Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 7.juli 1974 med Jordan til undgåelse af dobbeltbeskatning af luftfarts- og skibsfartsindtægter.


Ved noteveksling af 23. maj 1973 og 7. juli 1974 er der mellem Danmark og Jordan indgået en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår luftfarts- og skibsfartsindtægter.

De udvekslede noter har følgende ordlyd:

Oversættelse

KONGELIG DANSK AMBASSADE

BEIRUT

Den kongelige danske ambassade bevidner Det hashemitiske Kongerige Jordans udenrigsministerium sin højagtelse og har den ære, ifølge instruks fra sin regering, at forelægge følgende forslag:

1. Den kongelige danske regering erklærer under udøvelse af den ved lov nr. 74 af 31. marts 1953 om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. givne bemyndigelse, under forbehold af gensidighed, at jordanske foretagender, som udøver luftfarts- og skibsfartsvirksomhed, i Danmark fritages for alle indkomstskatter og andre skatter af fortjeneste hidrørende fra deres udøvelse af sådan virksomhed; denne fritagelse omfatter tillige skatter på løsøre, herunder skibe og luftfartøjer, som benyttes af sådanne foretagender.

2. Det hashemitiske Kongerige Jordans regering erklærer, under udøvelse af den ved loven om skatter givne bemyndigelse, under forbehold af gensidighed, at danske foretagender, som udøver luftfarts- og skibsfartsvirksomhed, i Jordan fritages for alle indkomstskatter og skatter af fortjeneste hidrørende fra deres udøvelse af luftfarts- og skibsfartsvirksomhed; denne fritagelse omfatter tillige skatter på løsøre, herunder skibe og luftfartøjer, som benyttes af sådanne foretagender.

3. Fritagelsen ifølge stk. 1 og 2 finder også anvendelse på indkomst, som erhverves af danske og jordanske civile luftfartsforetagender, der deltager i en "pool", et fælles foretagende eller et internationalt agentur, som udøver transportvirksomhed.

4. Udtrykket "som udøver luftfarts- og skibsfartsvirksomhed" omfatter erhvervsmæssig transport af personer eller gods foretaget af ejeren, befragteren eller lejeren af luftfartøjer og skibe.

5. Udtrykket "danske foretagender" betyder foretagender, som udøver luftfarts- og skibsfartsvirksomhed, hvis hovedkontorer er beliggende i Danmark, og som drives enten af fysiske personer, der er bosiddende i Danmark og ikke samtidig bosiddende i Jordan, eller af personsammenslutninger eller kapitalselskaber, som er stiftet i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder selskaber, hvori den danske regering er deltager.

Udtrykket "jordanske foretagender" betyder foretagender, som udøver luftfarts- eller skibsfartsvirksomhed, hvis hovedkontorer er beliggende i Jordan, og som drives af personsammenslutninger eller kapitalselskaber, som er stiftet i overensstemmelse med jordansk lovgivning, og som har deres hjemsted i Jordan uden samtidig at have hjemsted i Danmark, herunder sådanne selskaber, hvori den jordanske stat er deltager.

6. Fritagelsen i medfør af stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på indkomst, som erhverves af danske og jordanske foretagender i ethvert kalenderår, som begynder efter den 31. december 1970.

7. Danmarks regering eller Jordans regering forbeholder sig retten til at tilbagekalde denne erklæring ved udløbet af et kalenderår ved en skriftlig meddelelse afgivet ikke senere end 6 måneder i forvejen; i så fald skal fritagelsen sidste gang finde anvendelse på indkomst, som erhverves af danske og jordanske foretagender i det pågældende kalenderår.

Hvis dette forslag kan tiltrædes af den jordanske regering, skal denne note tillige med det jordanske udenrigsministeriums bekræftende svar betragtes som udgørende en overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Det hashemitiske Kongerige Jordan til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, som udøver luftfarts- og skibsfartsvirksomhed.

Den kongelige danske ambassade benytter denne lejlighed til på ny at forsikre udenrigsministeriet om sin mest udmærkede højagtelse.

Beirut, den 23. maj 1973.

Det hashemitiske Kongerige

Jordans udenrigsministerium.

Oversættelse.

DET HASHEMITISKE KONGERIGE

JORDAN

Udenrigsministeriet

Det hashemitiske Kongerige Jordans udenrigsministerium bevidner Danmarks ambassade sin højagtelse og har den ære at henvise til ambassadens sålydende note af 23. maj 1973:

(her følger teksten til foranstående note)

Udenrigsministeriet har den ære at bekræfte, at Det hashemitiske Kongerige Jordans regering er enig i indholdet af ambassadens note. Ambassadens note og dette svar skal derfor udgøre en overenskomst indgået mellem Det hashemitiske Kongerige Jordans regering og Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, som udøver luftfarts- og skibsfartsvirksomhed.

Udenrigsministeriet benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Danmarks ambassade om sin mest udmærkede højagtelse.

Amman, den 7. juli 1974.

Kongeriget Danmarks ambassade,

Beirut.

Overenskomsten trådte i kraft den 7. juli 1974.

Udenrigsministeriet, den 21. oktober 1974.

Ove Guldberg.

Officielle noter

Ingen