer i følgende omfang:

 • 1) 1,5 liter spiritus.
 • 2) 300 cigaretter eller 150 cigarillos eller 75 cigarer eller 400 g røgtobak.

§ 104. Rejsende med bopæl i det danske toldområde, der indrejser i det danske toldområde fra andre EF-lande, kan afgiftsfrit medføre spiritus og tobaksvarer i det i stk. 2 og 3 anførte omfang.

Stk. 2. Rejsende, der har opholdt sig mere end 36 timer uden for det danske toldområde, kan medføre:

 • 1) 1,5 liter spiritus.
 • 2) 300 cigaretter eller 150 cigarillos eller 75 cigarer eller 400 g røgtobak.

Stk. 3. Rejsende, der har opholdt sig mindre end 36 timer uden for det danske toldområde, kan medføre:

 • 1) Ingen spiritus.
 • 2) 100 cigaretter eller 150 cigarillos eller 75 cigarer eller 400 g røgtobak.

§ 105. Rejsende, der indrejser i det danske toldområde fra andre EF-lande, kan afgiftsfrit højst medføre de i § 102, stk. 2 eller stk. 3, anførte mængder, såfremt varerne er købt i ubeskattet stand i butikker i lufthavne, i fly og på skibe m.v. De pågældende rejsende, kan derudover afgiftsfrit medføre varer, der er købt i beskattet stand i andre EF-lande, dog således at de i alt højst kan medføre spiritus og tobaksvarer i de i § 103 henholdsvis § 104, stk. 2 og stk. 3, anførte mængder.

Stk. 2. Salget til hver passager i den interne EF-trafik fra butikker i lufthavne, i fly og på skibe må ikke overstige de mængder, der er fastsat i § 102, stk. 2 og 3. Endvidere må salget til hver passager af andre varer end de nævnte ikke overstige 700 kr.

Kapitel 16

Afgiftsfrihed for andre varer

§ 106. Rejsende, der indrejser i det danske toldområde fra tredjelande, kan afgiftsfrit medføre andre varer end de i § 102, stk. 2 og 3, omhandlede til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgiftsfriheden for brændstof i transportable beholdere er for de i stk. 1 nævnte rejsende begrænset til 10 liter for hvert motorkøretøj.

Stk. 3. Rejsende, der indrejser fra andre EF-lande, kan afgiftsfrit højst medføre andre varer end de i § 102, stk. 2 og 3, omhandlede til en værdi, der ikke overstiger 700 kr., såfremt varerne er købt i ubeskattet stand i butikker i lufthavne, i fly og på skibe m.v. De pågældende rejsende kan herudover afgiftsfrit medføre varer, der er købt i beskattet stand i et andet EF-land, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Rejsende nævnt i stk. 3 kan kun afgiftsfrit indføre mineralolie til privat forbrug, såfremt mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en egnet reservedunk.

Kapitel 17

Toldfrihed

§ 107. Rejsende, der indrejser i det danske toldområde fra tredjelande, kan toldfrit medføre varer i følgende omfang:

 • 1) 200 cigaretter eller 100 cigarillos eller 50 cigarer eller 250 g røgtobak.
 • 2) 1 liter spiritus eller 2 liter hedvin.
 • 3) 2 liter bordvin.
 • 4) 50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.
 • 5) Lægemidler i en mængde, der svarer til den rejsendes personlige forbrug.
 • 6) Andre varer til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr.

Stk. 2. Toldfriheden efter stk. 1 omfatter ligeledes landbrugsafgifter og andre afgifter ved indførsel, som er fastsat som led i EF's fælles landbrugspolitik eller i de særordninger, der anvendes på visse varer, der fremkommer ved forarbejdning af landbrugsprodukter.

Stk. 3. Toldfrihed for brændstof i transportable beholdere er for de i stk. 1 nævnte rejsende begrænset til 10 liter for hvert motorkøretøj.

Kapitel 18

Bestemmelser for transportpersonale,

der indrejser fra tredjelande

§ 108. Som transportpersonale anses personale på transportmidler (skibe, fly eller motorkøretøjer, der er indsat i international trafik mellem det danske toldområde og tredjelande), som udfører arbejde, der hænger sammen med transportmidlets drift eller med betjening om bord, samt fiskere. Sådant personale kan, når indrejsen sker i forbindelse med deres beskæftigelse, told- og afgiftsfrit medføre varer i det i stk. 2-4 anførte omfang.

Stk. 2. Personer med bopæl i det danske toldområde kan efter mindre end 15 dages ophold uden for dette toldområde medføre:

 • a) De i § 102, stk. 3, anførte varemængder.
 • b) Andre varer til en værdi der ikke overstiger 1.350 kr.

Stk. 3. Såfremt opholdet uden for det danske toldområde har varet mere end 36 timer, kan de i stk. 2 nævnte personer i stedet for hedvin medføre 0,25 liter spiritus.

Stk. 4. Personer med bopæl i det danske toldområde kan efter mere end 15 dages ophold uden for dette toldområde medføre:

 • a) De i § 102, stk. 2, anførte varemængder.
 • b) Andre varer til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr.

Stk. 5. Personer med bopæl uden for det danske toldområde kan medføre varer i det omfang, der er anført i stk. 2 og 3, herunder 0,25 liter spiritus. Personer, der er på gennemrejse til et andet land, og som er beskæftiget ved anden transportvirksomhed end skibsfart og luftfart, kan dog medføre varer i det i stk. 4 anførte omfang.

Kapitel 19

Fællesbestemmelser vedrørende §§ 100-108

§ 109. Varer, hvis værdi ikke falder helt inden for de told- og afgiftsfri beløb, jf. §§ 106, stk. 1, 107 og 108, skal told- og afgiftsberigtiges i deres helhed.

Stk. 2. Varer, der udgør et sammenhængende hele og har en værdi, som er større end de told- og afgiftsfri beløb, kan ikke indføres told- og afgiftsfrit ad flere gange eller af flere personer, uanset om de enkelte dele har en værdi, der er mindre end de told- og afgiftsfri beløb.

Stk. 3. Ved værdien af varer forstås her varernes detailpris på indkøbsstedet, inklusive sådanne skatter og afgifter, som i indkøbslandet er pålagt varer af den pågældende art, når de omsættes i sædvanlig detailhandel.

Stk. 4. Rejsende, hvis indrejse efter ophold i et andet EF-land sker fra tredjeland, kan opnå told- og afgiftsfrihed for medførte varer efter de bestemmelser, der gælder ved indrejse fra andre EF-lande, såfremt de dokumenterer, at varerne er erhvervet på almindelige beskatningsbetingelser på et andet EF-lands hjemmemarked, og erklærer, at betalte afgifter ikke er tilbagebetalt.

Stk. 5. Det er en forudsætning for den i §§ 102-108 omhandlede told- og afgiftsfrihed, at

 • 1) varerne medbringes på personen eller i håndbagagen (den ved indrejsen personligt medbragte bagage), således at de kan frembydes til samtidig toldbehandling på indrejsestedet og, at den bagage, som den rejsende senere frembyder for de statslige told- og skattemyndigheder, kan dokumenteres at være blevet indskrevet som rejsegods ved afrejsen hos det selskab, der har foretaget befordringen af bagagen til det danske toldområde og
 • 2) indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter. Som indførsel af ikke-erhvervsmæssig karakter anses indførsel,
 • a) der bortset fra de i § 106, stk. 3, sidste pkt., nævnte varer, finder sted lejlighedsvis (indførsel to eller flere gange inden for 24 timer anses ikke som lejlighedsvis), og
 • b) som udelukkende vedrører varer, der er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personligt eller dennes husstand eller beregnet til gaver; disse varer må hverken efter deres art eller mængde give anledning til nogen formodning om, at indførslen sker af erhvervsmæssige grunde.

§ 110. Told- og afgiftsfri indførsel af spiritus og tobaksvarer kan kun foretages af personer, der er fyldt 17 år. Told- og afgiftsfri indførsel fra tredjelande af hedvin og bordvin kan kun foretages af personer, der er fyldt 17 år. Afgiftsfri indførsel fra tredjelande af kaffe kan kun foretages af personer, der er fyldt 15 år. Tilsvarende gælder ved indførsel af varer indkøbt i afgiftsfri butikker i lufthavne, i fly og på skibe.

Stk. 2. Told- og afgiftsfriheden bortfalder, såfremt varerne efter indførslen anvendes i strid med de for told- og afgiftsfriheden gældende vilkår. I sådanne tilfælde skal varerne straks angives for de statslige told- og skattemyndigheder.

Kapitel 20

Angivelse

§ 111. De i toldlovens § 23, stk. 2, nævnte angivelser og oplysninger kan afgives mundtligt, når varerne ikke indføres i erhvervsmæssigt øjemed, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder finder det påkrævet, at angivelserne og oplysningerne afgives skriftligt.

Stk. 2. Personer, der ankommer til det danske toldområde fra et tredjeland, har pligt til straks at foretage angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, hvis de medfører varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller varer, der er omfattet af særlige indførselsbestemmelser.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, at personer, der ankommer til det danske toldområde fra et tredjeland, kan foretage angivelse ved at passere et kontrolområde, som består af 2 kanaler, hvoraf den ene (rød kanal) er mærket »varer at angive«, og den anden (grøn kanal) er mærket »ingen varer at angive«. Personer, der indpasserer igennem den grønne kanal, har ved denne handling angivet over for de statslige told- og skattemyndigheder, at de ikke medfører varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller varer, der er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

§ 112. Rejsende, der indrejser fra et andet EF-land, og som medtager spiritus og tobak til privat forbrug udover de fastsatte mængder, jf. § 103 og § 104, stk. 2 og 3, skal foretage en angivelse af de mængder, der overstiger de fastsatte mængder. Tilsvarende gælder for mineralolie, der indføres af rejsende til privat forbrug på anden måde end i køretøjets brændstoftank eller en egnet reservedunk ved indrejse i det danske toldområde fra et andet EF-land, jf. § 106, stk. 4.

Stk. 2. Angivelsen skal straks efter indrejsen til det danske toldområde ske på de af de statslige told- og skattemyndigheder anførte steder. På steder, hvor der findes en rød kanal, jf. § 109, stk. 3, skal angivelsen ske på dette sted.

Stk. 3. Angivelsen skal afgives på bagsiden af et kort, der er forsynet med særlige rubrikker til den mængde spiritus, tobak og mineralolie, angivelsen skal omfatte. Angivelseskortet fås ved indrejsen i det danske toldområde eller udleveres ved henvendelse til de lokale told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Angivelseskortet skal indeholde oplysning om navn, adresse, og om den indførte mængde spiritus, tobak og mineralolie samt oplysninger om indrejsetidspunktet (dato og klokkeslæt) til det danske toldområde. Det ene eksemplar af angivelsen skal medbringes af den rejsende som dokumentation ved en eventuel senere kontrol.

Stk. 5. Den rejsende vil inden udløbet af den følgende måned få tilsendt et giroindbetalingskort med angivelse af det skyldige punktafgiftsbeløb til brug for indbetalingen af afgiftsbeløbet. Afgiftsbeløb under 10 kr. vil ikke blive opkrævet.

Stk. 6. Afgiften skal indbetales til et pengeinstitut, et posthus eller told- og skatteregionen. Ved indbetaling over postgiro skal det tilsendte postgirokort benyttes. Ved indbetaling med check skal giroindbetalingskortet vedlægges. Betalingen skal være de statslige told- og skattemyndigheder i hænde inden 30 dage.

§ 113. Personer, der er beskæftiget ved skibsfart, luftfart og lastbilstrafik, og hvis indrejse finder sted i forbindelse dermed, skal over for skibets, flyets eller lastbilens fører angive samtlige medbragte varer, jf. § 6, stk. 4, § 17, stk. 3, og § 26. Varer, der er angivet over for skibets, flyets eller lastbilens fører, er fritaget for angivelse efter § 110 og toldlovens § 23, stk. 2, medmindre varerne fraføres befordringsmidlet. Uberigtigede varer, der skal fraføres, skal angives over for de statslige told- og skattemyndigheder inden fraførslen.

Stk. 2. Personer, der har været om bord i skibe eller fly, kan kun fraføre befordringsmidlet uberigtigede varer, som før fraførslen er angivet over for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 114. Det påhviler personer, der anser sig berettiget til told- og afgiftsfri indførsel af varer, ved toldbehandlingen at godtgøre, at de herfor fastsatte betingelser er opfyldt. For personer, der indrejser i grupper eller selskaber, vil de statslige told- og skattemyndigheder kunne godtage dokumentation afgivet af en rejseleder på gruppens eller selskabets vegne.

§ 115. I det omfang, det er foreskrevet i de af Danmark tiltrådte mellemfolkelige aftaler, er fremmede landes diplomatiske udsendinge og udsendte lønnede konsuler og disses familiemedlemmer samt personer, der udfører hverv for internationale organisationer og institutioner, og medlemslandenes repræsentanter i sådanne organisationer og institutioner fritaget for eftersyn af person og bagage.

§ 116. Når rejsende ved indrejse medfører varer, hvoraf der skal betales told, beregnes told efter en enhedstoldsats på 10 pct. af værdien, for så vidt det drejer sig om indførsel af ikke-erhvervsmæssig karakter, og den samlede værdi pr. person ikke overstiger 1.600 kr.

Stk. 2. I den i stk. 1 anførte samlede værdi medregnes ikke værdien af varer, der indføres toldfrit i medfør af §§ 107 og 108.

Stk. 3. Enhedstoldsatsen finder ikke anvendelse på tobaksvarer.

Stk. 4. Enhedstoldsatsen anvendes ikke, når den rejsende inden toldbehandling efter denne sats har anmodet om toldbehandling af varerne efter de satser i toldtariffen, som gælder for dem. I så fald fortoldes varerne efter de for dem gældende toldsatser, bortset fra varer, der indføres toldfrit i medfør af §§ 107 og 108.

Stk. 5. Enhedstoldsatsen på 10 pct. indbefatter også landbrugsimportafgifter m.v.

§ 117. I de tilfælde, hvor den rejsende ved indrejsen medfører varer, indkøbt i afgiftsberigtiget stand i Finland, Norge eller Sverige, hvis enhedsværdi overstiger 1.350 kr., skal de statslige told- og skattemyndigheder i forbindelse med afgiftsberigtigelsen efter anmodning attestere varernes indførsel på fakturaen eller et i stedet for denne udstedt bilag, der er beregnet til returnering til sælgeren til brug ved fritagelse af merværdiafgift i indkøbslandet.

Afsnit V

Oprindelse

Kapitel 21

Udstedelse af oprindelsescertifikater

§ 118. Ved udførsel her fra landet kan vareafsenderen få udstedt oprindelsescertifikat for varerne hos de statslige told- og skattemyndigheder eller hos de i § 119 nævnte organisationer, såfremt der for de pågældende varer kan opnås en toldlempelse eller andre fordele herved.

§ 119. Nedennævnte organisationer er autoriseret til udstedelse af oprindelsescertifikater:

 • 1) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
 • 2) Det danske Handelskammer,
 • 3) Håndværksrådet,
 • 4) Dansk Industri og
 • 5) Landbrugsrådet.

§ 120. Oprindelsescertifikater udstedes i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks afsnit II, kapitel 2.

Stk. 2. Ved ansøgning om og ved udfærdigelse af oprindelsescertifikater skal anvendes formularer i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom.

Stk. 3. I det omfang, det er nødvendigt for at konstatere de pågældende varers oprindelse, skal ansøgningen indeholde oplysninger om de materialer, der er anvendt ved de udførte varers fremstilling og disse materialers værdi samt eventuelt beskrivelse af, hvorledes varerne har opnået oprindelsesstatus. Ansøgningen skal være bilagt fornøden dokumentation, f.eks. fakturaer, kopier af fortoldningsangivelser og lignende. Vareafsendere, der udfører varer af ensartet beskaffenhed, hvis oprindelsesstatus ikke ændres, vil kunne afgive en stående erklæring om sådanne varers oprindelsesstatus. I disse tilfælde kan særskilt ansøgning ved hver ekspedition udelades.

Stk. 4. Ansøgningerne eller kopi heraf skal opbevares af de statslige told- og skattemyndigheder og de i § 119 nævnte organisationer i mindst 2 år.

§ 121. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på certifikater til opnåelse af præferencetoldbehandling i indførselslandet.

Afsnit VI

Afsluttende bestemmelser

Kapitel 22

Indeholdelse i løn

for skyldige told- og rentebeløb

§ 122. Pålæg om indeholdelse i løn for skyldige told- og rentebeløb m.v. gives af told- og skatteregionen. Reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Pålægget skal være skriftligt og angive indholdet af §§ 123, 124 og 126.

§ 123. Den, der har modtaget pålæg om indeholdelse, herefter benævnt den indeholdelsespligtige, skal indbetale indeholdte beløb til told- og skatteregionen. Beløbene forfalder til betaling den 1. i den kalendermåned, der følger efter indeholdelsen, og med rettidig betalingsdag den 15. i forfaldsmåneden. Er sidste rettidige indbetalingsdag en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 2. Ved indbetalingen skal den indeholdelsespligtige give told- og skatteregionen skriftlig meddelelse om den pågældende skyldners SE-nummer eller andet identifikationsnummer, navn og adresse samt om størrelsen af det indeholdte beløb.

Stk. 3. Samtidig med indeholdelsen skal den indeholdelsespligtige give skyldneren meddelelse om størrelsen af det indkomstbeløb, hvoraf indeholdelsen er beregnet, samt om det indeholdte beløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse og SE-nummer samt skyldnerens navn og SE-nummer eller andet identifikationsnummer, som den indeholdelsespligtige har benyttet for den pågældende. I mangel af SE-nummer eller andet identifikationsnummer anføres skyldnerens fødselsdato.

§ 124. Den indeholdelsespligtige skal inden fem dage efter modtagelsen af pålæg give told- og skatteregionen skriftlig underretning, hvis skyldneren ikke er beskæftiget hos den pågældende. Det samme gælder, hvis skyldneren ophører med at være beskæftiget, eller udbetaling af indeholdelsespligtige ydelser i øvrigt ophører.

Stk. 2. Den indeholdelsespligtige skal ligeledes efter anmodning give told- og skatteregionen alle oplysninger om skyldnerens arbejdsforhold og økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen. Besvarelser skal ske inden 14 dage efter modtagelsen af anmodningen.

§ 125. Skyldneren skal give told- og skatteregionen alle nødvendige oplysninger om personlige og økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen.

§ 126. Reglerne i kildeskattelovens § 73, stk. 7, jf. § 46, stk. 3, om fortrinsret for skatterestancer berøres ikke af krav efter bestemmelserne i dette kapitel. Træffes der efter disse regler beslutning om indeholdelse, går skattekravet forud.

Stk. 2. Krav på bidragsbetaling, der inddrives ved tilbageholdelse i løn m.v. efter lov om inddrivelse af underholdsbidrag, fyldestgøres efter skattekrav efter stk. 1, men forud for krav efter bestemmelserne i dette kapitel.

Stk. 3. Har en anden myndighed truffet beslutning om indeholdelse, skal den indeholdelsespligtige fyldestgøre denne myndighed, såfremt beslutningen herom er truffet før en beslutning om et pålæg efter bestemmelserne i dette kapitel.

Kapitel 23

Ekspeditionstid for visse toldforretninger

og gebyrer for disse forretninger uden for

ekspeditionstiden

§ 127. Ekspeditionstiden er mandag-fredag kl. 07.00-16.00, helligdage undtaget, for udførelse af toldforretninger vedrørende

 • 1) ekspedition af befordringsmidler,
 • 2) ekspedition af indgående gods,
 • 3) ekspedition af udgående gods.

Stk. 2. Ved toldstederne i Padborg, Esbjerg, Gedser, Rødby, Hirtshals, Frederikshavn, Hanstholm, Grenå, Helsingør, Dragør, Rønne, Kvæsthusbroen i København, Dan-Link i København og lufthavnen i Kastrup er ekspeditionstiden for udførelse af de under stk. 1, nr. 1)-3), nævnte forretninger dog mandag-fredag kl. 07.00-17.00 og lørdag kl. 07.00-13.00, helligdage undtaget.

Stk. 3. Grundlovsdag og juleaftensdag er ekspeditionstiden for de i stk. 1 omhandlede forretninger kl. 07.00-12.00. Dette gælder tilsvarende ved de i stk. 2 nævnte toldsteder samt lufthavnen i Kastrup.

§ 128. Forretninger af den i § 127 omhandlede art kan udføres uden for ekspeditionstiden mod betaling af gebyr efter reglerne i §§ 129-132.

§ 129. Ved de i stk. 3 nævnte toldsteder, hvor afviklingen af toldtjenesten nødvendiggør fast tilstedeværelse af personale uden for ekspeditionstiden, betales i de tidsrum, hvor personalet er fast til stede, de i bilag 1 anførte gebyrer, dog med tillæg af 50 pct. på lørdage og søn- og helligdage m.v. samt på mandage til fredage i tidsrummet kl. 22.00-07.00.

Stk. 2. For ekspeditioner, der udføres de pågældende steder på tidspunkter, hvor der ikke er fast tilstedeværelse af personale, beregnes gebyr efter de i § 130 anførte regler.

Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede toldsteder omfatter lufthavnene i Kastrup, Billund, toldekspeditionsstedet i Padborg samt sådanne havne, hvor daglige godsruter i fast rutefart fra og til steder uden for det danske toldområde nødvendiggør fast tilstedeværelse af personale uden for ekspeditionstiden.

§ 130. Andre steder end omhandlet i § 129 betales de i bilag 1 anførte gebyrer for ekspeditioner, der er rekvireret til udførelse mandag-fredag kl. 16.00-18.00. For ekspeditioner, der er rekvireret til udførelse uden for dette tidsrum, betales gebyr med følgende tillæg

 

 1) mandag-fredag kl. 18.00-22.00         50 pct. 

 2) mandag-fredag kl. 22.00-07.00        100 pct. 

 3) lørdage og søn-og helligdage m.v.      200 pct. 

§ 131. Der betales eet gebyr pr. toldforretning. Kræver toldforretningen, at personale er til stede ud over 1 time, betales der dog gebyr pr. påbegyndt time, tilstedeværelsen varer.

§ 132. Når toldforretninger ønskes udført uden for ekspeditionstiden, må der i rimelig tid inden ekspeditionstidens ophør afgives skriftlig rekvisition på de af de statslige told- og skattemyndigheder foreskrevne blanketter. Der skal dog ikke afgives forudgående rekvisition på de i § 129, stk. 3, omhandlede steder, når toldforretningerne ønskes afviklet på tidspunkter, hvor der er fast tilstedeværelse af personale. Gebyrbetalingen påhviler rekvirenten.

Stk. 2. Påbegyndes en forud rekvireret forretning af de statslige told- og skattemyndigheder uvedkommende årsager senere end det tidspunkt, der er anført i rekvisitionen, beregnes betalingen dog fra det tidspunkt, der er anført i rekvisitionen.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en forud rekvireret forretning aflyses eller udsættes, må de statslige told- og skattemyndigheder snarest underrettes herom. Sker aflysningen eller udsættelsen uden for ekspeditionstiden, men før det tidspunkt, der er anført i rekvisitionen, skal der betales eet gebyr efter den sats, der skulle have været anvendt ved forretningen.

§ 133. Taksterne i bilag 1 reguleres i takt med lønudviklingen ved en procentvis forhøjelse eller nedsættelse svarende til lønudviklingen for en tjenestemand på skalatrin 7 excl. stedtillæg.

Kapitel 24

Straffebestemmelser

§ 134. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses afsnit I, II og III samt overtrædelse af vilkår i de i medfør af bestemmelserne meddelte bevillinger og tilladelser straffes efter toldlovens kapitel 7 om bestemmelser om straf m.v., når der i dette kapitel er fastsat straf for overtrædelserne.

Stk. 2. Andre forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelses afsnit I, II og III samt andre forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af vilkår i de i medfør af bestemmelsernes meddelte bevillinger og tilladelser straffes med bøde.

§ 135. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses afsnit IV straffes efter toldlovens kapitel 7 om bestemmelser om straf m.v. og medfører tilsvar af told og afgifter.

§ 136. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder denne bekendtgørelses §§ 123-125.

Kapitel 25

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 137. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1202 af 23. december 1992 om toldbehandling m.v. ophæves.

§ 138. En intern fællesskabsforsendelse, der er påbegyndt inden den 1. januar 1993, skal afsluttes efter de bestemmelser, der var gældende på det tidspunkt, hvor forsendelsen blev påbegyndt, jf. dog bekendtgørelse efter merværdiafgiftsloven (momsloven) om lister, regnskabsføring, afregning m.v. for EF-handel med varer og transportydelser.

§ 139. Transportmidler, der inden den 1. januar 1993 er henført under ordningen for midlertidig indførsel, kan forblive under ordningen i den af de statslige told- og skattemyndigheder fastsatte periode.

Stk. 2. Transportmidler, der ophører med at være under ordningen for midlertidig indførsel, skal afgiftsberigtiges ved fraførslen fra ordningen. Der skal ikke betales moms, når

 • 1) transportmidlet inden indførslen til Danmark er erhvervet i overensstemmelse med de almindelige momsregler i et EF-land og der ikke er ydet afgiftsgodtgørelse ved udførslen, eller
 • 2) transportmidlet udføres til et tredjeland, eller
 • 3) transportmidlet er taget i brug inden den 1. januar 1985, eller
 • 4) det skyldige momsbeløb af transportmidlet udgør et beløb på 1.000 kr. eller derunder.

Skatteministeriet, den 10. marts 1994

Ole Stavad

/ Ulla Trolle

Bilag 1

Gebyrer for udførelse af toldforretninger uden for ekspeditionstiden

For udførelse af de i bekendtgørelsen § 128 omhandlede toldforretninger (herunder ekspeditioner via edb) uden for ekspeditionstiden betales følgende gebyrer1):

A. Befordringsmidler

Der betales gebyr for ekspedition af skibe og fly med passagerer i trafik fra og til steder uden for EF's toldområde. Der betales dog kun gebyr for ekspedition af fly, hvis højeste tilladte startvægt er over 5.700 kg, eller som permanent er indrettet til befordring af mere end 10 passagerer.

 

 Pr. skib                 86 kr. 00 øre 

 Pr. fly                  86 kr. 00 øre 

Der betales gebyr for ekspedition af det enkelte skibe eller fly ved hver ankomst og afgang, når der sker landsætning og/eller ombordtagning af passagerer. Der betales dog kun eet gebyr, når ankomst og afgang sker inden for samme time.

B. Godsregistrering

 

 Pr. ekspedition              60 kr. 00 øre 

Der betales gebyr for den enkelte godsregistreringsekspedition. Ønskes der yderligere gennemført en fortoldningsekspedition, betales tillige gebyr for fortoldning.

C. Udførsel

Der betales gebyr for ekspedition af følgende varer:

 • 1) Varer, der er omfattet af EF's markedsordninger for landbrugsvarer, og for hvilke der afgives udførselsangivelse for landbrugsvarer.
 • 2) Godsregistrerede varer, der genudføres.
 • 3) Varer, der er omfattet af særlige toldordninger (f.eks. aktiv forædling, passiv forædling, toldgodtgørelse eller anden form for toldlempelse) eller af særlige afgiftsordninger (f.eks. for spiritus og vin).
 • 4) Varer, der i øvrigt er omfattet af særlige kontrolbetemmelser.
 • 5) Varer, for hvilke der udfærdiges forsendelsesangivelse i medfør af EF's ordninger for forsendelse eller carnet i medfør af TIR-transportordningen.

Ved udførsel med skib eller lastbil

 

 Pr. skib eller lastbil inkl. 5 udførselsdokumenter  60 kr. 00 øre 

 For efterfølgende udførselsdokumenter        60 kr. 00 øre 

 Ved udførsel med fly 

 Pr. eksportør (vareafsender) 

 inkl. 5 udførselsdokumenter             60 kr. 00 øre 

 For efterfølgende udførselsdokumenter        60 kr. 00 øre 

Der betales gebyr pr. skib eller lastbil eller pr. eksportør (vareafsender), og betalingen omfatter ekspedition af 5 udførselsdokumenter. Såfremt der ønskes ekspederet mere end 5 udførselsdokumenter, betales der tillige eet gebyr for de efterfølgende udførselsdokumenter.

I tilfælde, hvor ekspeditionen af udførselsdokumenterne for varer under nr. 1-5 ikke sker samtidig med indladningen af varerne, betales ved indladning gebyr pr. transportmiddel.

D. Fortoldning

 

 Pr. fortoldningsangivelse              86 kr. 00 øre 

Der betales gebyr for fortoldningsekspeditioner, når disse påbegyndes uden for ekspeditionstiden.

(* 1) Taksterne er senest reguleret med lønudviklingen frem til 1. april 1992.

E. Proviantering

Pr. rekvirent

pr. skib eller fly 60 kr. 00 øre

Der betales gebyr for proviantering af det enkelte skib eller fly uafhængig af antallet af proviantbegæringer.

I tilfælde, hvor ekspeditionen af proviantbegæringerne ikke sker samtidig med indladningen af provianten, betales ved indladningen gebyr pr. skib eller fly.

F. Andet

Pr. ekspedition 60 kr. 00 øre

Officielle noter

(* 1) Ifølge artikel 189 i traktaten om Det Europæiske Fællesskab gælder en forordning udstedt af Rådet umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af bestemmelser fra forordninger i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører således ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.

(* 2) Bekendtgørelsen gennemfører Rådets direktiv nr. 69/169/EØF af 28. maj 1969 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik, som ændret senest ved Rådets direktiv nr. 94/4/EF af 14. februar 1994.