Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Definitioner og anvendelsesområde
    Kapitel 2Krav til databasegrundlag, opdateringshyppighed og ¿format, udvekslingsformat, kvalitet og valideringsgrad af nummeroplysningsdata
    Kapitel 3Forbrugerbeskyttelse
    Kapitel 4Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser1)

 

I medfør af § 11, stk. 2 i lov nr. 392 af 10. juni 1997 om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter:

1) minimumskrav til fremtrædelsesform, opdatering m.v. af nummeroplysningsdata, og

2) slutbrugernes rettigheder i forbindelse med registrering i nummeroplysningsdatabaser.

§ 2. Ved nummeroplysningsdata forstås oplysninger om abonnentnumre, der er tildelt slutbrugere, indeholdende navn, adresse, eventuelle stillingsoplysninger, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til, jf. § 11, stk. 2, i lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v.

    Stk. 2. Ved datasælgere forstås de udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der er tildelt abonnentnumre, og i henhold til § 11, stk. 1, i lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v., er forpligtet til at sælge nummeroplysningsdata.

    Stk. 3. Ved datakøbere forstås alle, der ønsker at købe nummeroplysningsdata.

Kapitel 2

Krav til databasegrundlag, opdateringshyppighed og format, udvekslingsformat, kvalitet og valideringsgrad af nummeroplysningsdata

§ 3. I bilag 1 er oplistet de enkelte data, som nummeroplysningsdata skal opdeles og leveres i.

§ 4. Datasælgere skal afgive de nummeroplysningsdata om slutbrugerne, jf. bilag 1, som datasælgere har registreret i registre over slutbrugernes installations- eller brugeradresser i forbindelse med oprettelse af eller efterfølgende ændringer i kundeforholdet.

    Stk. 2. Registre, som nævnt i stk. 1, skal som minimum omfatte alle nummeroplysningsdata, jf. bilag 1, som slutbrugeren særskilt har anmodet om kommer til at indgå i almene, offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabaser og registre.

    Stk. 3. Udbyder en datasælger ikke nummeroplysningsdatabaser eller -registre, skal datasælgeren afgive registrerede oplysninger om installations- eller brugeradresser. Hvis ingen af de nævnte oplysninger foreligger, afgives de oplysninger, der er registreret i de kunderegistre, som danner grundlag for regningsudskrivningen.

    Stk. 4. Forpligtelsen i stk. 1-2 omfatter ikke:

1) Oplysninger afgivet med sigte på andre former for nummeroplysningsdatabaser eller registre end de i stk. 2 nævnte.

2) Versioner af de i stk. 1 nævnte registre, hvor der via databehandling er sket yderligere forædling af registret.

    Stk. 5. Forpligtelsen i stk. 1-2 gælder alene data vedrørende brugere, der har fået tildelt 8 cifrede numre fra datasælgeren.

    Stk. 6. Datasælgere er alene forpligtet til at afgive nummeroplysningsdata som nævnt i stk. 1 2, i det omfang datasælgeren råder over disse. Stk. 1-2 indeholder ingen selvstændig forpligtelse for datasælgeren til at iværksætte indsamling af nummeroplysningsdata, med henblik på at kunne videregive disse til datakøbere.

§ 5. Ved overdragelse af numre til tjenesteudbydere kan det aftales, at tjenesteudbyderen overtager de forpligtelser, som i henhold til § 11, stk. 1, i lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v. påhviler udbyderen af telenet og teletjenester.

§ 6. Nummeroplysningsdata skal videresælges i samme valideringsgrad, som de foreligger i datasælgerens database, som nævnt i § 4, stk. 1 eller stk. 3.

§ 7. Datasælgerne skal minimum udbyde følgende opdateringsløsninger:

1) Daglig elektronisk opdatering.

2) Totaludtræk med markering af hvilke data, der er ændret inden for det seneste kvartal, eller levering af ændringsdata en gang månedligt.

§ 8. Datakøbere har krav på at få leveret nummeroplysningsdata elektronisk.

    Stk. 2. Datakøbere har fra bekendtgørelsens ikrafttræden krav på at få leveret nummeroplysningsdata i det i bilag 2 nævnte format.

    Stk. 3. Telestyrelsen kan ved bekendtgørelse opdatere formatet i bilag 2. Opdatering skal ske, når der foreligger en internationalt godkendt standard for videregivelse af nummeroplysningsdata.

Kapitel 3

Forbrugerbeskyttelse

§ 9. En slutbruger kan kræve, at den pågældendes nummeroplysninger ikke oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester, der udbydes af den udbyder, slutbrugeren har sit kundeforhold hos. Krav herom indebærer ligeledes, at slutbrugerens nummeroplysningsdata ikke kan videregives til andre, jf. § 11, stk. 3, i lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v.

    Stk. 2. Slutbrugeren kan i medfør af bestemmelsen i §11, stk. 3, i lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer mv. kræve, at der sker udeladelse af en eller flere oplysninger som nævnt i bilag 1.

    Stk. 3. Slutbrugeren kan kræve at få registreret, at den pågældendes nummeroplysninger ikke må benyttes til direkte markedsføring.

§ 10. Offentliggørelse af data, der ligger udover de oplysninger, som er nødvendige for at identificere slutbrugeren, må alene ske i det omfang, slutbrugeren har givet en udtrykkelig tilladelse til offentliggørelse eller videregivelse.

    Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 omfatter alene offentliggørelse i form af datasælgerens eget udbud af en eller flere nummeroplysningsdatabaser eller -registre, og videregivelse i medfør af § 11 i lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v.

    Stk. 3. Stk. 1 gælder både videregivelse af data til datakøbere og offentliggørelse af data i nummeroplysningsdatabaser.

§ 11. Udbydere af telenet og teletjenester skal gøre slutbrugerne opmærksom på de i § 10 nævnte rettigheder i forbindelse med oprettelse af kundeforhold.

    Stk. 2. Udbyderne af telenet og teletjenester kan kræve betaling for udeladelse af oplysninger om slutbrugere, dog maksimalt svarende til de omkostninger, der er forbundet med tilpasning og opdatering af databaser i forbindelse med udeladelse af oplysninger.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1999.

    Stk. 2. Indtil den 1. november 1999 vil der alene kunne stilles krav om, at opdateringen i henhold til § 7 skal ske ugentligt, dog minimum med samme tidsinterval, som der sker opdatering i datasælgerens egen nummeroplysningsdatabase.

Forskningsministeriet, den 24. juni 1999

Jan Trøjborg

/Jacob Michael Lund

 


Bilag 1

Data om den registrerede slutbruger opdelt i følgende adskilte data:

Abonnentnummeret

Fornavn(e)

Efternavn(e)

Stillingsbetegnelse

Gadenavn

Husnummer

Etageangivelse

Enhed på etage

Husnavn

Stedsangivelse

Postnummer

Postdistrikt

Firmanavn

»Intern strukturering« og fysisk placering af numre hos slutbrugere, der er tildelt flere telefonnumre

Anvendelse (i det omfang slutbrugeren udtrykkeligt har givet tilladelse til videregivelse af oplysninger, jf. § 10)

Oplysninger om, hvordan slutbrugeren ønsker at fremstå i nummeroplysningsdatabaser


 


Bilag 2

Formater

Komma separeret ASCII fil med anførselstegn «omkring feltindholdet og karaktersæt svarende til dansk Windows95.2)

I de tilfælde hvor fødesystemets datastrukturer ikke matcher datastrukturen i bilag 1, skal der foretages maskinel tilpasning.

A. Filindhold ved totaludtræk:

Udtræksfilen skal indeholde data opdelt i følgende særskilte felter:

Telefonnummer

Stilling

Fornavn

Efternavn

Gadenavn

Husnummer

Etageangivelse

Enhed på etage

Husnavn

Stedsangivelse

Postnummer

Postdistrikt

Firmanavn

»Intern strukturering« og fysisk placering af numre hos slutbrugere, der er tildelt flere telefonnumre

Anvendelse (i det omfang slutbrugeren udtrykkeligt har givet tilladelse til videregivelse af oplysninger)

Oplysninger om, hvordan slutbrugeren ønsker at fremstå i nummeroplysningsdatabaser

Bevægelsesmarkering/dato/tid (jf. § 7)

Feltbeskrivelse.

Telefon nummer:

Telefonnummer eller teksten »HEMMELIG«

Stilling:

Stilling på bruger eller blank.

Fornavn:

Brugers fornavn eller blank.

Efternavn:

Brugers efternavn eller blank

Gadenavn:

Gadenavn eller teksten »ADR-HEMMELIG«

Husnummer:

Husnummer suppleret med evt. opgangsbogstav eller blank.

Etageangivelse:

Etageangivelse eller blank

Enhed på etage:

Angivelse af etageenheden eller blank.

Husnavn:

Angivelse af evt. særskilt navn på huset eller blank.

Stedsangivelse:

Stedsangivelse eller blank.

Postnummer:

Postnummer eller blank. Ved udlandsadresser kan feltet lades blankt.

Postdistrikt:

Postdistrikt eller blank. Ved udlandsadresse kan udlands-postnummer registreres sammen med postdistrikt og land.

Firmanavn:

Navn på firma.

Intern strukturering:

»Intern strukturering« og fysisk placering af numre hos slutbrugere, der er tildelt flere telefonnumre.

Anvendelse:

I det omfang slutbrugeren udtrykkeligt har givet tilladelse til videregivelse af oplysninger angives anvendelsen.

Kundeønsker til fremtrædelsesform:

Oplysninger om, hvordan slutbrugeren ønsker at fremstå i nummeroplysningsdatabaser, herunder navnebeskyttelse eller hemmeligt navn.

B. Filindhold ved opdateringsudtræk

Udtrækket indeholder SLET/RET/OPRET foretaget i datasælgers kundesystem for en periode tilbage i tiden.

Opdateringsfilerne indeholder følgende felter:

Telefonnummer

Hemmelig/udeladt markering

Bevægelsestype

Bevægelsesdato

Stilling

Fornavn

Efternavn

Gadenavn

Husnummer

Etageangivelse

Enhed på etage

Husnavn

Stedsangivelse

Postnummer

Postdistrikt

Firmanavn

»Intern strukturering« og fysisk placering af numre hos slutbrugere, der er tildelt flere telefonnumre

Anvendelse (i det omfang slutbrugeren udtrykkeligt har givet tilladelse til videregivelse af oplysninger)

Oplysninger om, hvordan slutbrugeren ønsker at fremstå i nummeroplysningsdatabaser

Feltbeskrivelse.

Telefon nummer:

Telefonnummer eller teksten »HEMMELIG«

Hemmelig/udeladt markering:

U = Udeladt.

H = Hemmelig

A = Adresse hemmelig

Bevægelsestype:

SLET

RET

OPRET

Bevægelsesdato:

Dato for opdatering i bilag 1 nummersystem, normalt lig med sidste ordres faktureringsdag.

Stilling:

Stilling eller blank

Fornavn:

Fornavn eller blank

Efternavn:

Efternavn eller blank

Gadenavn:

Gadenavn eller teksten »ADR-HEMMELIG«

Husnummer:

Husnummer evt. suppleret med opgangsbogstav eller blank

Etageangivelse:

Etageangivelse eller blank

Enhed på etage:

Angivelse af etageenheden eller blank

Husnavn:

Angivelse af evt. særskilt navn på huset eller blank

Stedsangivelse:

Stedsangivelse eller blank

Postnummer:

Postnummer eller blank. Ved udlandsadresser kan feltet lades blankt.

Postdistrikt:

Postdistrikt eller blank. Ved udlandsadresse kan udlands-postnummer registreres sammen med postdistrikt og land.

Firmanavn:

Navn på firma eller blank.

Intern strukturering:

»Intern strukturering« og fysisk placering af numre hos slutbrugere, der er tildelt flere telefonnumre.

Anvendelse:

I det omfang slutbrugeren udtrykkeligt har givet tilladelse til videregivelse af oplysninger angives anvendelsen.

Kundeønsker til fremtrædelsesform:

Oplysninger om, hvordan slutbrugeren ønsker at fremstå i nummeroplysningsdatabaser, herunder navnebeskyttelse eller hemmeligt navn.

C. Opdatering vedrørende hemmelige numre

Opdatering sker på baggrund af telefonnummerfeltet:

1. SLET hvis nummer findes i egen base.

2. RET hvis nummer findes i egen base ellers OPRET.

3. OPRET hvis nummer ikke findes ellers RET.

 

Hvis telefonnummerfeltet i bevægelses filen indeholder HEMMELIG så OPRET. Rækkefølgen bør være som angivet. Af hensyn til hemmeligholdelse af HEMMELIGE numre er løbende SLET og RET ikke muligt.

 

Fjernelse af slettede og gamle rettede HEMMELIGE oplysninger må derfor ske via totaludtræk eller via statusfilen for HEMMELIGE numre. Dette gøres ved at slette samtlige HEMMELIGE i egen base og derefter genoprette samtlige HEMMELIGE fra statusfil eller totaludtræk.


2) Bemærk at fødesystemet kun understøtter tal, almindelige danske bogstaver, nogle udvalgte specialtegn samt ÆØÅ.

 

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren.