Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven


Efter § 7, stk. 9, § 7 B, stk. 4, § 8 B, stk. 1, 4 og 6, § 8 E, § 8 F, stk. 1, 2 og 4, § 8 H, stk. 1-2 og 4-6, § 8 J, stk. 1, 2 og 4, § 8 K, stk. 2, § 8 L, stk. 1, § 8 N, stk. 2, § 8 P, stk. 3 og 5, § 8 Q, stk. 3 og 4, § 8 R, stk. 1, § 8 T, stk. 3, § 8 U, stk. 3, § 10 A, § 10 B, stk. 1, § 10 C og § 11 i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 27. juli 1993, og § 3, stk. 5-7 i lov nr. 286 af 9. juni 1977 bestemmes:

Kapitel 1

Fælles bestemmelser

Indberetningspligtige

§ 1. Indberetningspligten m.v. efter skattekontrollovens § 7, § 7 B, § 8 B, § 8 E, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 S, § 8 T, § 8 U, § 10 A eller § 10 B påhviler fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet, bortset fra de i § 5 nævnte.

Registrering

§ 2. Indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 S, § 8 T, § 8 U, § 10 A eller § 10 B, jf. § 34 i denne bekendtgørelse, skal senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden foretage anmeldelse herom til told- og skatteregionen i det område, hvor den indberetningspligtige har hjemsted, jf. bekendtgørelse nr. 203 af 23. marts 1990 om landets inddeling i told- og skatteregioner m.v.

Stk. 2. Anmeldelsen skal foretages på særlige blanketter, der kan rekvireres hos told- og skatteregionen.

Stk. 3. Tvivl om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af en indberetningspligt, fritager ikke for anmeldelse. Anmeldelsen skal i disse tilfælde vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed, hvorefter told- og skatteregionen træffer afgørelse om registrering.

Stk. 4. Ved anmeldelsen skal den indberetningspligtige give oplysning om:

 • 1) Navn, adresse og hjemstedskommune.
 • 2) Registreringsnummer i Told- og Skattestyrelsens Stamregister for Erhvervsdrivende (SE-nr.).
 • 3) Dato for indberetningspligtens indtræden.

Stk. 5. Er den indberetningspligtige ikke registreret i Told- og Skattestyrelsens Stamregister for Erhvervsdrivende, foretages en sådan registrering.

Stk. 6. Efter registreringen sender told- og skatteregionen et registreringsbevis indeholdende de registrerede oplysninger til den indberetningspligtige.

Stk. 7. Indtræder der efter registreringen ændring i de meddelte oplysninger, herunder ophør af indberetningspligt, eller konstateres der fejl i de registrerede oplysninger, skal den indberetningspligtige give told- og skatteregionen skriftlig meddelelse herom inden 8 dage efter, at ændringen er sket eller fejlen konstateret. Regionen fremsender herefter nyt registreringsbevis - ved ophør af indberetningspligt gives der meddelelse om, at ophøret er registreret.

Indberetning

§ 3. Indberetning efter skattekontrollovens § 7, § 7 B, § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 T, § 8 U, § 10 A eller § 10 B foretages til Told- og Skattestyrelsen.

Stk. 2. Ophører den indberetningspligtige med at udøve den virksomhed, der begrunder indberetningspligten, skal endnu ikke indberettede oplysninger indsendes inden 10 dage, jf. dog § 35.

Stk. 3. Indberetningen foretages i maskinelt læsbar form efter regler, der fastsættes af Told- og Skattestyrelsen.

Stk. 4. Den indberetningspligtige kan i stedet for den i stk. 3 nævnte form vælge at foretage indberetningen på særlige blanketter, der kan rekvireres hos told- og skatteregionen. Indberetningen foretages i disse tilfælde til told- og skatteregionen i det område, hvor den indberetningspligtige har adresse, jf. § 2, stk. 4, nr. 1.

Stk. 5. Told- og Skattestyrelsen kan bestemme, at indberetning foretages på anden måde end nævnt i stk. 1, 3 og 4.

Stk. 6. Indberetningen foretages i dansk mønt. Omregningen til dansk mønt foretages efter kursen på skattepligtstidspunktet.

Identifikation af den skattepligtige

§ 4. Den, hvorom indberetning skal foretages efter § 7, § 7 B, § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 T, § 8 U, § 10 A eller § 10 B, skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har den pågældende ikke CPR-nr., men SE-nr., oplyses SE-nr. Har den pågældende hverken CPR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdato, navn og adresse - ved udenlandsk adresse tillige hjemland.

Stk. 2. For selskaber, fonde og foreninger m.v., der hverken har CPR-nr. eller SE-nr., afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af den, hvorom indberetning skal foretages.

Stk. 3. Kan det ikke afklares ved etableringen af et retsforhold, hvorom indberetning skal foretages, hvem indberetningen skal foretages om, afgives de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med. Når det er afklaret, hvem indberetningen skal foretages om, afgives identifikationsoplysningerne om denne.

Stk. 4. Den, hvorom indberetning skal foretages, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden 1 måned efter at ændringen er sket.

Stk. 5. Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation.

Stk. 6. Told- og skatteregionerne kan efter skriftlig anmodning meddele den indberetningspligtige de identifikationsoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, mod følgende gebyr, jf. skattekontrollovens § 8 K, stk. 2:

 • 1) For identifikation - uden anvendelse af EDB - af den individkreds, der søges oplysning om, betales et grundgebyr på 440 kr., der samtidig dækker forespørgsel på op til 10 individer, og 35 kr. for hvert individ derudover.
 • 2) For identifikation - med anvendelse af EDB - af den individkreds, der søges oplysning om, betales et grundgebyr på 3.450 kr., der samtidig dækker forespørgsler på op til 500 individer, og 6,25 kr. for hvert påbegyndt 50 individer derudover.

Kongehuset og det diplomatiske korps m.v.

§ 5. Der skal ikke foretages indberetning om:

 • 1) Kongen og dennes ægtefælle.
 • 2) Medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge samt deres ægtefæller.
 • 3) Dødsboer efter de under punkterne 1) og 2) nævnte personer.

Stk. 2. Der skal heller ikke foretages indberetning om:

 • 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentation.
 • 2) Diplomatisk anmeldte personer, der er i besiddelse af det af Udenrigsministeriet udstedte identitetskort for diplomater (rødt kort).
 • 3) Administrativt og teknisk personale samt tjenestepersonale ved herværende diplomatiske repræsentationer, når de pågældende ikke er danske statsborgere.

Stk. 3. Til dokumentation vedrørende de i stk. 2, nr. 3 nævnte personers status tjener det af Udenrigsministeriet udstedte grønne identitetskort.

Stk. 4. Reglerne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på det diplomatiske personales samt det administrative og tekniske personales familiemedlemmer, der hører til det nævnte personales husstand og ikke er danske statsborgere.

Sameje

§ 6. Ejes et aktiv, hvorom der skal foretages indberetning efter skattekontrollovens § 8 H, § 8 Q, § 10 A eller § 10 B i sameje mellem to, foretages indberetning om hver af disse med angivelse af samejeforholdet. Består samejet mellem flere end to, foretages indberetning om en eller flere af samejerne med angivelse af, at samejet omfatter flere end to. Indberetning som angivet i 1. og 2. pkt. skal foretages uanset om samejet er organiseret som et interessentskab eller lignende.

Stk. 2. Tilsvarende gælder låneforhold, hvorom indberetning skal foretages efter skattekontrollovens § 8 P eller § 8 Q.

Pensionsordninger

§ 7. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 H, § 8 Q, § 10 A og § 10 B omfatter ikke følgende af pensionsbeskatningsloven omfattede ordninger:

 • 1) Rateopsparing i pensionsøjemed, jf. pensionsbeskatningslovens § 11 A.
 • 2) Opsparing i pensionsøjemed, jf. pensionsbeskatningslovens §§ 12-14 A.
 • 3) Indeksordning, jf. pensionsbeskatningslovens § 15.
 • 4) Opsparingsordning til alderdoms- eller familieforsørgelse, jf. pensionsbeskatningslovens § 51.

Kapitel 2

Indberetning efter skattekontrollovens § 7

(løn m.v.)

§ 8. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., omfatter ikke godtgørelse, der er skattefri efter ligningslovens § 9, stk. 5, for befordring inden for kommunegrænsen under udførelse af offentligt hverv, jf. statsskattelovens § 5, litra d.

§ 9. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7, stk. 1, nr. 3 omfatter ikke:

 • 1) Vederlag for personbefordring.
 • 2) Vederlag for udlejning, bortforpagtning eller administration af fast ejendom.

§ 10. Efter skattekontrollovens § 7, stk. 4 skal enhver arbejdsgiver eller lignende, der som led i et ansættelses- eller aftaleforhold i det foregående kalenderår har ydet skattepligtige fordele som nævnt nedenfor i stk. 2, foretage indberetning herom. Indberetning skal foretages om den enkelte fordel. Indberetningen skal, ud over oplysning om modtagerens CPR-nr. (har modtageren ikke CPR-nr., så oplyses modtagerens fødselsdato, navn og adresse, jf. § 4, stk. 1, 3. pkt.), oplyse om fordelens art. I det omfang det er bestemt nedenfor i stk. 2, oplyses tillige om værdiansættelsen af fordelen.

Stk. 2. Følgende arter af fordele er omfattet af indberetningspligten, idet opmærksomheden henledes på, at de under nr. 1 og 2 nævnte fordele er gjort til A-indkomst efter § 20 i bekendtgørelse nr. 795 af 1. oktober 1993 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat:

 • 1) Fri telefon uden for arbejdsstedet, dvs. at arbejdsgiveren betaler telefonregningen helt eller delvis.

Fri telefon indberettes for kalenderåret 1994 med 3.000 kr., hvis arbejdsgiveren har betalt telefonregningen hele året, og ellers med en forholdsmæssig værdi, dog højst med arbejdsgiverens faktiske udgift. Den angivne værdi dækker, uanset om der er stillet en eller flere telefoner til rådighed.

 • 2) Firmabil til rådighed for privat kørsel.

Firmabil indberettes med den værdi, der følger af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4.

 • 3) Helårsbolig til rådighed for privat brug, hvis den leje, boligens bruger betaler, for kalenderåret 1994 ligger under statens satser for lejeboliger, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 15 af 28. januar 1993, med et tillæg på 10 pct.

Helårsbolig indberettes for kalenderåret 1994 med den værdi, som den betalte leje ligger under den i 1. pkt. anviste værdi.

Er brugeren en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, og den aftalte leje ligger under markedslejen, indberettes alene at der er helårsbolig til rådighed.

 • 4) Opvarmning, elektricitet, vand og andre udgifter ved en helårsbolig, hvorom der skal foretages indberetning efter punkt 3, når udgifterne er af en type, der normalt afholdes af en bruger (lejer).

Godet indberettes med arbejdsgiverens faktiske udgift.

 • 5) Sommerbolig til rådighed for privat brug.

Er sommerboligen beliggende her i landet, indberettes rådighed over sommerboligen tillige med den værdi, der følger af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 5.

 • 6) Lystbåd til rådighed for privat brug.

Lystbåd indberettes med den værdi, der følger af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 6.

 • 7) Personalelån, hvis lånet er forrentet lavere end svarende til minsterenten efter kursgevinstloven § 7, og rentefordelen i indberetningsåret overstiger 1.200 kr.
 • 8) TV-/radiolicens, herunder betaling for kabel-TV/-radio og dekoder, vedrørende TV-/radioapparat uden for arbejdsstedet.

TV-/radiolicens m.v. indberettes med arbejdsgiverens faktiske udgift.

Kapitel 3

Indberetning efter skattekontrollovens § 7 B (legater m.v.)

§ 11. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7 B omfatter ikke skattefrie uddelinger, jf. til eksempel ligningslovens § 7, litra z og § 7 K.

Kapitel 4

Indberetning m.v. efter skattekontrollovens § 8 B

(pensionsordninger - forsikringsselskaber m.v.)

Afsnit I-ordninger, der ikke er led i ansættelsesforhold

§ 12. Forsikringsselskaber skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I og som ikke er led i en pensionsordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog stk. 4, nr. 4-6. Det samme gælder pensionskasser m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 4 eller godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 6 (i det følgende betegnet pensionskasser).

Stk. 2. Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets CPR-nr.
 • 2) Forsikringsselskabets henholdsvis pensionskassens SE-nr.
 • 3) Forsikringspolicens litra og nummer henholdsvis medlemmets nummer i pensionskassen, hvis nummeret er forskelligt fra medlemmets CPR-nr.
 • 4) Ordningens betegnelse efter bekendtgørelsen om beskatning af pensionsordninger.
 • 5) Størrelsen af de samlede forfaldne præmier og bidrag.

Stk. 3. Omfatter pensionsordningen flere af følgende pensionsordninger, skal indberetning foretages om hver form:

 • 1) Pensionsordning med løbende udbetalinger.
 • 2) Rateforsikring i pensionsøjemed.
 • 3) Kapitalforsikring i pensionsøjemed, herunder invalidesum.
 • 4) Indeksforsikring.

Stk. 4. Vedrørende pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer i pensionsøjemed skal indberetningen tillige omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Kapitalindskud eller aftale om en indbetalingsperiode, der er mindre end 10 år, eller aftale om årlige præmier og bidrag, der ikke er lige store over en 10-års periode, jf. dog om pristalsregulering pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 6, når aftalen er indgået den 1. januar 1988 eller senere.
 • 2) Aftale som nævnt under nr. 1, når aftalen er indgået før den 1. januar 1988.
 • 3) Oprettelse af tillæg eller forhøjelse af indbetalingerne ud over pristalsregulering, når den aftalte indbetalingsperiode for tillægget eller forhøjelsen er under 10 år.
 • 4) Nedsættelse eller ophør af indbetalingerne før den aftalte indbetalingsperiodes udløb, når indbetalingerne til ordningen er foretaget i mindre end 10 år. Herunder nedsættelse eller ophør i en ordning, der er ændret fra at være en ordning i et ansættelsesforhold til at være en ordning uden for et ansættelsesforhold eller omvendt, samt nedsættelse eller ophør i en ordning, hvor der er afgivet erklæring om valg af beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50.
 • 5) Fortsættelse af en ordning, der hidtil har været en pensionsordning uden for et ansættelsesforhold.
 • 6) Fortsættelse af en ordning, der hidtil har været en pensionsordning i et ansættelsesforhold.

Kapitalforsikringer, der er led i ansættelsesforhold

§ 13. Forsikringsselskaber skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om kapitalforsikringer i pensionsøjemed, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I og som er led i en pensionsordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager.

Stk. 2. Indberetningen skal omfatte de i § 12, stk. 2 nævnte oplysninger.

Bidrag til supplerende engangsydelser

§ 14. Pensionskasser som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 29 A skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om bidrag, der er medgået til finansiering af supplerende engangsydelser som nævnt i bestemmelsen.

Stk. 2. Indberetningen skal omfatte de i § 12, stk. 2, nr. 1-4 nævnte oplysninger samt oplysning om størrelsen af det samlede bidrag til engangsydelsen for det enkelte medlem.

Overførsler

§ 15. Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43 af en pensionsordning med løbende udbetalinger eller af en rateforsikring i pensionsøjemed skal det afgivende forsikringsselskab eller den afgivende pensionskasse, jf. § 12, stk. 1, 2. pkt., efter skattekontrollovens § 8 B give det modtagende pensionsinstitut meddelelse om, at overførslen er foretaget efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43. Vedrørende rateforsikringer skal der til brug for opfyldelsen af indberetningspligten efter stk. 2 endvidere gives meddelelse om størrelsen af de årligt forfaldne præmier og bidrag til ordningen samt indbetalingsperiodens længde.

Stk. 2. Det modtagende institut skal, hvor der er tale om en pensionsordning, der ikke er led i en ordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog § 12, stk. 4, nr. 4, 2. pkt., foretage indberetning som nævnt i § 12, stk. 4, nr. 3 og 4, såfremt der sker forhøjelse, nedsættelse eller ophør af indbetalingerne i forbindelse med overførslen.

Livsforsikringer

§ 16. Forsikringsselskaber skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om livsforsikringer som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1 bortset fra de livsforsikringer, der efter § 53 A, stk. 4 behandles efter pensionsbeskatningslovens § 50.

Stk. 2. Indberetningen skal for hver forsikring omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Ejerens CPR-nr. eller SE-nr. Efter ejerens død CPR-nr.'et på den, der efter policen m.v. er indsat som berettiget til udbetaling af forsikringen. Hvis en sådan ikke findes, afdødes CPR-nr.
 • 2) Forsikringsselskabets SE-nr.
 • 3) Forsikringspolicens litra og nummer.
 • 4) Forsikringens kapitalværdi ved kalenderårets udløb.
 • 5) Forsikringens afkast.

Stk. 3. Indberetning skal ikke foretages om begravelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at et års indbetalinger skal anvendes til samme års udbetalinger. Det er en betingelse, at ordningen ikke har nogen kapitalværdistigning, og at afkastet stedse er negativt.

Gruppelivsforsikringer

§ 17. Pensionskasser som nævnt i § 12, stk. 1, 2. pkt. skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om gruppelivsforsikringer, der af pensionskassen er tegnet for medlemmerne.

Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Pensionskassemedlemmets CPR-nr.
 • 2) Pensionskassens SE-nr.
 • 3) Størrelsen af de samlede forfaldne præmier og bidrag for den enkelte forsikrede.

Stk. 3. For kalenderåret 1993 påhviler den i stk. 1 og 2 nævnte indberetningspligt tillige følgende forsikringsselskaber:

 • 1) Industriens Pensionsforsikring A/S.
 • 2) Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring A/S.
 • 3) Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring A/S.
 • 4) Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S.

Andre forsikringsselskaber kan blive omfattet af indberetningspligten for 1993, hvis anmodning herom fremsættes over for Told- og Skattestyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, inden 15. november 1993.

Udbetalinger m.v.

§ 18. Forsikringsselskaber skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om udbetalinger og om kapitalværdistigninger, der er indkomstskattepligtige for modtageren efter pensionsbeskatningslovens § 24 eller § 53. Der skal endvidere foretages indberetning om tilbagebetaling af præmier til forsikringer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, § 5 eller § 7-11 i tilfælde, hvor tilbagebetalingen skyldes præmiefritagelse.

Stk. 2. Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr.
 • 2) Forsikringsselskabets SE-nr.
 • 3) Forsikringspolicens litra og nummer.
 • 4) Ydelsens art (bonus, tilbagekøb, forudbetalt præmie, kapitalværdistigning eller lignende).
 • 5) Størrelsen af de samlede udbetalinger.
 • 6) Størrelsen af de samlede kapitalværdistigninger, der er tilskrevet.
 • 7) Forsikringens kapitalværdi ved kalenderårets udløb.

Tilsagnsordninger

§ 19. Forsikringsselskaber og pensionskasser skal efter skattekontrollovens § 8 B til brug for efterbeskatning af tilsagnsordninger efter pensionsbeskatningslovens § 19 C efter anmodning af Told- og Skattestyrelsen beregne den kapitaliserede værdi af forhøjelsen af pensionstilsagn, jf. pensionsbeskatningslovens § 19 C, stk. 1, 3. pkt. og stk. 3.

Underretning af ordningens ejer

§ 20. Forsikringsselskaber og pensionskasser skal årligt underrette ordningens ejer om de indberettede præmier og indskud. Underretningen skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører.

Kapitel 5

Oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 E (pensionsordninger

- arbejdsgivere)

§ 21. Arbejdsgivere skal efter skattekontrollovens § 8 E til brug ved efterbeskatning af pensionsordninger efter pensionsbeskatningslovens § 19 B efter anmodning af Told- og Skattestyrelsen give meddelelse om pensionsindbetalinger for ansatte, jf. pensionsbeskatningslovens § 19 B, stk. 1, 2 og 4.

Kapitel 6

Indberetning m.v. efter skattekontrollovens § 8 F

(pensionsordninger - pengeinstitutter m.v.)

Afsnit I-ordninger, der ikke er led i ansættelsesforhold

§ 22. Pengeinstitutter skal efter skattekontrollovens § 8 F foretage årlige indberetninger om pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I og som ikke er led i en pensionsordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager.

Stk. 2. Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Kontohaverens CPR-nr.
 • 2) Pengeinstituttets SE-nr.
 • 3) Kontoens nummer.
 • 4) Kontoens betegnelse efter bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger.
 • 5) Størrelsen af de samlede indbetalinger til ordningen, for indeksordninger dog størrelsen af de samlede forfaldne indbetalinger.

Stk. 3. Vedrørende rateopsparing i pensionsøjemed skal indberetningen tillige omfatte de i § 12, stk. 4 nævnte oplysninger.

Opsparing i pensionsøjemed, der er led i ansættelsesforhold

§ 23. Pengeinstitutter skal efter skattekontrollovens § 8 F foretage årlige indberetninger om opsparing i pensionsøjemed, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I og som er led i en pensionsordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager.

Stk. 2. Indberetningen skal omfatte de i § 22, stk. 2 nævnte oplysninger.

Overførsler

§ 24. Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43 af en rateopsparing i pensionsøjemed skal det afgivende pengeinstitut efter skattekontrollovens § 8 F give det modtagende pensionsinstitut meddelelse om, at overførslen er foretaget efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43, og til brug for opfyldelsen af indberetningspligten efter stk. 2 meddelelse om størrelsen af de årligt indbetalte præmier og bidrag til ordningen samt indbetalingsperiodens længde.

Stk. 2. Det modtagende institut skal, hvor der er tale om en pensionsordning, der ikke er led i en ordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog § 12, stk. 4, nr. 4, 2. pkt., foretage indberetning som nævnt i § 12, stk. 4, nr. 3 og 4, jf. § 22, stk. 3, såfremt der sker forhøjelse, nedsættelse eller ophør af indbetalingerne i forbindelse med overførslen.

Indekskontrakter

§ 25. Pengeinstitutter skal efter skattekontrollovens § 8 F foretage årlige indberetninger om indekskontrakter, hvor indbetalingerne på kontrakten ikke er foretaget inden udløbet af den i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing fastsatte respittid.

Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Kontohaverens CPR-nr.
 • 2) Pengeinstituttets SE-nr.
 • 3) Kontoens nummer.
 • 4) Kontraktens eller kontrakternes oprettelsesår.
 • 5) Antallet af uopfyldte kontrakter og størrelsen af de årligt forfaldne indbetalinger herpå, hvis manglende betaling har medført, at kontrakten (kontrakterne) blev uopfyldt.

Underretning af ordningens ejer

§ 26. Pengeinstitutter m.v. skal årligt underrette ordningens ejer om de indberettede bidrag og indskud. Underretningen skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører.

Kapitel 7

Indberetning efter skattekontrollovens § 8 H

 • (indskud)

§ 27. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 H omfatter enhver form for forrentning, som andelsselskaber foretager af andelshavernes tilgodehavender, herunder eventuel forrentning af andelskapitalen.

Kapitel 8

Indberetning efter skattekontrollovens § 8 P

(lån m.v.)

§ 28. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 P omfatter ikke:

 • 1) Veksler.
 • 2) Lån, hvoraf renten efter ligningslovens § 17 A ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Kapitel 9

Indberetning efter skattekontrollovens § 8 T (kontingenter til

faglige foreninger)

§ 29. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 T omfatter alene kontingenter, der er fradragsberettiget efter ligningslovens § 13, stk. 1.

Stk. 2. Anvender foreningen en del af kontingentet på en sådan måde, at medlemmet kan vælge at fradrage kontingentet efter personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 1, indberettes denne del af kontingentet særskilt.

Stk. 3. Anvendes en del af kontingentet til præmie til en gruppelivsforsikring som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 4, oplyses dette i indberetningen.

Kapitel 10

Indberetning efter skattekontrollovens § 10 A (obligationsrenter

m.v.)

Værdipapirer m.v.

§ 30. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 10 A omfatter danske og udenlandske obligationer, der er massegældsbreve, samt rentekuponer og rentetilskrivning vedrørende sådanne obligationer. Indberetningspligten omfatter også obligationer, der er udstedt uden pålydende rente, dog ikke præmieobligationer.

Særlige oplysninger

§ 31. Indfrielse af obligationer med udenlandsk status, jf. kursgevinstlovens § 6, indberettes særskilt.

Begrænsninger i indberetningspligten

§ 32. Indberetning efter skattekontrollovens § 10 A kan undlades vedrørende:

 • 1) Obligationer tilhørende de, der efter § 2 er registreret som indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 10 A.
 • 2) Obligationer tilhørende de i selskabsskattelovens § 3 nævnte skattefrie institutioner m.v. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser.
 • 3) Obligationer tilhørende pensionskasser eller forsikringsselskaber.
 • 4) Obligationer tilhørende pengeinstitutter, pensionskasser eller forsikringsselskaber i udlandet, herunder på Færøerne eller i Grønland.
 • 5) Kursværdien af obligationer, der ikke er børsnoterede.

Kapitel 11

Indberetning m.v. efter skattekontrollovens § 10 B

(obligationsoverdragelser m.v.)

Værdipapirer og kontrakter

§ 33. Indberetningspligten efter skattekontrollovens § 10 B omfatter de i § 30 nævnte obligationer og rentekuponer.

Stk. 2. Indberetningspligten omfatter endvidere indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter (i det følgende betegnet kontrakter) omfattet af kursgevinstlovens § 8 C. Der skal dog ikke foretages indberetning om kurssikringskontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 8 D, stk. 1, nr. 3.

Indberetningspligtige professionelle

§ 34. Den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af de i § 33 nævnte værdipapirer eller kontrakter, er indberetningspligtig efter skattekontrollovens § 10 B. Det samme gælder den, der har det som sit erhverv at indgå eller formidle aftaler om sådanne kontrakter.

Indberetningspligtige private

§ 35. Overdrages de i § 33 nævnte værdipapirer eller kontrakter mellem parter, der ikke er indberetningspligtige efter § 34, og formidles overdragelsen ikke af en sådan indberetningspligtig, skal indberetning om overdragelsen foretages af den part, der erhverver værdipapiret eller kontrakten.

Stk. 2. Indgås aftale om en kontrakt som nævnt i § 33, stk. 2 mellem parter, der ikke er indberetningspligtige efter § 34, og formidles aftalen ikke af en sådan indberetningspligtig, skal indberetning om aftalen foretages af alle aftaleparterne (eventuelt af en efter skriftlig fuldmagt fra de øvrige aftaleparter).

Stk. 3. Overdrages de i § 33 nævnte værdipapirer og kontrakter eller indgås aftale om en kontrakt som nævnt i § 33, stk. 2 mellem en udlænding og en indlænding, der ikke er indberetningspligtig efter § 34, og formidles overdragelsen eller aftalen ikke af en sådan indberetningspligtig, påhviler indberetningspligten indlændingen, uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2. Som indlænding anses i denne sammenhæng fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet, bortset fra de i § 5 nævnte.

Stk. 4. Indberetning efter stk. 1-3 skal foretages inden den 15. januar i året efter udløbet af det kalenderår, hvori dispositionen har fundet sted, jf. § 3.

Særlige oplysninger

§ 36. Pligten til at foretage indberetning om indgåelse af aftaler om kontrakter, jf. § 33, stk. 2, omfatter også pligt til at foretage indberetning om ændring af tidligere indgåede aftaler, herunder aftaler om forlængelse af et kontraktforhold.

Stk. 2. Aktiebaserede kontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 8 F indberettes særskilt.

Stk. 3. Værdipapirer og kontrakter, jf. § 33, med udenlandsk status, jf. kursgevinstlovens § 6, indberettes særskilt.

Begrænsninger i indberetningspligten

§ 37. Indberetning efter skattekontrollovens § 10 B kan undlades vedrørende:

 • 1) Dispositioner mellem indberetningspligtige efter skattekontrollovens § 10 B, der er registreret efter § 2.
 • 2) Dispositioner mellem de i selskabsskattelovens § 3 nævnte skattefrie institutioner m.v. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser.
 • 3) Dispositioner mellem pensionskasser og forsikringsselskaber.
 • 4) Dispositioner mellem de under nr. 1-3 nævnte.
 • 5) Dispositioner mellem pengeinstitutter, pensionskasser eller forsikringsselskaber i udlandet, herunder på Færøerne eller i Grønland, og de under nr. 1-3 nævnte.

Underretning af kunder

§ 38. Indberetningspligtige efter § 34, der har formidlet en overdragelse eller kontraktindgåelse, hvorom der skal foretages indberetning, skal senest den 1. februar i året efter udløbet af det kalenderår, som indberetningen vedrører, underrette den, som indberetningen angår, om det til skattemyndighederne indberettede, jf. § 3.

Kapitel 12

Inddragelse af uidentificerede konti

§ 39. Pengeinstitutter m.v., der er omfattet af indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 H, skal efter anmodning af Told- og Skattestyrelsen indsende fortegnelse over konti, der er oprettet før den 1. juli 1977, og hvor oplysning om kontohaverens identitet, jf. § 4, stk. 1, 2 og 5, ikke dengang eller senere er afgivet til kontoføreren.

§ 40. Told- og Skattestyrelsen kan inddrage de i § 39 nævnte uidenteficerede konti til fordel for statskassen 12 måneder efter, at offentligt varsel herom er givet i Statstidende.

Stk. 2. Inddragelsen omfatter det på den enkelte konto indestående beløb og de til enhver tid yderligere påløbne eller tilskrevne renter i det omfang kontohaverens krav ikke er forældet.

Stk. 3. De inddragne beløb overføres af vedkommende pengeinstitut til statskassen.

Stk. 4. Inddragelse sker kun, hvis indeståendet og påløbne renter oversteg 300 kr. den 1. januar 1987.

Stk. 5. Konti, som tilhører fysiske eller juridiske personer med hjemsted i udlandet, inddrages ikke. Tilsvarende gælder konti tilhørende de i § 5 nævnte.

Kapitel 13

Tvangsbøder

§ 41. Skattekontrollovens § 9 finder anvendelse ved administrationen af bestemmelserne i § 2, § 3 og § 35.

Kapitel 14

Bemyndigelse

§ 42. Told- og Skattestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om opfyldelsen af indberetningspligterne m.v.

Kapitel 15

Ikrafttræden m.v.

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. oktober 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 842 af 9. oktober 1992 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven, bortset fra bestemmelserne vedrørende skattekontrollovens § 11 C, der finder anvendelse på indberetning af oplysninger vedrørende kalenderåret 1993.

Stk. 3. § 27 har først virkning for indberetning af oplysninger vedrørende kalenderåret 1994 og senere år, for så vidt bestemmelsen udvider andelsselskabernes hidtidige indberetningspligt efter skattekontrollovens § 8 H.

Skatteministeriet, den 18. oktober 1993

Ole Stavad

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen