Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afregning af kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige.


I henhold til § 9, stk. 5, i lov om kommunal indkomstskat, jfr. lovbekendtgørelse nr. 162 af 3. maj 1972, bestemmes efter forhandling med indenrigsministeren følgende:

§ 1. Kildeskattedirektoratet bemyndiges til i overensstemmelse med kildeskattelovens § 64, jfr. bekendtgørelse nr. 556 af 17. december 1969, at afregne kommunal indkomstskat for personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, til den kommune, der skal foretage slutligningen for de pågældende personer.

§ 2. Såfremt den i § 1 nævnte kommune ikke er berettiget til beløbet efter den kommunale indkomstskattelovs § 9, stk. 2, eller kun er anpartsberettiget efter bestemmelsens stk. 3, foretager kommunen den efter disse bestemmelser fornødne fordeling af de fra kildeskattedirektoratet modtagne beløb.

Stk. 2. Ændres de kommunerne tilkommende skattebeløb for en person f.eks. som følge af ændret skatteansættelse, afgangsføring ved uerholdelighed eller eftergivelse eller som følge af tilgang gennem modtagelse af tidligere som uerholdelige afskrevne beløb, fordeles ændringsbeløbene på kommunerne efter de i stk. 1 angivne regler.

Stk. 3. Anmeldelse til en kommune med krav om fordeling af en persons skat skal ske under henvisning til den pågældendes personnummer.

Stk. 4. Der foretages ikke af kommunen indberetning til kildeskattedirektoratet af eventuel fordeling af skattebeløb.

Finansministeriet, 15. november 1972.

Henry Gruenbaum.

Officielle noter

Ingen