Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 26. marts 1980 om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande


Den 26. marts 1980 undertegnedes i Stockholm en overenskomst om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

Regeringerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige,

som er klar over, at de forskellige beskatningssystemer for varer i rejsetrafikken i de nordiske lande har medført, at indkøb i nogle tilfælde ikke belastes med forbrugsskat hverken i indkøbslandet eller i indførselslandet, og i andre tilfælde belastes med sådan skat i såvel indkøbslandet som indførselslandet,

som principielt er enige om, at rejsegods skal belastes med enten indkøbslandets eller indførselslandets forbrugsskatter, og at det ikke skal være muligt ved internordiske rejser at undgå denne beskatning, samt at dobbeltbeskatning i størst muligt omfang skal undgås,

som har til hensigt at skabe en sådan harmonisering af beskatningen af varer ved udførsel i rejsetrafikken, at der ikke som følge af denne beskatning opstår konkurrenceforvridning mellem virksomheder i de forskellige nordiske lande, og

som tilsigter at skabe ensartede bestemmelser og praksis for det skattefrie salg i lufthavne,

har indgået følgende overenskomst:

Artikel 1

En vare, som en person, der er bosat i Danmark, Finland, Norge eller Sverige, indkøber i eet af de andre af disse lande for at tage den med som rejsegods ved udrejsen, skal i indkøbslandet pålægges de skatter og afgifter, som skal erlægges i forbindelse med produktion og salg i dette land. Er varen i umiddelbar tilknytning til salget af køberen indført i et andet af de nævnte lande, og er merværdiafgift eller tilsvarende almindelig omsætningsafgift opkrævet ved indførslen, betragtes salget som eksportsalg. En forudsætning herfor er, at sælgeren kan godtgøre, at merværdiafgift eller tilsvarende almindelig omsætningsafgift er betalt i indførselslandet, og at varen har en indkøbspris excl. afgift på mindst 1.000 kr. i Danmark, Norge og Sverige eller 1.000 mk. i Finland.

Som een vare anses i denne overenskomst også en gruppe af varer, som normalt udgør en helhed.

Artikel 2.

En vare anses for at være taget med som rejsegods, når den

  • 1) medføres i samme transportmiddel, hvormed den rejsende udrejser af indkøbslandet, eller
  • 2) medføres af den rejsende uden transportmiddel, eller
  • 3) ved sælgerens foranstaltning transporteres til indkøbslandets landegrænse for der at blive udleveret til den rejsende eller
  • 4) leveres på anden måde, som kan sidestilles med dem, der er nævnt i punkt 1), 2) eller 3).

Artikel 3.

I lufthavne må der ikke til rejsende skattefrit for at medtages ved udrejsen som rejsegods sælges andre varer end alkoholholdige drikke og tobaksvarer, uafhængig af, hvor den rejsende er bosat.

Bestemmelserne i artikel 1 skal ikke anvendes på alkoholholdige drikke eller tobaksvarer, som er indkøbt skattefri i en lufthavn.

Artikel 4.

Denne overenskomst træder i kraft en måned efter, at samtlige tiltrædende stater har meddelt det svenske udenrigsministerium, at de forfatningsmæssige foranstaltninger, som kræves for overenskomstens ikrafttræden, er gennemført. Det svenske udenrigsministerium underretter de andre tiltrædende stater om modtagelsen af disse meddelelser.

Artikel 5

Denne overenskomst skal forblive i kraft uden tidsbegrænsning, men en stat, som har tiltrådt overkomsten, kan ad diplomatisk vej opsige overenskomsten ved underretning til enhver af de andre stater, som har tiltrådt overenskomsten. Ved opsigelse af overenskomsten skal den ophøre at gælde i forholdet mellem den stat, som har opsagt den, og de andre tilsluttede stater seks måneder efter det tidspunkt, da samtlige tilsluttede stater er blevet underrettet om opsigelsen.

Overenskomsten skal deponeres i det svenske udenrigsministerium, og bekræftede afskrifter skal af det svenske udenrigsministerium tilstilles regeringerne i hver af de stater, som har tiltrådt overenskomsten.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er bemyndigede dertil, underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget i eet eksemplar på det danske, finske, norske og svenske sprog, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Stockholm, den 26. marts 1980.

For Danmarks regering:

H. Hjort-Nielsen

Soumen Hallituksen Puolesta:

Jorma Vanamo

For Norges regjering:

Thore Boye

For Sveriges regering:

Ola Ullsten

Overenskomsten er i medfør af artikel 4 trådt i kraft den 14. maj 1981.

Udenrigsministeriet, den 23. september 1982

UFFE ELLEMANN-JENSEN

Officielle noter

Ingen