Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om påklage af lignings- og vurderingsmyndighedernes afgørelser om aktindsigt i henhold til forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen


I henhold til § 16, stk. 5, i forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985) samt § 15, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen fastsættes efter forhandling med justitsministeren:

§ 1. Afgørelser om aktindsigt i henhold til forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen, der træffes af ligningsrådet, et amtsligningsråd, et skatteråd eller et skyldråd, påklages til skattedepartementet (ministeriet for skatter og afgifter), uanset at afgørelsen er truffet i forbindelse med en sag, der kan indbringes for landsskatteretten i henhold til skattestyrelsesloven.

Stk. 2. En ligningskommissions afgørelse om aktindsigt indbringes for ligningskommissionen. Ligningskommissionens afgørelse af en klage over kommissionens tidligere afgørelse om aktindsigt påklages til skattedepartementet.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1987 og har virkning for klager, der indgives efter denne dato. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 398 af 23. juli 1974 om påklage af lignings- og vurderingsmyndighedernes afgørelser i henhold til offentlighedsloven.

MINISTERIET FOR SKATTER OG AFGIFTER, DEN 11. DECEMBER 1986

ISI FOIGHEL

/Jesper Pålsson

Officielle noter

Ingen