Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling


§ 1

I Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 649 af 20. oktober 1988 om toldbehandling foretages følgende ændringer:

1. § 57, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Fakturaen skal endvidere forsynes med oplysninger om de i prisen ikke indbefattede omkostninger, der skal medregnes i toldværdien, medmindre disse omkostninger fremgår af den toldværdideklaration, som vedlægges fortoldningsangivelsen i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers bestemmelser herom.«.

  

 2. § 58  ophæves.  

 3. I § 63, stk. 1,  ændres »500 kr.« til: »550 kr.«.  

 4. I § 67, stk. 4,  ændres »200 kr.« til: »230 kr.«.  

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1989.

Skatteministeriet, den 9. december 1988

Anders Fogh Rasmussen

/ Ulla Trolle

Officielle noter

Ingen