Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afregning af kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige


I henhold til § 9, stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat, jfr. lovbekendtgørelse nr. 370 af 13. august 1979 som ændret senest ved lov nr. 130 af 28. marts 1984, bestemmes efter forhandling med indenrigsministeren følgende:

§ 1. Statsskattedirektoratet bemyndiges til i overensstemmelse med kildeskattelovens § 64, jfr. lovbekendtgørelse nr. 396 af 18. juli 1984, at afregne kommunal indkomstskat for personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, til den kommune, der skal foretage slutligningen for de pågældende personer.

§ 2. Bekendtgørelsen har virkning for indkomstskat, der er pålignet personer fra og med indkomståret 1983.

Stk. 2. Fra bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 485 af 15. november 1972 om afregning af kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige.

Ministeriet for skatter og afgifter, den 10. oktober 1984

Isi Foighel

/ Jesper Pålsson

Officielle noter

Ingen