Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester1)

 

I medfør af § 2, stk. 3, § 3 og § 10 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som ændret ved lov nr. 469 af 12. juni 1996 og lov nr. 398 af 10. juni 1997, § 16, stk. 1-5 og § 22, stk. 1 og 3, og lov nr. 470 af 1. juli 1998, i lov nr. 466 af 12. juni 1996 om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren, som ændret ved lov nr. 397 af 10. juni 1997 og lov nr. 470 af 1. juli 1998, og § 5, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 6. april 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter vilkårene for udbud, herunder etablering og drift, af telenet og teletjenester, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

1) teletjenester, der indebærer udbud af betalingstelefoner, og

2) telenet, der er omfattet af § 3 i lov nr. 84 af 11. maj 1897 om telegrafer og telefoner.

    Stk. 3. Offentlige mobilkommunikationsnet og -tjenester er kun omfattet af bekendtgørelsen i det omfang, at forhold, der er reguleret i bekendtgørelsen, ikke tillige er reguleret i lov om offentlig mobilkommunikation eller i regler eller tilladelser udstedt med hjemmel i denne lov.

    Stk. 4. Pligten til at tilbyde frit operatørvalg, jf. § 11, stk. 1, nr. 5, § 16, stk. 3, § 17, stk. 1 og § 19, stk. 1, gælder kun i det omfang, det følger af lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v. og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

    Stk. 5. Telenet og teletjenester, som er omfattet af stk. 1, kan udbydes af enhver på de i kapitel 2-5 nævnte vilkår.

    Stk. 6. § 5, stk. 1-2 og 6, § 8, stk. 1, nr. 5, § 10, stk. 1-9 samt §§ 11-14 gælder ikke for teletjenester der udbydes alene ved hjælp af forudbetalte kort eller teletjenester, der kan sidestilles hermed. Ved teletjenester, der udbydes alene ved hjælp af forudbetalte kort eller lignende, forstås udbud af tjenester, hvor slutbrugeren via køb af et kort eller lignende forudbetaler den samlede teletjeneste, inklusive løbende forbrug.

§ 2. Ved udbud af telenet eller teletjenester forstås tilrådighedsstillelse, herunder til eget brug, af en ydelse, der helt eller delvist består i eller muliggør transmission og overføring af signaler ved hjælp af telekommunikationsteknik, samt etablering og drift af betalingstelefoner.

    Stk. 2. Ved taletelefonitjenester forstås tidstro fremføring af tale, således at slutbrugeren får mulighed for via et nettermineringspunkt at kommunikere med andre slutbrugere.

    Stk. 3. Ved et nettermineringspunkt forstås den grænseflade i telenettet, hvor der via et kabelsystem, radiosystem, optisk system eller et andet elektromagnetisk system sker tilslutning af teleterminaludstyr eller et andet telenet.

Kapitel 2

Særlige vilkår for udbud af taletelefonitjenester

§ 3. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester skal sikre, at alle brugere, der er tilsluttet tjenesten, har mulighed for via den udbudte tjeneste

1) at få adgang til minimum én opkaldsbaseret, landsdækkende nummeroplysningstjeneste, der indeholder samtlige numre inden for den offentlige danske nummerplan, der er tildelt slutbrugere, samt en bredt dækkende oplysningstjeneste for udenlandske numre.

2) at få adgang til den udpegede forsyningspligtudbyders skrivetelefontjeneste og teksttelefontjeneste samt disse tjenesters nødkaldenummer, og

3) at kunne foretage gratis opkald til alarmtjenesten (112). Udbyderen skal sikre, at alarmopkaldet dirigeres til den for den pågældende slutbruger hørende alarmcentral, eller at dette dirigeres efter nærmere aftale med alarmmyndighederne og vedkommende udbyder.

    Stk. 2. Udbydere af taletelefonitjenester, som ikke er offentlige, og som ikke opfylder de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte krav, skal oplyse brugere af den pågældende tjeneste herom.

Kapitel 3

Særlige vilkår for fremføring af lokale radio-/tv-programmer

§ 4. I henhold til § 3, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed må fremføring i offentlige telenet af lokale programmer kun ske inden for det område, som tilladelsen til programvirksomhed givet i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed omfatter. Fremføring af lokale programmer, der spredes ved hjælp af radioanlæg, må dog tillige ske til de kommuner, der grænser op til tilladelsens område, og til kommuner, der grænser op til disse kommuner.

    Stk. 2. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold tilsiger det, kan Telestyrelsen fravige kravet om kommunernes beliggenhed i forhold til tilladelsens område, jf. stk. 1.

Kapitel 4

Fælles vilkår for udbud af offentlige telenet og teletjenester

§ 5. Som grundlag for ethvert kundeforhold skal foreligge en skriftlig kontrakt.

    Stk. 2. Den skriftlige kontrakt skal enten

1) fremsendes eller udleveres i to eksemplarer til slutbrugeren, som herefter skal returnere den ene i underskrevet stand, eller

2) fremsendes eller udleveres til slutbrugeren senest samtidig med iværksættelsen af abonnementet. Slutbrugeren er i dette tilfælde berettiget til at fortryde aftalen, hvilket kan ske ved afsendelse af meddelelse herom til udbyderen senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Slutbrugerens fortrydelse af aftalen inden for den nævnte frist bevirker, at udbyderen ikke kan kræve betaling for ydelser leveret i henhold til kontrakten.

    Stk. 3. Kontrakten skal som minimum indeholde oplysninger om

1) overskuelige og præcise oversigter over alle relevante priser,

2) kvalitets- og serviceniveau,

3) supplerende tjenester, som slutbrugeren har krav på at få stillet til rådighed i medfør af § 11, stk. 1,

4) supplerende tjenester i henhold til § 12, såfremt de udbydes,

5) leveringstider,

6) vilkår om kompensation og tilbagebetalingsordning i tilfælde af mangler ved tjenesten,

7) vilkår, herunder om varsling, for opsigelse, afbrydelse og ophør i tilfælde af slutbrugerens misligholdelse,

8) eventuelle minimumskontraktperioder, jf. også reguleringen heraf i § 8, stk. 1, nr. 4, og

9) eventuelle betingelser for fornyelse af kontrakterne.

    Stk. 4. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal sikre, at slutbrugere med et varsel svarende som minimum til opsigelsesvarslet i den pågældende kundeaftale med tillæg af 14 dage, informeres om ændringer i de priser og vilkår, der gælder for udbudet. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder f.eks. generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

    Stk. 5. Hvis der for en kundeaftale om tilslutning til et offentligt telenet eller en offentlig teletjeneste gælder et opsigelsesvarsel på mere end 1 måned, kan den pågældende udbyder, uanset bestemmelsen i stk. 4, 1. punktum, ændre i de priser og vilkår, der gælder for udbudet, med et varsel på minimum 10 arbejdsdage med tillæg af 14 dage. Udbyderen skal i sådanne tilfælde samtidig med varslingen give slutbrugeren mulighed for at opsige kundeaftalen med et varsel på minimum 10 arbejdsdage.

    Stk. 6. Udbydere af offentlige telenet og teletjenester skal ved anvendelse af den i stk. 2, nr. 2, nævnte fremgangsmåde give slutbrugeren tydelig information om adgangen til at fortryde aftalen, herunder om fristen for at fortryde og om at aftalen kan fortrydes uden betaling for ydelser leveret i henhold til kontrakten.

    Stk. 7. Udbydere af offentlige telenet og teletjenester skal på forespørgsel over for enhver oplyse om de i stk. 3 nævnte kontraktvilkår. Det påhviler udbyderne at sørge for, at oplysningerne er fyldestgørende og ajourførte.

    Stk. 8. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal på forespørgsel over for enhver oplyse om, i hvilket omfang der er mulighed for via den pågældende udbyders net eller tjenester at kommunikere med slutbrugere, der er kunder hos andre udbydere af telenet eller teletjenester, samt priser og vilkår herfor.

    Stk. 9. For så vidt angår teletjenester som nævnt i § 1, stk. 6, skal oplysninger som nævnt i stk. 3 gives til slutbrugeren skriftligt samtidig med køb af det forudbetalte kort.

    Stk. 10. Udbydere af offentlige telenet og teletjenester skal sikre, at kundeforhold indgået før ikrafttrædelsen af denne bestemmelse er bragt i overensstemmelse med stk. 3.

§ 6. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal give slutbrugerne oplysning om en eventuel særlig risiko for brud på netsikkerheden. Udbyderne skal ligeledes oplyse om mulighederne for at forebygge sådanne brud og om omkostningerne forbundet hermed.

§ 7. Udbydere skal på forespørgsel over for enhver oplyse om specifikationer for de tekniske grænseflader. Oplysningerne skal som minimum indeholde den i bilag 1 nævnte information, herunder grænsefladespecifikationer for almindelige nettermineringspunkter og, såfremt det er relevant, henvisning til nationale og/eller internationale standarder og anbefalinger. Oplysning om gældende grænsefladespecifikationer indsendes til Telestyrelsen til orientering.

    Stk. 2. Hvis en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester stiller krav til terminaludstyr som betingelse for adgang til eller brug af den pågældendes net eller tjeneste, skal disse krav være offentligt tilgængelige, objektive og ikke-diskriminerende.

§ 8 . Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal i forbindelse med det pågældende udbud sikre,

1) at priserne for adgang til og brug af offentlige telenet eller teletjenester er uafhængige af det formål, slutbrugeren anvender de pågældende telenet eller teletjenester til, medmindre anvendelsesformålet kræver ændrede eller supplerende tjenester eller faciliteter,

2) at priser og vilkår for adgang til og brug af offentlige telenet eller teletjenester fastsættes sådan, at slutbrugeren ikke tvinges til at aftage eller betale for tjenester, faciliteter eller andre ydelser, der ikke er nødvendige for den tjeneste, der er anmodet om,

3) at der over for slutbrugeren, såfremt der i kundeaftaler indgår bestemmelser om sikkerhedsstillelse, opstilles åbne, objektive og ikke-diskriminerende kriterier for at gøre et sådant krav gældende,

4) at slutbrugere efter et halvt år til enhver tid med et varsel, der maksimalt kan fastsættes til én måned, kan opsige aftalen uden yderligere omkostninger, uanset om der i kundeaftalen om adgang til en udbyders telenet eller teletjenester er vilkår, som direkte eller indirekte binder slutbrugeren længere end et halvt år, og

5) at afbrydelse som følge af slutbrugerens manglende betaling kun omfatter den berørte, ikke-betalte, del af tjenesten eller abonnementet, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.

    Stk. 2. Stk. 1, nr. 4, gælder alene for kundeaftaler, der svarer til forbrugerkøb, jf. § 4 a i købeloven.

§ 9 . Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal sikre, at de takserings-, debiterings- og faktureringssystemer, der er knyttet til udbudet, samt procedurer for udbydernes interne undersøgelser og klagebehandling i forbindelse med regningsklager, inklusive procedurerne for den i § 10, stk. 2, nævnte særlige interne undersøgelsesenhed, senest halvandet år efter, at udbudet er påbegyndt, er certificeret i henhold til ISO 9002-standarden eller tilsvarende anerkendte standarder.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor udbudet i henhold til stk. 1 kun er af begrænset omfang, og hvor udgifterne til certificering i henhold til stk. 1 må anses for uforholdsmæssigt store, dispensere fra kravet om certificering. Dispensation kan maksimalt gives for to år ad gangen. Ved dispensationens udløb gælder den i stk. 1, nævnte frist for gennemførelse af certificeringen.

§ 10 . Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal træffe afgørelse i klagesager, hvor slutbrugere klager over manglende overholdelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse samt over registreret forbrug og betaling for de omhandlede telenet eller teletjenester, senest 3 måneder efter at klagen er indgivet. Hvis det i klagebehandlingen indgår, at der i en periode af en vis varighed gennemføres en særlig registrering eller overvågning af forbrug, debitering m.v. med henblik på afdækning af evt. fejlkilder, forlænges den nævnte frist til 6 måneder.

    Stk. 2. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal nedsætte en særlig intern undersøgelsesenhed, der skal foretage undersøgelser og fremkomme med udtalelser i forbindelse med behandling af klager over størrelsen af udbyderens regninger.

    Stk. 3. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal under deres behandling af klager over registreret forbrug og betaling stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero og undlade at afbryde slutbrugerens forbindelse. Slutbrugerens teleforbindelse kan dog spærres for udgående trafik, såfremt klagerens trafikforbrug i den periode hvor opkrævning af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb svarende til det højeste månedlige trafikforbrug registreret de seneste 3 måneder forud for den påklagede periode. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end 3 måneder, beregnes det højeste månedlige trafikforbrug på grundlag af de hidtil forløbne måneder. I tilfælde hvor der mellem slutbrugeren og udbyderen er aftalt et kreditmaksimum, træder dette i stedet for det højeste månedlige trafikforbrug.

    Stk. 4. Uanset spærring i medfør af stk. 3 skal der dog kunne foretages opkald til alarmtjenesten (112).

    Stk. 5. Slutbrugeren skal uanset bestemmelsen i stk. 3 have mulighed for at forhindre spærring af udgående trafik ved at stille sikkerhed for det omtvistede regningsbeløb.

    Stk. 6. Hvis en udbyder som nævnt i stk. 1 efter behandlingen af en klage træffer afgørelse om ikke at give slutbrugeren medhold, skal udbyderen i yderligere 4 uger efter det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt slutbrugeren,

1) stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero, og

2) undlade at gennemføre en eventuel afbrydelse af slutbrugerens forbindelse, jf. dog stk. 3 om mulighederne for at gennemføre en afbrydelse allerede under en verserende klagesag.

    Stk. 7. Når udbydere som nævnt i stk. 1 har truffet afgørelse om, at en slutbruger ikke får medhold i en klage, skal slutbrugeren oplyses om reglerne i stk. 6. Endvidere skal slutbrugeren oplyses om muligheden for at klage til Telestyrelsen over udbyderens afgørelse.

    Stk. 8. Hvis Telestyrelsen efter behandling af en klage, som Telestyrelsen har tillagt opsættende virkning, jf. § 26, træffer afgørelse om, at en slutbruger ikke får medhold i sin klage, må den pågældende udbyder tidligst afbryde slutbrugerens forbindelse og opkræve det omtvistede regningsbeløb 4 uger efter det tidspunkt, hvor Telestyrelsens afgørelse er meddelt klageren, jf. dog stk. 3 om mulighederne for at gennemføre en afbrydelse allerede under en verserende klagesag.

    Stk. 9. Stk. 3 8 medfører alene, at betalingsforpligtelsen og en eventuel heraf følgende lukning af telefonforbindelsen suspenderes. Der sker således ikke suspension af påløb af renter under sagens behandling.

    Stk. 10. Udbydere af teletjenester som nævnt i § 1, stk. 6 skal træffe afgørelse i klagesager, hvor slutbrugere klager over manglende overholdelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse, jf. dog den i § 1, stk. 6, foretagne afgrænsning af, hvilke bestemmelser der gælder for sådanne tjenester. Afgørelse skal træffes senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

§ 11 . Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der omfatter telefoni via faste net, ISDN-tjenester og mobilkommunikation, skal tilbyde deres kunder følgende supplerende tjenester:

1) specificeret regning, herunder mindsteniveau for specificeret regning, jf. § 14,

2) spærring, jf. § 16,

3) saldokontrolordning, jf. § 17,

4) løbende udsvingskontrol, jf. § 18,

5) henvisning til nyt nummer, også selv om abonnementet ophører, samt viderestilling af samtaler, også via fast operatørvalg, jf. § 19 og

6) standsning af viderestilling fra tredjemand, jf. § 20.

    Stk. 2. Nye udbydere skal udbyde de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte tjenester senest 6 måneder efter udbudets påbegyndelse.

    Stk. 3. Mindsteniveauet for specificeret regning, henvisning til nyt nummer, løbende udsvingskontrol og standsning af viderestilling skal tilbydes gratis. For så vidt angår henvisning til nyt nummer, er der dog alene pligt til at tilbyde slutbrugeren denne tjeneste gratis i en periode på 3 måneder. De øvrige i stk. 1 nævnte supplerende tjenester skal tilbydes gratis eller til en betaling, der ikke overstiger omkostningerne ved tilvejebringelse heraf, jf. dog § 14, stk. 4.

    Stk. 4. Udbydere, jf. stk. 1, skal som del af kundeaftalen tilbyde adgang til saldooplysninger minimum ti timer dagligt, hvorved forstås, at slutbrugeren har telefonisk adgang til normal taksering til saldooplysninger om regningens størrelse, for så vidt angår forbrugsafhængige afgifter.

    Stk. 5. Saldooplysninger, jf. stk. 4, skal som minimum opdateres med intervaller på 24 timer, jf. dog stk. 6 og 7.

    Stk. 6. Saldooplysninger vedrørende opkald foretaget til manuelt betjente særtjenester skal som minimum opdateres med intervaller på 72 timer, jf. dog stk. 7. Saldooplysninger vedrørende opkald foretaget fra en mobilterminal i udlandet (roamede opkald) skal som minimum opdateres med intervaller på 7 døgn.

    Stk. 7. Kravene i stk. 5 og 6 om opdateringshyppighed af saldooplysninger gælder ikke for saldooplysninger vedrørende opkald foretaget fra udlandet, der faktureres og opkræves af udbydere af offentlige telenet eller teletjenester i Danmark på baggrund af data fra udbydere af telenet eller teletjenester i udlandet, f.eks. modtager-betaler-opkald.

    Stk. 8. Stk. 1, nr. 1-3, og stk. 4-7, finder ikke anvendelse for slutbrugere, der er tilsluttet analoge centraler, der er oprettet og ibrugtaget før den 1. juli 1996. Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse for slutbrugere, der er tilsluttet DIAX-LE centraler, der er oprettet og ibrugtaget før den 1. juli 1996.

§ 12. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, som udbyder A-nummervisning, skal give mulighed for, at:

1) den kaldende bruger for hvert enkelt opkald ved hjælp af en simpel, gratis anordning kan forhindre, at nummeret fremsendes til A-nummervisning. Denne mulighed skal den kaldende slutbruger have for hver enkelt forbindelse,

2) den kaldte slutbruger kan forhindre visning af A-nummeret ved ankommende opkald ved hjælp af en simpel og ved rimeligt brug gratis anordning og

3) den kaldte slutbruger ved hjælp af en simpel anordning kan afvise ankommende opkald, når den kaldende bruger eller slutbruger har blokeret visning af A-nummeret. Dette forudsætter, at A-nummeret kan vises inden tilslutningen.

    Stk. 2. Ved A-nummer forstås den kaldende parts nummer. Ved A-nummeroverførsel forstås, at A-nummeret overføres til den kaldte part med henblik på visning hos denne.

    Stk. 3. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, som udbyder tjeneste, der muliggør visning af tilsluttet nummer, skal give den kaldte slutbruger mulighed for at forhindre, at den kaldende bruger kan identificere det tilsluttede nummer. Dette skal være muligt ved hjælp af en simpel, gratis anordning.

§ 13 . § 12, stk. 1, nr. 1, finder også anvendelse på opkald til udlandet. § 12, stk. 1, nr. 2-3 og stk. 3, finder også anvendelse på ankommende opkald fra udlandet.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan træffe afgørelse om, at bestemmelserne i § 11, stk. 1, nr. 6, § 12 og § 15, ikke finder anvendelse for slutbrugere, der er tilsluttet analoge net. Afgørelse herom forudsætter, at det ikke er teknisk muligt at etablere de nævnte faciliteter, eller at dette fordrer en uforholdsmæssig stor økonomisk indsats.

§ 14 . Mindsteniveauet for specificeret regning skal omfatte en opdeling af opkald i de takstzoner, udbyderne opererer med, samt en opdeling i mobil- og udlandsopkald og øvrige specificerede ydelser. Slutbrugeren kan kræve at modtage en regning, som ikke angiver mere end der kræves af mindsteniveauet for specificeret regning.

    Stk. 2. En fuldt specificeret regning skal indeholde skriftlige oplysninger vedrørende de fakturerede opkald. Oplysningerne skal som minimum omfatte dato, klokkeslæt, kaldt nummer, samtalernes varighed og prisen for opkaldet.

    Stk. 3. Uanset stk. 2 må opkald, der er gratis for den kaldende slutbruger, ikke specificeres på regningen.

    Stk. 4. Opkaldsspecifikationer, der udarbejdes i forbindelse med klagesager, skal være gratis.

§ 15 . Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal ved udbud af faciliteter som nævnt i § 12, sikre at en eventuel blokering af A-nummervisningen suspenderes:

1) ved indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kap. 71 og

2) ved opkald til alarmtjenesten (112)

§ 16 . Spærring skal som minimum omfatte en individuel mulighed for at forhindre udgående opkald generelt eller til udlandet samt mulighed for ophævelse af sådan spærring.

    Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede spærring samt ophævelse af spærring skal kunne etableres ved slutbrugerens egen indtastning af PIN-kode.

    Stk. 3. Uanset spærring skal der kunne foretages opkald til alarmtjenesten (112) og opkald via frit operatørvalg.

§ 17 . Ved saldokontrolordning forstås en centralbaseret ordning, hvorefter slutbrugerens telefonforbindelse spærres for udgående trafik, straks efter det er konstateret, at forbruget har overskredet et beløb, der på forhånd er aftalt mellem udbyderen og slutbrugeren. Uanset spærring skal der dog kunne foretages opkald til alarmtjenesten (112) og opkald via frit operatørvalg.

    Stk. 2. De oplysninger, der ligger til grund for konstateringen af, at forbruget har overskredet et mellem udbyderen og slutbrugeren aftalt beløb, jf. stk. 1, skal som minimum opdateres med intervaller på 24 timer, jf. dog stk. 3 og 4.

    Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 2, der vedrører opkald til manuelt betjente særtjenester, skal som minimum opdateres med intervaller på 72 timer, jf. dog stk. 4. Oplysninger vedrørende opkald foretaget fra en mobilterminal i udlandet (roamede opkald) skal som minimum opdateres med intervaller på 7 døgn.

    Stk. 4. Kravene i stk. 2 og 3 om opdateringshyppighed af oplysninger gælder ikke for oplysninger vedrørende opkald foretaget fra udlandet, der faktureres og opkræves af udbydere af offentlige telenet eller teletjenester i Danmark på baggrund af data fra udbydere af telenet eller teletjenester i udlandet, f.eks. modtager-betaler-opkald.

    Stk. 5. Den i stk. 1 nævnte spærring skal kunne ophæves af slutbrugeren ved egen indtastning af en mellem udbyder og slutbruger forud aftalt PIN-kode.

§ 18 . Ved løbende udsvingskontrol forstås en ordning, hvorved udbydere af offentlige telenet og teletjenester kontakter slutbrugeren, når trafikforbruget i løbet af en kalendermåned er 100% større end det gennemsnitlige månedlige forbrug. Det gennemsnitlige månedlige forbrug beregnes på grundlag af det registrerede forbrug de seneste 12 måneder. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige månedlige forbrug på grundlag af de hidtil forløbne måneder.

    Stk. 2. Udbyderen skal fremsende skriftlig meddelelse, som nævnt i stk. 1, til slutbrugeren senest 3 hverdage efter, at det forhøjede forbrug er registreret. Udbyderen skal dog kun give meddelelse til slutbrugeren, når stigningen i forbrug udgør over 250 kr. i forhold til det gennemsnitlige månedlige forbrug.

§ 19. Ved henvisning til nyt nummer forstås, at den kaldende slutbruger, ved opkald til den kaldte slutbrugers gamle nummer, oplyses om den kaldte slutbrugers nye nummer. Ved viderestilling af en samtale forstås, at den kaldte slutbruger med eller uden brug af fast operatørvalg kan få viderestillet samtaler fra et gammelt til et nyt nummer.

    Stk. 2. Henvisning og viderestilling skal tilbydes i minimum 6 måneder, og uanset om henvisningen eller viderestillingen sker til et nyt nummer i en anden udbyders net.

§ 20. Udbydere af telenet eller teletjenester skal efter anmodning fra en slutbruger standse en konkret automatisk viderestilling, som er etableret til slutbrugerens nummer.

Kapitel 5

Hemmeligholdelse, behandling af trafik- og debiteringsdata, sikkerhed og oplysningspligt

§ 21. Udbyderen af et telenet eller en teletjeneste og dennes ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte oplysninger om andres brug af nettet eller tjenesten eller om indholdet heraf, som de får kendskab til i forbindelse med det pågældende udbud af telenet eller teletjenester. De skal tillige træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysningerne ikke er tilgængelige for uvedkommende.

    Stk. 2. I henhold til lov om visse forhold på telekommunikationsområdet finder bestemmelserne i borgerlig straffelovs § 152 og §§ 152 d-152 f tilsvarende anvendelse for den, der er eller har været ansat hos en udbyder af telenet eller teletjenester.

§ 22. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal sikre, at trafikdata vedrørende slutbrugere, som behandles ved etablering af samtaler og som lagres af udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, slettes eller anonymiseres efter samtalens afslutning, jf. dog stk. 2-5.

    Stk. 2. Uanset stk. 1 er det med henblik på debitering af slutbrugere og afregning for samtrafik tilladt at behandle og herunder opbevare data som nævnt i bilag 2. En sådan opbevaring og behandling er tilladt indtil udløbet af den lovhjemlede forældelsesfrist for de omhandlede gældsforpligtelser og afregninger.

    Stk. 3. Uanset stk. 1 er det tilladt for en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester at behandle data som nævnt i bilag 2 med henblik på markedsføring af egne teletjenester, forudsat at slutbrugeren har givet sit samtykke hertil.

    Stk. 4. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal sikre at behandling af trafik- og debiteringsdata, som nævnt i stk. 1-3, kun foretages af personer, som er ansat hos eller handler efter bemyndigelse fra udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, og som er beskæftiget med debitering eller trafikstyring, behandling af klager eller andre henvendelser fra slutbrugere, opsporing af svig eller med markedsføring af udbyderens egne teletjenester. Behandlingen skal begrænses til det for sådanne aktiviteter strengt nødvendige.

    Stk. 5. Stk. 1-4 indskrænker ikke Telestyrelsens, Telebrugernævnets eller Teleklagenævnets mulighed for i overensstemmelse med gældende lovgivning at indhente oplysninger om debiterings- eller trafikdata med henblik på bilæggelse af tvister, navnlig vedrørende samtrafik og debitering.

§ 23. Udbydere af offentlige teletjenester skal med henblik på sikring af netsikkerheden træffe passende tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at beskytte de udbudte tjenester. Dette skal om nødvendigt ske i samarbejde med udbyderen af det anvendte telenet. Foranstaltningerne skal under hensyn til teknologiens stade og omkostningerne i forbindelse med gennemførelse heraf sikre et sikkerhedsniveau, der står i forhold til den omhandlede risiko.

§ 24. Telestyrelsen kan afkræve en udbyder af et telenet eller en teletjeneste alle oplysninger, der skønnes nødvendige for administrationen af denne bekendtgørelse.

    Stk. 2. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal efter Telestyrelsens nærmere bestemmelser meddele Telestyrelsen oplysninger om økonomiske, statistiske og øvrige forhold med henblik på udarbejdelse af statistiske meddelelser, rapporter m.v. om forhold vedrørende udbud af sådanne telenet eller teletjenester.

Kapitel 6

Klager og sanktioner

§ 25. Efter § 14, stk. 3, i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren behandler Telestyrelsen klager over overtrædelser af bestemmelserne i §5, §§ 8-11, § 14, § 16, § 17, § 18, stk. 2, § 19 og § 20 samt over registreret forbrug og betaling for telenet eller teletjenester. Efter samme lovs § 14, stk. 4, kan Telestyrelsen dog henvise klagen til afgørelse i Telebrugernævnet, hvis den på grund af særlige forhold af bevismæssig karakter ikke skønnes egnet til behandling i Telestyrelsen.

    Stk. 2. Telestyrelsen har ikke, udover den i stk. 1 nævnte adgang, kompetence til at behandle klager over manglende overholdelse af aftalte vilkår i kundeaftalen.

    Stk. 3. Efter § 3, stk. 4, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet behandler Telestyrelsen klager over overtrædelse af bestemmelserne i § 3, § 6, § 7, § 12, § 13, stk. 1, § 15, nr. 2, §§ 21-23.

    Stk. 4. Efter § 5b i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed behandler Telestyrelsen klager over overtrædelse af bestemmelsen i § 4.

§ 26. Efter § 14, stk. 9, i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren kan Telestyrelsen bestemme, at klager som nævnt i § 25, stk. 1, 1. pkt., har opsættende virkning.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan som betingelse for at tillægge en klage opsættende virkning, jf. stk. 1, stille krav til klager om sikkerhedsstillelse vedrørende det omtvistede beløb.

§ 27. Efter § 14, stk. 3, i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren kan Telestyrelsen meddele påbud til forsyningspligtudbydere eller andre udbydere af telenet eller teletjenester, herunder dels påbud om ændring af gældende kontrakts- og abonnementsvilkår, i det omfang, disse ikke opfylder de stillede krav, dels påbud om, at udbyderne overfor slutbrugeren opfylder kontrakts- og abonnementsvilkår, inklusive eventuelle påbudte ændringer heraf, hvis et telenet eller en teletjeneste udbydes i strid med bestemmelserne i § 5, §§ 8-11, § 14, §16, § 17, § 18, stk. 2, § 19 og § 20, eller hvis Telestyrelsen giver en slutbruger hos den pågældende udbyder medhold i en klage over registreret forbrug og betaling for telenet eller teletjenester.

    Stk. 2. Påbud, som nævnt i stk. 1, kan efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse indebære

1) at den pågældende udbyder skal give klageren kompensation, hvorved klageren stilles som om overtrædelse ikke var begået, eller

2) at udbyderen skal tilbagebetale det omtvistede regningsbeløb til klageren i det omfang, der ikke allerede er sket berostillelse heraf, jf. § 10, stk. 3.

    Stk. 3. Efter § 3, stk. 4, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet kan Telestyrelsen meddele påbud til udbydere af telenet og teletjenester, hvis et telenet eller en teletjeneste udbydes i strid med bestemmelserne i § 3, § 6, § 7, § 12, § 13, stk. 1, § 15, nr. 2, eller §§ 21-23.

    Stk. 4. Efter § 5 b i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan Telestyrelsen i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af § 4.

    Stk. 5. Efter § 14, stk. 3, i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren og § 3, stk. 4, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet kan Telestyrelsen, hvis en anmodning om udlevering af oplysninger, jf. § 24, ikke efterkommes, give udbyderen påbud om at efterkomme anmodningen inden en nærmere angivet frist.

    Stk. 6. Efter § 14, stk. 6, i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren kan Telestyrelsen pålægge udbyderen af et telenet eller en teletjeneste dagbøder, hvis påbud afgivet i medfør af stk. 1 eller 5 ikke efterkommes. Der er udpantningsret for beløbene.

    Stk. 7. Efter § 3, stk. 4, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet kan Telestyrelsen pålægge udbyderen af et telenet eller en teletjeneste dagbøder, hvis påbud afgivet i medfør af stk. 2 eller 5 ikke efterkommes. Der er udpantningsret for beløbene.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 28. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, §§ 5-12, § 13, stk. 1, § 14 § 15, stk. 1, § 16, § 17, § 18, stk. 2, § 19, §20, § 21, stk. 1, § 22, § 23, eller

2) nægter at give de i § 24 omhandlede oplysninger.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1999. § 11, stk. 1, nr. 6, § 12, § 22 og § 23 træder dog først i kraft den 1. december 1999.

    Stk. 2 § 22, stk. 3 finder ikke anvendelse på behandling, som allerede er sat i værk den 1. december 1999. I disse tilfælde skal udbydere af telenet og teletjenester senest den 1. december 1999 informere slutbrugerne om behandlingen og give dem frist til den 1. februar 2000 til at komme med indsigelser. Kommer slutbrugeren ikke med indsigelser inden fristens udløb anses denne for at have givet sit samtykke.

    Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 857 af 7. december 1998 om udbud af telenet og teletjenester og bekendtgørelse nr. 35 af 21. januar 1999 om ændring af bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester ophæves.

Forskningsministeriet, den 6. juli 1999

Jan Trøjborg

/Jacob Michael Lund

 


Bilag 1

Oversigt over på hvilke punkter, der på forespørgsel skal oplyses om tekniske grænsefladespecifikationer i henhold til § 7, stk. 1.

Der skal angives tekniske grænsefladespecifikationer for almindelige nettermineringspunkter, samt, hvor det er relevant, en henvisning til nationale og/eller internationale standarder eller anbefalinger:

1. For analoge og/eller digitale net:

- grænseflade for enkelttilslutninger,

- grænseflade for gruppetilslutninger,

- grænseflade for direkte indvalg (direct dialling in DDI) og

- andre almindeligt forekommende grænseflader.

2. For ISDN (hvor dette udbydes):

- grænsefladespecifikationer for ISDN 30- og ISDN 2-tilslutning i S/T-referencepunkterne, samt signaleringsprotokollen,

- information om, hvilke bærertjenester der kan fremføre taletelefonitjenester og

- andre almindeligt forekommende grænseflader.

3. For eventuelle andre almindeligt forekommende grænseflader.


 


Bilag 2

Med henblik på debitering af slutbrugere og afregning for samtrafik, jf. § 22, stk. 2, er det tilladt at behandle følgende data:

1. slutbrugerterminalens telefonnummer eller identifikationsnummer,

2. slutbrugerens adresse og terminaltype,

3. det samlede antal enheder, der skal debiteres i afregningsperioden,

4. det kaldte nummer,

5. samtalernes art, begyndelsestidspunkt og varighed og/eller mængden af transmitterede data,

6. datoen for samtalen/tjenesten og

7. anden information vedrørende afregningen, som f.eks. oplysninger om forudbetaling, ratevis afregning, lukning og rykkerskrivelser.

 

 


 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv nr. 96/19/EØF, EFT nr. L 74, s. 13, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/62/EF, EFT nr. L 321, s. 6, dele af Kommissionens direktiv nr. 96/2/EF om ændring af direktiv nr. 90/388/EØF, EFT nr. L 20, s. 59, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF, EFT nr. L 101, s. 24, der aflyser og ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/62/EF samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF, EFT 1998 L 24, s.1