Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standardtilbud på samtrafikområdet1)

 

I medfør af § 2b, stk. 2, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 4. december 1998, fastsættes:

§ 1. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition på det samlede marked for fastnet- og mobilkommunikation, på markedet for leje af infrastrukturkapacitet eller på fastnetmarkedet, skal på de markeder, hvor de har en stærk markedsposition, udarbejde og offentliggøre standardtilbud på samtrafik, jf. § 2b, stk. 1, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren. Samtidig med offentliggørelsen indsendes standardtilbudene til Telestyrelsen.

    Stk. 2. Standardtilbud som nævnt i stk. 1 skal som minimum udarbejdes for hvert af følgende samtrafikprodukter:

1) Koblet samtrafik, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren.

2) Leje af infrastrukturkapacitet, jf. § 1, stk. 3, nr. 2, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren.

3) Tjenesteudbyderaftaler, jf. § 1, stk. 3, nr. 3, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren.

    Stk. 3. Standardtilbud som nævnt i stk. 1 og 2 skal:

1) Omfatte vilkårene for sammenkobling med de i stk. 1 nævnte udbyderes telenet eller teletjenesters grundlæggende funktionselementer, herunder udbud af forbindelsespunkter og grænseflader.

2) Omfatte en opgørelse af de enkeltkomponenter der indgår i standardtilbudene, jf. bilag 1-3, og de dertil knyttede betingelser, herunder priserne for disse, jf. også kravet om at samtrafikaftaler ikke må indeholde pakkeløsninger eller bundtning, som tvinger en aftalepart til at betale for ydelser, der ikke vedrører den ønskede samtrafik, eller til at levere eller modtage ydelser, som ikke har relation til samtrafikken, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 861 af 4. december 1998 om aftaler om samtrafik i telesektoren m.v.

3) Opfylde de i bilag 1-3 angivne krav.

    Stk. 4. Standardtilbud som nævnt i stk. 1-3 skal være offentliggjort senest den 1. marts 2000.

    Stk. 5. De forpligtelser, der følger af stk. 1-3 , er begrænset til de ydelser, som den forpligtede udbyder rent faktisk udbyder til egne slutbrugere eller på anden måde stiller til rådighed for andre, herunder egne afdelinger, datterselskaber m.v.

§ 2. Telestyrelsen fører tilsyn med standardtilbud som nævnt i § 1 og kontrollerer i den forbindelse, at standardtilbud, som er indsendt til styrelsen, er i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 10, § 2a og § 2b, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, jf. § 5, stk. 1, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan kræve, at der foretages ændringer i standardtilbud, der ikke overholder kravene i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, med tilhørende bekendtgørelser, jf. § 5, stk. 4, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1999.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 987 af 11. december 1997 om standardtilbud på samtrafikområdet ophæves.

Forskningsministeriet, den 12. november 1999

Birte Weiss

/Jane Eis Larsen

 


Bilag 1

Rammer for udarbejdelse af standardtilbud for koblet samtrafik

A. Minimumskrav til omfanget af produkter omfattet af standardtilbud

1. Samtrafikpunkter, placering, kapacitet og implementering

Lokale samtrafikpunkter

Regionale samtrafikpunkter

Internationale samtrafikpunkter

Implementering/ændring af nummerplan, behandling af operatørforvalgskode

2. Trafikydelser

Lokal samtrafik

terminering2)  under én lokalcentral i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

access3)  under én lokalcentral i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

Regional samtrafik

terminering inden for nærmere definerede samtrafikområder i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

access inden for nærmere definerede samtrafikområder i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

Landsdækkende samtrafik

terminering mellem samtrafikområder i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

access mellem samtrafikområder i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

Samtrafik i forbindelse med indenlandske offentlige mobilnet

teminering af trafik fra udbyderens4)  net i mobilnet via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

access for udbyderen til trafik fra offentlige mobilnet via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

Samtrafik i forbindelse med udlandet

terminering af trafik fra udbyderens net i udenlandske net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

terminering af trafik fra udenlandske udbyderes net i udbyderens net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

terminering af trafik fra udenlandske udbyderes net i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition

Transit

transit af trafik fra udbyderens net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition til andre indenlandske net

transit af trafik fra andre indenlandske net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition til udbyderens net

transit af trafik fra udbyderens net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition til net i udlandet

transit af trafik fra net i udlandet via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition til udbyderens net

B. Minimumskrav til indhold af standardtilbud

1. Kommercielle forhold/procedurer

Betalingsbetingelser, herunder også faktureringsmåder

Intellektuel ejendomsret

Fastlæggelse og begrænsning af ansvar

Fastsættelse af takster og senere forhøjelse eller nedsættelse heraf

Gyldighedsperiode og genforhandling af aftalen

Procedurer i tilfælde af, at der fremsættes forslag til ændringer af de net eller tjenester, som den ene part udbyder

Sikring af lige adgang

2. Priser m.v.

Priser, bestillingsprocedurer og leveringstider for de under pkt. A. nævnte samtrafikprodukter.

Såfremt der ydes omkostningsbestemte rabatter, angives det på hvilke nærmere specificerede områder og vilkår dette tilbydes.

3. Tekniske forhold

Beskrivelse af samtrafikproduktet, herunder grænsefladespecifikationer m.v.

Øvrige tekniske standarder for samtrafik

Interoperabilitetskontrol

Angivelse af tilbudte samtrafikpunkter

Metoder til sikring af overholdelse af væsentlige krav

Trafik-/netstyring, herunder fejlmeldingsprocedurer

Opretholdelse af samtrafiktjenester og disses kvalitet, herunder udveksling af prognosegrundlag for netudbygning

Beskrivelse af samhusningsmuligheder i tilknytning til det ønskede samtrafikprodukt

Procedurer for nummerportabilitet

Procedurer for fast operatørvalg


2) Termineringstjeneste er en tjeneste, hvor en af parterne afslutter et opkald, der oprinder fra eller gennem den anden parts net.

3) Accesstjeneste er en tjeneste, der giver en part adgang til at tilbyde sine tjenester til kunder, der er tilsluttet den anden parts net.

4) »Udbyderen« er den udbyder, der efterspørger samtrafik hos udbydere med stærk markedsposition.

 


Bilag 2

Rammer for udarbejdelse af standardtilbud på markedet for udbud af leje af infrastrukturkapacitet

A. Minimumskrav til omfanget af produkter omfattet af standardtilbud

1. Analoge kredsløb

2-tråds og 4-tråds

2. Digitale kredsløb

64 kbit/s

2 Mbit/s struktureret og ustruktureret

3. Ubestykket infrastrukturkapacitet

Kobberledninger ("det rå kobber")

Lyslederledninger ("dark fiber")

Bortset fra de under A.1 og A.3 nævnte 2-tråds kredsløb, kobberledninger og lyslederledninger skal standardtilbud på de under pkt. A.1 A.3 nævnte kredsløbstyper foreligge for såvel indenlandske kredsløb som for kredsløb til udlandet.

De nævnte kredsløbstyper opdeles principielt i følgende typer forbindelser:

accessforbindelser (dvs. forbindelsen mellem brugerens5) /udbyderens6)  adresse og denne adresses lokalcentral/forstærkerstation hos udbydere med en stærk markedsposition)

transportforbindelser, dvs.:

en strækning mellem to centraler/forstærkerstationer tilhørende udbydere med en stærk markedsposition, eller

en strækning mellem andre af brugeren/udbyderen valgte fysiske nettermineringspunkter i det overordnede transmissionsnet, herunder fysiske tilslutningspunkter for internationale anlæg (f.eks. sammenkoblingsstationer ved landegrænser og søkabellandingsstationer),

en strækning mellem et fysisk nettermineringspunkt i det overordnede transmissionsnet og et "virtuelt" tilslutningspunkt (f.eks. landegrænse eller midtvandsgrænse),

en eventuel international transitstrækning.

Levering af faste kredsløb til brugere kan af praktiske årsager ske i form af levering af punkt til punkt forbindelser sammensat af ovennævnte access- og transportforbindelser og prissat i overensstemmelse hermed.

B. Minimumskrav til indhold af standardtilbud på leje af infrastrukturkapacitet, herunder leje af faste kredsløb og fysiske infrastrukturstrækninger

1. Kommercielle forhold/procedurer

Betalingsbetingelser, herunder også faktureringsmåder

Intellektuel ejendomsret

Fastlæggelse og begrænsning af ansvar

Fastsættelse af takster og senere forhøjelse eller nedsættelse heraf

Gyldighedsperiode og genforhandling af aftalen

Procedurer i tilfælde af, at der fremsættes forslag til ændringer af de samtrafikprodukter, som der udbydes

Sikring af lige adgang

Klage- og forligsprocedurer, jf. bl.a. § 7 b i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren.

Procedurer for tilbagebetaling

2. Priser m.v.

Priser, bestillingsprocedurer og leveringstider for de under pkt. A. nævnte samtrafikprodukter.

Priser for leje af infrastrukturkapacitet må være uafhængige af brugeren/udbyderens anvendelse af den lejede infrastruktur. Priserne må endvidere være ubundtede, dvs. at specielle serviceydelser, herunder driftsaftaler samt fælles planlægnings- og prognoseaktiviteter skal prissættes særskilt.

Såfremt der ydes omkostningsbestemte rabatter, angives det på hvilke nærmere specificerede områder og vilkår, dette tilbydes.

3. Tekniske forhold

Beskrivelse af den tilbudte infrastrukturkapacitet, herunder grænsefladespecifikationer m.v.

Øvrige relevante tekniske standarder

Interoperabilitetskontrol

Metoder til sikring af overholdelse af væsentlige krav

Netstyring, herunder fejlmeldingsprocedurer

Opretholdelse af infrastrukturkapacitet dennes kvalitet, herunder udveksling af prognosegrundlag for netudbygning

Typiske reparationstider

Beskrivelse af samhusnings muligheder i tilknytning til det ønskede samtrafikprodukt


5) Ved »bruger« forstås enkeltpersoner, herunder slutbrugere, eller organisationer, der bruger eller efterspørger offentligt tilgængelige teletjenester.

6) Ved »udbyder« forstås udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, herunder den sælgende udbyders egne forretningsområder og datterselskaber.

 


Bilag 3

Rammer for udarbejdelse af standardtilbud på tjenesteudbyderaftaler på fastnetmarkedet

A. Minimumskrav til omfanget af produkter omfattet af standardtilbud

1. Ydelser, der kan erhverves som engros køb med henblik på videresalg

Standard abonnementer på fastnettelefoni, herunder ISDN.

Samtaler, der kan afvikles fra standard abonnementer for fastnettelefoni, herunder ISDN.

Samtaler opdeles i fornødent omfang på relevante samtaleprodukter, eksempelvis opkald mod nationale fastnet eller mod internationale net.

B. Minimumskrav til indhold af standardtilbud

1. Kommercielle forhold/procedurer

Betalingsbetingelser, herunder også faktureringsmåder

Intellektuel ejendomsret

Fastlæggelse og begrænsning af ansvar

Fastsættelse af samtrafiktakster og senere forhøjelse eller nedsættelse heraf

Kvalitet

Gyldighedsperiode og genforhandling af aftalen

Procedurer i tilfælde af, at der fremsættes forslag til ændringer af de net eller tjenester, som den ene part udbyder

Sikring af lige adgang

Kundekontakt, herunder principper for videregivelse af abonnentoplysninger til andre (jf. § 11 i lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v.).

2. Priser m.v.

Priser, bestillingsprocedurer og leveringstider for de under pkt. A. nævnte samtrafikprodukter.

Såfremt der ydes omkostningsbestemte rabatter, angives det på hvilke nærmere specificerede områder og vilkår dette tilbydes.

3. Udveksling af tjenesteudbyderens trafik med andre net

Aftaler om udveksling af tjenesteudbyderens trafik i forbindelse med andre net, herunder tjenesteudbyderens eget net, betragtes som aftaler om koblet samtrafik eller adgang til infrastrukturkapacitet og skal derfor følge rammerne for indgåelse af sådanne aftaler.


 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 96/19/EF af 13. marts 1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF for så vidt angår gennemførelse af liberaliseringen af markederne for teletjenester, EFT nr. L 74 af 22.3.1996, s. 13, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997 om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne, EFT nr. L 199 af 26.7.1997, s. 32, samt dele af Rådets direktiv 92/44 EØF af 5. juni 1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb, jf. EFT nr. L 165 af 19. juni 1992, side 27, med senere ændringer.