Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om toldbehandling


I medfør af §§ 1, 15, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 83, 95, 105, 108b, 110, 111 og 123 i toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 14. oktober 1988, samt §§ 8 og 9 i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972, § 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 487 af 13. september 1984 fastsættes følgende bestemmelser (* 1):

Kapitel 1

Toldområdet m.v.

§ 1. Toldområdet omfatter de danske landområder, de indre territoriale vande, de ydre territoriale farvande i en afstand af 4 sømil (7408 m) fra kystlinien eller fra de i anordning nr. 437 af 21. december 1966 om afgrænsningen af søterritoriet som ændret ved anordning nr. 189 af 19. april 1978 fastsatte rette basislinjer, samt luftrummet over de nævnte områder.

Stk. 2. Toldområdet omfatter ikke Færøerne og Grønland.

§ 2. Inden for de områder og i det omfang, som er fastsat ved artikel 9 i konventionen af 19. august 1925 om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer (Helsingfors-konventionen) og dennes slutningsprotokol, kommer bestemmelserne i toldloven og denne bekendtgørelse om den søværts vareførsel m.v. og de i tilknytning hertil givne straffebestemmelser til anvendelse over for skibe hjemmehørende i stater, der har ratificeret konventionen.

Afsnit I

Toldbehandling af befordringsmidler og personer

Kapitel 2

Skibe

§ 3. Ved skibe forstås i denne bekendtgørelse skibe, både og fartøjer af enhver art.

§ 4. Skibe, der befinder sig i toldområdet, er undergivet toldvæsenets kontrol.

Stk. 2. Sejlende skibe skal på toldvæsenets forlangende stoppe op. Toldvæsenets stopordre afgives enten mundtligt eller ved stopsignalet: »Stop Deres skib øjeblikkelig«.

Stk. 3. Skibets fører har pligt til at give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger at fremlægge skibspapirer og ladningsdokumenter m.v. samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 4. Toldvæsenet har ret til overalt i skibet at foretage den for kontrollens udøvelse nødvendige undersøgelse (inkvirering).

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, når svensk toldbevogtningspersonale udøver toldbevogtningstjeneste i toldområdet i overensstemmelse med den mellem Danmark og Sverige indgåede overenskomst af 28. oktober 1935 om fælles bevogtning til bekæmpelse af ulovlig indførsel af alkoholholdige varer. Svensk toldbevogtningspersonale nyder herunder samme retsbeskyttelse, som tilkommer dansk toldbevogtningspersonale.

§ 5. Når et skib befinder sig i toldområdet, eller når det under sejlads mellem steder i toldområdet passerer fremmed eller internationalt farvand, kan toldvæsenet forlange uberigtigede varer henlagt under toldlukke. Kan toldlukke ikke anbringes på forsvarlig måde, kan skibet på dettes bekostning besættes med toldvagt.

Stk. 2. Skibe i toldområdet må ikke medføre uberigtiget proviant m.v., medmindre de har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbssted uden for toldområdet. De i § 87, stk. 6 og 7, nævnte fartøjer kan dog medføre uberigtiget proviant, der er indladet i overensstemmelse med de for disse fartøjer fastsatte regler.

Stk. 3. Udenlandske lystfartøjer, som udelukkende er på rejse mellem steder i hjemlandet og steder i toldområdet, samt danske lystfartøjer må kun medføre uberigtiget proviant m.v. i det omfang, denne kan tillades indført afgiftsfrit efter reglerne om afgiftsfrihed for rejsegods m.v.

§ 6. Losning og indladning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer er undergivet toldvæsenets kontrol og må kun finde sted i de af toldvæsenet hertil godkendte havne. Toldvæsenet kan dog, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at losning og indladning finder sted andre steder.

Stk. 2. Toldvæsenet bestemmer, hvor landsætning af de til toldområdet ankommende passagerer kan finde sted.

Stk. 3. Ved oprettelse af passagerruter mellem udenlandske steder og steder i toldområdet kan toldvæsenet kræve, at der uden udgift for dette stilles fornødent udtyrede lokaler og indretninger til rådighed for toldvæsenets eftersyn af passagerer m.v. samt etableres nødvendige afspærringer.

Stk. 4. Toldvæsenet har i havne uhindret adgang overalt på pladser og i pakhuse. Toldvæsenet fastsætter de for toldkontrollens gennemførelse nødvendige bestemmelser.

§ 7. Havnemyndighederne skal underrette toldvæsenet om skibes forventede ankomst samt om uanmeldte skibes ankomst.

Stk. 2. Skibets fører skal snarest efter ankomsten over for toldvæsenet mundtligt anmelde, hvorfra skibet kommer, og hvilken ladning det medfører.

Stk. 3. Losning og indladning af varer, landsætning og ombordtagning af passagerer samt landsætning af besætningsmedlemmer skal forud mundtligt anmeldes til toldvæsenet og må ikke påbegyndes, forinden toldvæsenets tilladelse foreligger.

Stk. 4. Passagerskibe i rutefart og færger, der ankommer efter en forud til toldvæsenet meddelt fartplan, er undtaget fra stk. 1-3. Toldvæsenet kan dog regulere landsætning og ombordtagning af passagerer samt i særlige tilfælde forbyde losning og indladning af varer, indtil inkvirering er foretaget.

Stk. 5. Toldvæsenet kan nægte adgang til et skib, indtil inkvireringen er afsluttet.

§ 8. Føreren af et skib, der befinder sig i toldområdet, skal, såfremt toldvæsenet ønsker at inkvirere skibet, forinden inkvireringen til toldvæsenet afgive en skriftlig angivelse af skib, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration), jf. § 113.

Stk. 2. Føreren af et skib, der ankommer til en dansk havn, jf. dog stk. 3, skal snarest efter ankomsten afgive en tolddeklaration til toldvæsenet eller til havnemyndigheden i de havne, hvor havnemyndigheden er bemyndiget til at modtage tolddeklarationen på toldvæsenets vegne.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for skibe, der ankommer til en dansk havn direkte fra en anden dansk havn, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant.

Stk. 4. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om skibsførerens navn og skibets data (art, navn, hjemsted og tonnage), antal besætningsmedlemmer og passagerer, navnet på skibets stedlige repræsentant, hvorfra skibet kommer, formålet med anløbet, ladningens art og mængde samt indladningshavne og lossehavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre. For varer, der er forsendt i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse, skal endvidere angives forsendelsesdokumenternes antal og numre. Tolddeklarationen skal indeholde specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. (herunder varer, der tilhører fører og besætningsmedlemmer), samt skibsførerens erklæring om, at skibet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne, og at der ikke findes andre adgange til lastrum eller rum og gemmer end de, som under inkvireringen vil blive påvist over for toldvæsenet. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde skibsførerens erklæring om betaling af isafgift, overholdelse af epidemibestemmelserne samt bestemmelserne om sødygtighed og olieansvarsforsikringscertifikat.

Stk. 5. Ankommer skibet fra et land, hvormed Danmark har truffet aftale om anvendelse af toldpas for skibe, skal skibsføreren sammen med tolddeklarationen aflevere det af toldvæsenet i det pågældende land udstedte toldpas. Skibsføreren skal endvidere meddele oplysninger om årsagen til eventuelle ændringer i beholdningerne. Fremlægges toldpasset ikke, eller er der væsentlige uoverensstemmelser mellem toldpassets oplysninger og de forefundne beholdninger, som føreren ikke kan gøre rede for, eller forefindes der under inkvireringen større mængder varer, der ikke er angivet, er toldvæsenet berettiget til at sætte toldvagt ved skibet på dettes bekostning.

Stk. 6. Ved inkvireringen skal skibets nationalitets- og målingsdokumenter efter anmodning afleveres til toldvæsenet, hvor de forbliver, indtil toldvæsenet har meddelt tilladelse til afsejling.

§ 9. Føreren af et skib, der skal afgå fra en havn eller et anløbssted i toldområdet, skal anmelde afsejlingen for toldvæsenet, og skibet må ikke afsejle, forinden toldvæsenet har givet tilladelse dertil.

Stk. 2. Passagerskibe i rutefart og færger, der afgår efter en forud til toldvæsenet meddelt fartplan, er undtaget fra stk. 1. Toldvæsenet kan dog forbyde sådanne fartøjers afgang, indtil inkvirering er foretaget.

§ 10. Føreren af et skib, der skal afgå fra en havn eller et anløbssted i toldområdet, skal forinden afsejlingen til toldvæsenet afgive en skriftlig angivelse af skib, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration).

Stk. 2. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om tidspunktet for skibets afgang, om skibets bestemmelsessted og forventet ankomsttidspunkt, ladningens art og dennes indladningshavne og lossehavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre samt specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde skibsførerens erklæring om, at skibet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne.

Stk. 3. Skibsføreren skal opbevare en kopi af tolddeklarationen om bord og skal på forlangende fremlægge kopien for toldvæsenet.

Stk. 4. Afgår skibet til et land, hvormed Danmark har truffet aftale om anvendelse af toldpas, eller er skibet under 120 tons netto, eller fremsættes der anmodning derom, medgives skibets fører et af toldvæsenet udstedt toldpas, indeholdende oplysninger om skibet, ladning og proviant m.v.

§ 11. Toldvæsenet kan på nærmere fastsatte betingelser indrømme lettelser i de i §§ 7-10 fastsatte bestemmelser for så vidt angår skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer mod betaling, samt fisker- og stenfiskerfartøjer, lystfartøjer, skoleskibe, bugser- og lodsbåde, bjærgningsfartøjer, passagerskibe i rutefart og færger, fartøjer under 6 tons netto og fartøjer i fart mellem anløbssteder inden for samme tolddistrikt eller på fjordene.

§ 12. Føreren af et skib hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som i toldområdet indlades, fraføres eller forbruges i strid med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 13. Føreren af et skib skal i havne, hvor toldvæsenet varetager opkrævningen af havneafgifterne, skriftligt afgive de for opkrævningen nødvendige oplysninger om skib og ladning og skal forinden afsejlingen til toldvæsenet betale disse afgifter. Toldvæsenet kan dog mod depositum eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling, forinden afgifterne er betalt. Som sikkerhed kan antages en indeståelseserklæring fra en herboende toldvæsenet bekendt, vederhæftig person.

Stk. 2. Føreren af skibe, der i tidsrummet 15. december-31. marts anløber dansk havn inden for Skagen, skal efter nærmere fastsatte retningslinier afgive angivelse vedrørende isafgift til toldvæsenet, medmindre skibet i perioden allerede har betalt isafgift 2 gange.

§ 14. Føreren af et skib, der ankommer til eller afgår fra havne eller anløbssteder i toldområdet, skal til toldvæsenet skriftligt afgive de til brug for Danmarks Statistik nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler.

Kapitel 3

Fly

§ 15. Fly, der ankommer til eller afgår fra toldområdet, må kun lande på og afgå fra landingspladser, der er godkendte af toldvæsenet (toldlufthavne). Losning og indladning af varer samt ilandsætning og ombordtagning af passagerer er undergivet toldvæsenets kontrol.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, 1. pkt., er:

 • 1) Fly, der nødlander.
 • 2) Svævefly, der ankommer til eller afgår fra toldområdet, når flyet medfører en distanceflyvningstilladelse meddelt i henhold til en af Danmark indgået international overenskomst om lettelser for distanceflyvning med svævefly.
 • 3) Sø-luftfartøjer, når toldvæsenet forud har meddelt tilladelse til ankomst eller afgang.

§ 16. Toldvæsenet kan som betingelse for at anerkende en landingsplads som toldlufthavn kræve, at der uden udgift for dette stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for toldvæsenets eftersyn af passagerer m.v. samt etableres nødvendige afspærringer.

Stk. 2. Toldvæsenet har i en toldlufthavn uhindret adgang overalt på pladser, i bygninger, hangarer, værksteder m.v. Toldvæsenet fastsætter de for toldkontrollens gennemførelse nødvendige bestemmelser.

§ 17. Fly, der befinder sig i toldområdet, er undergivet toldvæsenets kontrol.

Stk. 2. Flyets fører har pligt til at give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger om fly og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger at fremlægge flyets rejsejournal og ladningsdokumenter m.v. samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 3. Toldvæsenet har ret til overalt i flyet at foretage den for kontrollens udøvelse nødvendige undersøgelse (inkvirering).

§ 18. Når et fly befinder sig i toldområdet, eller når det er under flyvning mellem steder i toldområdet, kan toldvæsenet forlange uberigtigede varer henlagt under toldlukke. Kan toldlukke ikke anbringes på forsvarlig måde, kan flyet på dettes bekostning besættes med toldvagt.

Stk. 2. Fly i toldområdet må ikke medføre uberigtiget proviant m.v., medmindre de har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et landingssted uden for toldområdet.

§ 19. Lufthavnsmyndighederne skal underrette toldvæsenet om flys forventede ankomst og afgang samt om uanmeldte flys ankomst.

Stk. 2. Flyets fører skal snarest efter ankomsten til toldvæsenet mundtligt anmelde, hvorfra flyet kommer, og hvilken ladning det medfører.

Stk. 3. Landsætning og ombordtagning af passagerer, landsætning af besætningsmedlemmer samt losning og indladning af varer skal forud mundtligt anmeldes til toldvæsenet og må ikke påbegyndes, forinden toldvæsenets tilladelse foreligger.

Stk. 4. Fly i rutefart, der ankommer efter en forud til toldvæsenet meddelt fartplan, er undtaget fra stk. 1-3. Toldvæsenet kan dog regulere landsætning og ombordtagning af passagerer samt i særlige tilfælde forbyde losning og indladning af varer, indtil inkvirering er foretaget.

Stk. 5. Toldvæsenet kan nægte adgang til et fly, indtil inkvireringen er afsluttet.

§ 20. Føreren af et fly, der befinder sig i toldområdet, skal, forinden inkvireringen påbegyndes, til toldvæsenet afgive en skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration), jf. § 113.

Stk. 2. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om førerens navn og flyets data (art, nummer, nationalitet og ejerens navn), antal besætningsmedlemmer og passagerer, navnet på flyets stedlige repræsentant, hvorfra flyet kommer, ladningens art og mængde samt indladningshavne og lossehavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre. For varer, der er forsendt i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse, skal endvidere angives forsendelsesdokumenternes antal og numre. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde summariske oplysninger om det medførte rejsegods og specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. (herunder varer, der tilhører fører og besætningsmedlemmer) samt førerens erklæring om, at flyet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne, og at der ikke findes andre adgange til lastrum eller rum og gemmer end de, som under inkvireringen vil blive påvist over for toldvæsenet.

Stk. 3. Toldvæsenet kan på nærmere fastsatte betingelser tillade, at den i stk. 2 omhandlede specifikation af proviantbeholdningen undlades.

Stk. 4. Toldvæsenet kan tillade, at medarbejdere i eller agenter for luftfartsselskaber på førerens vegne afgiver den i stk. 1-3 omhandlede tolddeklaration.

Stk. 5. Ankommer flyet fra et land, hvormed Danmark har truffet aftale om toldsamarbejde, skal føreren, forinden inkvireringen påbegyndes, fremlægge det af toldvæsenet i det pågældende land autoriserede tolddokument samt meddele oplysninger om årsagen til eventuelle ændringer i beholdningerne. Fremlægges dokumentet ikke, eller er der væsentlige uoverensstemmelser mellem dokumentets oplysninger og de forefundne beholdninger, som føreren ikke kan gøre rede for, eller forefindes der under inkvireringen større mængder varer, der ikke er angivet, er toldvæsenet berettiget til at sætte toldvagt ved flyet på dettes bekostning.

Stk. 6. Ankommer flyet fra et sted i toldområdet med uberigtigede varer, skal flyets fører, forinden inkvireringen påbegyndes, fremlægge den i § 22, stk. 5, nævnte tolddeklaration i uåbnet konvolut.

§ 21. Føreren af et fly, der skal afgå fra toldområdet, skal anmelde afgangen for toldvæsenet, og flyet må ikke afgå, forinden toldvæsenet har givet tilladelse dertil.

Stk. 2. Fly i rutefart, der afgår efter en forud til toldvæsenet meddelt fartplan, er undtaget fra stk. 1. Toldvæsenet kan dog forbyde et sådant flys afgang, indtil inkvirering er foretaget.

§ 22. Føreren af et fly, der skal afgå fra en landingsplads i toldområdet, skal forinden afgangen til toldvæsenet afgive en skriftlig angivelse af fly, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration).

Stk. 2. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om tidspunktet for flyets afgang, flyets bestemmelsessted, ladningens art og dennes indladningshavne og lossehavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre samt summariske oplysninger om det medførte rejsegods og oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. specificeret som anført i § 20, stk. 2 og 3. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde førerens erklæring om, at flyet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne.

Stk. 3. Toldvæsenet kan tillade, at medarbejdere i eller agenter for luftfartsselskaber på førerens vegne afgiver den i stk. 1 og 2 nævnte tolddeklaration.

Stk. 4. Afgår flyet til et land, hvormed Danmark har truffet aftale om toldsamarbejde, medgives flyets fører et af toldvæsenet autoriseret tolddokument indeholdende oplysninger om flyet, ladning og proviant m.v.

Stk. 5. Afgår flyet med uberigtigede varer til en landingsplads i toldområdet, medgives flyets fører et eksemplar af den i stk. 2 nævnte deklaration i lukket konvolut, der i uåbnet stand skal fremlægges for toldvæsenet på ankomststedet.

§ 23. Fly, der udelukkende er i fart mellem landingspladser i toldområdet, er undtaget fra reglerne i §§ 19, 21 og 22.

Stk. 2. Toldvæsenet kan på nærmere fastsatte betingelser indrømme lettelser i de i §§ 20-22 fastsatte bestemmelser for så vidt angår fly, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer mod betaling.

§ 24. Fra et fly må der ikke nedkastes uberigtigede varer i toldområdet, medmindre det sker af sikkerhedsmæssige grunde. Ejeren eller den, der har rådighed over flyet, hæfter for told og afgifter af nedkastede varer, der ikke tilvejebringes og ikke kan anses for tilintetgjort ved nedkastningen.

Stk. 2. Nedkastes der af sikkerhedsmæssige grunde uberigtigede varer i toldområdet, skal føreren snarest underrette toldvæsenet.

§ 25. Føreren af et fly hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som i toldområdet indlades, fraføres eller forbruges i strid med reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Tog

§ 26. Togtrafik mellem udlandet og toldområdet er undergivet toldvæsenets kontrol.

Stk. 2. Toldvæsenet har ret til overalt i tog eller togdele, der ankommer til toldområdet fra udlandet eller afgår fra toldområdet til udlandet, at foretage den for kontrollens udøvelse nødvendige undersøgelse (inkvirering).

Stk. 3. Togpersonale og andre beskæftiget i tog, f.eks. sovevogns-, restaurations- og postpersonale, har pligt til at give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger om tog og ladning m.v. samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 4. Indtil inkvireringen er afsluttet, må tog ikke uden toldvæsenets tilladelse bortkøres fra kontrolstedet, og varer må ikke aflæsses. Toldvæsenet kan nægte personer adgang til toget under inkvireringen. I persontog kan toldvæsenet foretage inkvirering under kørslen.

Stk. 5. Rejsende må ikke uden toldvæsenets tilladelse forlade toget, forinden de har været undergivet toldeftersyn, eller inkvireringen er afsluttet.

Stk. 6. De i stk. 3 nævnte personer må kun fraføre varer fra toget, såfremt varerne forinden er angivet for toldvæsenet.

§ 27. I toldområdet kan toldvæsenet forlange den i internationale togs restaurationsvogne o.lign. medførte beholdning af uberigtiget spiritus og tobaksvarer henlagt under toldlukke.

Kapitel 5

Lastbiler og andre befordringsmidler

§ 28. Lastbiltrafik mellem udlandet og toldområdet er undergivet toldvæsenets kontrol.

Stk. 2. Lastbiler i trafik mellem udlandet og toldområdet skal ved indpassage i og udpassage fra toldområdet uopfordret standse op for toldkontrol og skal i øvrigt i toldområdet standse op for toldkontrol på toldvæsenets forlangende.

Stk. 3. Lastbilens fører har pligt til at give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger om lastbil og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger at fremlægge lastbilens registreringspapirer m.v. og ladningsdokumenter samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.

Stk. 4. Toldvæsenet har ret til overalt i lastbilen at foretage den for kontrollens udøvelse fornødne undersøgelse (inkvirering).

§ 29. Toldvæsenet kan bestemme, hvor toldbehandlingen af lastbiler, der ankommer til eller afgår fra toldområdet, skal finde sted.

Stk. 2. En lastbil må ikke bortkøres fra toldbehandlingsstedet, og varer må ikke aflæsses eller fjernes fra lastbilen, forinden toldvæsenets tilladelse foreligger. Indtil inkvireringen er afsluttet, må personer ikke uden toldvæsenets tilladelse forlade lastbilen, og toldvæsenet kan nægte personer adgang til denne.

§ 30. Føreren af en lastbil, der ankommer til toldområdet, skal, forinden inkvireringen påbegyndes, til toldvæsenet afgive en skriftlig angivelse af lastbil, ladning og proviant m.v. (tolddeklaration), jf. § 113.

Stk. 2. Tolddeklarationen skal indeholde oplysninger om førerens navn og lastbilens data (art, registreringsnummer og nationalitet, registreringsdokumentets art og dato, eventuelt TIR-bevis-nr. og gyldighedsperiode), antal besætningsmedlemmer m.v., hvorfra lastbilen kommer, ladningens art og mængde samt indladningssteder og lossesteder med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre. For varer, der er forsendt i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse, skal endvidere angives forsendelsesdokumenternes antal og numre. Tolddeklarationen skal endvidere indeholde specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. (herunder varer, der tilhører fører og besætningsmedlemmer) samt førerens erklæring om, at lastbilen ikke medfører andre eller flere varer end de angivne, og at der ikke findes andre adgange til lasten, rum og gemmer end de, som under inkvireringen vil blive påvist over for toldvæsenet.

§ 31. Lastbiltrafik over landegrænsen må kun finde sted over de af toldvæsenet hertil godkendte overgangssteder.

Stk. 2. Sker toldbehandlingen ikke på overgangsstedet, kan toldvæsenet bestemme, at lastbiler skal følge en bestemt rute fra overgangsstedet til toldbehandlingsstedet eller fra toldbehandlingsstedet til overgangsstedet. Kørslen mellem overgangsstedet og toldbehandlingsstedet skal ske uden ophold, og varer må ikke af- eller pålæsses undervejs.

§ 32. For andre befordringsmidler i trafik mellem udlandet og toldområdet end skibe, fly, tog og lastbiler finder §§ 28-31 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Den i § 30 nævnte tolddeklaration skal dog kun afgives på toldvæsenets begæring. I sådanne tilfælde finder bestemmelserne i § 34, stk. 10, tilsvarende anvendelse.

§ 33. Toldvæsenet kan på nærmere fastsatte betingelser indrømme lettelser i de i § 30 fastsatte bestemmelser for så vidt angår befordringsmidler, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer mod betaling.

Stk. 2. Toldvæsenet kan endvidere på nærmere fastsatte betingelser indrømme lettelser i de i §§ 28-31 fastsatte bestemmelser for så vidt angår befordringsmidler, der benyttes af de i § 35, stk. 2, nævnte personer.

Kapitel 6

Personer

§ 34. Persontrafikken mellem udlandet og toldområdet er undergivet toldvæsenets kontrol.

Stk. 2. Personer, som rejser til eller fra toldområdet, skal ved indpassagen til og udpassagen fra toldområdet uopfordret standse op for toldkontrol og skal i øvrigt i toldområdet standse op på toldvæsenets forlangende for toldkontrol.

Stk. 3. Personer, der har været om bord i skibe eller fly, eller som færdes ved landegrænsen, langs kysterne, i havne, i lufthavne eller på landingssteder, skal på toldvæsenets forlangende standse op for toldkontrol.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte personer samt personer i skibe og fly skal på toldvæsenets forlangende opgive navn og bopæl.

Stk. 5. De i stk. 3 nævnte personer, der har været om bord i skibe og fly, kan kun fraføre befordringsmidlet varer, som forinden fraførslen er angivet for toldvæsenet.

Stk. 6. De i stk. 2 og 3 nævnte personer har pligt til over for toldvæsenet at angive samtlige medbragte varer og til at give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger. De skal endvidere påvise alle rum og gemmer i bagage m.v. og deres eventuelle befordringsmidler samt, i det omfang toldvæsenet ønsker det, udpakke bagage m.v.

Stk. 7. Personer, der ankommer fra Finland, Norge eller Sverige eller fra De Europæiske Fællesskabers medlemslande, har kun pligt til uopfordret at standse op for toldkontrol og til at foretage angivelse, når de medfører varer, som ikke utvivlsomt kan indgå told- og afgiftsfrit som rejsegods, eller varer, der er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

Stk. 8. De i stk. 6 nævnte angivelser og oplysninger kan afgives mundtligt, når varerne ikke indføres i erhvervsmæssigt øjemed, medmindre toldvæsenet finder det påkrævet, at angivelserne og oplysningerne afgives skriftligt.

Stk. 9. På steder, hvor persontrafikkens omfang taler derfor, kan toldvæsenet bestemme, at personer, der ankommer til toldområdet, kan foretage angivelse over for toldvæsenet ved at passere et kontrolområde, som består af to kanaler, hvoraf den ene (grøn kanal) er mærket »ingen varer at angive«, og den anden (rød kanal) er mærket »varer at angive«. Personer, der indpasserer igennem den grønne kanal, har ved denne handling angivet over for toldvæsenet, at de ikke medfører varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller varer, der er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

Stk. 10. Statsborgere i de nordiske lande eller i De Europæiske Fællesskabers medlemslande, der ankommer i personbil til toldområdet fra Forbundsrepublikken Tyskland, kan foretage angivelse over for toldvæsenet ved på forruden at anbringe en grøn skive, der måler mindst 8 cm i diameter. Ved denne handling har føreren og passagererne angivet over for toldvæsenet, at de ikke medfører varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller varer, der er undergivet særlige indførselsbestemmelser.

Stk. 11. Personer, der er beskæftiget ved skibsfart, luftfart og lastbiltrafik, og hvis indrejse finder sted i forbindelse dermed, skal over for skibets, flyets eller lastbilens fører angive samtlige medbragte varer, jf. § 8, stk. 4, § 20, stk. 2, og § 30, stk. 2. Varer, der er angivet over for skibets, flyets eller lastbilens fører, er fritaget for angivelse efter stk. 6, medmindre varerne fraføres befordringsmidlet. Varer, der skal fraføres, skal angives over for toldvæsenet inden fraførslen.

§ 35. Persontrafik over landegrænsen må kun finde sted over de af toldvæsenet hertil godkendte overgangssteder.

Stk. 2. Toldvæsenet kan, hvor lokale forhold nødvendiggør det, tillade, at personer, der har bopæl i de i den dansk-tyske overenskomst om toldlettelser i den lille grænsetrafik omhandlede toldgrænsezoner, passerer landegrænsen uden for de af toldvæsenet godkendte overgangssteder.

§ 36. Toldvæsenet er berettiget til at foretage eftersyn på personer, som rejser til eller fra toldområdet, som er eller har været om bord i skibe, fly eller tog, eller som færdes ved landegrænsen, langs kysterne, i havne, i lufthavne eller på landingssteder.

Stk. 2. Eftersyn på personer skal ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videregående, end de kontrolmæssige formål nødvendiggør.

Stk. 3. Eftersyn, der ikke begrænses til den ydre beklædning, må kun foretages, når der findes rimelig grund til at antage, at vedkommende ulovligt medfører varer m.v. skjult på sin person, og kun efter ordre fra den øverste tilstedeværende overordnede toldtjenestemand. Den, der skal efterses, kan kræve, at eftersynet overværes af et vidne, udpeget af ham. Eftersynet må kun udføres og overværes af personer af samme køn som den person, der skal efterses.

§ 37. I det omfang, det er foreskrevet i de af Danmark tiltrådte mellemfolkelige aftaler, er fremmede landes diplomatiske udsendinge og udsendte lønnede konsuler og disses familiemedlemmer samt personer, der udfører hverv for internationale organisationer og institutioner, og medlemslandenes repræsentanter i sådanne organisationer og institutioner fritaget for eftersyn af person og bagage.

Afsnit II

Toldbehandling af varer

Kapitel 7

Godsregistrering

§ 38. Varer, der indføres i toldområdet, samt varer, der føres fra Københavns Frihavn til den øvrige del af toldområdet, skal angives for toldvæsenet til godsregistrering.

Stk. 2. Undtaget fra godsregistrering er:

 • 1) Varer, som er omfattet af bestemmelserne i toldlovens § 18 og § 25, stk. 1, nr. 1-3, samt her i landet registrerede motorkøretøjer, som genindføres i henhold til toldlovens § 19, og varer, for hvilke henførsel under ordningen vedrørende midlertidig toldfrihed i henhold til toldlovens § 24, af toldvæsenet tillades alene på grundlag af mundtlig angivelse og sikkerhedsstillelse ved fremlæggelse af ATA-carnet, eller et fællesskabscarnet, udstedt i henhold til ordningen for midlertidige varebevægelser inden for De Europæiske Fællesskaber.
 • 2) Postforsendelser, som postvæsenet efter toldvæsenets bestemmelse kan udlevere direkte til modtagerne.
 • 3) Indskrevet rejsegods, herunder rejsegods, der indføres med ruteskib og er indskrevet til videre befordring med jernbane, når det ilandbringes og overgives til jernbanen under toldvæsenets kontrol.
 • 4) Postforsendelser i transit til steder uden for toldområdet.
 • 5) Flygods i transit til steder uden for toldområdet, der på nærmere af toldvæsenet fastsatte betingelser omlades i en toldlufthavn og genudføres senest 10 hverdage (dog ikke lørdage) efter indførslen.
 • 6) Varer i transit til steder uden for toldområdet eller til Københavns Frihavn, når de forsendes i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer eller et fællesskabscarnet, udstedt i henhold til ordningen for midlertidige varebevægelser inden for De Europæiske Fællesskaber, eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker.
 • 7) Varer fra Københavns Frihavn, når de via den øvrige del af toldområdet forsendes til steder uden for dette i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker.
 • 8) Varer, som fraføres Københavns Frihavn, når de via den øvrige del af toldområdet forsendes til steder uden for dette mod fremlæggelse af en udførselsangivelse.
 • 9) Varer i skibe og fly, der ikke oplosses på registreringsstedet, herunder restladninger.
 • 10) Varer, der indføres i Københavns Frihavn.
 • 11) Varer, der medføres i persontrafikken, og som ikke indføres i erhvervsmæssigt øjemed.

Stk. 3. Toldvæsenet kan, når særlige omstændigheder taler derfor, f.eks. i tilfælde, hvor fortoldningsangivelse ikke kræves afgivet, jf. § 53, stk. 2, 2. pkt., på nærmere fastsatte betingelser fritage andre varer end de i stk. 2 nævnte for godsregistrering.

Stk. 4. Toldvæsenet kan, når kontrolmæssige hensyn i særlige tilfælde taler derfor, kræve de i stk. 2 nævnte varer angivet til godsregistrering.

§ 39. De i § 38, stk. 1, nævnte varer skal registreres snarest efter ankomsten til toldområdet eller ved fraførslen fra Københavns Frihavn på de af toldvæsenet anviste godsregistreringssteder, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Varer, der indføres under De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse, kan viderebefordres til steder i toldområdet, hvor der kan foretages ekspedition vedrørende fællesskabsforsendelser, og forsendelsen skal hurtigst muligt bringes frem hertil (godsregistreringsstedet), hvor fællesskabsforsendelsen straks skal afsluttes og godsregistrering samtidig finde sted.

Stk. 3. Varer, der indføres under postvæsenets værge, kan viderebefordres til registrering ved et postkontor i toldområdet, hvor der kan foretages godsregistrering.

Stk. 4. Toldvæsenet kan på nærmere fastsatte betingelser tillade, at gennemgående indskrevet flygods, der i en toldlufthavn omlades til viderebefordring med fly til den toldlufthavn, hvortil godset er indskrevet, godsregistreres i denne.

Stk. 5. Toldvæsenet kan tillade, at varer, der indføres i toldgodkendte køretøjer eller containere, viderebefordres under toldlukke til steder i toldområdet, hvor der kan foretages godsregistrering, når forsendelsen sker efter De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse eller mod fremlæggelse af et Nordisk Toldpas, der er udstedt i Finland, Norge eller Sverige.

Stk. 6. Varer, der indføres mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, kan viderebefordres til steder i toldområdet, hvor der kan foretages godsregistrering.

Stk. 7. De i stk. 3-6 nævnte varer skal hurtigst muligt bringes frem til registreringsstedet, hvor registrering snarest skal finde sted.

§ 40. Særlige indførsels- eller transitbestemmelser, der er fastsat af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde, skal iagttages snarest efter varernes ankomst til toldområdet eller ved fraførsel fra Københavns Frihavn, når dette er foreskrevet i de pågældende bestemmelser.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde gælder § 39, stk. 2-6, ikke.

§ 41. Som grundlag for registreringen afgives til toldvæsenet en angivelse enten i form af en skriftlig angivelse (godsdeklaration), jf. § 113, eller en angivelse via edb.

Stk. 2. Angivelse via edb er betinget af en tilladelse fra toldvæsenet, der fastsætter de nærmere vilkår herfor.

Stk. 3. Toldvæsenet kan tilbagekalde en tilladelse som omhandlet i stk. 2, såfremt virksomheden tilsidesætter vilkårene for tilladelsen.

Stk. 4. Angivelse til godsregistrering afgives af ekspeditøren, dvs. den, der som rederi, agent for rederi, skibsmægler, luftfartsselskab, jernbane, postvæsen, vognmand, speditør eller lignende forestår varernes indførsel i toldområdet.

Stk. 5. Ekspeditøren skal være en i toldområdet hjemmehørende person eller offentlig eller privat virksomhed, der efter toldvæsenets skøn kan påtage sig den i § 50, stk. 3, nævnte hæftelse for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, jf. dog stk. 8.

Stk. 6. Ekspeditøren skal anmelde sig til registrering hos toldvæsenet.

Stk. 7. Anmeldelse til registrering samt anmeldelse af ændringer i registrerede forhold skal ske, forinden godsregistrering foretages.

Stk. 8. Toldvæsenet kan dog antage godsdeklarationer fra varemodtagere, der ikke er hjemmehørende i toldområdet, når varerne straks ved godsregistreringen angives til fortoldning.

Stk. 9. Toldvæsenet kan tillade, at der afgives mere end een godsdeklaration vedrørende samme ladning.

Stk. 10. Enhver, der fra steder uden for toldområdet modtager varer, som ved en fejltagelse ikke er blevet godsregistreret, skal snarest angive varerne til godsregistrering.

§ 42. Angivelsen til godsregistrering skal indeholde oplysninger om ekspeditørens navn, adresse og registreringsnummer (virksomheds-nr.), transportmidlets kendemærke (nummer eller navn) samt kode for varernes transportmåde, transportmidlets nationalitet, afgangsland og indførselssted (dog ikke for postgods).

Stk. 2. Angivelsen skal for hver enkelt varepost indeholde oplysninger om varemodtagerens navn, adresse og registreringsnummer (virksomheds-nr.), jf. § 66, transportmidlets kendemærke (nummer eller navn), oplysninger til brug ved godsets identifikation (emballagernes mærke, antal og art, varernes art samt varernes bruttovægt) samt oplysninger om kode for indladningssted og indførselssted. For T1-varer, jf. stk. 3, angives tillige godsets opbevaringsadresse. For hver enkelt varepost skal der endvidere angives kode for varernes godsregistreringsstatus.

Stk. 3. Angivelsen skal for hver enkelt varepost endvidere indeholde oplysning om varernes toldmæssige status inden for De Europæiske Fællesskaber samt om eventuelle særlige bemærkninger i forsendelsesdokumentet. Den toldmæssige status angives efter følgende regler:

 • 1) Varer, der indføres fra De Europæiske Fællesskaber:
 • a) For varer, der er ledsaget af et forsendelsesdokument, angives arten af dette (»T1«, »T2«, »T2ES« eller »T2PT«).
 • b) For varer, der indføres med jernbane og er ledsaget af et internationalt fragtbrev, en ekspresgodsseddel eller overleveringsbevis TR udstedt af jernbaneadministrationerne i et andet medlemsland end Spanien og Portugal, angives »T2«. Er fragtbreve m.v. i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse påtegnet »T1«, »T2ES« eller »T2PT«, angives dog »T1«, »T2ES« eller »T2PT«.
 • c) For varer, der indføres med jernbane og er ledsaget af et internationalt fragtbrev, en ekspresgodsseddel eller overleveringsbevis TR udstedt af jernbaneadministrationen i Spanien eller Portugal, angives »T2ES« henholdsvis »T2PT«. Er fragtbreve m.v. i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse påtegnet »T1« eller »T2«, angives dog »T1« eller »T2«.
 • d) For varer, der indføres med post fra et andet medlemsland end Spanien og Portugal, angives »T2«. Er varerne eller de ledsagende dokumenter i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse forsynet med en gul seddel, angives dog »T1«, medmindre varerne er ledsaget af et forsendelsesdokument »T2LES« eller »T2LPT«. I disse tilfælde angives »T2ES« henholdsvis »T2PT«.
 • e) For varer, der indføres med post fra Spanien eller Portugal, angives »T2ES« henholdsvis »T2PT«. Er varerne eller de ledsagende dokumenter i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse forsynet med en gul seddel, angives dog »T1«, medmindre varerne er ledsaget af et forsendelsesdokument »T2L«. I sidstnævnte tilfælde angives »T2«.
 • f) For fangst hidrørende fra og indført med skibe hjemmehørende i et medlemsland angives »T2« eller »T2ES« eller »T2PT« i overensstemmelse med det ledsagende T2M-dokument. For T2M-dokumenter udstedt i et andet medlemsland end Spanien og Portugal angives »T2«, og for T2M-dokumenter udstedt i Spanien eller Portugal angives »T2ES« henholdsvis »T2PT«.
 • g) For varer, der indføres i henhold til De Europæiske Fællesskabers regler om betingelserne for indrømmelse af toldlempelser ved indførsel af varer bestemt til visse fly- eller skibskategorier, og for hvilke der benyttes et luftfragtbrev eller et tilsvarende dokument, anføres »T2 - særligt anvendelsesformål«, såfremt afgangslufthavnen ligger i et andet medlemsland end Spanien og Portugal, og »T2ES - særligt anvendelsesformål«, såfremt afgangslufthavnen ligger i Spanien henholdsvis Portugal.
 • h) For varer, der indføres med lastbil, skib eller fly uden at være ledsaget af et forsendelsesdokument, angives »T1«.
 • 2) Varer, der indføres fra steder uden for De Europæiske Fællesskaber:
 • a) for varer, der ikke er ledsaget af et T2M-dokument, angives »T1«.
 • b) For varer, der er ledsaget af et T2M-dokument, angives »T2«, når dokumentet er udstedt i et andet medlemsland end Spanien og Portugal, og »T2ES« eller »T2PT«, når dokumentet er udstedt i Spanien henholdsvis Portugal.

Stk. 4. Er ekspeditøren ikke bekendt med varemodtagerens navn og adresse, skal der i stedet for oplysninger herom angives »til ordre«, samt ekspeditørens navn, adresse og registreringsnummer (virksomheds-nr.). I sådanne tilfælde samt i tilfælde, hvor registreringsnummer (virksomheds-nr.) for de i § 66 omhandlede varemodtagere ikke er angivet, skal varerne opbevares på ekspeditørens eget lager, og ekspeditøren skal snarest muligt underrette toldvæsenet om de manglende oplysninger.

Stk. 5. Er ekspeditøren ikke bekendt med oplysninger til brug ved godsets identifikation, kan toldvæsenet tillade, at disse oplysninger angives summarisk. De manglende oplysninger skal snarest muligt meddeles toldvæsenet. Varerne må ikke fraføres registreringsstedet, forinden oplysninger er angivet.

§ 43. Ved godsregistreringen er toldvæsenet berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtagerne er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret, når de ikke er medgået ved undersøgelsen.

Stk. 2. Ved godsregistreringen påhviler det ekspeditøren at foretage det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.).

§ 44. Toldvæsenet bestemmer, hvor godsregistreringen kan finde sted, og hvilke indretninger der skal være på godsregistreringsstederne.

Stk. 2. Toldvæsenet kan træffe aftale med havne, fragtcentraler o. lign. om at stille fornødne indretninger til rådighed for godsregistreringen.

§ 45. Varer må ikke uden toldvæsenets tilladelse fraføres registreringsstedet, forinden godsregistreringen er afsluttet.

§ 46. Varer, der indføres til varemodtagere, der ikke er pligtige til at lade sig registrere hos toldvæsenet, jf. § 66, kan overføres til ekspeditørens eget lager, men må ikke udleveres til varemodtageren, før fortoldning har fundet sted.

Stk. 2. Varer, der indføres til varemodtagere, der efter § 70, stk. 3, og § 75 ikke har adgang til kredit med told og afgifter, kan efter godsregistrering overføres til ekspeditørens eget lager, men må ikke udleveres til varemodtageren, før fortoldning har fundet sted.

Stk. 3. Varer, der straks efter godsregistreringen skal angives til fortoldning eller udførsel, jf. § 51, stk. 2, må ikke fraføres godsregistreringsstedet, før toldbehandlingen i henhold til kapitel 8 eller kapitel 10 har fundet sted.

§ 47. Når de registrerede varer er bestemt til en herboende varemodtager, skal ekspeditøren snarest efter registreringen eller snarest muligt efter, at han er blevet bekendt med varemodtagerens navn og adresse, jf. § 42, stk. 4, underrette varemodtageren om den stedfundne registrering. Ekspeditøren har bevisbyrden for, at underretning har fundet sted.

§ 48. Varemodtageren kan efter godsregistreringen disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T2« eller »T2ES« eller »T2PT«, inden for De Europæiske Fællesskaber, jf. dog stk. 5 og § 51, stk. 2.

Stk. 2. En varemodtager, der har toldkredit efter § 67, stk. 1, kan disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1« inden for De Europæiske Fællesskaber, kl. 12 den første hverdag (dog ikke lørdag) efter, at toldvæsenet har modtaget fortoldningsangivelsen til registrering, jf. dog stk. 3, 4, 5 og § 51, stk. 2. En varemodtager, der afregner tolden kontant, jf. § 67, stk. 3, kan dog først disponere over registrerede varer, når tolden er indbetalt.

Stk. 3. Når varemodtageren har tilladelse til at afgive en samlet angivelse over indførsel foretaget i en nærmere fastsat periode, jf. § 53, stk. 3, kan varemodtageren disponere over registrerede varer, der har toldmæssig status »T1«, når varerne er indført i hans regnskaber efter toldvæsenets nærmere bestemmelser.

Stk. 4. Toldvæsenet kan, når omstændighederne taler derfor, på nærmere fastsatte vilkår tillade varemodtagere at disponere over registrerede varer på et tidligere tidspunkt end det i stk. 2 omhandlede, herunder inden fortoldningsangivelsen er modtaget af toldvæsenet.

Stk. 5. Såfremt der for de i stk. 1, 2, 3 og 4 omhandlede varer gælder særlige indførselsbestemmelser, der er fastsat vedrørende mængdemæssige begrænsninger og foranstaltninger i tilknytning hertil eller af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde, kan varemodtageren dog kun disponere over varerne, såfremt han opfylder disse bestemmelser.

Stk. 6. Såfremt registrerede varer er ledsaget af et forsendelsesdokument (T-dokument, TIR-carnet, internationalt fragtbrev eller international ekspresgodsseddel), som er påtegnet »Handelspolitik«, »Emqprikg Qpliuikikg«, »Commercial Policy«, »Politique commerciale«, »Politica commerciale«, »Handelspolitiek«, »Politica commercial«, kan varemodtageren kun disponere over varerne, såfremt det over for toldvæsenet kan dokumenteres, at de specifikke handelspolitiske foranstaltninger, der gælder i det medlemsland i De Europæiske Fællesskaber, hvor de pågældende varer har været undergivet proceduren for aktiv forædling, har været bragt i anvendelse. Ved specifikke handelspolitiske foranstaltninger forstås ikke-toldmæssige foranstaltninger, der som led i den fælles handelspolitik er fastlagt i De Europæiske Fællesskabers bestemmelser vedrørende ordningerne for import af varer, såsom beskyttelsesforanstaltninger, kvantitative restriktioner og begrænsninger samt importforbud.

Stk. 7. Når registrerede varer skal oplægges på toldoplag, må varernes emballage ikke åbnes før oplæggelsen.

Stk. 8. Når registrerede varer skal udføres uden at være fortoldet, jf. § 51, må varernes emballage ikke åbnes inden udførslen.

Stk. 9. Såfremt varerne endnu ikke er frigivet til varemodtagerens disposition, kan toldvæsenet efter skriftlig anmodning give tilladelse til, at varerne afstås til fordel for statskassen uden udgift for denne, eller at de tilintetgøres under toldvæsenets kontrol på varemodtagerens bekostning. Varemodtageren fritages herved for betaling af told og afgifter, jf. dog § 65, stk. 2.

§ 49. Overdragelse af registrerede varer skal anmeldes til toldvæsenet. Anmeldelsen skal ske skriftligt eller via edb. Anmeldelse om overdragelse skal ske snarest muligt og indeholde oplysning om, til hvem (navn, adresse og registreringsnummer (virksomheds-nr.)) varerne er overdraget. Overdrageren skal samtidig med anmeldelsen underrette erhververen, der herefter anses som varemodtager. Overdrageren har bevisbyrden for, at underretning har fundet sted.

Stk. 2. Overdragelse af varer til en virksomhed, der ikke efter § 70, stk. 3, og § 75 har adgang til kredit med told og afgifter, kan ikke finde sted.

Stk. 3. Ændring af opbevaringsadresse for T1-varer skal anmeldes til toldvæsenet. Anmeldelsen skal ske skriftligt eller via edb. Anmeldelse om ændring af opbevaringsadresse skal ske snarest muligt og indeholde oplysning om den nye adresse.

§ 50. Transportøren eller dennes repræsentant hæfter for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, indtil varerne er angivet til godsregistrering.

Stk. 2. Varemodtageren hæfter for told- og afgiftsbeløb, der påhviler varer, som er godsregistreret for ham.

Stk. 3. Ekspeditøren hæfter for told- og afgiftsbeløb, der påhviler varer, som han har angivet til godsregistrering, i følgende tilfælde:

 • 1) Når ekspeditøren ikke er bekendt med varemodtagerens navn og adresse (»til ordre«-sendinger), jf. § 42, stk. 4.
 • 2) Når varemodtagerens registreringsnummer (virksomheds-nr.) ikke er angivet.
 • 3) Når varerne er bestemt til private modtagere.
 • 4) Når varerne er bestemt til varemodtagere, der efter § 70, stk. 3, og § 75 ikke har adgang til kredit med told og afgifter, og ekspeditøren har angivet varerne til hjemtagelse på eget lager.
 • 5) Når varemodtageren er hjemmehørende uden for toldområdet.
 • 6) Når den angivne varemodtager nægter at have beordret varerne indført.

Stk. 4. Den i stk. 2 og 3 omhandlede hæftelse ophører, når varerne er genudført.

Stk. 5. Ved genudførsel af registrerede varer påhviler det den, der efter stk. 2 og 3 hæfter for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb, at godtgøre varernes udførsel over for toldvæsenet.

§ 51. Registrerede varer skal med de i stk. 2 og 4 nævnte undtagelser senest 10 hverdage (dog ikke lørdage) efter registreringsdagen angives til fortoldning i overensstemmelse med kapitel 8 eller udføres (herunder til Københavns Frihavn) i overensstemmelse med kapitel 10.

Stk. 2. Følgende varer skal straks efter godsregistreringen angives til fortoldning eller udføres og må ikke fraføres registreringsstedet, forinden toldbehandling i henhold til kapitel 8 eller kapitel 10 har fundet sted:

 • 1) Varer, for hvilke der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde gælder særlige indførselsbetingelser.
 • 2) Varer, hvis emballage efter toldvæsenets skøn er således beskadiget, at de ikke kan overlades ekspeditøren i uberigtiget stand.
 • 3) Varer, der senere indføres af de i § 41, stk. 8, nævnte varemodtagere.
 • 4) Varer, der indføres til varemodtagere, der efter § 70, stk. 3, og § 75 ikke har adgang til kredit med told og afgifter, og som ekspeditøren ikke har hjemtaget til eget lager, jf. § 46, stk. 2.
 • 5) Varer, der indføres fra private virksomheder i Københavns Frihavn.

Stk. 3. Toldvæsenet kan, når kontrolmæssige hensyn i særlige tilfælde taler herfor, kræve, at der i andre tilfælde end nævnt i stk. 2, nr. 1-5, skal ske straksangivelse af varer til fortoldning.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke, såfremt de i bestemmelsen omhandlede varer er i jernbanens, postvæsenets eller Kalaallit Niuerfiats værge, og varerne ikke udleveres til varemodtageren, forinden toldbehandling i henhold til kapitel 8 eller kapitel 10 har fundet sted.

Stk. 5. Tidsfristen i stk. 1 kan på nærmere af toldvæsenet fastsatte betingelser fraviges i det omfang, dette er nødvendigt for at opfylde bestemmelserne i den internationale konvention om befordring af gods på jernbaner og i ekspeditionsreglementet til den internationale postpakkeoverenskomst.

§ 52. Er varerne registreret for en varemodtager, som er hjemmehørende i toldområdet, påhviler pligten til fortoldning eller genudførsel denne.

Stk. 2. Er varerne registreret for en varemodtager, som ikke er hjemmehørende i toldområdet, eller er ekspeditøren ikke bekendt med varemodtagerens navn og adresse samt for de i § 66 omhandlede varemodtagere tillige registreringsnummer (virksomheds-nr.), eller har ekspeditøren hjemtaget varerne til eget lager, jf. § 46, stk. 2, påhviler pligten til fortoldning eller genudførsel ekspeditøren.

Stk. 3. Skal ekspeditøren fortolde varerne efter stk. 2, anses han som varemodtager.

Kapitel 8

Fortoldning

Angivelsen

§ 53. Som grundlag for fortoldningen skal varemodtageren til toldvæsenet afgive en skriftlig fortoldningsangivelse (enhedsdokumentet), jf. § 113.

Stk. 2. Der skal dog ikke afgives fortoldningsangivelse for varer, der efter § 38, stk. 2, er undtaget fra godsregistrering. Endvidere kan toldvæsenet, når Danmark ved mellemfolkelig aftale har forpligtet sig dertil, eller når særlige omstændigheder taler derfor, fravige stk. 1.

Stk. 3. Toldvæsenet kan, når omstændighederne taler derfor, på nærmere fastsatte vilkår meddele varemodtagere, der har en betydelig import af ensartede varer, og hvis regnskabsaflæggelse opfylder visse af toldvæsenet stillede krav, tilladelse til at afgive en samlet angivelse over indførsler foretaget i en nærmere fastsat periode.

Stk. 4. Toldvæsenet kan, når omstændighederne taler derfor, på nærmere fastsatte vilkår tillade, at fortoldningsangivelsen afgives, inden varerne kan frembydes for toldvæsenet. Toldvæsenet kan fastsætte en frist, inden hvilken varemodtageren skal påføre fortoldningsangivelsen de fra godsregistreringen hidrørende oplysninger. Efter fristens udløb anses fortoldningsangivelsen for ikke at være afgivet.

Stk. 5. Varer, der indføres fra lande uden for De Europæiske Fællesskaber og er bestemt til udførsel til et andet medlemsland i De Europæiske Fællesskaber, kan ved fortoldningen angives alene til fri omsætning. For sådanne varer skal varemodtageren ikke betale forbrugsafgifter. Der skal sammen med fortoldningsangivelsen afgives et forsendelsesdokument »T2«, og varerne skal straks udføres til et andet medlemsland. I fortoldningsangivelsen kan angivelse vedrørende forbrugsafgifter undlades.

§ 53a. Fortoldningsangivelsen skal afgives til det distriktstoldkammer, i hvis distrikt varemodtageren er hjemmehørende (hjemtoldkamret), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Fortoldningsangivelser, der omfatter straksangivelsespligtige varer, jf. § 51, stk. 2, skal afgives til det distriktstoldkammer, i hvis distrikt varerne er blevet godsregistreret.

Stk. 3. Fortoldningsangivelsen kan afgives til det distriktstoldkammer, i hvis distrikt varerne er blevet godsregistreret, såfremt:

 • 1) der anmodes om kontingenttoldbehandling,
 • 2) varerne alene angives til fri omsætning, eller
 • 3) varemodtageren godtgør, at det er af særlig betydning for vedkommende at kunne fortolde varerne med det samme.

§ 54. Fortoldningsangivelser skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Angivelsens mærke (kode).
 • 2) Angivelsens art (kode).
 • 3) Sælgerens (leverandørens) navn og adresse.
 • 4) Fortoldningsangivelsens løbenummer i forhold til ekspeditionens samlede antal angivelser (fortoldningsangivelse og supplementsangivelser) samt det samlede antal.
 • 5) Det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 6) Det samlede antal kolli, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 7) Varernes godsregistreringsnummer.
 • 8) Varemodtagerens navn og adresse samt registreringsnummer (virksomheds-nr.), såfremt vedkommende er registreret efter § 66.
 • 9) For varer med toldmæssig status »T1«, »T2ES« eller »T2PT« anføres leveringsomkostningerne vedrørende strækningen i De Europæiske Fællesskabers toldområde (bortset fra det spanske og portugisiske toldområde), såfremt varerne indføres efter at have transiteret dette toldområde.
 • 10) Navn og adresse på klarerer eller modtagerens repræsentant, såfremt en sådan medvirker, ellers anføres »modtager«.
 • 11) Afsendelsesland og kode herfor.
 • 12) Lastbilens nationalitet, såfremt transportmåden ved ankomst er lastbil på jernbanevogn eller på skib.
 • 13) Om indførslen har fundet sted i container (kode).
 • 14) Leveringsbetingelser.
 • 15) Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet (kode) (dog ikke for postforsendelser, transport med jernbane eller transport i faste installationer).
 • 16) Fakturaens møntsort (kode) og det samlede fakturerede beløb.
 • 17) Transportmåde ved grænse (kode).
 • 18) Fakturaens nummer og dato.
 • 19) Indgangstoldsted (kode).
 • 20) For varer, der er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven, anføres samlet for alle varer, der er omfattet af ekspeditionen, afgiftens art (kode), afgiftsgrundlaget, den gældende sats og det skyldige afgiftsbeløb.
 • 21) For varer, der oplægges eller fraføres privat toldoplag, jf. § 104, anføres oplagets nummer. Ved fraførsel anføres desuden dato og ekspeditionsnummer på den fortoldningsekspedition, hvorved varerne blev oplagt.
 • 22) Underskrift samt sted og dato herfor.

Stk. 2. Supplementsangivelser skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 8.

Stk. 3. Fortoldningsangivelser og supplementsangivelser skal desuden for hver enkelt varepost indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Kolli- og varebeskrivelse, herunder emballagernes mærke, nummer, antal og art samt eventuelt containernummer.
 • 2) Varepostens nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 3) Varekode i overensstemmelse med brugstariffen.
 • 4) Varens oprindelsesland (kode).
 • 5) Varens bruttomasse i kg.
 • 6) Hvilken procedure varen angives efter (kode).
 • 7) Varens nettomasse i kg.
 • 8) Kontingentløbenummer, såfremt varemodtageren ønsker at opnå kontingenttoldbehandling.
 • 9) Supplerende enheder, såfremt sådanne er anført i brugstariffen for den pågældende varekode.
 • 10) Supplerende oplysninger og anmodninger, herunder henvisninger til bilag og vedlagte certifikater og bevillinger. Der anføres dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, dels reference til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen.
 • 11) Varens statistiske værdi i danske kroner.
 • 12) For punktafgiftspligtige varer, som skal afgiftsberigtiges i forbindelse med indførslen, anføres afgiftens art (kode), afgiftsgrundlaget, den gældende afgiftssats og det skyldige afgiftsbeløb. Såfremt varerne ikke skal afgiftsberigtiges i forbindelse med indførslen, men tilføres en virksomhed, der er registreret (anmeldt) efter den pågældende afgiftslov, anføres den pågældende afgifts art (kode).
 • 13) For varer med toldmæssig status »T1«, »T2ES« eller »T2PT«, der er toldfrie, anføres den pågældende toldordnings art (kode), grundlaget, satsen samt det skyldige toldbeløb (0 kr.).
 • 14) For varer, der er belagt med told, med importafgift (I), med et variabelt element (ve), med tillægstold for indholdet af sukker (tts) eller mel (ttm), jf. brugstariffens bestemmelser, eller med udligningsbeløb eller -afgift eller korrektionsbeløb, anføres den pågældende told eller afgifts art (kode), grundlaget, satsen samt det skyldige told- eller afgiftsbeløb.
 • 15) For varer, der oplægges på almindelige toldoplag, jf. § 103, skal angivelse af satser og koder for told og afgifter m.v. først foretages ved fortoldningen fra oplaget. For varer, der oplægges på oplag efter landbrugslovgivningen, skal angivelse af sats og kode for importafgift (I) og eventuelt hertil knyttet udligningsbeløb eller -afgift eller korrektionsbeløb først foretages ved berigtigelsen fra oplaget.
 • 16) For varer, der indføres mod toldnedsættelse efter proceduren for passiv forædling eller proceduren for standardombytning, samt varer, der indføres efter bestemmelsen i toldlovens § 107, stk. 4, anføres tillige de udførte varers art og masse samt den told (kode), grundlaget, satsen samt det skyldige toldbeløb, som skulle have været anført, såfremt varerne var blevet indført den dag, hvor fortoldningsangivelsen for de indførte varer modtages til registrering hos toldvæsenet. I tilfælde, hvor varer under proceduren for standardombytning indføres forud for udførslen af de varer, der danner grundlag for toldnedsættelsen, lægges udførselsdatoen for disse varer til grund.

Stk. 4. Toldvæsenet kan bestemme, på hvilken måde varens netto- og bruttomasse skal fastsættes, og kan herunder kræve opvejning ved autoriseret vejer og måler.

Stk. 5. Fortoldningsangivelsen skal indeholde eller være vedlagt sådanne angivelser, som er foreskrevet i eller i medfør af forbrugsafgiftslovgivningen af hensyn til toldvæsenets kontrol med indførslen af afgiftspligtige varer.

Stk. 6. Fortoldningsangivelsen skal indeholde eller være vedlagt sådanne oplysninger og erklæringer, der er nødvendige for toldvæsenets kontrol med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige indførselsbestemmelser, der af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for varer af den art, der angives til fortoldning.

Stk. 7. Toldvæsenet kan, når særlige omstændigheder taler derfor, indrømme lettelser i angivelsespligten.

§ 55. Er varemodtageren ikke i stand til at angive varernes art og mængde i overensstemmelse med § 54, stk. 3, nr. 1, 3, 5, 7 eller 9, kan toldvæsenet efter varemodtagerens anmodning på nærmere fastsatte betingelser meddele denne tilladelse til at besigtige varerne, forinden fortoldningsangivelse afgives. Der kan endvidere efter skriftlig anmodning gives varemodtageren tilladelse til at udtage prøver. Omkostningerne ved udpakning, vejning, genindpakning og anden håndtering af varerne eller til analyse af de udtagne prøver afholdes af varemodtageren.

Stk. 2. Er varemodtageren, selv efter besigtigelse af varerne, ikke i stand til at angive varernes art eller deres eventuelle afgiftspligt efter afgiftslovene, skal han i fortoldningsangivelsen afgive en nøjagtig specifikation af varepartiet, hvori der for hver vareart anføres de pågældende varers værdi og mængde samt gives oplysning om deres anvendelse og så vidt muligt sammensætning. I sådanne tilfælde beregnes told og afgifter på grundlag af den af toldvæsenet trufne afgørelse om varernes tarifering og afgiftspligt.

Bekræftelse af angivelsen

§ 56. Fortoldningsangivelsen skal være vedlagt alle for fortoldningens gennemførelse nødvendige dokumenter (fakturaer, fragtbreve el. lign., oprindelsesdokumenter, bevillinger, tilførselsanmeldelser, fabrikanterklæringer, indførselstilladelser m.v.).

§ 57. Varemodtageren skal samtidig med fortoldningsangivelsen til toldvæsenet afgive et eksemplar af fakturaen over de pågældende varer. Såfremt fakturaen er udstedt til en person, der er bosat i et andet medlemsland i De Europæiske Fællesskaber, skal fakturaen afgives i 2 eksemplarer.

Stk. 2. Fakturaen skal være udfærdiget af sælgeren eller den, for hvis regning varerne indføres hertil, og skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Leverandørens navn og adresse.
 • 2) Varemodtagerens navn og adresse.
 • 3) Sted og dato for fakturaens udfærdigelse.
 • 4) Kolliens antal, art, mærker, numre og bruttomasse.
 • 5) En nøjagtig specifikation af sendingens indhold, herunder oplysning om vareart (dessin, kvalitet, artikel-nummer el. lign.) og nettomængden for hver vareart (styktal, masse eller mål efter branchemæssig sædvane).
 • 6) Specificeret prisangivelse for hver prisenhed.
 • 7) Alle øvrige til betaling, salg eller overtagelse samt levering knyttede betingelser, herunder oplysning om indrømmede rabatter eller prisnedsættelser med angivelse af disses karakter.

Stk. 3. For hver varepost i fakturaen skal - eventuelt ved henvisning til fortoldningsangivelsen - være anført den position i brugstariffen, hvorunder varerne hører, samt oplysning om eventuel afgiftspligt efter afgiftslovene. Fakturaen skal endvidere forsynes med oplysninger om de i prisen ikke indbefattede omkostninger, der skal medregnes i toldværdien, medmindre disse omkostninger fremgår af den i § 58, stk. 1, omhandlede erklæring.

Stk. 4. Toldvæsenet kan på nærmere fastsatte vilkår tillade, at bestemmelsen i stk. 1 fraviges for veldefinerede standardvarer, der leveres i henhold til en kontrakt gældende for en vis periode, i hvilken den aftalte pris ikke ændres. Toldvæsenet kan endvidere tillade, at de i stk. 2-3 nævnte bestemmelser fraviges, samt fastsætte vilkårene herfor.

Stk. 5. Er varerne ikke endeligt solgt til toldområdet, og er afregning med leverandøren afhængig af den af varemodtageren opnåede videresalgspris, kan varemodtageren i stedet for den i stk. 1-3 omhandlede faktura afgive en specifikation over varerne efter toldvæsenets nærmere bestemmelse. Varemodtageren skal i sådanne tilfælde afgive en genpart af afregningen med leverandøren indeholdende specificeret opgørelse af den opnåede salgspris og de i toldområdet afholdte omkostninger.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder ikke anvendelse på varer, for hvilke der er fastsat en enhedsværdi.

§ 58. Fortoldningsangivelser vedrørende værditoldpligtige varer skal endvidere, når toldværdien overstiger 18.000 kr., vedlægges erklæring (toldværdideklaration) om handelsforholdet mellem køber og sælger, om købs- og leveringsbetingelserne samt en angivelse af de beløb, der skal tages i betragtning ved fastsættelse af toldværdien, i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers bestemmelser herom.

Stk. 2. I tilfælde af løbende import under uændrede handelsforhold kan den i stk. 1 omhandlede erklæring efter nærmere af toldvæsenet fastsatte regler erstattes af en erklæring gældende for en vis periode, dog ikke ud over 3 år.

§ 59. Er varemodtageren ikke i stand til at vedlægge fortoldningsangivelsen de nødvendige dokumenter til bekræftelse af varernes art og sammensætning, mængde, værdi eller oprindelse m.v., eller indeholder dokumenterne ikke de nødvendige oplysninger, kan der efter anmodning i fortoldningsangivelsen indrømmes ham en frist på 1 måned til at tilvejebringe de nævnte dokumenter eller til at berigtige disse.

Stk. 2. Efter anmodning kan der indrømmes varemodtageren en yderligere frist på 3 måneder til at fremlægge dokumenter, der er nødvendige for, at varerne kan tillades indført toldfrit eller mod nedsat told, såfremt toldvæsenet har begrundet formodning om, at de angivne varer opfylder betingelserne herfor.

Stk. 3. I de i stk. 1 omhandlede tilfælde debiteres der varemodtagere, der har told- og afgiftskredit efter §§ 67 og 69, et efter toldvæsenets skøn passende beløb for de på varerne ved indførslen hvilende told- og afgiftsbeløb, jf. dog stk. 6. Andre varemodtagere må stille fornøden sikkerhed.

Stk. 4. Såfremt fyldestgørende dokumentation i henhold til stk. 1 og 2 forelægges inden fristens udløb, kan kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling dog kun indrømmes, hvis adgangen hertil ikke er ophørt, inden dokumentationen fremlægges.

Stk. 5. Medmindre bestemmelsen i stk. 4 finder anvendelse, kan fyldestgørende dokumentation i henhold til stk. 1 og 2 fremlægges efter udløbet af den periode, som var fastsat for toldfri indførsel eller indførsel mod nedsat told, såfremt fortoldningsangivelsen var modtaget til registrering hos toldvæsenet, inden periodens udløb.

Stk. 6. Vedlægges de til bekræftelse af toldværdien nødvendige dokumenter ikke fortoldningsangivelsen, eller indeholder de ikke de nødvendige oplysninger, beregnes told- og afgiftsbeløbet på grundlag af den i fortoldningsangivelsen angivne foreløbige toldværdi, såfremt toldvæsenet finder at kunne godkende denne. I tilfælde, hvor toldvæsenet ikke kan godkende den angivne værdi, beregnes told- og afgiftsbeløbet på grundlag af en af toldvæsenet skønsmæssigt ansat passende toldværdi.

Toldmæssig undersøgelse m.v.

§ 60. Ved fortoldningen er toldvæsenet berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået ved undersøgelsen. Ved bestemmelsen af størrelsen af det beløb, der påhviler de angivne varer i told og afgifter, kan den del af varerne, der er udtaget som prøver af toldvæsenet, ikke fradrages i den angivne mængde eller værdi.

Stk. 2. Det påhviler varemodtageren eller den, der handler på hans vegne, at udføre det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren.

§ 61. Told (herunder det variable element (ve) og tillægstold (tts og ttm)), forbrugsafgifter, importafgift (I) samt udligningsbeløb og/eller -afgift og korrektionsbeløb beregnes efter de satser og på det grundlag, der er gældende den dag, hvor fortoldningsangivelsen modtages til registrering på det distriktstoldkammer, som fortoldningsangivelsen efter § 53a afgives til, jf. dog stk. 2-5. Fortoldningsangivelser, der i henhold til § 53, stk. 4, tillades afgivet, inden varerne kan frembydes for toldvæsenet, kan først anses som modtaget til registrering, når de af varemodtageren er påført de oplysninger, der hidrører fra godsregistreringen.

Stk. 2. Når fortoldningsangivelsen med anmodning om kontingenttoldbehandling under en toldkontingentordning modtages til registrering på den dag, hvor adgangen til kontingenttoldbehandling ophører, fortoldes med kontingenttoldsatsen så stor en del af de angivne varers mængde eller værdi, som svarer til den rest af det pågældende kontingent, som findes denne dag, medens den øvrige del af de angivne varers mængde eller værdi fortoldes med den toldsats, der gælder, når adgangen til kontingenttoldbehandling er ophørt.

Stk. 3. Registreres fortoldningsangivelsen efter udløbet af den i § 51, stk. 1, fastsatte frist, anvendes de satser, der var gældende den dag, hvor fristen udløb. Såfremt der uretmæssigt er disponeret over varer med toldmæssig status »T1«, inden fortoldningsangivelsen er modtaget til registrering af toldvæsenet, jf. § 48, stk. 2, anvendes de satser, der var gældende den dag, hvor der blev disponeret over varerne. Der kan dog kun indrømmes kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling for de ved fortoldningsangivelsen angivne varer, hvis adgangen hertil ikke er ophørt på den dag, hvor fortoldningsangivelsen modtages til registrering.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3 indrømmes der for varer, der er blevet godsregistreret mere end 10 hverdage (dog ikke lørdage) før en kontingentperiodes begyndelse, og for hvilke fortoldningsangivelsen modtages til registrering hos toldvæsenet efter dette tidspunkt, kontingenttoldbehandling i henhold til de for denne kontingentperiode gældende bestemmelser, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Varerne skal være omfattet af en toldkontingentordning, som er en fortsættelse af en tilsvarende toldkontingentordning, der var gældende før kontingentperiodens begyndelse.
 • 2) Toldkontingentet for den foregående kontingentperiode må ikke være opbrugt før denne periodes udløb, og adgangen til kontingenttoldbehandling i den følgende kontingentperiode må ikke være ophørt på den dag, hvor fortoldningsangivelsen modtages til registrering.

Stk. 5. Såfremt der sker en nedsættelse af toldsatsen efter datoen for modtagelsen til registrering af fortoldningsangivelsen, men inden varen er frigivet, kan varemodtageren begære anvendelse af den gunstigste sats. Dette gælder ikke for varer, som ikke har kunnet frigives af toldvæsenet på grund af forhold, som udelukkende kan tilregnes varemodtageren.

§ 62. Når en varemodtager ikke i overensstemmelse med § 51 har indgivet fortoldningsangivelse for varer, der er registreret for ham, og som ikke er genudført, pålægger toldvæsenet ham skriftligt at indsende angivelsen inden 3 dage. Indsendes angivelsen herefter ikke, ansætter toldvæsenet told og afgifter af varerne på grundlag af en skønsmæssigt ansat mængde eller værdi, og efter de satser, der var gældende den dag, hvor varerne senest kunne være angivet rettidigt til fortoldning. Kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling kan ikke indrømmes i disse tilfælde.

§ 63. Overskrides den i § 51 fastsatte frist for angivelse af varer til fortoldning eller udførsel, skal den, hvem angivelsespligten påhviler, betale en ekspeditionsafgift på 500 kr. for hver angivelse, der indgives for sent.

Stk. 2. Ekspeditionsafgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. §§ 67 og 70.

Stk. 3. Toldvæsenet kan fritage for betaling af ekspeditionsafgift, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

§ 64. Toldvæsenet underretter varemodtageren om de told- og afgiftsbeløb, der påhviler varerne.

§ 65. Kan varer ikke frigives, fordi de dokumenter, der er en betingelse for varernes frigivelse, ikke er fremlagt, kan toldvæsenet tage varerne i bevaring eller lignende, sælge disse, om fornødent tilintetgøre dem eller give pålæg om deres genudførsel.

Stk. 2. Frigivelse til varemodtagerens disposition af eventuelt affald og rester hidrørende fra varers tilintetgørelse finder sted på det beskatningsgrundlag, som konstateres eller anerkendes af toldvæsenet på tilintetgørelsestidspunktet.

Kapitel 9

Afregning

§ 66. Varemodtagere, der er hjemmehørende i toldområdet, og som foretager indførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed, skal anmelde sig til registrering hos toldvæsenet. Ved indførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed forstås indførsel, der foretages af en virksomhed i eller for dennes bedrift.

Stk. 2. Anmeldelse til registrering samt anmeldelse af ændringer i registrerede forhold skal ske, forinden vareindførsel foretages.

Stk. 3. Til de registrerede varemodtagere udstedes et bevis for registreringen.

§ 67. Afregningsperioden for told (herunder det variable element (ve) og tillægstold (tts, ttm)), importafgift (I) og udligningsbeløb eller -afgift eller korrektionsbeløb af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret efter § 66, er måneden. For varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal beløbene indbetales til toldvæsenet senest den 15. i måneden efter afregningsperioden, jf. dog § 70, stk. 3-4.

Stk. 2. De i § 104, stk. 2 og 3, nævnte beløb betales efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Kredit efter stk. 1 er betinget af, at varemodtageren stiller sikkerhed. Told, for hvilken der ikke er stillet sikkerhed efter stk. 5, skal indbetales til toldvæsenet senest den 5. hverdag (dog ikke lørdag) efter fortoldningsdagen.

Stk. 4. Overskrides fristen i stk. 3, pålægges det den, hvem betalingen påhviler, at betale en afgift på 200 kr. for den pågældende fortoldningsekspedition. Afgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. stk. 1.

Stk. 5. Den i stk. 3 omhandlede sikkerhed kan stilles ved:

 • 1) deltagelse i toldvæsenets sikkerhedstillelsesordning eller
 • 2) anden sikkerhedsstillelse.

Stk. 6. Valget mellem de i stk. 5 nævnte sikkerhedsstillelsesformer er bindende for eet år. Ændringer kan finde sted pr. 1. marts. Anmodningen om ændring skal være modtaget af toldvæsenet inden udgangen af den forudgående januar måned. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan toldvæsenet tillade, at ændringen foretages på andre tidspunkter.

§ 67 a. Varemodtagere, der ønsker at deltage i toldvæsenets sikkerhedsstillelsesordning, skal tilmelde sig ordningen, forinden vareindførsel foretages.

Stk. 2. Til de tilmeldte varemodtagere udstedes et bevis for tilmeldingen.

Stk. 3. Bidraget for deltagelse i ordningen fastsættes til 1,5 promille af toldbeløbet. Bidraget opkræves sammen med tolden og betales efter reglerne for denne, jf. § 67, stk. 1.

Stk. 4. Toldvæsenets sikkerhedsstillelsesordning dækker toldbeløb, der ikke har kunnet inddrives på anden måde.

Stk. 5. Toldvæsenets sikkerhedsstillelsesordning indtræder ved dækning af en varemodtagers toldskyld i toldvæsenets krav mod varemodtageren.

§ 67 b. Den i § 67, stk. 5, nr. 2, omhandlede anden sikkerhed kan stilles i form af selvskyldnerkautionsbeviser fra pengeinstitutter og forsikringsselskaber, indlånsbøger med pengeinstitutter, børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer, samt investeringsbeviser udstedt af børsnoterede investeringsforeninger. Præmieobligationer modtages dog ikke. Selvskyldnerkautionsbeviserne skal være affattet i overensstemmelse med en nærmere aftalt formulering. Toldvæsenet fastsætter de nærmere regler for sikkerhedens størrelse, herunder en eventuel mindstestørrelse.

Stk. 2. Sikkerheden skal være godkendt af toldvæsenet forinden vareindførslen.

Stk. 3. Ændring af sikkerhedsstillelsens form og størrelse sker efter reglerne i § 67, stk. 6. Toldvæsenet kan til enhver tid kræve størrelsen af sikkerheden forhøjet, såfremt den stillede sikkerhed skønnes ikke længere at kunne dække varemodtagerens toldskyld.

§ 68. Bestemmelserne i §§ 69-75 finder, for så vidt angår forbrugsafgifter, kun anvendelse, hvis afgifterne efter reglerne i forbrugsafgiftslovene eller andre love svares i forbindelse med indførslen.

§ 69. Afregningsperioden for forbrugsafgifter af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret efter § 66, er måneden. Afgiften af varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal indbetales til toldvæsenet inden udgangen af måneden efter afregningsperioden, jf. dog § 70, stk. 3-4.

§ 70. Told og afgifter af varer, der indføres til privat brug, skal betales ved fortoldningens afslutning. Er varerne i jernbanens eller postvæsenets eller Kalaallit Niuerfiats værge, betales tolden og afgifterne dog i forbindelse med varernes udlevering.

Stk. 2. Told og afgifter af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er hjemmehørende uden for toldområdet, skal betales ved fortoldningens afslutning.

Stk. 3. Told og afgifter af varer, der indføres til en varemodtager, hvis bo er under konkursbehandling eller tvangsakkordforhandling, eller hvis dødsbo behandles efter kapitel III i lov om skifte af dødsbo og fællesbo, skal betales ved fortoldningens afslutning. Det samme gælder, hvis varemodtageren ved eksekution er fundet ude af stand til for tiden at betale sin gæld, hvis han har standset sine betalinger eller er under frivillig akkord eller likvidation.

Stk. 4. Told og afgifter af varer, der indføres til varemodtagere, som efter § 75 ikke har adgang til kredit, skal betales ved fortoldningens afslutning.

Stk. 5. Betales told og afgifter i de i stk. 1-4 nævnte tilfælde ikke ved fortoldningens afslutning, kan toldvæsenet tage varerne i bevaring eller forlange dem genudført.

Stk. 6. Betales told og afgifter af varer, der er taget i bevaring efter stk. 5, ikke inden 3 måneder efter fortoldningens afslutning, bortsælges varerne ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Varer, der efter toldvæsenets skøn er ukurante eller urealisable, kan dog efter fristens udløb destrueres under toldkontrol. Nettoprovenuet af auktionssalget tilfalder statskassen, medmindre varemodtageren inden 1 år efter auktionen begærer auktionskøbesummen udbetalt, i hvilket tilfælde den udbetales med fradrag af told og afgifter samt påløbne omkostninger ved opbevaring og salg.

Stk. 7. Bortsalg af varer, der i medfør af § 48, stk. 9, er afstået til fordel for statskassen, og af varer, der er taget i bevaring i medfør af § 65, stk. 1, sker ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Varer, der efter toldvæsenets skøn er ukurante eller urealisable, kan dog destrueres under toldkontrol. Nettoprovenuet af auktionssalget tilfalder statskassen.

§ 71. Godtgørelse eller regulering af told (herunder det variable element (ve) og tillægstold (tts og ttm)), importafgift (I), udligningsbeløb eller -afgift, korrektionsbeløb og forbrugsafgifter for varemodtagere, der har kredit efter §§ 67 og 69, sker ved fradrag i varemodtagerens tilsvar af henholdsvis told og afgifter efter de nævnte bestemmelser.

Stk. 2. Såfremt begæring om godtgørelse eller regulering efter stk. 1 er toldvæsenet i hænde senest den 10. dag i en afregningsperiode, foretages fradraget i varemodtagerens tilsvar af told og afgifter for den pågældende afregningsperiode. I andre tilfælde foretages fradraget i tilsvaret for den følgende afregningsperiode.

Stk. 3. Overstiger det samlede godtgørelses- eller reguleringsbeløb told- eller afgiftstilsvaret, udbetales det overskydende beløb til varemodtageren.

§ 72. Toldvæsenet underretter efter udløbet af en afregningsperiode varemodtagere om skyldige told- og afgiftsbeløb, jf. § 67, stk. 1, og §§ 69 og 71. I tilfælde, hvor skyldige told- og afgiftsbeløb ikke er medtaget i kontouddraget, påhviler det dog varemodtageren efter særligt påkrav fra toldvæsenet at indbetale manglende beløb.

§ 73. Betales ekspeditionsafgift efter § 63, skyldig told efter § 67, afgift efter § 67, stk. 4, bidrag efter § 67 a, stk. 3, eller beløb efter § 104, stk. 2, ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. dag efter afregningsperiodens udløb.

Stk. 2. Betales skyldige forbrugsafgifter efter § 69 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. dag i den 2. måned efter afregningsperiodens udløb.

Stk. 3. Rentebeløb efter stk. 1-2 fastsættes altid til mindst 10 kr.

Stk. 4. Toldvæsenet har udpantningsret for told-, afgifts- og rentebeløb, ekspeditionsafgift efter § 63, afgift efter § 67, stk. 4, bidrag efter § 67 a, stk. 3, og beløb efter § 104, stk. 2.

§ 74. Krav om tilbagebetaling af for meget opkrævet told og afgift skal fremsættes inden 3 år fra den dag, hvor toldvæsenet har afsendt underretning til varemodtageren om de told- og afgiftsbeløb, der påhviler de pågældende varer.

Stk. 2. Tilbagebetaling af for meget opkrævet told og afgift vil kun kunne indrømmes, såfremt det samlede told- og afgiftsbeløb udgør mindst 75 kr.

§ 75. Toldvæsenet kan fratage en varemodtager retten til kredit i henhold til § 67, stk. 1, og § 69, såfremt den pågældende gentagne gange ikke har overholdt den i medfør af § 51, stk. 1, fastsatte frist for angivelse til fortoldning eller genudførsel af registrerede varer, eller såfremt han gentagne gange ikke har indbetalt skyldige told- og afgiftsbeløb rettidigt.

Kapitel 10

Udførsel

§ 76. Vareafsendere, der er hjemmehørende i toldområdet, og som foretager udførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed, skal efter toldvæsenets nærmere bestemmelse anmelde sig til registrering hos toldvæsenet.

Stk. 2. Anmeldelse til registrering samt anmeldelse af ændringer i registrerede forhold skal ske, forinden vareudførsel foretages.

Stk. 3. Til de registrerede vareafsendere udstedes et bevis for registreringen.

§ 77. Ved udførsel af varer til steder uden for toldområdet eller til Københavns Frihavn skal vareafsenderen til den udførselskontrollerende myndighed afgive en skriftlig udførselsangivelse (enhedsdokumentet), jf. § 113. Toldvæsenet kan, når omstændighederne taler derfor, på nærmere fastsatte vilkår tillade, at udførselsangivelsen afgives, inden varerne kan frembydes for toldvæsenet. Toldvæsenet kan fastsætte en frist for denne frembydelse. Efter fristens udløb anses udførselsangivelsen for ikke at være afgivet.

Stk. 2. Udførselsangivelser skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Angivelsens mærke (kode).
 • 2) Angivelsens art (kode).
 • 3) Vareafsenderens navn og adresse samt registreringsnummer (virksomheds-nr.), såfremt vedkommende er registreret efter § 76.
 • 4) Udførselsangivelsens løbenummer i forhold til ekspeditionens samlede antal angivelser (udførselsangivelse og supplementsangivelser) samt det samlede antal.
 • 5) Det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 6) Det samlede antal kolli, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 7) Varemodtagerens navn og adresse, såfremt varerne leveres til virksomheder inden for De Europæiske Fællesskaber.
 • 8) Navn og adresse på klarerer eller vareafsenderens repræsentant, såfremt sådan medvirker, ellers anføres »afsender«.
 • 9) Bestemmelsesland og kode herfor.
 • 10) Transportmidlets identitet ved afsendelse, såfremt udførselsangivelsen er indleveret til et andet toldkammer end udgangstoldstedet (dog ikke for postforsendelser og transport i faste installationer).
 • 11) Transportmidlets nationalitet (kode) ved afsendelse (dog ikke for postforsendelser, jernbanetransport og transport i faste installationer).
 • 12) Om udførslen forventes at finde sted i container (kode).
 • 13) Leveringsbetingelser.
 • 14) Det grænseoverskridende aktive transportmiddels identitet, såfremt udførselsangivelsen er indleveret til et andet toldkammer end udgangstoldstedet (dog ikke for postforsendelser, jernbanetransport og transport i faste installationer).
 • 15) Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet (kode) (dog ikke for postforsendelser, transport med jernbane eller transport i faste installationer).
 • 16) Fakturaens møntsort (kode) og det samlede fakturerede beløb.
 • 17) Transportmåde ved grænse (kode).
 • 18) Fakturaens nummer og dato.
 • 19) Udgangstoldsted (kode).
 • 20) Såfremt varerne udføres fra oplag (toldoplag, import- eller eksportoplag) anføres dato og ekspeditionsnr. for den fortoldnings- eller udførselsangivelse, hvorved varerne blev oplagt samt for private toldoplag, jf. § 104, oplagets nummer.
 • 21) Underskrift samt sted og dato herfor.

Stk. 3. Supplementsangivelser skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, nr. 1, 2, 3 og 4.

Stk. 4. Udførselsangivelser og supplementsangivelser skal desuden for hver enkelt varepost indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Kolli- og varebeskrivelse, herunder emballagernes mærke, nummer, antal og art samt eventuelt containernummer.
 • 2) Varepostens nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.
 • 3) Varekode i overensstemmelse med brugstariffen.
 • 4) For varer, der har toldmæssig status »T1«, eller som udføres til lande uden for De Europæiske Fællesskaber, anføres varens oprindelsesland (kode).
 • 5) Varens bruttomasse i kg.
 • 6) Hvilken procedure varen udføres efter (kode).
 • 7) Varens nettomasse i kg.
 • 8) Varens eventuelle godsregistreringsnummer.
 • 9) Supplerende enheder, såfremt sådanne er anført i brugstariffen for den pågældende varekode.
 • 10) Supplerende oplysninger og anmodninger, herunder henvisninger til bilag og vedlagte certifikater og bevillinger. Der anføres dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, dels reference til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen, herunder i givet fald kontroleksemplar T5.
 • 11) Varens statistiske værdi i danske kr.
 • 12) For punktafgiftspligtige varer, som fraføres en virksomhed, der er registreret (anmeldt) efter en punktafgiftslov, anføres den pågældende afgifts art (kode).
 • 13) For varer, der er belagt med eksportafgifter, anføres de oplysninger, der er nødvendige for opkrævningen.

Stk. 5. Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk samt for færøsk og grønlandsk regning kan stk. 2, nr. 16 og 18, samt stk. 4, nr. 1, 3, 7, 9 og 11 fraviges, således at varearten og varekoden angives summarisk, bruttomassen anføres som nettomasse, og oplysning om supplerende enheder og værdi udelades.

Stk. 6. Ved udførsel af transitvarer for udenlandsk samt færøsk og grønlandsk regning kan som vareafsender angives speditør eller anden repræsentant og som oprindelsesland det land, hvorfra varerne er afsendt.

Stk. 7. Vareafsenderen skal samtidig med udførselsangivelsen afgive et eksemplar til toldvæsenet af den faktura, der er udfærdiget over varerne, såfremt varesendingens statistiske værdi overstiger 20.000 kr. Når særlige forhold foreligger, kan toldvæsenet tillade, at fakturaen afgives efterfølgende.

Stk. 8. Fakturaen skal være udfærdiget af vareafsenderen eller den, for hvis regning varerne udføres her fra landet, og skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) vareafsenderens navn og adresse,
 • 2) varemodtagerens navn og adresse,
 • 3) sted og dato for fakturaens udstedelse samt dennes nummer,
 • 4) kollienes antal, art, mærker, numre og bruttomasse,
 • 5) en nøjagtig specifikation af sendingens indhold og nettomasse for hver vareart (styktal, masse eller mål) og
 • 6) specificeret prisangivelse og leveringsbetingelser.

Stk. 9. Udførselsangivelsen skal i øvrigt indeholde eller være vedlagt sådanne oplysninger og erklæringer, der er nødvendige for toldvæsenets kontrol med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige udførsels- og transitbestemmelser, der af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for varer af den pågældende art.

§ 78. Eksportafgifter beregnes efter de satser eller beløb, der er gældende den dag, hvor udførselsangivelsen modtages til registrering hos toldvæsenet. Angivelser, der i henhold til § 77, stk. 1, tillades afgivet, inden varerne kan frembydes for toldvæsenet, kan først anses som modtaget til registrering, når varerne er frembudt for toldvæsenet.

Stk. 2. Toldvæsenet underretter eksportøren om de eksportafgifter, der påhviler varerne.

§ 79. Medmindre der for udførsel af nedennævnte varer gælder særlige udførselsbestemmelser, er disse undtaget fra § 77, stk. 1:

 • 1) Varer, der transiterer toldområdet under postvæsenets værge.
 • 2) Varer i transit til steder uden for toldområdet eller til Københavns Frihavn, når de forsendes i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer eller ordningen for midlertidige varebevægelser inden for De Europæiske Fællesskaber eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker.
 • 3) Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods.

Stk. 2. Toldvæsenet kan, når særlige omstændigheder taler derfor, i andre tilfælde end nævnt i stk. 1, fravige kravet om udførselsangivelse samt indrømme lettelser i angivelsespligten.

Stk. 3. Toldvæsenet kan, når omstændighederne taler derfor, på nærmere fastsatte vilkår meddele vareafsendere, der har en betydelig eksport, og hvis regnskabsaflæggelse opfylder visse af toldvæsenet stillede krav, tilladelse til at afgive en samlet angivelse over udførsler foretaget i en nærmere fastsat periode.

§ 80. Det påhviler vareafsenderen eller den, der på hans vegne forestår udførslen, at frembyde varerne for den udførselskontrollerende myndighed samt at foretage det for undersøgelsen og identifikation af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.).

Stk. 2. Varerne skal frembydes for den udførselskontrollerende myndighed i så god tid, at de fornødne kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

Stk. 3. Ved toldbehandlingen til udførsel er toldvæsenet berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Vareafsenderen er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået ved undersøgelsen. Den del af varerne, der er udtaget som prøve, kan ikke fradrages i den angivne mængde. Toldvæsenet kan tillade, at de varemængder, der er udtaget som prøve, erstattes med identiske varer for at gøre forsendelsen komplet.

§ 81. Toldvæsenet er udførselskontrollerende myndighed. For varer, der udføres under jernbanens eller postvæsenets værge, varetages udførselskontrollen dog af disse myndigheder på toldvæsenets vegne, medmindre toldvæsenet af kontrolmæssige grunde fordrer varerne frembudt forinden udførslen. Følgende varer skal altid frembydes for toldvæsenet forinden udførslen:

 • 1) Godsregistrerede varer.
 • 2) Varer, der forsendes i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse, medmindre toldvæsenet i medfør af ordningen har meddelt fritagelse, jf. også § 82.
 • 3) Varer, der udføres mod carnet udstedt i henhold til toldkonventionerne om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer, eller et fællesskabscarnet udstedt i henhold til ordningen for midlertidige varebevægelser inden for De Europæiske Fællesskaber.
 • 4) De i § 83 omhandlede varer.
 • 5) Varer, der er bestemt til genindførsel efter passiv forædling eller standardombytning.
 • 6) Varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, medmindre toldvæsenet ved bevilling eller på anden måde har tilladt, at varerne udføres uden frembydelse for toldvæsenet.
 • 7) Varer, for hvilke der efter De Europæiske Fællesskabers bestemmelser skal betales eksportafgift.

Stk. 2. Toldvæsenet kan, når forholdene taler derfor, bemyndige andre myndigheder end de i stk. 1 nævnte til på toldvæsenets vegne at varetage udførselskontrollen.

Stk. 3. I tilfælde, hvor jernbanen, postvæsenet eller andre myndigheder, som toldvæsenet har bemyndiget dertil, varetager udførselskontrollen eller forestår udførslen af varer, afgiver den pågældende myndighed udførselsangivelserne til toldvæsenet med attest om udførslen.

Stk. 4. Toldvæsenet bestemmer, hvor udførselskontrollen skal finde sted, medmindre denne varetages af jernbanen, postvæsenet eller andre myndigheder, som toldvæsenet har bemyndiget dertil.

§ 82. Toldvæsenet kan i overensstemmelse med de af De Europæiske Fællesskaber fastsatte regler meddele vareafsendere, der forsender varer som fællesskabsforsendelse, tilladelse til som »godkendt afsender« at undlade at frembyde varerne og fremlægge T-angivelserne ved afgangstoldstedet.

Stk. 2. Toldvæsenet kan i overensstemmelse med de af De Europæiske Fællesskaber fastsatte regler meddele vareafsenderen, der forsender varer under et T2L-dokument, et T2LES-dokument eller et T2LPT-dokument, tilladelse til som »godkendt afsender« at anvende dokumentet, uden at det påtegnes af toldvæsenet i forbindelse med varernes forsendelse.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og stk. 2 kan ikke meddeles ved forsendelse eller udførsel af følgende varer:

 • 1) Spiritus, vin, frugtvin, tobaksvarer og cigaretpapir samt benzin.
 • 2) Varer, for hvilke der skal stilles yderligere sikkerhed i henhold til De Europæiske Fællesskabers ordning for fællesskabsforsendelse.
 • 3) Varer, der er omfattet af De Europæiske Fællesskabers landbrugsordninger, og som udføres mod restitution, udligningsbeløb, monetære udligningsbeløb, licens, eller for hvilke der er fastsat bestemmelser om opkrævning af eksportafgifter m.v.
 • 4) Varer for hvilke der er fastsat særlige udførselsbestemmelser m.v.

Stk. 4. Toldvæsenet fastsætter de nærmere vilkår for tilladelserne.

§ 83. Udførsel af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.), tobaksvarer og cigaretpapir i uberigtiget stand eller mod godtgørelse af eller fritagelse for told eller afgifter må kun finde sted med de faste skibs- eller flyruteforbindelser eller pr. post, med jernbane eller med dertil af toldvæsenet godkendte lastbiler eller containere.

Stk. 2. Udførsel ad søvejen af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.) i berigtiget stand må kun finde sted med de faste skibsruteforbindelser.

Stk. 3. Til udførsel med skib af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.) skal toldvæsenets tilladelse indhentes i hvert enkelt tilfælde. Tilladelse til udførsel af de nævnte varer med et skib, der måler under 500 tons netto, og som er hjemmehørende i Danmark eller et andet land, der er deltager i konventionen af 19. august 1925 om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer, kan kun gives, når skibet er forsynet med den i konventionens artikel 3 omhandlede officielle autorisation, og de i konventionens artikel 4 fastsatte betingelser for transport af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 rumfangsprocent (pct. vol.) med skibe af den nævnte art er opfyldt.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 1-3 er proviantering af skibe og fly samt udførsel som håndbagage og indskrevet rejsegods, jf. § 84.

§ 84. Spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir, der i henhold til toldlovens §§ 17 og 21 er indført told- og afgiftsfrit, kan udføres som håndbagage eller som indskrevet rejsegods.

Stk. 2. Uberigtiget spiritus, vin og tobaksvarer og cigaretpapir - bortset fra sådanne varer, som i forbindelse med udrejsen er indkøbt told- og/eller afgiftsfrit i kiosker i toldlufthavne - må ikke udføres som håndbagage eller indskrevet rejsegods. Personer med bopæl uden for toldområdet, der angiver at være på gennemrejse til et andet land, kan dog få tilladelse til mod depositum at medføre sådanne af dem indførte varer som håndbagage, når det samlede told- og afgiftsbeløb ikke overstiger 500 kr.

Stk. 3. Andre uberigtigede varer samt varer, for hvilke der kræves told- og afgiftsgodtgørelse ved udførsel, og varer, der ønskes fraskrevet i afgiftsregnskab for virksomheder, der er registreret hos toldvæsenet, eller som ønskes holdt uden for den afgiftspligtige omsætning, kan ikke udføres som håndbagage eller som indskrevet rejsegods til Finland, Norge eller Sverige eller af personer med bopæl i toldområdet til noget andet land. Personer med bopæl uden for toldområdet, der angiver at være på gennemrejse til et andet land, kan dog få tilladelse til at medføre af dem indførte, uberigtigede varer af ikke-erhvervsmæssig karakter som håndbagage.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3 kan varer, som registrerede virksomheder sælger til personer bosat i udlandet og af disse medtages til udlandet som rejsegods, fritages for merværdiafgift efter reglerne herfor i Ministeriet for Skatter og Afgifters bekendtgørelse nr. 427 af 19. juni 1987.

Stk. 5. Uanset stk. 2 og 3 kan handelsrejsende få tilladelse til at forsende vareprøvekollektioner som indskrevet rejsegods, når toldvæsenet finder, at en sådan forsendelse er ubetænkelig.

Stk. 6. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på varer, som indføres under toldkontrol mod forevisning af carnet udstedt i henhold til toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer, eller et fællesskabscarnet udstedt i henhold til ordningen for midlertidige varebevægelser inden for De Europæiske Fællesskaber.

Kapitel 11

Proviantering

§ 85. Skibe og fly kan efter bestemmelserne i dette kapitel provianteres med varer, der er fritaget for told og/eller afgifter, samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af told og/eller afgifter.

Stk. 2. Ved proviantering med told- og afgiftsfri varer forstås proviantering med uberigtigede varer, varer fra de i § 93 nævnte provianteringsvirksomheder samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.

§ 86. Skibe kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer m.v., når skibenes endelige bestemmelsessted er et anløbssted uden for De Europæiske Fællesskabers toldområde.

Stk. 2. Skibe, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbssted inden for De Europæiske Fællesskabers toldområde, men uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og med afgiftsfri (men ikke told- og importafgiftsfri) varer til salg til passagerer m.v.

Stk. 3. Fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord.

Stk. 4. Fiskerfartøjer, der deltager i fiskeri på Flensborg Fjord, og lystfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.

Stk. 5. Toldvæsenet kan nægte proviantering af passagerfartøjer med told- og/eller afgiftsfri varer, når hovedformålet med rejsen ikke er at opretholde trafik i sædvanlig forstand.

§ 87. Proviantering af skibe kan ske med - efter toldvæsenets skøn - passende mængder fastsat under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer. Proviantering med told- og afgiftsfri spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir kan med de i stk. 2-7 nævnte særlige begrænsninger højst ske med følgende mængder pr. besætningsmedlem eller passager pr. døgn efter rejsens anslåede varighed: 1/4 liter spiritus eller, hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct. vol.), 1/8 liter spiritus, 1/4 liter vin samt 40 g tobaksvarer og 1 stk. cigaretpapir for hvert gram fintskåret tobak.

Stk. 2. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passagerfartøjer i trafik mellem havne i Danmark, Finland, Norge og Sverige gælder den mellem regeringen i Finland og toldadministrationerne i Danmark, Norge og Sverige indgåede overenskomst. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passsagerfartøjer i Øresundstrafikken gælder den mellem Danmark og Sverige indgåede overenskomst. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passagerfartøjer i fart mellem anløbssteder i de i den dansk-tyske overenskomst om toldlettelser i den lille grænsetrafik omhandlede toldgrænsezoner gælder overenskomstens bestemmelser, jf. dog § 86, stk. 2.

Stk. 3. For proviantering til brug om bord samt til salg til passagerer på andre passagerfartøjer i rutetrafik end de i stk. 2 nævnte fastsættes provianteringens omfang for hver enkelt rute.

Stk. 4. Skibe på 100 tons brutto og derunder må - uanset rejsens varighed - højst provianteres med 1 1/2 liter spiritus pr. person eller, hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct. vol.), 3/4 liter pr. person.

Stk. 5. Skibe, som udelukkende skal anløbe havne i Finland, Norge, Polen, Sverige eller Østersøhavnene i Tyskland og Sovjetunionen, må højst provianteres med 3/4 liter spiritus pr. besætningsmedlem pr. uge eller, hvis ethanolindholdet er over 60 rumfangsprocent (pct. vol.), 3/8 liter pr. besætningsmedlem pr. uge.

Stk. 6. Fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan højst provianteres med følgende mængder told- og afgiftsfri varer pr. person pr. periode af 5 døgn: 200 cigaretter eller tilsvarende kvantum andre tobaksvarer, 1 kg sukker, 3/4 kg kaffe, 1/4 kg chokolade og 30 flasker mineralvand samt andre fødevarer, der ikke er pålagt punktafgifter i - efter toldvæsenets skøn - passende mængder. Udenlandske samt grønlandske og færøske fiskerfartøjer, som afgår på fiskeri i fjerne farvande (under Grønland og New Foundland m.v.), kan dog provianteres efter reglerne i stk. 1.

Stk. 7. For proviantering af følgende fartøjer gælder særlige bestemmelser: Danske orlogsfartøjer og fartøjer tilhørende fyrvæsenet, lodsvæsenet, redningsvæsenet, Fiskerimisteriet og Geodætisk Institut samt stenfiskerfartøjer, sandpumpere, slæbebåde, bjergningsfartøjer og kabelskibe.

§ 88. Fly kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer m.v., når flyenes endelige bestemmelsessted er en landingsplads uden for De Europæiske Fællesskabers toldområde.

Stk. 2. Fly, hvis endelige bestemmelsessted er en landingsplads inden for De Europæiske Fællesskabers toldområde, men uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og med afgiftsfri (men ikke told- og importafgiftsfri) varer til salg til passagerer m.v.

Stk. 3. Fly, hvis endelige bestemmelsessted er Malmø eller tyske landingspladser nord for Hamborg, samt militære fly og mindre fly, såsom sportsfly, privatfly og taxifly, kan dog ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.

§ 89. Proviantering af fly kan ske med - efter toldvæsenets skøn - passende mængder fastsat under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer.

§ 90. Toldvæsenet fastsætter de nærmere vilkår for proviantering af skibe og fly og kan herunder bl.a. bestemme, at told- og/eller afgiftsfri proviant skal opbevares i særlige rum eller under særligt lukke, at salg af told og/eller afgiftsfri varer til passagerer skal ske fra dertil indrettede udsalgssteder, at der på nærmere angiven måde skal føres lagerregnskab over told- og/eller afgiftsfri varer, og at der skal føres kontrol med passagerernes køb af told- og/eller afgiftsfri varer.

Stk. 2. Tilladelse til proviantering skal indhentes, forinden provianteringen påbegyndes. Provianteringstilladelse meddeles af toldvæsenet enten som stående tilladelser eller i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 3. Toldvæsenet kan nægte eller tilbagekalde provianteringstilladelser, såfremt ejeren eller føreren af et skib eller et fly eller personer beskæftiget i et skib eller et fly har tilsidesat eller tilsidesætter provianteringsvilkårene.

§ 91. Provianteringen sker på grundlag af en skriftlig rekvisition (proviantangivelse), jf. § 113.

Stk. 2. Proviantangivelsen skal afgives af skibets eller flyets fører og skal indeholde oplysninger om førerens navn og skibets eller flyets data (art, navn eller nummer, hjemsted), rejsens mål og varighed, antal besætningsmedlemmer og passagerer, leverandørens navn, adresse og virksomheds-nr. samt specificerede oplysninger om den ønskede proviant, herunder om den er bestemt til forbrug om bord eller til salg til passagerer m.v.

Stk. 3. Det påhviler den, der har afgivet proviantangivelse på en efter toldvæsenets skøn fyldestgørende måde, at godtgøre, at betingelserne for den begærede proviantering er opfyldt.

Stk. 4. Varer til proviantering af skibe og fly, der ikke kan fritages for told og importafgifter, jf. § 86, stk. 2, og § 88, stk. 2, skal angives til told- og importafgiftsberigtigelse; toldvæsenet fastsætter de nærmere regler om angivelse og afregning.

§ 92. Skibets eller flyets fører eller dennes befuldmægtigede skal meddele kvittering for den modtagne proviant.

§ 93. Toldvæsenet kan meddele provianteringsvirksomheder bevilling til fritagelse for told og afgifter af uberigtigede varer samt af varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, eller som tilføres fra andre provianteringsvirksomheder.

Stk. 2. Bevilling kan kun meddeles for så vidt angår varer, der er bestemt til proviantering af skibe og fly i og uden for toldområdet og til brug for diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i og uden for toldområdet samt til brug for danske og udenlandske militære styrker uden for toldområdet.

Stk. 3. Toldvæsenet kan bestemme, hvilke varer der kan tilføres provianteringsvirksomheder.

Stk. 4. Toldvæsenet fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger og kan bl.a. bestemme, at der skal føres et særligt regnskab over de i stk. 1 omhandlede varer, og at disse skal opbevares særskilt i lokaler, der er godkendt af toldvæsenet, samt at varerne skal fraføres i emballager, der er mærket og lukket på en af toldvæsenet godkendt måde.

Stk. 5. De i stk. 1 omhandlede varer kan uden toldvæsenets mellemkomst udpakkes, sorteres og ompakkes, men videre behandling og bearbejdning må ikke finde sted. Toldvæsenet kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade, at kaffe, vin og spiritus undergives videre behandling og bearbejdning.

Stk. 6. Toldvæsenet har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i provianteringsvirksomheders forretningslokaler og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde toldvæsenet bistand ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

§ 94. Ved tilførsel af de i § 93 omhandlede varer skal provianteringsvirksomheden efter toldvæsenets nærmere bestemmelse afgive en angivelse, som skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for toldvæsenets kontrol med det i § 93, stk. 4, omhandlede regnskab.

Stk. 2. Ved tilførsel af returproviant fra fly kan provianteringsvirksomheden dog afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger på et eksemplar af flyets tolddeklaration.

§ 95. De i § 93 omhandlede varer kan fraføres provianteringsvirksomheden til proviantering af skibe og fly i toldområdet og til herværende diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer mod afgivelse af en af toldvæsenet godkendt proviantangivelse. Fraførslen er endvidere betinget af, at provianteringsvirksomheden til toldvæsenet afgiver en specificeret angivelse over de leverede varer forsynet med modtagerens kvittering.

Stk. 2. De i § 93 omhandlede varer kan med toldvæsenets tilladelse og på de af toldvæsenet fastsatte kontrolbetingelser fraføres provianteringsvirksomheden til proviantering af skibe og fly uden for toldområdet, til brug for diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer uden for toldområdet samt til brug for danske og udenlandske militære styrker uden for toldområdet.

Stk. 3. De i § 93 omhandlede varer kan på nærmere af toldvæsenet fastsatte kontrolbetingelser overføres til andre provianteringsvirksomheder eller tilsvarende virksomheder i Københavns Frihavn.

Stk. 4. Ved og efter fraførslen af varer fra provianteringsvirksomheder er toldvæsenet berettiget til at foretage enhver for kontrollens udøvelse nødvendig undersøgelse af varerne og til uden erstatning at udtage prøver af varerne. Toldvæsenet kan bestemme, hvor undersøgelsen af varerne skal finde sted. Provianteringsvirksomheden er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, prøverne ikke er medgået ved undersøgelsen.

Stk. 5. Det påhviler provianteringsvirksomheden eller den, der handler på virksomhedens vegne, at foretage det for undersøgelsen nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.).

§ 96. Toldvæsenet kan meddele kiosker i toldlufthavne bevilling til fritagelse for told og afgifter af uberigtigede varer samt af varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, eller som tilføres fra provianteringsvirksomheder.

Stk. 2. Varer, der omfattes af en bevilling i henhold til stk. 1, kan kun sælges til flypassagerer, der udrejser af toldområdet. Til flypassagerer, der udrejser til en lufthavn inden for De Europæiske Fællesskabers toldområde, kan ikke sælges varer, der er fritaget for told og importafgifter. Toldvæsenet kan tillade, at kiosker betaler told og importafgifter af en så stor del af de tilførte told- og importafgiftspligtige varer, som svarer til den andel af alle udrejsende flypassagerer, der rejser til steder inden for De Europæiske Fællesskabers toldområde.

Stk. 3. Der kan i bevillinger efter stk. 1 fastsættes begrænsninger med hensyn til den mængde told- og/eller afgiftsfri varer, der tillades solgt til hver passagerer, ligesom det kan bestemmes, at told- og/eller afgiftsfri varer ikke må sælges til passagerer til visse steder eller med bopæl i visse lande.

Stk. 4. § 93, stk. 3, 4 og 6, og § 94 gælder tilsvarende.

Stk. 5. De i stk. 1 omhandlede varer må ikke udpakkes, sorteres eller ompakkes, dog må varernes ydre emballage fjernes.

§ 97. Provianteringsvirksomheder og de i § 96 nævnte kiosker hæfter for told og afgifter af varer, som ikke forefindes ved toldvæsenets eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med § 95 eller § 96, eller som ikke på en efter toldvæsenets skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i de af toldvæsenet godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

Stk. 2. Told og afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af toldvæsenet. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges satserne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af told og afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de satser og det beskatningsgrundlag til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

§ 98. Toldvæsenet kan nægte eller tilbagekalde en bevilling efter § 93 eller § 96, såfremt virksomhedens indehaver eller de i virksomheden beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder bestemmelserne i §§ 93-96 eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene i bevillingen.

Stk. 2. En bevilling i henhold til § 93 eller § 96 bortfalder, såfremt bevillingshaveren mister rådigheden over sit bo eller standser sine betalinger.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en bevilling tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som beror hos bevillingshaveren, og som er omfattet af bevillingen, straks told- og afgiftsberigtiges, udføres eller overføres til en anden provianteringsvirksomhed. Indtil told- og afgiftsberigtigelse, udførsel eller overførsel finder sted, kan toldvæsenet sætte varerne under toldlukke.

Kapitel 12

Opbevaring af højt beskattede varer i Københavns Frihavn

§ 99. Som højt beskattede varer anses spiritus (herunder ethanol), vin og andre alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer og cigaretpapir.

§ 100. Den, der fører højt beskattede varer til Københavns Frihavn fra steder uden for toldområdet eller fra den øvrige del af toldområdet mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, skal ved tilførslen til frihavnen angive varerne for toldvæsenet, medmindre varerne tilføres med skib og oplosses af Frihavns- og Stevedoreselskab A/S og opbevares under dets værge.

Stk. 2. Den, der i frihavnen modtager højt beskattede varer, skal forinden udleveringen angive varerne for toldvæsenet.

§ 101. Højt beskattede varer må kun opbevares i Københavns Frihavn uden for Frihavns- og Stevedoreselskab A/S' værge, når virksomheden har fået toldvæsenets tilladelse hertil.

Stk. 2. Opbevaringen er undergivet toldvæsenets kontrol. Toldvæsenet fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger og kan bl.a. bestemme, at der skal føres et særligt regnskab over varerne, og at disse skal opbevares særskilt i lokaler, der er godkendt af toldvæsenet, samt at virksomheden til toldvæsenet forud skal angive enhver tilførsel og fraførsel samt overførsel til eller fra anden virksomhed.

Stk. 3. I virksomhederne må der ikke uden toldvæsenets tilladelse fremstilles højt beskattede varer, og der må ikke tilsættes spiritus til vin.

Stk. 4. Toldvæsenet har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i virksomhederne og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere samt de i virksomheden beskæftigede personer skal yde toldvæsenet bistand ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

Stk. 5. Transport af højt beskattede varer i frihavnen skal foregå under toldvæsenets kontrol.

§ 102. Virksomhederne hæfter for told og afgifter af varer, som ikke forefindes ved toldvæsenets eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med de i medfør af § 101, stk. 2, fastsatte regler, eller som ikke på en efter toldvæsenets skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i de af toldvæsenet godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

Stk. 2. Told og afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af toldvæsenet. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges satserne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af told og afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de satser og det beskatningsgrundlag til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

Kapitel 13

Toldoplag

Almindelige toldoplag

§ 103. Toldvæsenet kan i følgende tilfælde meddele tilladelse til oprettelse af toldoplag til opbevaring af varer i uberigtiget stand:

 • 1) Hos pakhusforretninger i Århus Havn.
 • 2) Hos varemodtagere til opbevaring af følgende varer:
 • a) Varer, der skal opbevares midlertidigt i toldområdet, og som ikke ejes af personer, der er bosat i toldområdet. Varerne må ikke under opbevaringen sælges eller udbydes til salg til virksomheder i toldområdet. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan toldvæsenet fritage varerne for genudførsel, mod at told og afgifter af varerne betales.
 • b) Rå eller ufabrikeret tobak og tobaksaffald henhørende under brugstariffens hovedposition 24.01., der ikke ved indførslen angives til bearbejdning under toldkontrol. Tilladelsen kan kun gives til virksomheder, der har tilladelse efter § 17 i lov om tobaksafgifter til erhvervsmæssig fremstilling af tobaksvarer eller handel med råtobak.
 • c) Dele, tilbehør og materiel til fremstilling, reparation eller udrustning af fly, når de indføres af virksomheder, der genudfører den overvejende del af de indførte varer til steder uden for toldområdet, og når omstændighederne i øvrigt i særlig grad taler herfor.
 • d) Materiel, som indføres fra steder uden for toldområdet og midlertidigt opbevares i toldområdet med henblik på udførsel til brug ved efterforskning og produktion af olie og gas i koncessionsområder uden for toldområdet eller med henblik på udførsel til steder uden for toldområdet efter sådan brug eller med henblik på destruering under toldkontrol i toldområdet efter sådan brug.

Stk. 2. Efter nærmere bestemmelser fastsat af skatteministeren kan toldoplag oprettes hos pakhusforretninger på andre steder, hvor der er et særligt behov derfor, og når det kan forventes, at toldoplaget kun vil medføre ubetydelige omlægninger af transportmåden i varetrafikken.

Private toldoplag

§ 104. Toldvæsenet kan på følgende betingelser meddele tilladelse til oprettelse af toldoplag hos varemodtagere, der genudfører indførte varer i forbindelse med et salg:

 • 1) På toldoplaget kan kun oplægges varer, der er indført af varemodtageren for egen regning.
 • 2) På toldoplaget kan kun oplægges varer, der ikke ved fortoldning kan fritages for told, afgifter med tilsvarende virkning som told eller landbrugsimportafgifter.
 • 3) Varerne er under oplæggelsen fritaget for betaling af told, afgifter med tilsvarende virkning som told og landbrugsimportafgifter. Ved oplæggelsen betales merværdiafgift og andre afgifter, der skal betales ved indførslen.
 • 4) De oplagte varer kan fraføres toldoplaget uden betaling af told, afgifter med tilsvarende virkning som told og landbrugsimportafgifter, når de leveres til steder uden for De Europæiske Fællesskabers toldområde eller med henblik på udførsel af Fællesskabernes toldområde leveres til toldoplag eller frizoner i Fællesskabernes toldområde eller leveres til de i § 96 nævnte virksomheder eller leveres til aktiv forædling i andre af De Europæiske Fællesskabers medlemslande.
 • 5) Ved varers fraførsel fra toldoplaget på anden måde end nævnt under nr. 4 betales told, afgifter med tilsvarende virkning som told og landbrugsimportafgifter af de fraførte varer.

Stk. 2. Ved varers fraførsel fra toldoplaget som nævnt i stk. 1, nr. 5, betales et beløb, der beregnes af told, afgifter med tilsvarende virkning som told og landbrugsimportafgifter af de fraførte varer. Beløbet udgør 1,3 pct. for hver afregningsperiode, jf. § 67, der er udløbet siden de fraførte varers oplæggelse på toldoplaget.

Stk. 3. I tilfælde, hvor toldvæsenets kontrol medfører efterbetaling af told, afgifter med tilsvarende virkning som told og landbrugsimportafgifter for varer, hvis fraførsel fra toldoplaget ikke er behørigt angivet for toldvæsenet, udgør beløbet 1,3 pct. af det efteropkrævede beløb for hver afregningsperiode, der er udløbet fra varernes oplæggelse på toldoplaget til tidspunktet for toldvæsenets kontrol.

Stk. 4. Toldvæsenet kan tilbagekalde en tilladelse til toldoplag, når der i 2 år ikke er fraført toldoplaget varer på den i stk. 1, nr. 4, nævnte måde, eller hvis oplagshaveren gentagne gange ikke har betalt told, afgifter med tilsvarende virkning som told eller landbrugsimportafgifter samt det i stk. 2 omhandlede beløb rettidigt.

Stk. 5. Toldvæsenet kan nægte tilladelse til toldoplag, når de af varemodtageren indførte varer kan henføres under bestemmelserne om aktiv forædling.

Fælles bestemmelser om toldoplag

§ 105. På toldoplag kan varer opbevares i indtil 5 år efter oplæggelsesdatoen. Når særlige omstændigheder taler herfor, kan toldvæsenet fastsætte en kortere eller en længere tidsfrist under hensyn til varernes art samt fastsætte en kortere tidsfrist under hensyn til toldoplagets beskaffenhed.

Stk. 2. Såfremt der er plads på de i § 103, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, omhandlede toldoplag, kan oplagets indehaver ikke nægte at modtage registrerede varer til opbevaring.

§ 106. På toldoplag kan varerne underkastes simple behandlinger, der tjener til at sikre deres bevarelse, herunder udbedring af skader, omemballering, nedkøling og nedfrysning.

Stk. 2. Toldvæsenet kan meddele tilladelse til, at de i bilaget til denne bekendtgørelse nævnte behandlinger foregår på toldoplag.

§ 107. Varer, der tilføres et toldoplag, skal af varemodtageren angives for toldvæsenet i overensstemmelse med reglerne i § 54.

§ 108. Varer, der fraføres toldoplag, skal angives til udførsel eller til fortoldning i overensstemmelse med de af toldvæsenet fastsatte regler. Toldvæsenet kan give tilladelse til, at der afgives samlet angivelse for varer, der udtages i en nærmere fastsat periode.

§ 109. Toldvæsenet fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger og kan bl.a. bestemme, at der skal føres regnskab efter toldvæsenets nærmere bestemmelser over de oplagte varer, og at disse skal opbevares særskilt i lokaler, der er godkendt af toldvæsenet.

Stk. 2. Toldvæsenet har til enhver tid ret til at foretage eftersyn på toldoplag, herunder til at efterse de oplagte varer, oplagshaverens forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Oplagshaveren og de på toldoplaget beskæftigede personer skal yde toldvæsenet bistand ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

§ 110. Toldoplagets indehaver hæfter for told og afgifter af varer, som ikke forefindes ved toldvæsenets eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med § 108, eller som ikke på en efter toldvæsenets skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i de af toldvæsenet godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varernes egen beskaffenhed eller som følge af et hændeligt uheld eller lignende.

Stk. 2. Told og afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af toldvæsenet. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges satserne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af told og afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de satser og det beskatningsgrundlag til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

§ 111. Toldvæsenet kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til toldoplag, såfremt toldoplagets indehaver eller de på oplaget beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder denne bekendtgørelse eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2. Toldvæsenet kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til toldoplag, såfremt toldoplagets indehaver mister rådighed over sit bo, standser sine betalinger eller fratages retten til kredit i medfør af § 75.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en tilladelse tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som opbevares på oplaget, straks fortoldes, udføres eller overføres til et andet toldoplag. Indtil fortoldning, udførsel eller overførsel finder sted, kan toldvæsenet sætte varerne under toldlukke.

Afsnit III

Andre bestemmelser

Kapitel 14

§ 112. Under tjenestens udøvelse skal toldvæsenets personale kunne legitimere sig ved et tjenestetegn, der er forsynet med rigsvåbenet og ordene: KONGELIGT TOLDTEGN.

§ 113. Ved afgivelse af begæringer, angivelser, deklarationer, erklæringer m.v. skal benyttes blanketter, hvis rubricering og tekniske udformning bestemmes af toldvæsenet. Blanketterne anskaffes af publikum.

§ 114. Indførsel i toldområdet af de i § 99 nævnte højt beskattede varer i brevpostforsendelser og breve med angivet værdi må kun finde sted, når forsendelserne er mærket på den i artikel 116 i ekspeditionsreglementet til verdenspostkonventionen anførte måde.

Kapitel 15

Straffebestemmelser

§ 115. Overtrædelse af denne bekendtgørelse samt overtrædelse af vilkår i de i medfør af bekendtgørelsen meddelte bevillinger og tilladelser straffes efter toldlovens kapitel 11, når der i dette kapitel er fastsat straf for overtrædelsen.

Stk. 2. Andre forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af denne bekendtgørelse samt andre forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af vilkår i de i medfør af bekendtgørelsen meddelte bevillinger og tilladelser straffes med bøde. Toldlovens § 123, stk. 3, finder anvendelse.

Kapitel 16

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 116. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1988.

Stk. 2. Ministeriet for Skatter og Afgifters bekendtgørelse nr. 338 af 21. maj 1987 om toldbehandling ophæves.

Skatteministeriet, den 20. oktober 1988

ANDERS FOGH RASMUSSEN

/Ulla Trolle

Bilag

Fortegnelse over de i § 106, stk. 2, nævnte behandlinger

1. Undersøgelse, lageropgørelse og udtagning af prøver;

2. udbedring af transport- eller lagerskader, for så vidt der er tale om simple foranstaltninger;

3. rensning;

4. fjernelse af beskadigede dele;

5. udsortering, sining, sigtning, mekanisk klaring, filtrering, omplantning, omfyldning eller tilsvarende simple behandlinger;

6. anbringelse af varemærker, stempler, etiketter eller andre kendemærker af lignende art på varerne eller deres emballage, såfremt der ikke derved opstår det indtryk, at varerne har en anden oprindelse end den faktiske;

7. ændringer af varemærker eller numre på kolli, såfremt der ikke derved opstår det indtryk, at varerne har en anden oprindelse end den faktiske;

8. emballering, udpakning, ompakning, udbedring af emballage, omhældning eller simpel omfyldning i andre beholdere;

9. fastgørelse af varerne på underlag med henblik på deres emballering eller udstyr;

10. simpel sortering og inddeling;

11. undersøgelse, kontrol, afprøvning og foranstaltninger til ibrugtagning af maskiner, apparater og køretøjer, såfremt der er tale om simple foranstaltninger;

12. blanding af andre varer end likører, brændevin, vine og andre alkoholholdige drikkevarer, såfremt der er tale om simple foranstaltninger;

13. blanding af likører med hinanden;

14. blanding af brændevine med hinanden;

15. forskæring af vine og andre sædvanlige ønologiske behandlinger;

16. fortynding af alkoholholdige drikkevarer med vand for at nedsætte alkoholindholdet;

17. udblødning, rensning og crouponering af huder;

18. knusning af tørrede bælgfrugter;

19. deling af varer, såfremt der er tale om simple foranstaltninger;

20. alle behandlinger, der tjener til at bevare varernes tilstand under oplægningen såsom luftning, tørring, også med anvendelse af kunstigt produceret varme, nedkøling og nedfrysning, tilsætning af konserveringsmidler, udrygning og svovling (til bekæmpelse af skadedyr), smøring, påføring af rustbeskyttelsesmidler og anbringelse af beskyttende lag med henblik på transporten.

Officielle noter

(* 1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra bilag III til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2855/85 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 678/85 om forenkling af formaliteterne i samhandelen inden for Fællesskabet og til Rådets forordning (EØF) nr. 679/85 om indførelse af modellen til den angivelsesformular, der skal anvendes i samhandelen inden for Fællesskabet. Ifølge artikel 189 i EØF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af bestemmelserne i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører således ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.