Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift (moms) ved visse former for indførsel


I bekendtgørelse nr. 460 af 21. juni 1990 om fritagelse for merværdiafgift (moms) ved visse former for indførsel foretages følgende ændring:

§ 1

§ 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Afgiftsfritagelsen efter stk. 1 og 2 gælder ikke for varer, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af parfumer, toiletmidler m.v. og som indføres i forbindelse med postordresalg.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april 1991 og har virkning for postordreforsendelser, der indføres den 15. april 1991 og senere.

Skatteministeriet, den 4. april 1991

Anders Fogh Rasmussen

/ K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

Ingen