Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontantværdiansættelse af overdragelsessummer og om oplysningspligt efter afskrivningsloven


I medfør af § 19A, stk. 1, og § 44 i lov om skattemæssige afskrivninger, jfr. lovbekendtgørelse nr. 487 af 1. september 1982, fastsættes:

Kapitel I

Kontantværdiansættelse af overdragelsessummer for bygninger m.v.

§ 1. Overdragelsessummerne (anskaffelses- og afståelsessum) for afskrivningsberettigede bygninger og installationer i sådanne bygninger samt dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter omregnes i medfør af lovens § 19A til kontantværdi. Dette sker ved at lægge den kontante del af overdragelsessummen sammen med kursværdien af ejendommens gældsposter. Det således beregnede beløb fordeles mellem afskrivningsberettigede bygninger m.v. og den øvrige del af ejendommen.

§ 2. Omregningen efter § 1 sker efter kursværdierne på overdragelsestidspunktet (anskaffelses- og afståelsestidspunktet).

Stk. 2. Ved overdragelsestidspunktet forstås slutsedlens dato, eller såfremt slutseddel ikke foreligger det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale om overdragelse.

§ 3. Den ikke kontante del af overdragelsessummen omregnes til kursværdi efter følgende retningslinier:

  • 1) Lån, der er ydet i form af børsnoterede obligationer, ansættes til børskursen.
  • 2) Kontantlån, der er optaget i forbindelse med overdragelsen af ejendommen, og som modsvares af børsnoterede obligationer, ansættes til lånets pålydende. Er kontantlånet ikke optaget i forbindelse med overdragelsen, ansættes kursværdien til børskursen på de underliggende obligationer.
  • 3) Anslåede obligationslån ansættes til den børskurs, der er gældende den dag, obligationerne udleveres fra realkreditinstituttet.

Stk. 2. Den børskurs, der skal anvendes efter reglen i stk. 1, er den seneste køberkurs, der er noteret på Københavns Fondsbørs på det i § 2, jfr. dog stk. 1, nr. 3, nævnte tidspunkt.

§ 4. Private pantebreve, der forrentes med en fast procentdel af den til enhver tid gældende restgæld, og hvor restgælden nedbringes over en på forhånd fastsat årrække med lige store eller stigende afdrag, skal kursansættes efter et offentliggjort tabelmateriale. Dette udarbejdes kvartalsvis af statsskattedirektoratet på grundlag af kursforholdene ved udgangen af kvartalet. Tabelmaterialet kan rekvireres hos den kommunale ligningsmyndighed.

Stk. 2. Udlandslån med statslig kurssikring (K-lån) med en fastsat lav rente i en periode, hvorefter restgælden refinansieres ved optagelse af et obligationslån, kursansættes i den første periode efter det i stk. 1 nævnte tabelmateriale. Ved afståelse af bygningen efter den fastsatte periode anvendes reglerne i § 3.

Stk. 3. Anden gæld, der skal omregnes til kursværdien, ansættes ligeledes efter det i stk. 1 nævnte tabelmateriale, idet der dog skal tages hensyn til eventuelle særlige vilkår.

§ 5. For gæld, der kan indfries til pari, kan der ikke anvendes en kurs over 100.

§ 6. Brugs-, rente- og indtægtsnydelser medtages til den kapitaliserede værdi, opgjort efter bekendtgørelse nr. 161 af 28. marts 1973 om arve- og gaveafgift.

Stk. 2. Ved videreoverdragelse af en ejendom, hvorpå der hviler en forpligtelse som nævnt i stk. 1, opgøres kapitalværdien efter ydelsens årlige værdi og kapitaliseringsfaktorerne på overdragelsestidspunktet.

Kapitel II

Oplysningspligt

§ 7. Enhver skattepligtig, der ikke har pligt til at føre regnskab, og som i et indkomstår eller en del af et indkomstår har driftsmidler som nævnt i lovens afsnit I-II eller skibe som nævnt i lovens afsnit III, skal i forbindelse med selvangivelsen udfylde og indsende et særligt skema, der udfærdiges af statsskattedirektoratet.

Stk. 2. Det samme gælder, når de i stk. 1 omtalte skattepligtige har foretaget forskudsafskrivning efter lovens afsnit IVA.

§ 8. Skattepligtige, der har pligt til at føre regnskab, skal afgive samme oplysninger som de skattepligtige, der efter § 7 skal benytte et særligt skema.

§ 9. Enhver skattepligtig, der kan afskrive på et formuegode efter lovens afsnit IV om bygninger og lovens afsnit IVB om dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter, skal i forbindelse med selvangivelsen udfylde og indsende et særligt skema, der udfærdiges af statsskattedirektoratet.

§ 10. Den skattepligtige skal på begæring meddele de oplysninger, der er nødvendige til brug ved kontrollen med overholdelsen af afskrivningslovens bestemmelser. Den skattepligtige skal tillige på begæring forelægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet.

§ 11. Undlader en skattepligtig at opfylde oplysningspligten efter § 8, § 10 eller § 12, stk. 3, kan oplysningerne efter § 44 i afskrivningsloven fremtvinges ved pålæg af en daglig bøde, der fastsættes af ministeren for skatter og afgifter eller den, han bemyndiger dertil. Det samme gælder, såfremt en skattepligtig, der efter § 7 eller § 9 har pligt til at udfylde og indsende et særligt skema sammen med selvangivelsen, undlader dette.

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 314 af 20. december 1957 om oplysningspligt i henhold til lovbekendtgørelse nr. 290 af 14. december 1957 om skattefri afskrivninger m.v. og bekendtgørelse nr. 414 af 26. november 1965 om oplysningspligt vedrørende skattefri afskrivning på visse automobiler m.v.

Stk. 2. Kapitel I gælder ikke for bygninger m.v., der er anskaffet før den 1. januar 1982. Kapitel I finder også anvendelse, hvor omregning efter afskrivningslovens § 19A, stk. 1, har skullet foretages i tiden fra den 1. januar 1982 til bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdag.

Stk. 3. For bygninger m.v., der er anskaffet før den 1. januar 1982, skal en skattepligtig, der er regnskabspligtig, ikke benytte det særlige skema efter § 9. Den skattepligtige skal dog afgive samme oplysninger som de skattepligtige, der skal benytte det særlige skema.

Ministeriet for skatter og afgifter den 28. september 1982

ISI FOIGHEL

/ Jens Drejer

Officielle noter

Ingen