Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskatning af sømænd m.v.


I henhold til § 6 i lov nr. 362 af 1. juli 1988 om særlige fradrag til sømænd m.v. og § 48 C, stk. 3, i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 16. september 1988 som senest ændret ved lov nr. 364 af 1. juli 1988, bestemmes følgende:

§ 1. Et af lov om særlige fradrag til sømænd m.v. omfattet skib anses for at være i udenrigsfart

  • 1) i den tid, det er uden for det i lovens § 2, nr. 2 a, nævnte område,
  • 2) indtil udgangen af det døgn, hvor det efter at være kommet inden for området har tilendebragt udlosningen af gods eller afsætningen af passagerer fra steder uden for området, samt
  • 3) fra begyndelsen af det døgn, hvor det inden for området har påbegyndt indladningen af gods eller optagelsen af passagerer til steder uden for området.

Stk. 2. Alle andre af loven omfattede skibe end de i stk. 1 nævnte anses for at være i nærfart.

Stk. 3. Et skib, der hidtil har været i nærfart, anses dog først for at være overgået i udenrigsfart, når det i mere end 15 på hinanden følgende døgn har været i udenrigsfart.

Stk. 4. På tilsvarende måde anses et skib, der hidtil har været i udenrigsfart, først for at være overgået i nærfart, når det har været i nærfart i mere end 15 på hinanden følgende døgn.

Stk. 5. Et af loven omfattet bjærgningsfartøj anses for at være i udenrigsfart

  • 1) i den tid, det uden for det i lovens § 2, nr. 2 a, nævnte område enten udøver bjærgningsvirksomhed eller ligger klar til at afsejle til sådan virksomhed,
  • 2) indtil udgangen af det døgn, hvori det fra bjærgningsvirksomhed uden for området og efter dennes ophør er kommet i havn inden for området, samt
  • 3) fra begyndelsen af det døgn, hvori det på vej til bjærgningsvirksomhed uden for området forlader en havn inden for dette.

Stk. 6. Alle andre af loven omfattede bjærgningsfartøjer end de i stk. 5 nævnte anses for at være i nærfart.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 3 og stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på bjærgningsfartøjer.

§ 2. I den tid en person, der er ansat til tjeneste om bord, afvikler lov- eller kontraktsmæssig ferie eller frihed med løn, beregnes fradrag i medfør af § 3 i lov om særlige fradrag til sømænd m.v. efter reglerne for udenrigsfart, såfremt den pågældende, umiddelbart før afviklingen påbegyndtes, gjorde tjeneste om bord på et skib i udenrigsfart. I andre tilfælde beregnes fradraget efter reglerne for nærfart.

§ 3. Statsskattedirektoratet bemyndiges til som 1. instans at træffe afgørelse i medfør af § 5 i lov om særlige fradrag til sømænd m.v.

Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af Statsskattedirektoratet som 1. instans, kan indbringes for Skatteministeren.

§ 4. Skat i henhold til § 48 C, stk. 1, i kildeskatteloven svares ikke af personer, der ansættes på de særlige som Hong-Kong betingelser betegnede forhyringsvilkår, under sejlads inden for et område, der mod vest begrænses af meridianen 30 grader øst, mod nord indtil meridianen 110 grader øst af breddeparallellen 32 grader nord, dog i Det røde Hav ikke nord for Port Said, samt mod øst af meridianen 180 grader øst.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra og med 1. januar 1989. §§ 1 og 2 har dog virkning fra og med den 23. august 1988 for danske skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Skatteministeriet, den 14. november 1988.

ANDERS FOGH RASMUSSEN

/H.K. Andersen

Officielle noter

Ingen