Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om toldbehandling m.v.


I medfør af §§ 4, 15, stk. 2, 71, stk. 10 og 11, 72, 75, 76, stk. 3,

79, stk. 1, 80, stk. 4 og 5, 83, stk. 4 og 5, 89, stk. 5, 95, 105,

108b, 109, stk 2 og 4-6, 110, 111, stk. 2 og 3, 114 og 123, stk. 2 i

toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 27. februar 1992 samt §

1, stk. 4 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs

forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. jf.

lovbekendtgørelse nr. 414 af 13. juni 1990 fastsættes (* 1):

Afsnit I

Toldbehandling af befordringsmidler

Kapitel 1

Skibe

§ 1. Bestemmelserne om søværts vareførsel m.v. i toldloven og i denne bekendtgørelse samt de hertil knyttede straffebestemmelser anvendes overfor skibe, der er hjemmehørende i de stater, der har ratificeret konventionen af 19. august 1925 om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer (Helsingforskonventionen) og dennes slutningsprotokol; bestemmelserne anvendes inden for de områder og i det omfang, der er fastsat i konventionens artikel 9.

§ 2. Ved skibe forstås i denne bekendtgørelse skibe, både og fartøjer af enhver art, med undtagelse af sø-luftfartøjer.

§ 3. Skibe, der befinder sig i toldområdet er undergivet toldkontrol.

Stk. 2. Skibe skal stoppe på de statslige told- og skattemyndigheders forlangende. Stopordre afgives enten mundtligt eller ved stopsignalet: »Stop Deres skib øjeblikkeligt«.

Stk. 3. Skibets fører skal give de oplysninger om skib og ladning m.v., som er nødvendige for kontrollens udøvelse, og skal bekræfte oplysningerne ved fremlæggelse af skibspapirer og ladningsdokumenter m.v. samt påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til overalt i skibet at foretage den undersøgelse (inkvirering), som er nødvendig for kontrollens udøvelse.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder tilsvarende, når svensk toldbevogtningspersonale i toldområdet udøver toldbevogtningstjeneste i overensstemmelse med den mellem Danmark og Sverige indgåede overenskomst af 28. oktober 1935 om fælles bevogtning til bekæmpelse af ulovlig indførsel af alkoholholdige varer. Svensk toldbevogtningspersonale har herunder samme retsbeskyttelse som tilsvarende dansk bevogtningspersonale.

§ 4. Uberigtigede varer kan forlanges henlagt under toldlukke, når et skib befinder sig i toldområdet, eller når det under sejlads mellem steder i toldområdet passerer fremmed eller internationalt farvand. Kan toldlukke ikke anbringes på forsvarlig måde, kan der træffes forholdsregler til sikring af told- og afgifter, herunder kan skibet på dettes bekostning besættes med toldvagt.

Stk. 2. Skibe i toldområdet må ikke medføre uberigtiget proviant m.v., medmindre de har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbssted uden for toldområdet. De i § 81, stk 6 og 7, nævnte fartøjer kan dog medføre uberigtiget proviant, der er indladet i overensstemmelse med de for disse fartøjer fastsatte regler.

Stk. 3. Udenlandske lystfartøjer, som udelukkende er på rejse mellem steder i hjemlandet og steder i toldområdet, samt danske lystfartøjer må kun medføre uberigtiget proviant m.v. i det omfang, denne kan tillades indført afgiftsfrit efter reglerne om afgiftsfrihed for rejsegods.

§ 5. Havnemyndighederne skal underrette de statslige told- og skattemyndigheder om skibets forventede ankomst samt om uanmeldte skibes ankomst.

Stk. 2. Skibets fører skal snarest efter ankomsten mundtligt anmelde over for de statslige told- og skattemyndigheder, hvorfra skibet ankommer, og hvilken ladning det medfører.

Stk. 3. Losning og indladning af varer, landsætning og ombordtagning af passagerer samt landsætning af besætningsmedlemmer skal forud mundtligt anmeldes over for de statslige told- og skattemyndigheder og må ikke påbegyndes før tilladelse dertil foreligger.

Stk. 4. Passagerskibe i rutefart og færger, der ankommer efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra stk. 1-3. De statslige told- og skattemyndigheder kan dog regulere landsætning og ombordtagning af passagerer samt i særlige tilfælde forbyde losning og indladning af varer, indtil inkvirering er foretaget.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte adgang til et skib, indtil inkvireringen er afsluttet.

§ 6. Føreren af et skib, der befinder sig i toldområdet, skal før inkvireringen til de statslige told- og skattemyndigheder afgive en skriftlig angivelse af skib, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration), jf § 102.

Stk. 2. Føreren af et skib, der ankommer til en dansk havn, jf dog stk. 3, skal ved ankomsten afgive en tolddeklaration til de statslige told- og skattemyndigheder eller til havnemyndigheden i de havne, hvor havnemyndigheden er bemyndiget til at modtage deklarationen.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for skibe, der ankommer til en dansk havn direkte fra en anden dansk havn, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant.

Stk. 4. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om skibsførerens navn og skibets data (art, navn, hjemsted og tonnage), antal besætningsmedlemmer og passagerer, navnet på skibets stedlige repræsentant, hvorfra skibet kommer, formålet med anløbet, ladningens art og mængde samt indladningshavne og lossehavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre. For varer, der er forsendt i overensstemmelse med EF's ordninger for forsendelse, skal endvidere angives forsendelsesdokumenternes antal og numre. Tolddeklarationen skal indeholde specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. (herunder varer, der tilhører fører og besætningsmedlemmer), samt skibsførerens erklæring om, at skibet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne, og at der ikke findes andre adgange til lastrum eller rum og gemmer end de, som under inkvireringen vil blive påvist over for de statslige told- og skattemyndigheder. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde skibsførerens erklæring om betaling af isafgift, overholdelse af epidemibestemmelserne samt bestemmelserne om sødygtighed og olieansvarsforsikringscertifikat.

Stk. 5. Ankommer skibet fra et land, hvormed Danmark har truffet aftale om anvendelse af toldpas for skibe, skal skibsføreren sammen med tolddeklarationen aflevere det af toldvæsenet i det pågældende land udstedte toldpas. Skibsføreren skal endvidere meddele oplysninger om årsagen til eventuelle ændringer i beholdningerne. Fremlægges toldpasset ikke, eller er der væsentlige uoverensstemmelser mellem toldpassets oplysninger og de forefundne beholdninger, som føreren ikke kan gøre rede for, eller forefindes der under inkvireringen større mængder varer, der ikke er angivet, er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at sætte toldvagt ved skibet på dettes bekostning.

Stk. 6. Ved inkvirering skal skibets nationalitets- og målingsdokumenter efter anmodning afleveres til de statslige told- og skattemyndigheder, hvor de forbliver, indtil der er givet tilladelse til afsejling.

§ 7. Føreren af et skib, der skal forlade toldområdet, skal anmelde afsejlingen for de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Passagerskibe i rutefart og færger, der afgår efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra stk 1.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan forbyde et fartøjs afgang, indtil inkvirering er foretaget.

§ 8. Føreren af et skib, der skal forlade toldområdet, skal senest 2 timer inden afsejlingen afgive en skriftlig angivelse af skib, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration) til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om tidspunktet for skibets afgang, om skibets bestemmelsessted og forventede ankomsttidspunkt, ladningens art og dennes indladningshavne og lossehavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre samt specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde skibsførerens erklæring om, at skibet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne.

Stk. 3. Skibsføreren skal opbevare en kopi af tolddeklarationen om bord og skal på forlangende fremlægge den for de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Afgår skibet til et land, hvormed Danmark har truffet aftale om anvendelse af toldpas, eller er skibet under 120 tons netto, eller fremsættes der anmodning derom, medgives skibets fører et af de statslige told- og skattemyndigheder udstedt toldpas, indeholdende oplysninger om skibet, ladning og proviant m.v.

§ 9. De statslige told- og skattemyndigheder kan give lettelser i de betingelser, der er fastsat i §§ 5-8, for så vidt angår skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer mod betaling, samt fiskerfartøjer, skoleskibe, bugser- og lodsbåde, bjærgningsfartøjer, passagerskibe i rutefart og færger, fartøjer under 6 tons netto og fartøjer i fart mellem anløbssteder inden for samme tolddistrikt eller på fjordene.

§ 10. Føreren eller ejeren af et skib hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som i toldområdet indlades, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 11. Føreren af skibe, der i tidsrummet 15. december - 31. marts anløber dansk havn inden for Skagen, skal efter nærmere fastsatte retningslinier afgive angivelse vedrørende isafgift til de statslige told- og skattemyndigheder, medmindre skibet i perioden allerede har betalt isafgift 2 gange.

Kapitel 2

Fly

§ 12. Fly, der ankommer til eller afgår fra toldområdet, må kun lande på og afgå fra landingspladser, der er godkendte af de statslige told- og skattemyndigheder (toldlufthavne). Losning og indladning af varer samt ilandsætning og ombordtagning af passagerer er undergivet toldkontrol.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, 1. pkt., er:

 • 1) Fly, der nødlander.
 • 2) Svævefly, der ankommer til eller afgår fra toldområdet, når flyet medfører en distanceflyvningstilladelse meddelt i henhold til en af Danmark indgået international overenskomst om lettelser for distanceflyvning med svævefly.
 • 3) Sø-luftfartøjer, når de statslige told- og skattemyndigheder forud har meddelt tilladelse til ankomst eller afgang.

§ 13. De statslige told- og skattemyndigheder kan som betingelse for at anerkende en landingsplads som toldlufthavn kræve, at der uden udgift for disse stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for passagereftersyn m.v. samt etableres nødvendige afspærringer.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder har i en toldlufthavn uhindret adgang overalt på pladser, i bygninger, hangarer, værksteder m.v. og fastsætter de bestemmelser, der er nødvendige for kontrollens gennemførelse.

§ 14. Fly, der befinder sig i toldområdet, er undergivet toldkontrol.

Stk. 2. Flyets fører skal give de oplysninger om fly og ladning m.v., som er nødvendige for kontrollens udøvelse og skal bekræfte oplysningerne ved fremlæggelse af flyets rejsejournal og ladningsdokumenter m.v. samt påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til at inkvirere flyet.

§ 15. Når et fly befinder sig i toldområdet, eller når det er under flyvning mellem steder i toldområdet, kan de statslige told- og skattemyndigheder forlange uberigtigede varer henlagt under toldlukke. Kan toldlukke ikke anbringes på forsvarlig måde, kan der træffes forholdsregler til sikring af told- og afgifter, herunder kan flyet på dettes bekostning besættes med toldvagt.

Stk. 2. Fly i toldområdet må ikke medføre uberigtiget proviant m.v., medmindre de har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et landingssted uden for toldområdet.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 2 er dog fly i rutefart, der efter en af de statslige told- og skattemyndigheder forud godkendt fartplan har fået tilladelse til kombineret indenrigs- og udenrigsflyvning.

§ 16. Lufthavnsmyndighederne skal underrette de statslige told- og skattemyndigheder om flys forventede ankomst og afgang samt om uanmeldte flys ankomst.

Stk. 2. Landsætning og ombordtagning af passagerer, landsætning af besætningsmedlemmer samt losning og indladning af varer skal forud mundtligt anmeldes til de statslige told- og skattemyndigheder og må ikke påbegyndes, før tilladelse foreligger.

Stk. 3. Fly i rutefart, der ankommer efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra stk. 1-2. De statslige told- og skattemyndigheder kan dog regulere landsætning og ombordtagning af passagerer samt i særlige tilfælde forbyde losning og indladning af varer, indtil inkvireringen er foretaget.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte adgang til et fly, indtil inkvireringen er afsluttet.

§ 17. Føreren af et fly skal ved ankomst til toldområdet afgive skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration) til de statslige told- og skattemyndigheder, jf § 102.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan i særlige tilfælde tillade, at den i stk. 1 omhandlede tolddeklaration ikke afgives.

Stk. 3. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om førerens navn og flyets data (art, nummer, nationalitet og ejerens navn), antal besætningsmedlemmer og passagerer, navnet på flyets stedlige repræsentant, hvorfra flyet kommer, ladningens art og mængde samt indladningshavne og lossehavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre. For varer, der er forsendt i overensstemmelse med EF's ordninger for forsendelse, skal endvidere angives forsendelsdokumenternes antal og numre. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde summariske oplysninger om det medførte rejsegods og specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. (herunder varer, der tilhører fører og besætningsmedlemmer) samt førerens erklæring om, at flyet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne, og at der ikke findes andre adgange til lastrum eller rum og gemmer end de, som under inkvireringen vil blive påvist over for de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at den i stk. 3 omhandlede specifikation af proviantbeholdningen udelades.

Stk. 5. Det kan tillades, at medarbejdere i eller agenter for luftfartsselskaber på førerens vegne afgiver den i stk. 1 omhandlede tolddeklaration.

Stk. 6. Ankommer flyet fra et land, hvormed Danmark har truffet aftale om toldsamarbejde, skal føreren i forbindelse med afgivelse af tolddeklarationen fremlægge eventuelle af toldvæsenet i det pågældende land autoriserede tolddokumenter samt meddele oplysninger om årsagen til eventuelle ændringer i beholdningerne. Fremlægges dokumenterne ikke, eller er der væsentlige uoverensstemmelser mellem dokumentets oplysninger og de forefundne beholdninger, som føreren ikke kan gøre rede for, eller forefindes der under inkvireringen større mængder varer, der ikke er angivet, er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at træffe forholdsregler til sikring af told- og afgifter, herunder at sætte toldvagt ved flyet på dettes bekostning.

Stk. 7. Ankommer flyet fra et sted i toldområdet med uberigtigede varer, jf § 15, stk. 3, skal flyets fører fremlægge den i § 18, stk. 5, nævnte tolddeklaration til de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 18. Føreren af et fly, der skal afgå fra en toldlufthavn i toldområdet, skal før afgangen til de statslige told- og skattemyndigheder afgive en skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration), og flyet må ikke afgå, før der er givet tilladelse.

Stk. 2. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om tidspunktet for flyets afgang, flyets bestemmelsessted, ladningens art og dennes indladningshavne og lossehavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre samt summariske oplysninger om det medførte rejsegods og oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. specificeret som anført i § 17, stk. 3 og 4. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde førerens erklæring om, at flyet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne.

Stk. 3. Det kan tillades, at medarbejdere i eller agenter for luftfartsselskaber på førerens vegne afgiver den i stk. 1 og 2 nævnte tolddeklaration.

Stk. 4. Afgår flyet til et land, hvormed Danmark har truffet aftale om toldsamarbejde, medgives flyets fører et af de statslige told- og skattemyndigheder autoriseret tolddokument, der indeholder oplysninger om flyet, ladning og proviant m.v.

Stk. 5. Afgår flyet med uberigtigede varer til en toldlufthavn i toldområdet, medgives flyets fører et eksemplar af den tolddeklaration, der er nævnt i stk. 2. Deklarationen skal fremlægges for de statslige told- og skattemyndigheder på ankomststedet.

§ 19. Fly, der udelukkende er i fart mellem landingspladser i toldområdet, er undtaget fra bestemmelserne i §§ 16 og 18.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan give lettelser i de bestemmelser, der er fastsat i §§ 17 og 18, for så vidt angår fly, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer mod betaling.

§ 20. Fra et fly må der ikke nedkastes uberigtigede varer i toldområdet, medmindre det sker af sikkerhedsmæssige grunde. Ejeren eller den, der har rådighed over flyet, hæfter for told og afgifter af nedkastede varer, der ikke tilvejebringes og ikke kan anses for tilintetgjort ved nedkastningen.

Stk. 2. Nedkastes der af sikkerhedsmæssige grunde uberigtigede varer i toldområdet, skal føreren snarest underrette de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 21. Føreren eller ejeren af et fly hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som i toldområdet indlades, opbevares, fraføres eller forbruges i strid med reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Tog

§ 22. Togtrafik mellem udlandet og toldområdet er undergivet toldkontrol.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til at inkvirere tog og togdele, der ankommer til eller afgår fra toldområdet.

Stk. 3. Togpersonale og andre beskæftiget i tog, f.eks. sovevogns-, restaurations- og postpersonale, har pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for kontroludøvelsen, herunder oplysninger om tog og ladning, samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 4. Indtil inkvireringen er afsluttet, må tog ikke uden de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse køres bort fra kontrolstedet, og varer må ikke aflæsses. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte personer adgang til toget under inkvireringen. I persontog kan inkvireringen foretages under kørslen.

Stk. 5. De i stk. 3 nævnte personer må fra toget kun fraføre varer, der forinden er angivet for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 23. Beholdningen af uberigtiget spiritus og tobaksvarer i internationale togs restaurationsvogne kan forlanges anbragt under toldlukke.

Kapitel 4

Lastbiler og andre befordringsmidler

§ 24. Lastbiltrafik mellem udlandet og toldområdet er undergivet toldkontrol.

Stk. 2. Lastbiler skal ved indpassage i og udpassage fra toldområdet uopfordret standse op for toldkontrol, og skal i øvrigt i toldområdet standse op for toldkontrol på de statslige told- og skattemyndigheders forlangende.

Stk. 3. Lastbilens fører har pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for kontroludøvelsen, herunder om lastbil og ladning, m.v., og til at bekræfte oplysningerne ved fremlæggelse af registreringspapirer m.v. og ladningsdokumenter samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til at inkvirere lastbilen.

§ 25. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, hvor toldbehandlingen af lastbiler skal finde sted.

Stk. 2. En lastbil må ikke køres bort fra toldbehandlingsstedet, og varer må ikke aflæsses eller fjernes uden de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse. Indtil inkvireringen er afsluttet, må personer ikke uden de nævnte myndigheders tilladelse forlade lastbilen og personer kan nægtes adgang til den.

§ 26. Føreren af en lastbil, der ankommer til toldområdet, skal, før inkvireringen påbegyndes, til de statslige told- og skattemyndigheder mundtligt give oplysning om lastbil, ladning og proviant m.v. De statslige told- og skattemyndigheder kan kræve, at disse oplysninger afgives skriftligt (i en tolddeklaration), jf. § 102.

§ 27. Lastbiltrafik over landegrænserne må kun finde sted over de af de statslige told- og skattemyndigheder hertil godkendte overgangssteder.

Stk. 2. Sker toldbehandlingen ikke på overgangsstedet, kan de statslige told- og skattemyndigheder bestemme, at lastbiler skal følge en bestemt rute mellem overgangsstedet og toldbehandlingsstedet; kørslen skal ske uden ophold, og varer må ikke af- eller pålæsses undervejs.

§ 28. For andre befordringsmidler i trafik mellem udlandet og toldområdet end skibe, fly, tog og lastbiler finder §§ 24-27 samt § 30, stk. 4 tilsvarende anvendelse.

§ 29. De statslige told- og skattemyndigheder kan give lettelser i de bestemmelser, der er fastsat i §§ 24-27, for befordringsmidler, der benyttes af de personer, som er nævnt i § 32.

Afsnit II

Toldbehandling af personer

Kapitel 5

Personer

§ 30. De i toldlovens § 73, stk. 7 nævnte angivelser og oplysninger kan afgives mundtligt, når varerne ikke indføres i erhvervsmæssigt øjemed, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder finder det påkrævet, at angivelserne og oplysningerne afgives skriftligt.

Stk. 2. Personer, der ankommer til toldområdet, har pligt til straks at foretage angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, hvis de medfører varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller varer, der er omfattet af særlige indførselsbestemmelser.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, at personer, der ankommer til toldområdet, kan foretage angivelse ved at passerer et kontrolområde, som består af 2 kanaler, hvoraf den ene (rød kanal) er mærket »varer at angive« og den anden (grøn kanal) er mærket »ingen varer at angive«. Personer, der passerer gennem grøn kanal, har ved denne handling angivet over for de statslige told- og skattemyndigheder, at de ikke medfører varer, der skal told og afgiftsberigtiges, eller varer, for hvilke der gælder særlige indførselsbestemmelser.

Stk. 4. Statsborgere i de nordiske lande eller i EF-lande, der ankommer i personbil til toldområdet fra Tyskland, kan foretage angivelse ved på forruden at anbringe en grøn skive, der måler mindst 8 cm i diameter. Ved denne handling har føreren og passagererne angivet over for de statslige told- og skattemyndigheder, at de ikke medfører varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller varer, der er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

Stk. 5. Personer, der er beskæftiget ved skibsfart, luftfart og lastbiltrafik, og hvis indrejse finder sted i forbindelse dermed, skal over for skibets, flyets eller lastbilens fører angive samtlige medbragte varer, jf § 6,stk. 4, § 17, stk. 3, og § 26. Varer, der er angivet over for skibets, flyets eller lastbilens fører, er fritaget for angivelse efter toldlovens § 73, stk. 7, medmindre varerne fraføres befordringsmidlet. Varer, der skal fraføres, skal angives over for de statslige told- og skattemyndigheder inden fraførslen.

Stk. 6. Personer, der har været om bord i skibe eller fly, kan kun fraføre befordringsmidlet varer, som før fraførslen er angivet over for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 31. Det påhviler personer, der anser sig berettiget til told- og afgiftsfri indførsel af varer, ved toldbehandlingen at godtgøre, at de herfor fastsatte betingelser er opfyldt. For personer, der indrejser i grupper eller selskaber, vil de statslige told- og skattemyndigheder kunne godtage dokumentation afgivet af en rejseleder på gruppens eller selskabets vegne.

§ 32. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at personer, der har bopæl i de toldgrænsezoner, der er omhandlet i den dansk-tyske overenskomst om toldlettelser i den lille grænsetrafik, passerer landegrænsen uden for de godkendte overgangssteder.

§ 33. I det omfang, det er foreskrevet i de af Danmark tiltrådte mellemfolkelige aftaler, er fremmede landes diplomatiske udsendinge og udsendte lønnede konsuler og disses familiemedlemmer samt personer, der udfører hverv for internationale organisationer og institutioner, og medlemslandenes repræsentanter i sådanne organisationer og institutioner fritaget for eftersyn af person og bagage.

Afsnit III

Toldbehandling af varer

Kapitel 6

Godsregistrering

§ 34. Varer, der indføres i toldområdet samt varer, der indføres fra Københavns Frihavn til den øvrige del af toldområdet, skal angives for de statslige told- og skattemyndigheder til godsregistrering.

Stk. 2. Undtaget fra godsregistrering er: 1) Varer, som er omfattet af bestemmelserne i toldlovens § 18 og § 25, stk. 1, nr. 1-3, samt her i landet registrerede motorkøretøjer, som genindføres i henhold til toldlovens § 19, og varer, for hvilke henførsel under ordningen vedrørende midlertidig toldfrihed i henhold til toldlovens § 24 af de statslige told- og skattemyndigheder tillades alene på grundlag af mundtlig angivelse og sikkerhedsstillelse ved fremlæggelse af ATA-carnet eller et fællesskabscarnet, udstedt i henhold til ordningen for midlertidige varebevægelser inden for EF. 2) Postforsendelser, som postvæsenet efter de statslige told og skattemyndigheders bestemmelser kan udlevere direkte til modtagerne. 3) Indskrevet rejsegods, herunder rejsegods, der indføres med ruteskib og er indskrevet til videre befordring med jernbane, når det ilandbringes og overgives til jernbanen under toldkontrol. 4) Postforsendelser i transit til steder uden for toldområdet. 5) Flygods i transit til steder uden for toldområdet, der tillades omladet i en toldlufthavn, og som genudføres senest 10 hverdage (lørdage ikke medregnet) efter indførslen. 6) Varer i transit til steder uden for toldområdet eller til Københavns Frihavn, når de forsendes i overensstemmelse med EFs ordninger for fællesskabsforsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer eller et fællesskabscarnet, udstedt i henhold til ordningen for midlertidige varebevægelser inden for EF, eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker. 7) Varer fra Københavns Frihavn, når de via den øvrige del af toldområdet forsendes til steder uden for dette i overensstemmelse med EF's ordninger for forsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker. 8) Varer, som fraføres Københavns Frihavn, når de via den øvrige del af toldområdet forsendes til steder uden for dette mod fremlæggelse af en udførselsangivelse. 9) Varer i skibe og fly, der ikke oplosses på registreringsstedet, herunder restladninger.

 • 10) Vare, der indføres i Københavns Frihavn.
 • 11) Donororganer til mennesker.
 • 12) Varer, der medføres i persontrafikken, og som ikke indføres i erhvervsmæssigt øjemed.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når særlige omstændigheder taler derfor, f.eks. i tilfælde, hvor fortoldningsangivelse ikke kræves afgivet, jf. § 50,stk. 2, 2. pkt., fritage andre varer end de i stk. 2 nævnte for godsregistrering.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når kontrolmæssige hensyn i særlige tilfælde taler derfor, kræve de i stk. 2 nævnte varer angivet til godsregistrering.

§ 35. De i § 34, stk. 1, nævnte varer skal registreres snarest efter ankomsten til toldområdet eller ved fraførslen fra Københavns Frihavn på de af de statslige told- og skattemyndigheder anviste godsregistreringssteder, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Varer, der indføres under EF's ordninger for forsendelse, kan viderebefordres til steder i toldområdet, hvor der kan foretages ekspedition vedrørende forsendelserne. Forsendelsen skal hurtigst muligt bringes frem hertil (godsregistreringsstedet), hvor den straks skal afsluttes og godsregistrering samtidig finde sted.

Stk. 3. Varer, der indføres under postvæsenets værge, kan viderebefordres til registrering ved et postkontor, hvor der kan foretages godsregistrering.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at gennemgående indskrevet flygods, der omlades i en toldlufthavn, godsregistreres i den lufthavn, hvortil det er indskrevet.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at varer, der indføres i toldgodkendte køretøjer eller containere, viderebefordres til steder i toldområdet, hvor der kan foretages godsregistrering, når forsendelsen sker efter EF's ordninger for forsendelse.

Stk. 6. Varer, der indføres mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, kan viderebefordres til steder i toldområdet, hvor der kan foretages godsregistrering.

Stk. 7. De i stk. 3-6 nævnte varer skal hurtigst muligt bringes frem til godsregistreringsstedet, hvor registreringen snarest skal finde sted.

§ 36. Virksomheder kan meddeles tilladelse til at modtage varer ankommet med fly eller skib, uden at frembyde varerne ved indpassagetoldstedet og uden at fremlægge godsdeklarationen ved indpassage.

Stk. 2. Virksomheden skal snarest efter varernes ankomst foretage godsregistrering.

Stk. 3. Virksomheden hæfter for told og afgifter under transport af varerne fra fly eller skib til egne lokaler.

Stk. 4. Tilladelsen kan ikke anvendes ved indførsel af følgende varer:

 • 1) Varer, for hvilke der gælder særlige indførselsbestemmelser, såsom levende dyr, animalske produkter, mejeriprodukter m.v., udryddelsestruede vilde dyr og planter, narkotika, gifte, våben og sprængstoffer m.v. samt diverse varer, hvortil der kræves særlige indførselstilladelser, passersedler m.v.
 • 2) Varer fra frihavnen.
 • 3) Varer, der transporteres under artikel 41 proceduren.

§ 37. Særlige indførsels- eller transitbestemmelser, der er fastsat af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde, skal iagttages snarest efter varernes ankomst til toldområdet eller ved frakørsel fra Københavns Frihavn, når dette er foreskrevet i de pågældende bestemmelser.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde gælder § 35, stk. 2-6, ikke.

§ 38. Som grundlag for registreringen afgives en angivelse enten i form af en godsdeklaration, jf § 102, eller via edb.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er ikke-fællesskabsvarer, der har været forsendt under en af EF's forsendelsesprocedurer, og som ikke opbevares på godsregistreringsstedet, men straks angives til fortoldning eller udførsel, jf. § 48. I sådanne tilfælde udgør det eksemplar af forsendelsesdokumentet, som er bestemt til de statslige told- og skattemyndigheder, angivelsen til godsregistrering.

Stk. 3. Stk. 2 anvendes tilsvarende for fællesskabsvarer, der skal frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder i henhold til fællesskabsforskrifterne.

Stk. 4. Angivelse via edb er betinget af en tilladelse fra de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde en tilladelse som omhandlet i stk. 2, såfremt virksomheden tilsidesætter vilkårene for tilladelsen.

Stk. 6. Angivelse til godsregistrering afgives af ekspeditøren, dvs. den, der som rederi, agent for rederi, skibsmægler, luftfartsselskab, jernbane, postvæsen, vognmand, speditør eller lignende forestår varernes indførsel i toldområdet.

Stk. 7. Ekspeditøren skal være en i toldområdet hjemmehørende person eller offentlig eller privat virksomhed, der efter de statslige told- og skattemyndigheder skøn kan påtage sig den i § 47, stk. 3, nævnte hæftelse for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, jf. dog stk. 10.

Stk. 8. Ekspeditøren skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 9. Anmeldelse til registrering samt anmeldelse af ændringer i registrerede forhold skal ske, før godsregistrering foretages.

Stk. 10. De statslige told- og skattemyndigheder kan dog antage godsdeklarationer fra varemodtagere, der ikke er hjemmehørende i toldområdet, når varerne straks ved godsregistreringen angives til fortoldning.

Stk. 11. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at der afgives mere end een godsdeklaration vedrørende samme ladning.

Stk. 12. Enhver, der fra steder uden for toldområdet modtager varer, som ved en fejltagelse ikke er blevet godsregistreret, skal snarest angive varerne til godsregistrering.

§ 39. Angivelsen til godsregistrering skal indeholde oplysninger om ekspeditørens navn, adresse og registreringsnummer (SE-nr.), transportmidlets kendemærke (nummer eller navn) samt kode for varernes transportmåde, transportmidlets nationalitet, afgangsland og indførselssted (dog ikke for postgods).

Stk. 2. Angivelsen skal for hver enkelt varepost indeholde oplysninger om varemodtagerens navn, adresse og registreringsnummer (SE-nr.), jf § 63, transportmidlets kendemærke (nummer eller navn), oplysninger til brug ved godsets identifikation (emballagernes mærke, antal og art, varernes art samt varernes bruttovægt) samt oplysninger om kode for indladningssted og indførselssted. For T1-varer, jf. stk. 3, angives tillige godsets opbevaringsadresse. For hver enkelt varepost skal der endvidere angives kode for varernes godsregistreringsstatus.

Stk. 3. Angivelsen skal for hver enkelt varepost endvidere indeholde oplysninger om varernes toldmæssige status inden for EF samt om eventuelle særlige bemærkninger i forsendelsesdokumentet.

Stk. 4. Er ekspeditøren ikke bekendt med varemodtagerens navn og adresse, skal der i stedet for oplysninger herom angives »til ordre« samt ekspeditørens navn, adresse og registreringsnummer (SE-nr). I sådanne tilfælde samt i tilfælde, hvor registreringsnummer for de i § 63 omhandlede varemodtagere ikke er angivet, skal varerne opbevares på ekspeditørens eget lager, og ekspeditøren skal snarest muligt underrette de statslige told- og skattemyndigheder om de manglende oplysninger.

Stk. 5. Er ekspeditøren ikke bekendt med oplysninger til brug for godsets identifikation, kan det tillades, at disse oplysninger angives summarisk. De specificerede oplysninger skal snarest muligt meddeles de statslige told- og skattemyndigheder. Varerne må ikke fraføres registreringsstedet, før oplysningerne er angivet.

§ 40. Ved godsregistreringen er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for kontrollens udøvelse, og til unden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtagerne er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret, når de ikke er medgået ved undersøgelsen.

Stk. 2. Ved godsregistreringen påhviler det ekspeditøren at foretage det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.).

§ 41. De statslige told- og skattemyndigheder bestemmer, hvor godsregistreringen kan finde sted, og hvilke indretninger der skal være på godsregistreringsstedet.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan træffe aftale med havne, fragtcentraler o.lign. om at stille fornødne indretninger til rådighed for godsregistreringen.

§ 42. Varer må ikke uden de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse fraføres registreringsstedet, før godsregistreringen er afsluttet.

§ 43. Varer, der indføres til varemodtagere, der ikke er pligtige til at lade sig registrere hos de statslige told- og skattemyndigheder, jf. § 63, kan overføres til ekspeditørens eget lager, men må ikke udleveres til varemodtageren, før fortoldning har fundet sted.

Stk. 2. Vare, der indføres til varemodtagere, der efter toldlovens § 86,stk. 3 og § 91 ikke har adgang til kredit med told og afgifter, samt varer til varemodtagere, der ikke er importørregistrerede efter § 63 kan efter godsregistrering overføres til ekspeditørens eget lager, men må ikke udleveres til varemodtageren, før fortoldning har fundet sted.

Stk. 3. Varer, der straks efter godsregistreringen skal angives til fortoldning eller udførsel, jf. § 48, stk 2, må ikke fraføres godsregistreringsstedet, før toldbehandlingen i henhold til kapitel 7 eller kapitel 9 har fundet sted.

§ 44. Når de registrerede varer er bestemt til en herboende varemodtager, skal ekspeditøren snarest efter registreringen eller snarest muligt efter, at han er blevet bekendt med varemodtagerens navn og adresse, jf § 39, stk 2, underrette varemodtageren om den stedfundne registrering. Ekspeditøren har bevisbyrden for, at underretning har fundet sted.

§ 45. Varemodtageren kan efter godsregistreringen disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T2« eller »T2ES« eller »T2PT«, inden for EF, jf. dog stk. 5 og § 48, stk. 2.

Stk. 2. En varemodtager, der har toldkredit efter § 64, stk. 1, kan disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1« inden for EF, kl. 12 den første hverdag (dog ikke lørdag) efter, at de statslige told- og skattemyndigheder har antaget fortoldningsangivelsen til registrering, jf. dog stk. 3, 4, 5 og § 48, stk. 2. En varemodtager, der afregner tolden kontant, jf. § 64, stk. 2, kan dog først disponere over registrerede varer, når tolden er indbetalt.

Stk. 3. Når varemodtageren har tilladelse til at afgive en samlet angivelse over indførsel foretaget i en nærmere fastsat periode, jf § 50, stk. 3, kan varemodtageren disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1«, når

varerne er indført i hans regnskaber efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelser.

Stk. 4. Når angivelsen over indførsel afgives via edb, jf § 50, stk. 1, kan varemodtageren disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1«, når angivelsen er accepteret af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 5. Når angivelsen over indførsel afgives via magnetbånd eller diskette, jf § 50, stk. 1, kan varemodtageren disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1«, når varerne er registreret i virksomhedens edb-system efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelser.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, tillade varemodtagere at disponere over registrerede varer på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2 omhandlede, herunder inden fortoldningsangivelsen er modtaget af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 7. Såfremt der for de i stk. 1-6 omhandlede varer gælder særlige indførselsbestemmelser, der er fastsat vedrørende mængdemæssige begrænsninger og foranstaltninger i tilknytning hertil eller af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde, kan varemodtageren dog kun disponere over varerne, såfremt han opfylder disse bestemmelser.

Stk. 8. Såfremt registrerede varer er ledsaget af et forsendelsesdokument (T-dokument, TIR-carnet, internationalt fragtbrev eller internationalt ekspresgodsseddel), som er påtegnet »Handelspolitik« »Emqopikg Qoliuikikg«, »Commercial Policy«, »Politique commerciale«, »Politica commerciale«, »Handelspolitiek«, »Politica commercial«, kan varemodtageren kun disponere over varerne, såfremt det over for de statslige told- og skattemyndigheder kan dokumenteres, at de specifikke handelspolitiske foranstaltninger, der gælder i det land i EF, hvor de pågældende varer har været undergivet proceduren for aktiv forædling, har været bragt i anvendelse.

Stk. 9. Når registrerede varer skal oplægges på toldoplag, må varernes emballage ikke åbnes før oplæggelsen.

Stk. 10. Når registrerede varer skal udføres uden at være fortoldet, jf § 48, må varernes emballage ikke åbnes inden udførslen.

Stk. 11. Såfremt varerne endnu ikke er frigivet til varemodtagerens disposition, kan de statslige told- og skattemyndigheder efter skriftlig anmodning give tilladelse til, at varerne afstås til fordel for statskassen uden udgift for denne, eller at de tilintetgøres under toldkontrol på varemodtagerens bekostning. Varemodtageren fritages herved for betaling af told og afgifter, jf. dog § 62, stk 2.

§ 46. Overdragelse af registrerede varer skal anmeldes til de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen skal ske skriftligt eller via edb. Anmeldelse om overdragelse skal ske snarest muligt og indeholde oplysning om, til hvem (navn, adresse og registreringsnummer (SE-nr.)) varerne er overdraget. Overdrageren skal samtidig med anmeldelsen underrette erhververen, der herefter anses som varemodtager. Overdrageren har bevisbyrden for, at underretning har fundet sted.

Stk. 2. Overdragelse af varer til en virksomhed, der ikke efter toldlovens § 86, stk. 3 og § 91 har adgang til kredit med told og afgifter eller ikke er importørregistreret, kan ikke finde sted.

Stk. 3. Ændring af opbevaringsadresse for T1-varer skal anmeldes til de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen skal ske skriftligt eller via edb. Anmeldelsen om ændring af opbevaringsadresse skal ske snarest muligt og indeholde oplysning om den nye adresse.

§ 47. Transportøren eller dennes repræsentant hæfter for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, indtil varerne er angivet til godsregistrering.

Stk. 2. Varemodtageren hæfter for told- og afgiftsbeløb, der påhviler varer, som er godsregistreret for ham.

Stk. 3. Ekspeditøren hæfter for told- og afgiftsbeløb, der påhviler varer, som han har angivet til godsregistrering, i følgende tilfælde:

 • 1) Når ekspeditøren ikke er bekendt med varemodtagerens navn og adresse (»til ordre«-sendinger), jf. § 39, stk 4.
 • 2) Når varemodtagerens registreringsnummer (SE-nr.) ikke er angivet.
 • 3) Når varerne er bestemt til private modtagere eller virksomheder, der ikke er importørregistreret.
 • 4) Når varerne er bestemt til varemodtagere, der efter toldlovens § 86, stk. 3 og § 91 ikke har adgang til kredit med told og afgifter, og ekspeditøren har angivet varerne til hjemtagelse på eget lager.
 • 5) Når varemodtageren er hjemmehørende uden for toldområdet.
 • 6) Når den angivne varemodtager nægter at have beordret varerne indført.

Stk. 4. Den i stk. 2 og 3 omhandlede hæftelse ophører, når varerne er genudført.

Stk. 5. Ved genudførsel af registrerede varer påhviler det den, der efter stk. 2 og 3 hæfter for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, at godtgøre varernes udførsel over for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 48. Registrerede varer skal med de i stk. 2 og 4 nævnte undtagelser senest 10 hverdage (dog ikke lørdage) efter registreringsdagen angives til fortoldning i overensstemmelse med kapitel 7 eller udføres (herunder til Københavns Frihavn) i overensstemmelse med kapitel 9. Varerne anses som angivet til fortoldning eller udførsel på den dato, hvor de statslige told- og skattemyndigheder har antaget fortoldnings- eller udførselsangivelsen til registrering.

Stk. 2. Følgende varer skal straks efter godsregistreringen angives til fortoldning eller udføres og må ikke fraføres registreringsstedet, forinden toldbehandling i henhold til kapitel 7 eller 9 har fundet sted:

 • 1) Varer, for hvilke der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde gælder særlige indførselsbetingelser.
 • 2) Varer, hvis emballage efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn er således beskadiget, at de ikke kan overlades ekspeditøren i uberigtiget stand.
 • 3) Varer, der senere indføres af de i § 38, stk. 10 nævnte varemodtagere.
 • 4) Varer, der indføres til varemodtagere, der efter toldlovens § 86, stk. 3 og § 91 ikke har adgang til kredit med told og afgifter, og som ekspeditøren ikke har hjemtaget til eget lager, jf. § 43, stk 2.
 • 5) Varer, der indføres fra private virksomheder i Københavns Frihavn.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når kontrolmæssige hensyn taler herfor, kræve, at der i andre tilfælde end nævnt i stk. 2, nr. 1-5, skal ske straksangivelse af varer til fortoldning.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, såfremt de i bestemmelsen omhandlede varer er i jernbanens, postvæsenets eller Kalaallit Niuerfiats værge, og varerne ikke udleveres til varemodtageren, før toldbehandling i henhold til kapitel 8 eller kapitel 10 har fundet sted.

Stk. 5. Tidsfristen i stk. 1 kan på nærmere af de statslige told- og skattemyndigheder fastsatte betingelser fraviges i det omfang, dette er nødvendigt for at opfylde bestemmelserne i den internationale konvention om befordring af gods på jernbane og i ekspeditionsreglementet til den internationale postpakkeoverenskomst.

§ 49. Er varerne registreret for en varemodtager, som er hjemmehørende i toldområdet, påhviler pligten til fortoldning eller genudførsel denne.

Stk. 2. Er varerne registreret for en varemodtager, som ikke er hjemmehørende i toldområdet, eller er ekspeditøren ikke bekendt med varemodtagerens navn og adresse samt for de i § 63 omhandlede varemodtagere tillige registreringsnummer (SE-nr.), eller har ekspeditøren hjemtaget varerne til eget lager, jf. § 43, stk 2, påhviler pligten til fortoldning eller genudførsel ekspeditøren.

Stk. 3. Skal ekspeditøren fortolde varerne efter stk. 2, anses han som varemodtager.

Kapitel 7

Fortoldning

Angivelsen

§ 50. Som grundlag for fortoldningen afgives til de statslige told- og skattemyndigheder en skriftlig fortoldningsangivelse (enhedsdokumentet), jf. § 102. Der kan gives tilladelse til, at angivelsen foretages via edb ved elektronisk dataoverførsel eller på magnetbånd/diskette. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde tilladelsen, såfremt virksomheden tilsidesætter vilkårene for den.

Stk. 2. Der skal dog ikke afgives fortoldningsangivelse for varer, der efter § 34, stk. 2, er undtaget fra godsregistrering. Endvidere kan de statslige told- og skattemyndigheder, når Danmark ved mellemfolkelig aftale har forpligtet sig dertil, eller når omstændighederne taler derfor, fravige stk. 1.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan give varemodtagere, der har en betydelig import af ensartede varer, og hvis regnskabsaflæggelse opfylder visse krav, tilladelse til at afgive en samlet angivelse over indførsler foretaget i en nærmere fastsat periode.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at fortoldningsangivelsen afgives, inden varerne kan frembydes. De nævnte myndigheder kan fastsætte en frist, inden hvilken varemodtageren skal påføre fortoldningsangivelsen de fra godsregistreringen hidrørende oplysninger. Hvis fristen ikke overholdes, anses fortoldningsangivelsen for ikke at være afgivet.

Stk. 5. Varer, der indføres fra lande uden for EF, kan ved fortoldningen angives alene til fri omsætning. Der skal sammen med angivelsen til fri omsætning afgives enten et forsendelsesdokument »T2«, hvorefter varerne straks skal udføres til et andet EF-land, eller en fortoldningsangivelse med henblik på varernes overgang til frit forbrug. Ved angivelse til fri omsætning skal varemodtageren ikke angive og betale forbrugsafgifter.

§ 51. Fortoldningsangivelsen skal afgives til den told- og skatteregion, i hvis distrikt varemodtageren er hjemmehørende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Fortoldningsangivelser, der omfatter straksangivelsespligtige varer, jf. § 48, stk. 2, skal afgives til den told- og skatteregion, i hvis distrikt varerne er blevet godsregistreret. Hvis varerne er godsregistreret ved Padborg Toldkammer skal en sådan fortoldningsangivelse dog afgives der.

Stk. 3. Fortoldningsangivelsen kan afgives til den told- og skatteregion, i hvis distrikt varerne er blevet godsregistreret eller til Padborg Toldkammer, hvis varerne er blevet godsregistreret der, såfremt:

 • 1) der anmodes om kontingenttoldbehandling,
 • 2) varerne alene angives til fri omsætning, eller
 • 3) varemodtageren godtgør, at det er af særlig betydning for vedkommende at kunne fortolde varerne med det samme.

§ 52. Fortoldningsangivelser skal indeholde følgende oplysninger: 1) Angivelsens mærke (kode). 2) Angivelsens art (kode). 3) Sælgerens (leverandørens) navn og adresse. 4) Fortoldningsangivelsens løbenummer i forhold til ekspeditionens samlede antal angivelser (fortoldningsangivelse og supplementsangivelser) samt det samlede antal. 5) Det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen. 6) Det samlede antal kolli, der er omfattet af ekspeditionen. 7) Varernes godsregistreringsnummer. 8) Varemodtagerens navn og adresse samt registreringsnummer (SE-nr.), hvis vedkommende er registreret efter § 63. 9) For varer med toldmæssig status »T1«, »T2ES« eller »T2PT« anføres leveringsomkostningerne vedrørende strækningen i EF's toldområde (bortset fra det spanske og portugisiske toldområde), hvis varerne indføres efter at have transiteret dette toldområde.

 • 10) Navn og adresse på klarerer eller modtagerens repræsentant, hvis en sådan medvirker, eller anføres »modtager«.
 • 11) Afsendelsesland og kode herfor.
 • 12) Lastbilens nationalitet, hvis transportmåden ved ankomst er lastbil på jernbanevogn eller på skib.
 • 13) Om indførslen har fundet sted i container (kode).
 • 14) Leveringsbetingelser.
 • 15) Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet (kode) (dog ikke for postforsendelser, transport med jernbane eller transport i faste installationer).
 • 16) Fakturaens møntsort (kode) og det samlede fakturerede beløb.
 • 17) Transportmåde ved grænse (kode).
 • 18) Fakturaens nummer og dato.
 • 19) Indgangstoldsted (kode).
 • 20) For varer, der er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven, anføres samlet for alle varer, der er omfattet af ekspeditionen, afgiftens art (kode), afgiftsgrundlaget, den gældende sats og det skyldige afgiftsbeløb.
 • 21) For varer, der oplægges eller fraføres privat toldoplag anføres oplagets nummer. Ved fraførsel anføres desuden dato og ekspeditionsnummer på den fortoldningsekspedition, hvorved varerne blev oplagt. For varer, der oplægges på andre oplag, anføres oplagets nummer.
 • 22) Underskrift samt sted og dato herfor.

Stk. 2. Supplementsangivelser skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 8.

Stk. 3. Fortoldningsangivelser og supplementsangivelser skal desuden for hver varepost indeholde følgende oplysninger: 1) Kolli- og varebeskrivelse, herunder emballagernes mærke, nummer, antal og art samt eventuelt containernummer. 2) Varepostens nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen. 3) Varekode i overensstemmelse med brugstariffen. 4) Varens oprindelsesland (kode). 5) Varens bruttomasse i kg. 6) Hvilken procedure varen angives efter (kode). 7) Varens nettomasse i kg. 8) Kontingentløbenummer, hvis varemodtageren ønsker at opnå kontingenttoldbehandling. 9) Supplerende enheder, hvis sådanne er anført i brugstariffen for den pågældende varekode.

 • 10) Supplerende oplysninger og anmodninger, herunder henvisninger til bilag og vedlagte certifikater og bevillinger. Der anføres dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, dels reference til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen.
 • 11) Varens statistiske værdi i danske kroner.
 • 12) For punktafgiftspligtige varer, som skal afgiftsberigtiges i forbindelse med indførslen, anføres afgiftens art (kode), afgiftsgrundlaget, den gældende afgiftssats og det skyldige afgiftsbeløb. Hvis varerne ikke skal afgiftsberigtiges i forbindelse med indførslen, men tilføres en virksomhed, der er registreret (anmeldt) efter den pågældende afgiftslov, anføres den pågældende afgifts art (kode).
 • 13) For varer med toldmæssig status »T1«, »T2ES« eller »T2PT«, der er toldfrie, anføres den pågældende toldordnings art (kode), grundlaget, satsen samt det skyldige toldbeløb (0 kr.).
 • 14) For varer, der er belagt med told, med importafgift (I), med et variabelt element (ve), med tillægstold for indholdet af sukker (tts) eller mel (ttm), jf. brugstariffens bestemmelser, eller med udligningsbeløb eller -afgift eller korrektionsbeløb, anføres den pågældende told eller afgifts art (kode), grundlaget, satsen samt det skyldige told- eller afgiftsbeløb.
 • 15) For varer, der oplægges på toldoplag, jf. § 94, skal afgivelse af satser og koder for told og afgifter m.v. først foretages ved fortoldningen fra oplaget. For varer, der oplægges på oplag efter landbrugslovgivningen, skal angivelse af sats og kode for importafgift (I) og eventuelt hertil knyttet udligningsbeløb eller -afgift eller korrektionsbeløb først foretages ved berigtigelsen fra oplaget.
 • 16) For varer, der indføres mod toldnedsættelse efter proceduren for passiv forædling eller proceduren for standardombytning, samt varer, der indføres efter bestemmelsen i toldlovens § 107, stk 4, anføres tillige de udførte varers art og masse samt den told (kode), grundlaget, satsen samt det skyldige toldbeløb, som skulle have været anført, hvis varerne var blevet indført den dag, hvor fortoldningsangivelsen for de indførte varer antages til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder. I tilfælde, hvor varer under proceduren for standardombytning indføres forud for udførslen af de varer, der danner grundlag for toldnedsættelsen, lægges udførselsdatoen for disse varer til grund.

Stk. 4. Fortoldningsangivelsen skal indeholde eller være vedlagt sådanne angivelser, som er foreskrevet i eller i medfør af forbrugsafgiftslovgivningen af hensyn til de statslige told- og skattemyndigheders kontrol med indførslen af afgiftspligtige varer.

Stk. 5. Fortoldningsangivelsen skal indeholde eller være vedlagt sådanne oplysninger og erklæringer, der er nødvendige for de statslige told- og skattemyndigheders kontrol med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige indførselsbestemmelser, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for varer af den art, der angives til fortoldning.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, på hvilken måde varens netto- og bruttomasse skal fastsættes, og kan herunder kræve opvejning ved autoriseret vejer og måler.

Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, indrømme lettelser i angivelsespligten.

§ 53. Er varemodtageren ikke i stand til at angive varernes art og mængde i overensstemmelse med § 52, stk. 3, nr 1, 3, 5, 7 eller 9, kan de statslige told- og skattemyndigheder efter varemodtagerens anmodning meddele denne tilladelse til at besigtige varerne, før fortoldningsangivelsen afgives. Der kan endvidere efter skriftlig anmodning gives varemodtageren tilladelse til at udtage prøver. Omkostningerne ved udpakning, vejning, genindpakning og anden håndtering af varerne eller til analyse af de udtagne prøver afholdes af varemodtageren.

Stk. 2. Er varemodtageren, selv efter besigtigelse af varerne, ikke i stand til at angive varernes art eller deres eventuelle afgiftspligt efter afgiftslovene, skal han i fortoldningsangivelsen afgive en nøjagtig specifikation af varepartiet, hvori der for hver vareart anføres de pågældende varers værdi og mængde samt gives oplysning om deres anvendelse og så vidt muligt sammensætning. I sådanne tilfælde beregnes told og afgifter på grundlag af den af de statslige told- og skattemyndigheder trufne afgørelse om varernes tarifering og afgiftspligt.

Bekræftelse af angivelsen

§ 54. Fortoldningsangivelsen skal være vedlagt alle for fortoldningens gennemførelse nødvendige dokumenter (fakturaer, fragtbreve el. lign., oprindelsesdokumenter, bevillinger, tilførselsanmeldelser, fabrikanterklæringer, indførselstilladelser m.v.).

§ 55. Varemodtageren skal samtidig med fortoldningsangivelsen til de statslige told- og skattemyndigheder afgive et eksemplar af fakturaen over de pågældende varer. Såfremt fakturaen er udstedt til en person, der er bosat i et andet medlemsland i EF, skal fakturaen afgives i 2 eksemplarer.

Stk. 2. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Sælgerens navn og adresse.
 • 2) Køberens navn og adresse.
 • 3) Sted og dato for fakturaens udfærdigelse.
 • 4) Kollienes antal, art, mærker, numre og bruttomasse.
 • 5) En nøjagtig specifikation af sendingens indhold, herunder oplysning om vareart (design, kvalitet, artikel-nummer el. lign.) og nettomængden for hver vareart (styktal, masse eller mål efter branchemæssig sædvane).
 • 6) Specificeret prisangivelse for hver prisenhed.
 • 7) Alle øvrige til betaling, salg eller overtagelse samt levering knyttede betingelser, herunder oplysning om indrømmede rabatter eller prisnedsættelser med angivelse af disses karakter.

Stk. 3. For hver varepost i fakturaen skal - eventuelt ved henvisning til fortoldningsangivelsen - være anført den position i brugstariffen, hvorunder varerne henhører, samt oplysning om eventuel afgiftspligt efter afgiftslovene. Fakturaen skal endvidere forsynes med oplysninger om de i prisen indbefattede omkostninger, der skal medregnes i toldværdien, medmindre disse omkostninger fremgår af den toldværdideklaration, som vedlægges fortoldningsangivelsen i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at bestemmelsen i stk. 1 fraviges for veldefinerede standardvarer, der leveres i henhold til en kontrakt gældende for en vis periode, i hvilken den aftalte pris ikke ændres. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere tillade, at de i stk. 2-3 nævnte bestemmelser fraviges, samt fastsætte vilkårene herfor.

Stk. 5. Er varerne ikke endeligt solgt til toldområdet, og er afregning med leverandøren afhængig af den af varemodtageren opnåede videresalgspris, kan varemodtageren i stedet for den i stk. 1-3 omhandlede faktura afgive en specifikation over varerne efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelse. Varemodtageren skal i sådanne tilfælde afgive en genpart af afregningen med leverandøren indeholdende specificeret opgørelse af den opnåede salgspris og de i toldområdet afholdte omkostninger.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder ikke anvendelse på varer, for hvilke der er fastsat en enhedsværdi.

§ 56. Er varemodtageren ikke i stand til at vedlægge fortoldningsangivelsen de nødvendige dokumenter til bekræftelse af varernes art og sammensætning, mængde, værdi eller oprindelse m.v., eller indeholder dokumenterne ikke de nødvendige oplysninger, kan der efter anmodning i fortoldningsangivelsen indrømmes ham en frist på 1 måned til at tilvejebringe de nævnte dokumenter eller til at berigtige disse. Efter anmodning kan de statslige told- og skattemyndigheder forlænge denne frist for så vidt angår fremlæggelse af dokumenter til bekræftelse af toldværdien.

Stk. 2. Efter anmodning kan der indrømmes varemodtageren en yderligere frist på 3 måneder til at fremlægge dokumenter, der er nødvendige for, at varerne kan tillades indført toldfrit eller mod nedsat told, såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har begrundet formodning om, at de angivne varer opfylder betingelserne herfor.

Stk. 3. I de i stk. 1, jf. stk. 2, omhandlede tilfælde afkræver de statslige told- og skattemyndigheder varemodtageren fornøden sikkerhed for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, jf. dog stk. 6. Sikkerhedsstillelsen kan for varemodtagere, der har told- og afgiftskredit efter § 64 og toldlovens § 85, ske efter tilsvarende regler som gælder for afregning af told, jf. §§ 64-66.

Stk. 4. Såfremt fyldestgørende dokumentation i henhold til stk. 1 og 2 forelægges inden fristens udløb, kan kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling dog kun indrømmes, hvis adgangen hertil ikke er ophørt, inden dokumentationen fremlægges.

Stk. 5. Medmindre bestemmelsen i stk. 4 finder anvendelse, kan fyldestgørende dokumentation i henhold til stk. 1 og 2 fremlægges efter udløbet af den periode, som var fastsat for toldfri indførsel eller indførsel mod nedsat told, såfremt fortoldningsangivelsen var modtaget til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder inden periodens udløb.

Stk. 6. Vedlægges de til bekræftelse af toldværdien nødvendige dokumenter ikke fortoldningsangivelsen, eller indeholder de ikke de nødvendige oplysninger, beregnes told og afgiftsbeløbet på grundlag af den i fortoldningsangivelsen angivne foreløbige toldværdi, hvis de statslige told- og skattemyndigheder kan godkende den. I tilfælde, hvor de statslige told- og skattemyndigheder ikke kan godkende den angivne værdi, beregnes told- og afgiftsbeløbet på grundlag af en af disse myndigheder skønsmæssigt ansat passende toldværdi.

Toldmæssig undersøgelse m.v.

§ 57. Ved fortoldningen er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået ved undersøgelsen. Ved bestemmelsen af størrelsen af det beløb, der påhviler de angivne varer i told og afgifter, kan den del af varerne, der er udtaget som prøver af de statslige told- og skattemyndigheder, ikke fradrages i den angivne mængde eller værdi.

Stk. 2. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har besluttet kun at undersøge en del af de angivne varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle de varer, der er anført under den pågældende varepost i angivelsen. Varemodtageren kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, såfremt han mener, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

Stk. 3. Det påhviler varemodtageren eller den, der handler på hans vegne, at udføre det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren.

§ 58. Told (herunder det variable element (ve) og tillægstold (tts og ttm)), forbrugsafgifter, importafgift (I) samt udligningsbeløb og /eller -afgift og korrektionsbeløb beregnes efter de satser og på det grundlag, der er gældende den dag, hvor fortoldningsangivelsen modtages til registrering ved den told- og skatteregion, som fortoldningsangivelsen skal afgives til, jf. dog stk. 2-5. Fortoldningsangivelser, der i henhold til § 50, stk. 4, tillades afgivet, inden varerne kan frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder, kan først anses som modtaget til registrering, når de af varemodtageren er påført de oplysninger, der hidrører fra godsregistreringen.

Stk. 2. Når fortoldningsangivelsen med anmodning om kontingenttoldbehandling under en toldkontingentordning modtages til registrering på den dag, hvor adgangen til kontingenttoldbehandling ophører, fortoldes med kontingentsatsen så stor en del af de angivne varers mængde eller værdi, som svarer til den rest af det pågældende kontingent, som findes denne dag, medens den øvrige del af de angivne varers mængde eller værdi fortoldes med den toldsats, der gælder, når adgangen til kontingenttoldbehandling er ophørt.

Stk. 3. Registreres fortoldningsangivelsen efter udløbet af den i § 48, stk. 1, fastsatte frist, anvendes de satser, der var gældende den dag, hvor fristen udløb. Såfremt der uretmæssigt er disponeret over varer med toldmæssigt status »T1«, inden fortoldningsangivelsen er antaget til registrering af de statslige told- og skattemyndigheder, jf. dog § 45, stk. 2, anvendes de satser, der var gældende den dag, hvor der blev disponeret over varerne. Der kan dog kun indrømmes kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling for de ved fortoldningsangivelsen angivne varer, hvis adgangen hertil ikke er ophørt på den dag, hvor fortoldningsangivelsen modtages til registrering.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3 indrømmes der for varer, der er blevet godsregistreret mere end 10 hverdage (dog ikke lørdage) før en kontingentperiodes begyndelse, og for hvilke fortoldningsangivelsen modtages til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder efter dette tidspunkt, kontingenttoldbehandling i henhold til de for denne kontingentperiode gældende bestemmelser, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Varerne skal være omfattet af en toldkontingentordning, som er en fortsættelse af en tilsvarende toldkontingentordning, der var gældende før kontingentperiodens begyndelse.
 • 2) Toldkontingentet for den foregående kontingensperiode må ikke være opbrugt før denne periodes udløb, og adgangen til kontingenttoldbehandling i den følgende kontingentperiode må ikke være ophørt på den dag, hvor fortoldningsangivelsen modtages til registrering.

Stk. 5. Såfremt der sker en nedsættelse af toldsatsen efter datoen for modtagelsen til registrering af fortoldningsangivelsen, men inden varen er frigivet, kan varemodtageren begære anvendelse af den gunstige sats. Dette gælder ikke for varer, som ikke har kunnet frigives af de statslige told- og skattemyndigheder på grund af forhold, som udelukkende kan tilregnes varemodtageren.

§ 59. Når en varemodtager ikke i overensstemmelse med § 48 har indgivet fortoldningsangivelse for varer, der er registreret for ham, og som ikke er genudført, pålægger de statslige told- og skattemyndigheder ham skriftligt at indsende angivelsen inden 3 dage. Indsendes angivelsen herefter ikke, ansætter de nævnte myndigheder told og afgifter af varerne på grundlag af en skønsmæssigt ansat mængde eller værdi, og efter de satser, der var gældende den dag, hvor varerne senest kunne være angivet rettidigt til fortoldning. Kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling kan ikke indrømmes i disse tilfælde.

§ 60. Overskrides den i § 48 fastsatte frist for angivelse af varer til fortoldning eller udførsel, skal den, hvem angivelsespligten påhviler, betale en ekspeditionsafgift på 550 kr for hver angivelse, der indgives for sent.

Stk. 2. Ekspeditionsafgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. § 64.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan fritage for betaling af ekspeditionsafgift, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

§ 61. De statslige told- og skattemyndigheder underretter varemodtageren om de told- og afgiftsbeløb, der påhviler varerne.

§ 62. Kan varer ikke frigives, fordi de dokumenter, der er en betingelse for frigivelsen, ikke er fremlagt, kan de statslige told- og skattemyndigheder tage varerne i bevaring eller lignende, sælge disse, om fornødent tilintetgøre dem eller give pålæg om deres genudførsel.

Stk. 2. Frigivelse til varemodtagerens disposition af eventuelt affald og rester hidrørende fra varers tilintetgørelse finder sted på det beskatningsgrundlag, som konstateres eller anerkendes af de statslige told- og skattemyndigheder på tilintetgørelsestidspunktet.

Kapitel 8

Afregning

§ 63. Til de varemodtagere, der anmelder sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder i henhold til toldlovens § 82, stk. 1, udstedes et bevis for registreringen.

§ 64. Afregningsperioden for told (herunder det variable element (ve) og tillægstold (tts, ttm)), importafgift (I) og udligningsbeløb eller- afgift eller korrektionsbeløb af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret i henhold til toldlovens § 82, stk 1, er måneden. For varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal beløbene indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 16. i måneden efter afregningsperioden, jf. dog toldlovens § 86, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Kredit efter stk. 1 er betinget af, at varemodtageren stiller sikkerhed. Told, for hvilken der ikke er stillet sikkerhed efter stk. 4, skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 5. hverdag (dog ikke lørdag) efter fortoldningsdagen.

Stk. 3. Overskrides fristen i stk. 2, pålægges det den, hvem betalingen påhviler, at betale en afgift på 230 kr. for den pågældende fortoldningsekspedition. Afgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. stk. 1.

Stk. 4. Den i stk. 2 omhandlede sikkerhed kan stilles ved:

 • 1) deltagelse i de statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning eller
 • 2) anden sikkerhedsstillelse.

Stk. 5. Valget mellem de i stk. 4 nævnte sikkerhedsstillelsesformer er bindende for eet år. Ændringer kan finde sted pr. 1. marts. Anmodningen om ændring skal være modtaget af de statslige told- og skattemyndigheder inden udgangen af den forudgående januar måned. Det kan tillades, at ændringen foretages på andre tidspunkter, når omstændighederne taler derfor.

§ 65. Varemodtagere, der ønsker at deltage i de statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning, skal tilmelde sig ordningen, før vareindførsel foretages.

Stk. 2. Til de tilmeldte varemodtagere udstedes et bevis for tilmeldingen.

Stk. 3. Bidraget for deltagelse i ordningen fastsættes til 1,5 promille af toldbeløbet. Bidraget opkræves sammen med tolden og betales efter reglerne for denne, jf. § 64, stk. 1.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning dækker toldbeløb, der ikke har kunnet inddrives på anden måde.

Stk. 5. Ved dækning af en varemodtagers toldskyld indtræder de statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning i kravet mod varemodtageren.

§ 66. Den i § 64, stk. 4, nr 2, omhandlede anden sikkerhed kan stilles i form af selvskyldnerkautionsbeviser fra pengeinstitutter og forsikringsselskaber, indlånsbøger med pengeinstitutter, børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer, samt investeringsbeviser udstedt af børsnoterede investeringsforeninger. Præmieobligationer modtages dog ikke. Selvskyldnerkautionsbeviserne skal være affattet i overensstemmelse med en nærmere aftalt formulering. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for sikkerhedens størrelse, herunder en eventuel mindstestørrelse.

Stk. 2. Sikkerheden skal være godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder før vareindførslen.

Stk. 3. Ændring af sikkerhedsstillelsens form og størrelse sker efter reglerne i § 64, stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan til enhver tid kræve størrelsen af sikkerheden forhøjet, såfremt den stillede sikkerhed skønnes ikke længere at kunne dække varemodtagerens toldskyld.

§ 67. De statslige told- og skattemyndigheder har udpantningsret for told-, afgifts- og rentebeløb, ekspeditionsafgift efter § 60, afgift efter § 64, stk. 3 og bidrag efter § 65, stk. 3.

§ 68. De statslige told- og skattemyndigheder underretter efter udløbet af en afregningsperiode varemodtageren om skyldige told- og afgiftsbeløb. I tilfælde, hvor skyldige told- og afgiftsbeløb ikke er medtaget i importspecifikationen, påhviler det dog varemodtageren efter særligt påkrav fra de statslige told- og skattemyndigheder at indbetale manglende beløb.

Kapitel 9

Udførsel

§ 69. Vareafsendere, der er hjemmehørende i toldområdet, og som foretager udførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed, skal efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelser anmelde sig til registrering.

Stk. 2. Anmeldelse til registrering samt anmeldelse af ændringer i registrerede forhold skal ske, før vareudførsel foretages.

Stk. 3. Til de registrerede vareafsendere udstedes et bevis for registreringen.

§ 70. Ved udførsel af varer til steder uden for toldområdet eller til Københavns Frihavn skal vareafsenderen til den udførselskontrollerende myndighed afgive en skriftlig udførselsangivelse (enhedsdokumentet), jf § 102. De nævnte myndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, tillade at udførselsangivelsen afgives, inden varerne frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder; der kan fastsættes en frist for denne frembydelse. Overholdes fristen ikke, anses udførselsangivelsen for ikke at være afgivet.

Stk. 2. Udførselsangivelser skal indeholde følgende oplysninger: 1) Angivelsens mærke (kode). 2) Angivelsens art (kode). 3) Vareafsenderens navn og adresse samt registreringsnummer (SE-nr.), hvis vedkommende virksomhed er registreret efter § 69. 4) Udførselsangivelsens løbenummer i forhold til ekspeditionens samlede antal angivelser (udførselsangivelse og supplementsangivelser) samt det samlede antal. 5) Det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen. 6) Det samlede antal kolli, der er omfattet af ekspeditionen. 7) Varemodtagerens navn og adresse, hvis varerne leveres til virksomheder inden for EF. 8) Navn og adresse på klarerer eller vareafsenderens repræsentant, hvis sådan medvirker, eller anføres »afsender«. 9) Bestemmelsesland og kode herfor.

 • 10) Transportmidlets identitet ved afsendelse, hvis udførselsangivelsen er indleveret til en anden told- og skatteregion end udgangstoldstedet (dog ikke for postforsendelser og transport i faste installationer).
 • 11) Transportmidlets nationalitet (kode) ved afsendelse (dog ikke for postforsendelser, jernbanetransport og transport i faste installationer).
 • 12) Om udførslen forventes at finde sted i container (kode).
 • 13) Leveringsbetingelser.
 • 14) Det grænseoverskridende aktive transportmiddels identitet, hvis udførselsangivelsen er indleveret til en anden told- og skatteregion end udgangstoldstedet (dog ikke for postforsendelser, jernbanetransport og transport i faste installationer).
 • 15) Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet (kode) (dog ikke for postforsendelser, transport med jernbane eller transport i faste installationer).
 • 16) Fakturaens møntsort (kode) og det samlede fakturerede beløb.
 • 17) Transportmåde ved grænsen (kode).
 • 18) Fakturaens nummer og dato.
 • 19) Udgangstoldsted (kode).
 • 20) Hvis varerne udføres fra oplag (toldoplag, import- eller eksportoplag) anføres dato og ekspeditionsnr. for den fortoldnings- eller udførselsangivelse, hvorved varerne blev oplagt samt for private toldoplag oplagets nummer.
 • 21) Underskrift samt sted og dato.

Stk. 3. Supplementsangivelser skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, nr. 1, 2, 3 og 4.

Stk. 4. Udførselsangivelser og supplementsangivelser skal desuden for hver enkelt varepost indeholde følgende oplysninger: 1) Kolli- og varebeskrivelse, herunder emballagernes mærke, nummer, antal og art samt eventuelt containernummer. 2) Varepostens nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen. 3) Varekode i overensstemmelse med brugstariffen. 4) For varer, der har toldmæssig status »T1«, eller som udføres til lande uden for EF, anføres varens oprindelsesland (kode). 5) Varens bruttomasse i kg. 6) Hvilken procedure varen udføres efter (kode). 7) Varens nettomasse i kg. 8) Varens eventuelle godsregistreringsnummer. 9) Supplerende enheder, hvis sådanne er anført i brugstariffen for den pågældende varekode.

 • 10) Supplerende oplysninger og anmodninger, herunder henvisninger til bilag og vedlagte certifikater og bevillinger. Der anføres dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, dels reference til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen, herunder i givet fald kontroleksemplar T5.
 • 11) Varens statistiske værdi i danske kroner.
 • 12) For punktafgiftspligtige varer, som fraføres en virksomhed, der er registreret (anmeldt) efter en punktafgiftslov, anføres den pågældende afgifts art (kode).
 • 13) For varer, der er belagt med eksportafgifter, anføres de oplysninger, der er nødvendige for opkrævningen.

Stk. 5. Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk samt for færøsk og grønlansk regning kan stk. 2, nr. 16 og 18, samt stk. 4, nr 1, 3, 7,9 og 11 fraviges, således at varearten og varekoden angives summarisk, bruttomassen anføres som nettomasse, og oplysning om supplerende enheder og værdi udelades.

Stk. 6. Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk samt færøsk og grønlansk regning kan som vareafsender angives speditør eller anden repræsentant og som oprindelsesland det land, hvorfra varerne er afsendt.

Stk. 7. Vareafsenderen skal samtidig med udførselsangivelsen afgive et eksemplar til de statslige told- og skattemyndigheder af den faktura, der er udfærdiget over varerne, såfremt den statistiske værdi overstiger 20.000 kr. Når omstændighederne taler derfor, kan de nævnte myndigheder tillade, at fakturaen afgives efterfølgende.

Stk. 8. Fakturaen skal være udfærdiget af vareafsenderen eller den, for hvis regning varerne udføres her fra landet, og skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Vareafsenderens navn og adresse.
 • 2) Varemodtagerens navn og adresse.
 • 3) Sted og dato for fakturaens udstedelse samt dennes nummer.
 • 4) Kollienes antal, art, mærker, numre og bruttomasse.
 • 5) En nøjagtig specifikation af sendingens indhold og nettomasse for hver vareart (styktal, masse eller mål).
 • 6) Specificeret prisangivelse og leveringsbetingelser.

Stk. 9. Udførselsangivelsen skal i øvrigt indeholde eller være vedlagt sådanne oplysninger og erklæringer, der er nødvendige for de statslige told- og skattemyndigheders kontrol med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige udførsels- og transitbestemmelser, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for varer af den pågældende art.

§ 71. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at udførselsangivelsen afgives via edb ved elektronisk dataoverførsel eller på magnetbånd/diskette. I sådanne tilfælde skal der afleveres en udskrift af oplysningerne til den udførselskontrollerende myndighed. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde tilladelsen, såfremt virksomheden tilsidesætter vilkårene for den.

§ 72. Eksportafgifter beregnes efter de satser eller beløb, der er gældende den dag, hvor udførselsangivelsen modtages til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelser, der i henhold til § 70, stk. 1, tillades afgivet, inden varerne kan frembydes for de nævnte myndigheder, kan først anses som modtaget til registrering, når varerne er frembudt.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder underretter eksportøren om de eksportafgiftsbeløb, der påhviler varerne.

§ 73. Medmindre der for udførsel af nedennævnte varer gælder særlige udførselsbestemmelser, er disse undtaget fra § 70, stk. 1:

 • 1) Varer, der transiterer toldområdet under postvæsenets værge.
 • 2) Varer i transit til steder uden for toldområdet eller til Københavns Frihavn, når de forsendes i overensstemmelse med EF's ordninger for forsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer eller ordningen for midlertidige varebevægelser inden for EF eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker.
 • 3) Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, i andre tilfælde end nævnt i stk. 1, fravige kravet om udførselsangivelse samt give lettelser i angivelsespligten.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, give vareafsendere, der har en betydelig eksport, tilladelse til af afgive en samlet angivelse over udførsler foretaget i en periode.

§ 74. Det påhviler vareafsenderen eller den, der på hans vegne forestår udførslen, at frembyde varerne for den udførselskontrollerende myndighed samt at foretage det for undersøgelsen og identifikation af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.).

Stk. 2. Varerne skal frembydes for den udførselskontrollerende myndighed i så god tid, at de fornødne kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

Stk. 3. Ved toldbehandlingen til udførsel er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Vareafsenderen er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået ved undersøgelsen. Den del af varerne, der er udtaget som prøve, kan ikke fradrages i den angivne mængde. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at de varemængder, der er udtaget som prøve, erstattes med identiske varer for at gøre forsendelsen komplet.

Stk. 4. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har besluttet kun at undersøge en del af de angivne varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle de varer, der er anført under den pågældende varepost i udførselsangivelsen. Vareafsenderen kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, såfremt han mener, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

§ 75. De statslige told- og skattemyndigheder er udførselskontrollerende myndighed. For varer, der udføres under jernbanens eller postvæsenets værge, varetages udførselskontrollen dog af disse myndigheder, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder af kontrolmæssige grunde kræver varerne frembudt før udførslen. Følgende varer skal altid frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder før udførslen:

 • 1) Godsregistrerede varer.
 • 2) Varer, der forsendes i overensstemmelse med EF's ordninger for forsendelse, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder i medfør af ordningen har meddelt fritagelse, jf. også § 76.
 • 3) Varer, der udføres mod carnet udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer, eller et fællesskabscarnet udstedt i henhold til ordningen for midlertidige varebevægelser inden for EF.
 • 4) De i § 77 omhandlede varer.
 • 5) Varer, der er bestemt til genindførsel efter passiv forædling eller standardombytning.
 • 6) Varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder ved bevilling eller på anden måde har tilladt, at varerne udføres uden frembydelse for de nævnte myndigheder.
 • 7) Varer, for hvilke der efter EF's bestemmelser skal betales eksportafgift.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, bemyndige andre myndigheder end de i stk. 1 nævnte til at varetage udførselskontrollen.

Stk. 3. I tilfælde, hvor jernbane, postvæsen eller andre myndigheder, som de statslige told- og skattemyndigheder har bemyndiget dertil, varetager udførselskontrollen eller forestår udførslen af varer, afgiver den pågældende myndighed udførselsangivelserne til de statslige told- og skattemyndigheder med attest om udførslen.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder bestemmer, hvor udførselskontrollen skal finde sted, medmindre denne varetages af jernbanen, postvæsenet eller andre myndigheder, som de statslige told- og skattemyndigheder har bemyndiget dertil.

§ 76. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EF fastsatte regler meddele vareafsendere, der forsender varer som fællesskabsforsendelse/fællesforsendelse tilladelse til som »godkendt afsender« at undlade at frembyde varerne og fremlægge T-angivelserne ved afgangstoldstedet.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EF fastsatte regler meddele vareafsenderen, der forsender varer under et T2L-dokument, et T2LES-dokument eller et T2LPT-dokument, tilladelse til som »godkendt afsender« at anvende dokumentet, uden at det påtegnes af de nævnte myndigheder i forbindelse med varernes forsendelse.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overenstemmelse med de af EF fastsatte regler meddele vareafsendere, som ønsker at forsende varer, for hvilke der skal udstedes et kontroleksemplar T 5, tilladelse til som »godkendt afsender« at anvende dokumentet, uden at det påtegnes af de statslige told- og skattemyndigheder i forbindelse med varernes forsendelse.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EF fastsatte regler meddele vareafsendere, som afsender varer direkte fra deres virksomhed ud af EF's toldområde, tilladelse til som »godkendt eksportør« at anvende udførselsangivelser, uden at de påtegnes af de statslige told- og skattemyndigheder, samt til at undlade at frembyde varerne og fremlægge udførselsangivelserne ved afgangstoldstedet.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 1-4 kan ikke meddeles ved forsendelser eller udførsel af følgende varer:

 • 1) Spiritus, vin, frugtvin, tobaksvarer og cigaretpapir samt benzin.
 • 2) Varer, for hvilke der skal stilles yderligere sikkerhed i henhold til EF's ordninger for forsendelse.
 • 3) Varer for hvilke der er fastsat særlige udførselsbestemmelser m.v.

§ 77. Udførsel af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.), tobaksvarer og cigaretpapir i uberigtiget stand eller mod godtgørelse af eller fritagelse for told eller afgifter må kun finde sted med de faste skibs eller flyruteforbindelser eller pr. post, med jernbane eller dertil toldgodkendte lastbiler eller containere.

Stk. 2. Udførsel ad søvejen af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.) i berigtiget stand må kun finde sted med de faste skibsruteforbindelser.

Stk. 3. Til udførsel med skib af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol) skal de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse indhentes i hvert enkelt tilfælde. Tilladelse til udførsel af de nævnte varer med et skib, der måler under 500 tons netto, og som er hjemmehørende i Danmark eller et andet land, der er deltager i konventionen af 19. august 1925 om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer, kan kun gives, når skibet er forsynet med den i konventionens artikel 3 omhandlede officielle autorisation, og de i konventionens artikel 4 fastsatte betingelser for transport af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.) med skibe af den nævnte art er opfyldt.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 1-3 er proviantering af skibe og fly samt udførsel som håndbagage og indskrevet rejsegods, jf. § 78.

§ 78. Spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir, der i henhold til toldlovens §§ 17 og 21 er indført told- og afgiftsfrit, kan udføres som håndbagage eller som indskrevet rejsegods.

Stk. 2. Uberigtiget spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir - bortset fra sådanne varer, som i forbindelse med udrejsen er indkøbt told- og/eller afgiftsfrit i kiosker i toldlufthavne - må ikke udføres som håndbagage eller indskrevet rejsegods. Personer med bopæl uden for toldområdet, der angiver at være på gennemrejse til et andet land, kan dog få tilladelse til mod depositum at medføre sådanne af dem indførte varer som håndbagage, når det samlede told- og afgiftsbeløb ikke overstiger 500 kr.

Stk. 3. Andre uberigtigede varer samt varer, for hvilke der kræves told- og afgiftsgodtgørelse ved udførsel, og varer, der ønskes fraskrevet i afgiftsregnskab for virksomheder, der er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder, eller som ønskes holdt uden for den afgiftspligtige omsætning, kan ikke udføres som håndbagage eller som indskrevet rejsegods til Finland, Norge eller Sverige eller af personer med bopæl i toldområde til noget andet land. Personer med bopæl uden for toldområdet, der angiver at være på gennemrejse til et andet land, kan dog få tilladelse til at medføre af dem indførte, uberigtigede varer af ikke-erhvervsmæssig karakter som håndbagage.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3 kan varer, som registrerede virksomheder sælger til personer bosat i udlandet og af disse medtages til udlandet som rejsegods, fritages for merværdiafgift efter reglerne herfor i Skatteministeriets bekendtgørelse om fritagelse for merværdiafgift (moms) af varer, der udføres som rejsegods.

Stk. 5. Uanset stk. 2 og 3 kan handelsrejsende få tilladelse til at forsende vareprøvekollektioner som indskrevet rejsegods, når de statslige told- og skattemyndigheder finder, at en sådan forsendelse er ubetænkelig.

Stk. 6. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på varer, som indførtes under toldkontrol mod forevisning af carnet udstedt i henhold til toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer, eller et fællesskabscarnet udstedt i henhold til ordningen for midlertidige varebevægelser inden for EF.

Kapitel 10

Proviantering

§ 79. Skibe og fly kan efter bestemmelserne i dette kapitel provianteres med varer, der er fritaget for told og/eller afgifter, samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af told og/eller afgifter.

Stk. 2. Ved proviantering med told- og afgiftsfri varer forstås proviantering med uberigtigede varer, varer fra provianteringsvirksomheder samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.

§ 80. Skibe kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer m.v., når skibenes endelige bestemmelsessted er et anløbssted uden for EFs toldområde.

Stk. 2. Skibe, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbssted inden for EFs toldområde, men uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og med afgiftsfri (men ikke told- og importafgiftsfri) varer til salg til passagerer m.v.

Stk. 3. Fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord.

Stk. 4. Fiskerfartøjer, der deltager i fiskeri på Flensborg Fjord, og lystfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte proviantering af passagerfartøjer med told- og/eller afgiftsfri varer, når hovedformålet med ruten eller den enkelte færgetur ikke er at opretholde trafik i sædvanlig forstand.

§ 81. Proviantering af skibe kan ske med, efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn, passende mængder fastsat under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer. Proviantering med told- og afgiftsfri spiritus, vin, tabaksvarer og cigaretpapir kan med de i stk. 2-7 nævnte særlige begrænsninger højst ske med følgende mængder pr. besætningsmedlem eller passager pr. døgn efter rejsens anslåede varighed: 1/4 liter spiritus eller, hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct. vol.), 1/8 liter spiritus, 1/4 liter vin samt 40 g tobaksvarer og 1 stk. cigaretpapir for hvert gram fintskåret tobak.

Stk. 2. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passagerfartøjer i trafik mellem havne i Danmark, Finland, Norge og Sverige gælder den mellem regeringen i Finland og toldadministrationerne i Danmark, Norge og Sverige indgåede overenskomst. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passagerfartøjer i Øresundstrafikken gælder den mellem Danmark og Sverige indgåede overenskomst. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passagerfartøjer i fart mellem anløbssteder i de i den dansk-tyske overenskomst om toldlettelser i den lille grænsetrafik omhandlede toldgrænsezoner gælder overenskomstens bestemmelser, jf. dog § 80, stk 2.

Stk. 3. For proviantering til brug om bord samt til salg til passagerer på andre passagerfartøjer i rutetrafik end de i stk. 2 nævnte fastsættes provianteringens omfang for hver enkelt rute.

Stk. 4. Skibe på 100 tons brutto og derunder må - uanset rejsens varighed - højst provianteres med 1 1/2 liter spiritus pr. person eller, hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct. vol.), 3/4 liter pr. person.

Stk. 5. Skibe, som udelukkende skal anløbe havne i Finland, Norge, Sverige, Polen, Letland, Estland og Lithauen eller Østersøhavnene i Tyskland og Rusland må højst provianteres med 3/4 liter spiritus pr. besætningsmedlem pr. uge eller, hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct. vol.), 3/8 liter pr. besætningsmedlem pr. uge.

Stk. 6. Fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan højst provianteres med følgende mængder told- og afgiftsfri varer pr. person pr. periode af 5 døgn: 200 cigaretter eller tilsvarende kvantum andre tobaksvarer, 3/4 kg kaffe, 1/4 kg chokolade og 30 flasker mineralvand samt andre fødevarer, der ikke er pålagt punktafgifter i - efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn - passende mængder. Udenlandske samt grønlandske og færøske fiskerfartøjer, som afgår på fiskeri i fjerne farvande (under Grønland og New Foundland m.v.), kan dog provianteres efter reglerne i stk. 1.

Stk. 7. For proviantering af følgende fartøjer gælder særlige bestemmelser: Danske orlogsfartøjer og fartøjer tilhørende fyrvæsenet, lodsvæsenet, redningsvæsenet, Fiskeriministeriet og Kort og Matrikelstyrelsen samt stenfiskerfartøjer, sandpumpere, slæbebåde, bjergningsfartøjer og kabelskibe.

§ 82. Fly kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer m.v., når flyenes endelige bestemmelsessted er en landingsplads uden for EF's toldområde.

Stk. 2. Fly, hvis endelige bestemmelsessted er en landingsplads inden for EF's toldområde, men uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og med afgiftsfri (men ikke told- og importafgiftsfri) varer til salg til passagerer m.v.

Stk. 3. Rute- og charterfly samt taxifly, hvis højst tilladte startvægt er over 5700 kg eller som permanent er indrettet til befordring af mere end 10 personer, kan tillades provianteret med told- og/eller afgiftsfri varer.

Stk. 4. Fly, hvis endelige bestemmelsessted er Malmø samt militærfly og øvrige mindre fly, kan ikke provianteres med told- og/eller afgiftsfri varer.

§ 83. Proviantering af fly kan ske med - efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn - passende mængder fastsat under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer.

§ 84. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere vilkår for proviantering af skibe og fly og kan herunder bl.a. bestemme, at told- og/eller afgiftsfri proviant skal opbevares i særlige rum eller under særligt lukke, at salg af told- og/eller afgiftsfri varer til passagerer skal ske fra dertil indrettede udsalgssteder, at der på nærmere angiven måde skal føres lagerregnskab over told-og/eller afgiftsfri varer, og at der skal føres kontrol med passagerernes køb af told-og/eller afgiftsfri varer.

Stk. 2. Tilladelse til proviantering skal indhentes, forinden provianteringen påbegyndes. Provianteringstilladelse meddeles af de statslige told- og skattemyndigheder enten som stående tilladelser eller i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde provianteringstilladelser, såfremt ejeren eller føreren af et skib eller et fly eller personer beskæftiget i et skib eller et fly har tilsidesat eller tilsidesætter provianteringsvilkårene.

§ 85. Provianteringen sker på grundlag af en skriftlig rekvisition (proviantangivelse) jf. § 102.

Stk. 2. Proviantangivelsen skal afgives af skibets eller flyets fører eller en af denne bemyndiget person og skal indeholde oplysninger om førerens navn og skibets eller flyets data (art, navn eller nummer, hjemsted), rejsens mål og varighed, antal besætningsmedlemmer og passagerer, leverandørens navn, adresse og virksomhedens SE-nr. samt specificerede oplysninger om den ønskede proviant, herunder om den er bestemt til forbrug om bord eller til salg til passagerer m.v.

Stk. 3. Det påhviler den, der har afgivet proviantangivelse at godtgøre, at betingelserne for den ønskede proviantering er opfyldt.

Stk. 4. Varer til proviantering af skibe og fly, der ikke kan fritages for told- og importafgifter, jf. § 80, stk. 2 og § 82, stk. 2, skal angives til berigtigelse af told- og importafgifter; de statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler om angivelse og afregning.

§ 86. Skibets eller flyets fører eller dennes befuldmægtigede skal meddele kvittering for den modtagne proviant.

§ 87. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele kiosker i toldlufthavne bevilling til fritagelse for told og afgifter af uberigtigede varer samt af varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, eller som tilføres fra provianteringsvirksomheder.

Stk. 2. Varer, der omfattes af en bevilling i henhold til stk. 1, kan kun sælges til flypassagerer, der udrejser fra toldområdet. Til flypassagerer, der udrejser til en lufthavn inden for EF's toldområde, kan ikke sælges varer, der er fritaget for told og importafgifter. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at kiosker betaler told og importafgifter af en så stor del af de tilførte told- og importafgiftspligtige varer, som svarer til den andel af alle udrejsende flypassagerer, der rejser til steder inden for EF's toldområde.

Stk. 3. Der kan i bevillinger efter stk. 1 fastsættes begrænsninger med hensyn til den mængde told- og/eller afgiftsfri varer, der tillades solgt til hver passager, ligesom det kan bestemmes, at told- og/eller afgiftsfri varer ikke må sælges til passagerer til visse steder eller med bopæl i visse lande.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, hvilke varer der kan tilføres kiosker i toldfufthavne.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger og kan bl.a. bestemme, at der skal føres et særligt regnskab over de i stk. 1 omhandlede varer, og at disse skal opbevares særskilt i godkendte lokaler, samt at varerne skal fraføres i emballager, der er mærket og lukket på en godkendt måde.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i forretningslokaler, der tilhører kiosker i lufthavne, og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

Stk. 7. Ved tilførsel af de i stk. 1 omhandlede varer skal kiosker i toldlufthavne efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelse afgive en angivelse, som skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for disse myndigheders kontrol med det i stk. 5 omhandlede regnskab.

Stk. 8. Ved tilførsel af returproviant fra fly kan kiosker i toldlufthavne dog afgive de i stk. 7 nævnte oplysninger på et eksemplar af flyets tolddeklaration.

Stk. 9. De i stk. 1 omhandlede varer må ikke udpakkes, sorteres eller ompakkes, dog må varernes ydre emballage fjernes.

§ 88. De i § 87 nævnte kiosker hæfter for told og afgifter af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med § 87, eller som ikke på en efter de nævnte myndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i godkendte lokaler af grunde, som kan

henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

Stk. 2. Told og afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af told og afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

§ 89. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en bevilling efter § 87, såfremt virksomhedens indehaver eller de i virksomheden beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder bestemmelserne i § 87 eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene i bevillingen.

Stk. 2. En bevilling efter § 87 bortfalder, såfremt bevillingshaveren mister rådigheden over sit bo eller standser sine betalinger.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en bevilling tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som beror hos bevillingshaveren, og som er omfattet af bevillingen, straks told- og afgiftsberigtiges eller udføres. Indtil told- og afgiftsberigtigelse eller udførsel finder sted, kan de statslige told- og skattemyndigheder sætte varerne under toldlukke.

Kapitel 11

Opbevaring af højt beskattede varer i Københavns Frihavn

§ 90. Som højt beskattede varer anses spiritus (herunder ethanol), vin og andre alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer og cigaretpapir.

§ 91. Den, der fører højt beskattede varer til Københavns Frihavn fra steder uden for toldområdet eller fra den øvrige del af toldområdet mod godtgørelse af eller fritagelse for afgifter, skal ved tilførslen til frihavnen angive varerne for de statslige told- og skattemyndigheder, medmindre varerne tilføres med skib og oplosses af Frihavns- og Stevedoreselskab A/S og opbevares under dets værge.

Stk. 2. Den, der i frihavnen modtager højt beskattede varer, skal forinden udleveringen angive varerne for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 92. Højt beskattede varer må kun opbevares i Københavns Frihavn uden for Frihavns- og Stevedoreselskab A/S's værge, når virksomheden har fået de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse hertil.

Stk. 2. Opbevaringen er undergivet toldkontrol. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger og kan bl.a. bestemme, at der skal føres et særligt regnskab over varerne, og at disse skal opbevares særskilt i godkendte lokaler samt at virksomheden til de nævnte myndigheder forud skal angive enhver tilførsel og fraførsel samt overførsel til eller fra anden virksomhed.

Stk. 3. I virksomhederne må der ikke uden de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse fremstilles højt beskattede varer, og der må ikke tilsættes spiritus til vin.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i virksomhederne og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere samt de i virksomheden beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelse af de nævnte eftersyn.

Stk. 5. Transport af højt beskattede varer i frihavnen skal foregå under toldkontrol.

§ 93. Virksomhederne hæfter for afgifter af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med de i medfør af § 92, stk. 2, fastsatte regler, eller som ikke på en efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i de af de nævnte myndigheder godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

Stk. 2. Afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

Kapitel 12

Toldoplag

§ 94. De statslige told- og skattemyndigheder kan i følgende tilfælde meddele tilladelse til oprettelse af toldoplag til opbevaring af varer i ikke afgiftsberigtiget stand:

 • 1) Hos pakhusforretninger i Århus Havn.
 • 2) Hos varemodtagere til opbevaring af følgende varer:
 • a) Varer, der skal opbevares midlertidigt i toldområdet, og som ikke ejes af personer, der er bosat i toldområdet. Varerne må ikke under opbevaring sælges eller udbydes til salg til virksomheder i toldområdet. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan de statslige told- og skattemyndigheder fritage varerne for genudførsel, mod at afgifter af varerne betales.
 • b) Rå eller ufabrikeret tobak og tobaksaffald henhørende under brugstariffens hovedposition 24.01., der ikke ved indførslen angives til bearbejdning under toldkontrol. Tilladelsen kan kun gives til virksomheder, der har tilladelse efter § 17 i lov om tobaksafgifter til erhvervsmæssig fremstilling af tobaksvarer eller handel med råtobak.
 • c) Dele, tilbehør og materiel til fremstilling, reparation eller udrustning af fly, når de indføres af virksomheder, der genudfører den overvejende del af de indførte varer til steder uden for toldområdet, og når særlige omstændigheder i øvrigt taler herfor.
 • d) Materiel, som indføres fra steder uden for toldområdet og midlertidigt opbevares i toldområdet med henblik på udførsel til brug ved efterforskning og produktion af olie og gas i koncessionsområder uden for toldområdet eller med henblik på udførsel til steder uden for toldområdet efter sådan brug eller med henblik på destruering under toldkontrol i toldområdet efter sådan brug.

Stk. 2. Efter nærmere bestemmelser fastsat af skatteministeren kan toldoplag oprettes hos pakhusforretninger på andre steder, hvor der er et særligt behov, og når det kan forventes, at toldoplaget kun vil medføre ubetydelige omlægninger af transportmåden i varetrafikken.

Provianteringsvirksomheder

§ 95. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele provianteringsvirksomheder bevilling til fritagelse for afgifter af varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for afgifter, eller som tilføres fra andre provianteringsvirksomheder.

Stk. 2. Provianteringsvirksomheder kan meddeles bevilling for varer, der er bestemt til eksport, til proviantering af skibe og fly i toldområdet eller til brug for diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i toldområdet.

Fælles bestemmelser om toldoplag og provianteringsvirksomheder

§ 96. Ved tilførsel af ikke afgiftsberigtigede varer skal toldoplaget og provianteringsvirksomheden efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelse afgive en angivelse, som skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for disse myndigheders kontrol med det i § 98, stk. 1, omhandlede regnskab.

Stk. 2. Ved tilførsel af returproviant fra fly kan provianteringsvirksomheden dog afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger på et eksemplar af flyets tolddeklaration.

§ 97. Varer, der fraføres toldoplag, skal angives til udførsel eller til fortoldning i overenstemmelse med de af de statslige told- og skattemyndigheders fastsatte bestemmelser. Der kan gives tilladelse til, at der afgives samlet angivelse for varer, der udtages i en nærmere fastsat periode.

Stk. 2. Ikke afgiftsberigtigede varer kan fraføres provianteringsvirksomheden til eksport, til proviantering af skibe og fly i toldområdet eller til brug for diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i toldområdet mod afgivelse af en af de statslige told- og skattemyndigheder godkendt proviantangivelse. Fraførslen sker på de af de statslige told- og skattemyndigheders fastsatte kontrolbetingelser, herunder at provianteringsvirksomheden afgiver en specificeret angivelse over de leverede varer forsynet med modtagerens kvittering.

Stk. 3. Ved og efter fraførsel af ikke afgiftsberigtigede varer fra provianteringsvirksomheder er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver for kontrollens udøvelse nødvendig undersøgelse af varerne og til uden erstatning at udtage prøver af varerne. De nævnte myndigheder kan bestemme, hvor undersøgelsen af varerne skal finde sted. Provianteringsvirksomheden er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, prøverne ikke er medgået ved undersøgelsen.

Stk. 4. Det påhviler provianteringsvirksomheden eller den, der handler på virksomhedens vegne, at foretage det for undersøgelsen nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.).

§ 98. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger vedrørende toldoplag og provianteringsvirksomheder og kan bl.a. bestemme, at der skal føres regnskab efter nærmere bestemmelser over de oplagte eller tilførte varer, og at varerne skal opbevares særskilt i godkendte lokaler.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn på toldoplag og i provianteringsvirksomheder, herunder til at efterse de oplagte eller tilførte varer, forretningsbøger, og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Oplagshaveren, provianteringsvirksomhedens indehaver samt de på oplaget eller i provianteringsvirksomheden beskæftigede personer skal yde de nævnte myndigheder bistand ved foretagelsen af disse eftersyn.

§ 99. Toldoplagets eller provianteringsvirksomhedens indehaver hæfter for afgifter af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom eller som ikke på en efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn bertyggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varernes egen beskaffenhed eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

Stk. 2. Afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelse af afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

§ 100. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til toldoplag eller provianteringsvirksomhed, såfremt indehaveren eller de på oplaget eller i provianteringsvirksomheden beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder bestemmelserne i dette kapitel eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til toldoplag eller til provianteringsvirksomhed, såfremt indehaveren mister rådighed over sit bo, standser sine betalinger eller fratages retten til kredit i medfør af toldlovens § 91.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en tilladelse tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som opbevares på oplaget, straks fortoldes, udføres eller overføres til et andet toldoplag. Indtil fortoldning, udførsel eller overførsel finder sted, kan de statslige told- og skattemyndigheder sætte varerne under toldlukke.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3. finder tilsvarende anvendelse på provianteringsvirksomheder.

Afsnit IV

Andre bestemmelser vedrørende toldbehandling

Kapitel 13

Supplerende bestemmelser

§ 101. Under tjenestens udøvelse skal de statslige told- og skattemyndigheders personale kunne legitimere sig ved et identitetskort.

§ 102. Ved afgivelse af begæringer, angivelser, deklarationer, erklæringer m.v. skal benyttes blanketter, hvis rubricering og tekniske udformning bestemmes af de statslige told- og skattemyndigheder. Blanketterne anskaffes af publikum.

§ 103. Indførsel i toldområdet af de i § 90 nævnte højt beskattede varer i brevpostforsendelser og breve med angivet værdi må kun finde sted, når forsendelserne er mærket på den i artikel 116 i ekspeditionsreglementet til verdenspostkonventionen anførte måde.

Afsnit V

Oprindelse

Kapitel 14

Oprindelsesregler for visse præferenceberettigede mineralske

olieprodukter

§ 104. De i bilag 1 anførte mineralske olieprodukter, der angives til præferencetoldbehandling, skal have oprindelse i et præferenceberettiget land og være forsendt direkte derfra til EF.

§ 105. Følgende produkter anses for at have oprindelse i et præferenceberettiget land:

 • 1) Produkter, der fuldt ud er fremstillet i det pågældende land, jf. § 106.
 • 2) Produkter, der er fremstillet i det pågældende land, og til hvis fremstilling der er medgået materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i landet, på betingelse af, at disse materialer er undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, jf. § 107.

§ 106. Som produkter, der fuldt ud er fremstillet, anses:

 • 1) Produkter, der er udvundet inden for landets område.
 • 2) Produkter, der er udvundet af havets bund eller undergrund uden for territorialgrænsen, såfremt landet med henblik på udnyttelse har eneret på denne del af havbunden eller dens undergrund.
 • 3) Produkter, der i landet udelukkende er fremstillet af de under nr. 1 og 2 nævnte produkter eller af deres biprodukter på ethvert fremstillingstrin.

§ 107. Som tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, jf. § 105, nr. 2, anses bearbejdning eller forarbejdning, som bevirker, at den fremstillede vare henhører under en anden (fircifret) position i Det harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem (HS) end de positioner, et hvilket som helst af de anvendte indførte materialer henhørte under. For de i kolonne 1 og 2 i bilag 2 anførte varer skal de for varen i kolonne 3 anførte betingelser være opfyldt.

§ 108. Den i § 104 fastsatte betingelse vedrørende varers direkte forsendelse til EF's toldområde anses for at være opfyldt:

 • 1) For varer, der er transporteret fra det præferenceberettigede land uden at have passeret noget andet lands territorium.
 • 2) For varer, der under deres transport fra det præferenceberettigede land har passeret andre landes territorier, på betingelse af:
 • a) at varerne under transporten har været under kontrol af toldmyndighederne i de lande, som de har passeret,
 • b) at varerne kun har været underkastet losning og ladning samt sådanne behandlinger, som tjener til deres bevarelse, og
 • c) at varerne fra eksporttidspunktet beholder EF som endeligt bestemmelsessted.

Betingelsen i nr. 2, litra c., finder ikke anvendelse på varer, der er transporteret gennem Finland, Norge, Schweiz, Sverige eller Østrig, og som efterfølgende genudføres til EF.

Stk. 2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1, nr. 2, litra a. og b., er opfyldt, skal der for de statslige told- og skattemyndigheder fremlægges:

 • 1) enten en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:
 • a) en nøjagtig beskrivelse af varerne,
 • b) datoen for varernes losning og ladning, eventuelt for deres udskibning eller indskibning med angivelse af oplysninger om de anvendte skibe,
 • c) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har befundet sig;
 • 2) eller anden dokumentation.

Stk. 3. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1, nr 2, litra c., er opfyldt, skal der for de statslige told- og skattemyndigheder fremlægges et administrativt dokument eller handelsdokument, hvoraf fremgår, at varerne fra eksporttidspunktet har haft EF som endeligt bestemmelsessted.

§ 109. Varernes oprindelse skal dokumenteres ved:

 • 1) Den for præferenceaftalen eller -arrangementet i øvrigt foreskrevne oprindelsesdokumentation eller
 • 2) Et nationalt oprindelsescertifikat, udstedt og attesteret af de kompetente myndigheder i de respektive lande.

Stk. 2. Efterfølgende udstedelse af certifikater, udstedelse af duplikatcertifikater og foreløbige certifikater samt ombytning af certifikater kan ske i overensstemmelse med de i præferenceaftalen eller -arrangementet foreskrevne bestemmelser.

§ 110. Ved udførsel af de i bilag 1 anførte mineralske olieprodukter, for hvilke der i indførselslandet ønskes toldpræference, skal varernes oprindelse dokumenteres i overensstemmelse med de i præferenceaftalen eller -arrangementet fastsatte bestemmelser herom.

Kapitel 15

Udstedelse af oprindelsescertifikater

§ 111. Ved udførsel her fra landet kan vareafsenderen få udstedt oprindelsescertifikat for varerne hos de statslige told- og skattemyndigheder eller hos de i § 112 nævnte organisationer, såfremt der for de pågældende varer kan opnås en toldlempelse eller andre fordele herved.

§ 112. Nedennævnte organisationer er autoriseret til udstedelse af oprindelsescertifikater:

 • 1) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
 • 2) Det danske Handelskammer,
 • 3) Håndværksrådet,
 • 4) Dansk Industri og
 • 5) Landbrugsrådet.

§ 113. Oprindelsescretifikater udstedes i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den fælles definition af begrebet varers oprindelse.

Stk. 2. Ved ansøgning om og ved udfærdigelse af oprindelsescertifikater skal anvendes formularer i overensstemmelse med EF's bestemmelser herom.

Stk. 3. I det omfang, det er nødvendigt for at konstatere de pågældende varers oprindelse, skal ansøgningen indeholde oplysninger om de materialer, der er anvendt ved de udførte varers fremstilling og disse materialers værdi samt eventuelt beskrivelse af, hvorledes varerne har opnået oprindelsesstatus. Ansøgningen skal være bilagt fornøden dokumentation, f.eks. fakturaer, kopier af fortoldningsangivelser og lignende. Vareafsendere, der udfører varer af ensartet beskaffenhed, hvis oprindelsesstatus ikke ændres, vil kunne afgive en stående erklæring om sådanne varers oprindelsesstatus. I disse tilfælde kan særskilt ansøgning ved hver ekspedition udelades.

Stk. 4. Ansøgningerne eller kopi heraf skal opbevares af de statslige told- og skattemyndigheder og de i § 122 nævnte organisationer i mindst 2 år.

§ 114. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på certifikater til opnåelse af præferencetoldbehandling i indførselslandet.

Afsnit VI

Afsluttende bestemmelser

Kapitel 16

Indeholdelse i løn for skyldige told- og rentebeløb

§ 115. Pålæg om indeholdelse i løn for skyldige told- og rentebeløb m.v. gives af told- og skatteregionen. Reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Pålægget skal være skriftligt og angive indholdet af §§ 116, 117 og 119.

§ 116. Den, der har modtaget pålæg om indeholdelse, herefter benævnt den indeholdelsespligtige, skal indbetale indeholdte beløb til told- og skatteregionen. Beløbene forfalder til betaling den 1. i den kalendermåned, der følger efter indeholdelsen, og med rettidig betalingsdag den 15. i forfaldsmåneden. Er sidste rettidige indbetalingsdag en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 2. Ved indbetalingen skal den indeholdelsespligtige give told- og skatteregionen skriftlig meddelelse om den pågældende skyldners SE-nummer eller andet identifikationsnummer, navn og adresse samt om størelsen af det for ham indeholdte beløb.

Stk. 3. Samtidig med indeholdelsen skal den indeholdelsespligtige give skyldneren meddelelse om størrelsen af det indkomstbeløb, hvoraf indeholdelsen er beregnet, samt om det indeholdte beløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse og SE-nummer samt skyldnerens navn og SE-nummer eller andet identifikationsnummer, som den indeholdelsespligtige har benyttet for den pågældende. I mangel af SE-nummer eller andet identifikationsnummer anføres skyldnerens fødselsdato.

§ 117. Den indeholdelsespligtige skal inden fem dage efter modtagelsen af pålæg give told- og skatteregionen skriftlig underretning, hvis skyldneren ikke er beskæftiget hos den pågældende. Det samme gælder, hvis skyldneren ophører med at være beskæftiget, eller udbetaling af indeholdelsespligtige ydelser i øvrigt ophører.

Stk. 2. Den indeholdelsespligtige skal ligeledes efter anmodning give told- og skatteregionen alle oplysninger om skyldnerens arbejdeforhold og økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen. Besvarelser skal ske inden 14 dage efter modtagelsen af anmodningen.

§ 118. Skyldneren skal give told- og skatteregionen alle nødvendige oplysninger om personlige og økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen.

§ 119. Reglerne i kildeskattelovens § 73, stk. 7, jf. § 46, stk. 3, om fortrinsret for skatterestancer berøres ikke af krav efter bestemmelserne i dette kapitel. Træffes der efter disse regler beslutning om indeholdelse, går skattekravet forud.

Stk. 2. Krav på bidragsbetaling, der inddrives ved tilbageholdelse i løn m.v. efter lov om inddrivelse af underholdsbidrag, fyldestgøres efter skattekrav efter stk. 1, men forud for krav efter bestemmelserne i dette kapitel.

Stk. 3. Har en anden myndighed truffet beslutning om indeholdelse, skal den indeholdelsespligtige fyldestgøre denne myndighed, såfremt beslutningen herom er truffet før en beslutning om et pålæg efter bestemmelserne i dette kapitel.

Kapitel 17

Ekspeditionstid for visse toldforretninger og gebyrer for disse

forretninger uden for ekspeditionstiden.

§ 120. Ekspeditionstiden for udførelse af toldforretninger vedrørende:

 • 1) ekspedition af befordringsmidler,
 • 2) ekspedition af indgående gods,
 • 3) ekspedition af udgående gods, eller
 • 4) ekspedition af varer, der skal angives til fortoldning inden fraførsel fra godsregistreringsstedet

er mandag-fredag kl. 07.00-16.00, helligdage undtaget. Ved toldstederne i Padborg, Esbjerg, Gedser, Rødby og lufthavnen i Kastrup er ekspeditionstiden for udførelse af de under 2)-4) nævnte forretninger dog mandag-fredag kl. 07.00-17.00 og lørdag kl. 07.00-13.00, helligdage undtaget.

Stk. 2. Grundlovsdag og juleaftensdag er ekspeditionstiden for de i stk. 1 omhandlede forretninger kl. 07.00-12.00.

§ 121. Forretninger af den i § 120 omhandlede art kan udføres uden for ekspeditionstiden mod betaling af gebyr efter reglerne i §§ 122-125.

§ 122. Ved de i stk. 3 nævnte toldsteder, hvor afviklingen af toldtjenesten nødvendiggør fast tilstedeværelse af personale uden for ekspeditionstiden, betales i de tidsrum, hvor personalet er fast til stede, de i bilag 3 anførte gebyrer, dog med tillæg af 50 pct. på lørdage og søn- og helligdage m.v. samt på mandage til fredage i tidsrummet kl. 22.00-07.00.

Stk. 2. For ekspeditioner, der udføres de pågældende steder på tidspunkter, hvor der ikke er fast tilstedeværelse af personale, beregnes gebyr efter de i § 123 anførte regler.

Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede toldsteder omfatter lufthavnene i Kastrup og Billund, toldbehandlingsområdet i Padborg, overgangsstederne ved landegrænsen samt sådanne havne, hvor daglige godsruter i fast rutefart fra og til steder uden for toldområdet nødvendiggør fast tilstedeværelse af personale uden for ekspeditionstiden.

§ 123. Andre steder end omhandlet i § 122 betales de i bilag 3 anførte gebyrer for ekspeditioner, der er rekvireret til udførelse mandag-fredag kl. 16.00-18.00. For ekspeditioner, der er rekvireret til udførelse uden for dette tidsrum, betales gebyr med følgende tillæg:

 • 1) mandag-fredag kl. 18.00-22.00 ............. 50 pct.
 • 2) mandag-fredag kl. 22.00-07.00 ............. 100 pct.
 • 3) lørdage og søn-og helligdage m.v. ......... 200 pct.

§ 124. Der betales eet gebyr pr. toldforretning. Kræver toldforretningen, at personale er til stede ud over 1 time, betales der dog gebyr pr. påbegyndt time, tilstedeværelsen varer.

§ 125. Når toldforretninger ønskes udført uden for ekspeditionstiden, må der i rimelig tid inden ekspeditionstidens ophør afgives skriftlig rekvisition på de af de statslige told- og skattemyndigheders foreskrevne blanketter. Der skal dog ikke afgives forudgående rekvisition på de i § 122, stk. 3., omhandlede steder, når toldforretningerne ønskes afviklet på tidspunkter, hvor der er fast tilstedeværelse af personale. Gebyrbetalingen påhviler rekvirenten.

Stk. 2. Påbegyndes en forud rekvireret forretning af de statslige told- og skattemyndigheder uvedkommende årsager senere end det tidspunkt, der er anført i rekvisitionen, beregnes betalingen dog fra det tidspunkt, der er anført i rekvisitionen.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en forud rekvireret forretning aflyses eller udsættes, må de statslige told- og skattemyndigheder snarest underrettes herom. Sker aflysningen eller udsættelsen uden for ekspeditionstiden, men før det tidspunkt, der er anført i rekvisitionen, skal der betale eet gebyr efter den sats, der skulle have været anvendt ved forretningen.

§ 126. De i bilag 3 fastsatte gebyrer er grundtakster. Grundtaksterne reguleres i takt med lønudviklingen ved en procentvis forhøjelse eller nedsættelse svarende til lønudviklingen for en tjenestemand på skalatrin 7 excl. stedtillæg.

Kapitel 18

Straffebestemmelser

§ 127. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses afsnit I, II, III og IV samt overtrædelse af vilkår i de i medfør af bestemmelserne meddelte bevillinger og tilladelser straffes efter toldlovens kapitel 11, når der i dette kapitel er fastsat straf for overtrædelserne.

Stk. 2. Andre forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelses afsnit I, II, III og IV samt andre forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af vilkår i de i medfør af bestemmelsernes meddelte bevillinger og tilladelser straffes med bøde.

§ 128. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder denne bekendtgørelses §§ 116-118.

Kapitel 19

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 129. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1992.

Stk. 2. § 1, nr. 2, i lov nr. 762 af 9. december 1987 om ændring af toldloven trådte i kraft den 1. juli 1989.

Stk. 3. Samtidig ophæves følgende af skatteministeriets bekendtgørelser:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 594 af 5. december 1977 om brugstariffen.
 • 2) Bekendtgørelse nr. 62 af 3. februar 1988 om udstedelse af oprindelsescertifikater.
 • 3) Bekendtgørelse nr. 63 af 3. februar 1988 om oprindelsesregler for visse præferenceberettigede mineralske olieprodukter.
 • 4) Bekendtgørelse nr. 646 af 20. oktober 1988 om toldvæsenets ekspeditionstid og om gebyrer for toldforretninger uden for ekspeditionstiden.
 • 5) Bekendtgørelse nr. 649 af 20. oktober 1988 om toldbehandling.
 • 6) Bekendtgørelse nr. 414 af 13. juni 1989 om ikrafttræden af lov om ændring af toldloven.

Skatteministeriet, den 11. juni 1992

Anders Fogh Rasmussen

/ Ulla Trolle

Bilag 1

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS 

 pos.    Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

ex 27.07 Lignende olier som mineralolier, fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og af hvilke der ved destillation op til 250IC overdestilleres mindst 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof.

27.09 - Alle varer.

27.15

ex 29.01 Acycliske carbonhybrider til anvendelse som brændstof.

ex 29.02 Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azylener), benzen, toluen og xylener til anvendelse som brændstof.

ex 34.03 Tilberedte smøremidler med indehold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, forudsat at de udgør mindre end 70 vægtprocent deraf.

ex 34.04 Syntetisk voks og tilberedt voks på basis af paraffin, jordolievoks, voks udvundet af bituminøse mineraler, slack-voks eller scale-voks.

ex 38.11 Tilberedte additiver til smøreolier med indhold f olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HS 

 pos.    Varebeskrivelse         Bearbejdning eller forar- 

                       bejdning af materialer 

                       uden oprindelsesstatus, 

                       som giver den færdige 

                       vare oprindelsesstatus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ex 27.07  Lignende olier som mineral-   Fremstilling på basis af 

       olier fremstillet ved      alle materialer. 

       distillation af højtempera-   Blanding eller pakning 

       turtjære fra stenkul, for så  giver ikke den færdige 

       vidt deres indhold af aroma-  vare oprindelsesstatus. 

       tiske bestanddele, beregnet 

       efter vægt, er større end 

       deres indhold af ikke-aroma- 

       tiske bestanddele, og af 

       hvilke der ved destillation 

       op til 250IC overdestilleres 

       mindst 65 rumfangsprocent 

       (herunder blandinger af benzin 

       og benzen), til anvendelse 

       som brændstof. 

 ex 27.10  Olier udvundet af jordolie   Fremstilling på basis af 

       eller af rå olie hidrørende   alle materialer. 

       fra bituminøse materialer;   Blanding eller pakning 

       præparater ikke andetsteds   giver ikke den færdige 

       tariferet, indeholdende 70   vare oprindelsesstatus. 

       vægtprocent eller derover af 

       jordolie eller af rå olie 

       hidrørende fra bitumniøse 

       mineraler som karaktergivende 

       bestanddel. 

 ex 27.12  Raffineret vaselin.       Fremstilling på basis af 

                       varer henhørende under 

                       andre positioner end pos. 

                       27.12 eller på basis af 

                       uraffineret vaselin. 

 ex 27.12  Paraffin            Fremstilling på basis af 

                       varer henhørende under 

                       andre positioner end pos. 

                       27.12 eller på basis af 

                       slack-voks eller 

                       scale-voks. 

 ex 27.12  Mikrovoks, slack-voks, renset  Fremstilling på basis af 

       ozokerit, montanvoks, tørve-  varer henrørende under 

       voks og anden mineralvoks    andre positioner end pos. 

       (andet end rå ozokerit), også  27.12 eller på basis af 

       farvet.             ozokerit. 

 ex 34.04  Syntetisk voks og tilberedt   Fremstilling på basis af 

       voks på basis af paraffin,   alle materialer hen- 

       jordolievoks, udvundet af    hørende under pos. 34.04 

       bitumniøse mineraler,      eller kap. 29. 

       slack-voks eller scale-voks. 

 ex 38.11  Tilberedte additiver til    Fremstilling på basis af 

       smøreolie med indhold af olier varer henhørende under 

       udvundet af jordolie eler af  andre positioner end pos. 

       rå olier hidrørende fra     38.11 eller fremstilling, 

       bituminøse mineraler.      ved hvilken værdien af 

                       alle anvendte materialer 

                       henhørende under pos. 

                       38.11 ikke overstiger 

                       50 pct. af den færdige 

                       vares pris ab fabrik. 

---------------------------------------------------------------------

Bilag 3

Gebyrer for udførelse af toldforretninger uden for ekspeditionstiden

For udførelse af de i bekendtgørelsens § 121, stk. 1, omhandlede toldforretninger (herunder ekspeditioner via edb) uden for ekspeditionstiden betales følgende gebyrer:

A. Befordringsmidler

Der betales gebyr for ekspedition af skibe og fly med passagerer i trafik fra og til steder uden for toldområdet. Der betales dog kun gebyr for ekspedition af fly, hvis højeste tilladte startvægt er over 5.700 kg, eller som permanent er indrettet til befordring af mere end 10 passagerer.

Pr. skib ................... 86 kr. 00 øre

Pr. fly .................... 86 kr. 00 øre

Der betales gebyr for ekspedition af det enkelte skib eller fly ved hver ankomst og afgang, når der sker landsætning og/eller ombordtagning af passagerer. Der betales dog kun eet gebyr, når ankomst og afgang sker inden for samme time.

B. Godsregistrering

Pr. ekspedition ........... 60 kr. 00 øre

Der betales gebyr for den enkelte godsregistreringsekspedition. Ønskes der yderligere gennemført en fortoldningsekspedion, betales tillige gebyr for fortoldning.

C. Udførsel

Der betales gebyr for ekspedition af følgende varer:

 • 1) Varer, der er omfattet af EF's markedsordninger for landbrugsvarer, og for hvilke der afgives udførselsangivelse for landbrugsvarer.
 • 2) Godsregistrerede varer, der genudføres.
 • 3) Varer, der er omfattet af særlige toldordninger (f.eks. aktiv forædling, passiv forædling, toldgodtgørelse eller anden form for toldlempelse) eller af særlige afgiftsordninger (f.eks.for spriritus og vin).
 • 4) Varer, der i øvrigt er omfattet af særlige kontrolbestemmelser.
 • 5) Varer, for hvilke der udfærdiges forsendelsesangivelse i medfør af EF's ordning for fællesskabsforsendelse eller carnet i medfør af TIR-transportordningen.

Ved udførsel med skib eller lastbil

Pr. skib eller lastbil inkl.

5 udførselsdokumenter ...... 60 kr. 00 øre

For efterfølgende

udførselsdokumenter ........ 60 kr. 00 øre

Ved udførsel med fly

Pr. eksportør (vareafsender) inkl.

5 udførselsdokumenter ...... 60 kr. 00 øre

For efterfølgende

udførselsdokumenter ........ 60 kr. 00 øre

Der betales gebyr pr. skib eller lastbil eller pr. eksportør (vareafsender), og betalingen omfatter ekspedition af 5 udførselsdokumenter. Såfremt der ønskes ekspederet mere end 5 udførselsdokumenter, betales der tillige eet gebyr for de efterfølgende udførselsdokumenter.

I tilfælde, hvor ekspeditionen af udførselsdokumenterne for varer under punkt 1-5 ikke sker samtidig med indladningen af varerne, betales ved indladning gebyr pr. transportmiddel.

D. Fortoldning

Pr. fortoldningsbegæring .. 86 kr. 00 øre

Der betales gebyr for fortoldningsekspeditioner, når disse påbegyndes uden for ekspedtionstiden, herunder når en fortoldningsbegæring ønskes registreret som modtaget uden for ekspeditionstiden for at fastholde en sats- eller kontingentdato.

E. Proviantering

Pr. rekvirent

pr. skib eller fly ......... 60 kr. 00 øre

Der betales gebyr for proviantering af det enkelte skib eller fly uafhængig af antallet af proviantbegæringer.

I tilfælde, hvor ekspeditionen af proviantbegæringerne ikke sker samtidig med indladningen af provianten, betales ved indladningen gebyr pr. skib eller fly.

F. Andet

Pr. ekspedition ........... 60 kr. 00 øre

Officielle noter

(* 1)Ifølge artikel 189 i EØF-traktaten gælder en forordning udstedt

af Rådet umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af bestemmelser

fra forordningen i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i

praktiske hensyn og berører således ikke forordningernes umiddelbare

gyldighed i Danmark.