Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den odontologiske kandidatuddannelse ved Københavns Tandlægehøjskole og Århus Tandlægehøjskole


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 2 og stk. 4 i lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner som ændret ved lov nr. 328 af 10. juni 1976 og ved lov nr. 247 af 23. maj 1981 og senest ved § 9 i lov nr. 217 af 23. april 1986 fastsættes:

 

 Kapitel I.  Uddannelsens formål og struktur. 

 Kapitel II. Uddannelsens hovedelementer. 

 Kapitel III. Bedømmelse. 

 Kapitel IV. Andre bestemmelser. 

 Kapitel V.  Ikrafttræden m.v. 

Kapitel I

Uddannelsens formål og struktur

§ 1. Tandlægeuddannelsens formål er på videnskabeligt grundlag at uddanne kandidater med teoretisk viden, etisk, fagkritisk og analytisk holdning samt kliniske færdigheder, der kvalificerer til funktion som tandlæge i et fagområde og et samfund i udvikling.

Stk. 2. Uddannelsen skal give de studerende et fælles grundlag for videre- og efteruddannelse efter afsluttet kandidateksamen, uanset hvilket område af tandplejen, herunder den odontologiske forskning og de odontologiske specialer, tandlægen kommer til at beskæftige sig med.

§ 2. Tandlægeuddannelsen er normeret til 5 år, og den samlede maksimale studietid fastsættes i studieordningen (jfr. § 17).

§ 3. Den, der har bestået den odontologiske kandidateksamen, har ret til at betegne sig cand. odont. (candidatus/candidata odontologiae).

§ 4. Betingelserne for optagelse ved tandlægeuddannelsen fremgår af bekendtgørelse om optagelse ved tandlægeuddannelserne på Københavns Tandlægehøjskole og Århus Tandlægehøjskole.

Stk. 2. Studerende, der ikke inden optagelsen har bestået prøven i latin 1, skal inden 1 år efter optagelsen ved tandlægeuddannelsen have bestået denne prøve eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber.

Stk. 3. Studerende, der optages ved tandlægeuddannelsen uden at have bestået

- matematisk studentereksamen

- højere forberedelseseksamen med tilvalg af fysik og kemi og som ikke kan dokumentere tilsvarende kundskaber i fysik og kemi, skal opfylde de i studieordningen opstillede krav vedrørende fysik og kemi.

Kapitel II

Uddannelsens hovedelementer

§ 5. Tandlægeuddannelsen består af følgende hovedelementer:

1. Oral-biologiske basisfag (f.eks. anatomi, biokemi, genetik, fysiologi, kemi, tandmorfologi).

2. Samfunds- og adfærdsfag (f.eks. psykologi, pædagogik, retsodontologi, statistik).

3. Parakliniske fag (f.eks. almen kirurgi, farmakologi, generel medicin, immunologi, mikrobiologi, odontologisk materialelære, patologisk anatomi).

4. Kliniske fag (f.eks. bidfunktionslære, fællesundervisning, gerodonti, oral diagnostik, oral og maksillofacial kirurgi, oral patologi og medicin, ortodonti, parodontologi, protetik, pædodonti, radiologi, tandsygdomslære, teknologi).

Stk. 2. Hovedelementerne skal hver for sig udgøre mindst følgende procentuelle andel af den normerede studietid

 

 - oral-biolgiske basisfag ........ 10 pct. 

 - samfunds- og adfærdsfag ........ 5 pct. 

 - parakliniske fag ............... 5 pct. 

 - kliniske fag ................... 65 pct. 

Stk. 3. Den resterende del af studietiden (15 pct.) tilrettelægges af den studerende og vedkommende tandlægehøjskole i overensstemmelse med studieordningen.

Stk. 4. Den enkelte tandlægehøjskole kan tillade en studerende at kombinere sin tandlægeuddannelse med elementer uden for uddannelsens fag i mindre omfang og under hensyntagen til helheden og niveauet i denne.

§ 6. Den kliniske uddannelse foregår ved tandlægehøjskolernes kliniske institutter.

Stk. 2. Dele af den kliniske uddannelse kan foregå i den primære eller sekundære odontologiske sundhedstjeneste eller i andre dele af sundhedssektoren.

Kapitel III

Bedømmelse

§ 7. De kvalifikationer, der er erhvervet ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver.

Stk. 2. Prøveformerne skal tilgodese uddannelsens formål og sikre, at der sker en individuel bedømmelse af de studerende, jfr. dog § 11.

Stk. 3. Uddannelseselementer, hvis indhold og arbejdsformer begrunder det, kan helt eller delvis dokumenteres ved kursusattest for deltagelse i undervisningen. Nærmere bestemmelser herom fastlægges i studieordningen.

§ 8. Prøverne er enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(er) eller af eksaminator(er) og en eller flere censorer blandt lærerne ved tandlægehøjskolen. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere censorer, der er beskikket af undervisningsministeriet, direktoratet for de videregående uddannelser.

Stk. 2. Bedømmelse af de studerendes undervisningsdeltagelse (§ 7, stk. 3) foretages af læreren (lærerne) ved den pågældende undervisning efter den enkelte tandlægehøjskoles bestemmelse som angivet i studieordningen.

§ 9. Bedømmelsen ved interne og eksterne prøver udtrykkes ved en karakter i 13-skalaen efter de fælles bestemmelser for de højere uddannelsesinstitutioner eller ved bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Stk. 2. Bedømmelsen bestået/ikke bestået kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsen.

§ 10. Mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver, og disse skal dække uddannelsens væsentligste fagområder.

Stk. 2. Regler om bedømmelse af den øvrige del af uddannelsen fastsættes i studieordningen.

§ 11. Prøverne skal normalt være tilrettelagt som individuelle prøver. Den enkelte tandlægehøjskole kan dog fastsætte, at bestemte prøver aflægges som gruppeprøver, som kan være mundtlige eller skriftlige. Den enkelte tandlægehøjskole fastsætter hvor mange studerende, der kan deltage i en gruppeprøve. Det skal herunder sikres, at individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 2. Eksaminationen ved mundtlige gruppeprøver foregår som en samtale mellem de studerende, lærer(ne) og censor(erne). Der skal ingå eksamination af hver enkelt deltager.

Stk. 3. I en skriftlig gruppeprøve skal den enkelte deltagers bidrag konstateres og individuel bedømmelse finde sted. Den individuelle bedømmelse af en skriftlig gruppeprøve kan foretages i en efterfølgende uddybende samtale med udgangspunkt i det skriftlige arbejde. Bedømmelsen foretages i så tilfælde på grundlag af den mundtlige eksamination.

Stk. 4. En af prøverne kan aflægges som gruppeprøve med fælles bedømmelse. Gruppen må ikke omfatte mere end 3 studerende.

Stk. 5. Prøven efter stk. 4 skal ligge ud over den andel på 1/3 af uddannelsen, der efter § 10 skal være dokumenteret ved prøver med ekstern censur.

§ 12. Prøver kan erstattes af afløsningsopgaver. De nærmere regler for afløsningsopgaver fastsættes i studieordningen.

Stk. 2. En afløsningsopgave skal godkendes af studienævnet og skal udformes sådan, at den har samme tidsmæssige vægt som det afløste uddannelsesstof. Hvis opgaven helt erstatter den sædvanlige prøve, bedømmes den efter de samme regler om censorer og bedømmelse, som gælder for prøven. Erstatter opgaven ikke den sædvanlige prøve, fastsætter studienævnet bedømmelsesformen samtidig med, at opgaven godkendes.

§ 13. En studerende kan højst indstille sig til samme prøve 3 gange. Tandlægehøjskolen kan i tilfælde af særlige omstændigheder tillade yderligere en indstilling.

Stk. 2. En prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen bestået eller karakteren 6 eller derover. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om.

Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at aflægge prøve i stedet for, dog ikke hvis undervisningen består i patientbehandling. Ved en eventuel senere prøve kan den studerende kræve, at der medvirker censor beskikket af direktoratet.

Stk. 4. Tredje og fjerde gang, en studerende indstiller sig til en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker censor beskikket af direktoratet.

§ 14. Reeksamination og sygeeksamen afholdes normalt i de sædvanlige eksamensperioder.

Stk. 2. Det er en betingelse for indstilling til reeksamination uden for disse perioder, at en prøve ikke er bestået ved den ordinære eksamen (sygeeksamen), at uddannelsen af den grund ikke kan fortsættes eller afsluttes, og at den studerende anmoder herom.

Stk. 3. Der kan ligeledes afholdes sygeeksamen uden for de sædvanlige eksamensperioder. Det er en betingelse for indstilling til sygeeksamen uden for disse perioder, at uddannelsen ellers vil blive forsinket.

Stk. 4. Den enkelte tandlægehøjskole fastsætter nærmere regler for reeksamination og sygeeksamen i studieordningen.

§ 15. Tandlægehøjskolen udsteder bevis for gennemført uddannelse med angivelse af den betegnelse, uddannelsen giver ret til, og med en kort karakteristik af uddannelsen med redegørelse for den faglige sammensætning.

Stk. 2. Eksamensbeviset skal bl.a. indeholde oplysninger om:

1. Bedømmelserne, herunder om prøven er intern eller ekstern samt dokumentation for praktiske øvelser, herunder patientbehandling.

2. Eventuelle fritagelser ved dispensation for dele af uddannelsen.

3. Sidestilling af en anden uddannelse eller afsluttet uddannelsesdel med dele af uddannelsen eller overførelse af elementer fra andre uddannelser.

Stk. 3. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have bestået den tilhørende eksamen, kan på begæring få et eller flere beviser for beståede prøver m.v. med angivelse af de gennemførte uddannelseselementers tidsmæssige vægt.

Stk. 4. Samlet eksamensbevis for en tandlægeuddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den tandlægehøjskole, hvor uddannelsen afsluttes.

Kapitel IV

Andre bestemmelser

§ 16. Uddannelsen og afsluttede uddannelseselementer, som er bestået efter denne bekendtgørelse ved den ene tandlægehøjskole, ækvivalerer den tilsvarende uddannelse og de tilsvarende uddannelseselementer ved den anden tandlægehøjskole.

Stk. 2. Tandlægehøjskolerne kan i hvert enkelt tilfælde tillade eller ved almindelige bestemmelser godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Bedømmelser overføres som bestået eller som karakterer efter 13-skalaen. Forudsætningen for overførsel med karakter efter 13-skalaen er, at det pågældende uddannelseselement bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner.

§ 17. Den enkelte tandlægehøjskole fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning. Studieordningen skal godkendes af direktoratet for de videregående uddannelser efter indhentet udtalelse fra sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Udover hvad der fremgår af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal studieordningen indeholde:

1. Mål og indhold for de enkelte fag.

2. Angivelse af normeret og maksimal studietid.

3. Redegørelse for hvilke fag studiet omfatter, den rækkefølge hvori de gennemføres og deres tidsmæssige fordeling på semestre.

4. Eventuelle særlige krav til undervisnings- eller arbejdsformer.

5. Betingelser for at kunne indstille sig til prøve.

6. Prøvetidspunkter.

7. Formen for de enkelte prøver, herunder eventuelt at den enkelte studerende kan vælge mellem flere prøveformer, og at institutionen kan tillade andre prøveformer.

8. Antallet af prøver.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde bestemmelser om den rækkefølge, hvori prøver skal bestås og eventuelle forudsætninger for ret til indstilling til den enkelte prøve.

Stk. 4. Studieordningen og ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

§ 18. Den enkelte tandlægehøjskole udgiver og vedligeholder en studieplan.

§ 19. Den enkelte tandlægehøjskole kan tilrettelægge uddannelseselementer af mindst 1/2 og højst 2 års varighed, som kan indgå i eller supplere uddannelser ved andre videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 20. Direktoratet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Direktoratet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 3. Direktoratet kan tillade tandlægehøjskolerne at dispensere fra bekendtgørelsen inden for nærmere angivne rammer.

§ 21. Klage over en tandlægehøjskoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse, indgives til den pågældende tandlægehøjskole. Hvis en klage ikke tages til følge, og klageren fastholder klagen, videresender tandlægehøjskolen klagen, - bilagt en udtalelse - til direktoratet for de videregående uddannelser.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel V

Ikrafttræden m.v.

§ 22. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. september 1986.

Stk. 2. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 393 af 21. august 1972 om tandlægeeksamen ophæves.

Stk. 3. Den enkelte tandlægehøjskole fastsætter overgangsregler for studerende, der har begyndt uddannelsen inden 1. september 1986, herunder hvornår der sidste gang afholdes prøver efter bekendtgørelse nr. 393 af 21. august 1972 om tandlægeeksamen.

Undervisningsministeriet, den 29. juli 1986

BERTEL HAARDER

/Inge Rostrup

Officielle noter

Ingen