Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af henholdsvis bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven og bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat


§ 1

I bekendtgørelse nr. 554 af 24. juni 1994 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, nr. 1 og 3, indsættes tre steder efter »1994«: »henholdsvis 1995«.

2. Efter § 14 indsættes:

»Syge- og ulykkesforsikring

§ 14 A. Forsikringsselskaber skal efter skattekontrollovens § 8 B foretage årlige indberetninger om udbetaling af ydelser efter syge- eller ulykkesforsikringer som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 1, nr. 3, bortset fra de i § 50, stk. 4 nævnte skattefrie udbetalinger. Indberetning efter denne bestemmelse skal dog ikke foretages i det omfang ydelsen er A-indkomst.

Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Den ydelsesberettigedes CPR-nr.
  • 2) Forsikringsselskabets SE-nr.
  • 3) Størrelsen af den udbetalte ydelse.«

3. I § 40 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Pligten til at deponere værdipapirer efter skattekontrollovens § 11 B, stk. 1, 1. pkt., omfatter endvidere værdipapirer, der alene eksisterer i form af registrering i en værdipapircentral i udstedelseslandet.«

§ 2

I bekendtgørelse nr. 795 af 1. oktober 1993 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat foretages følgende ændringer:

1. I § 20, nr. 19, indsættes efter »m.v.«: »Dette gælder dog ikke ydelser som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 1, nr. 3, når ydelsen udbetales til personer, der er registreret med SE-nr.«

2. I § 23, stk. 2, 3. og 4. pkt., ændres to steder »indkomstår« til: »kalenderår«.

3. I § 25 ophæves stk. 2.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.

Skatteministeriet, den 24. november 1994

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen