Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 22. juni 1988 om ændring af overenskomsten af 26. marts 1980 om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande.


Den 22. juni 1988 undertegnedes i Stockholm en protokol om ændring af overenskomsten af 26. marts 1980 om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 93 af 23. september 1982 og nr. 99 af 11. december 1985, Lovtidende C.

Protokollens ordlyd er som følger:

Protokol

om ændring af overenskomsten af 26. marts 1980 om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande

Regeringerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som ønsker at ændre overenskomsten af 26. marts 1980 som ændret den 9. april 1985 om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande, er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Artikel 3 i overenskomsten affattes således:

I lufthavne må der til rejsende, som er bosat i Danmark, Finland, Norge og Sverige, for at medtages som rejsegods skattefrit kun sælges alkoholholdige drikke, tobaksvarer, chokolade- og sukkervarer, parfumer, kosmetik og toiletmidler.

For øvrige rejsende kan Danmark, Finland, Norge og Sverige fastsætte bestemmelser om, at der i lufthavne også må sælges andre varer for at medtages ved udrejsen som rejsegods, og for hvilke merværdiafgiften eller tilsvarende almindelig omsætningsafgift ikke opkræves i lufthavnen.

Bestemmelsen i artikel 1 skal ikke anvendes på varer, som efter bestemmelserne i første stykke er indkøbt skattefrit i lufthavnen.

Artikel 2

Denne protokol træder i kraft den 1. juli 1988.

Artikel 3

Denne protokol forbliver i kraft ifølge bestemmelserne i artikel 5 i overenskomsten. Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er bemyndigede dertil, underskrevet denne protokol.

Underskrevet den 22. juni 1988 i Stockholm i eet eksemplar affattet på henholdsvis dansk, finsk, norsk og svensk.

Alle tekster har samme gyldighed.

 

 For Danmarks regering: 

 Anker Svart 

 Suomen hallituksen puolesta: 

 Bjørn-Olof Alholm 

 For Norges regjering: 

 Oscar Værnø 

 For Sveriges regering: 

 Lena Hjelm-Walleen 

 Udenrigsministeriet, den 23. september 1988 

UFFE ELLEMANN-JENSEN

Officielle noter

Ingen