Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Lovens formål og anvendelsesområde
  Kapitel 2Markedsføring af apparater
  Kapitel 3Erklæring om overensstemmelse og udpegning af bemyndigede organer
  Kapitel 4Telestyrelsen som tilsynsvirksomhed m.v.
  Kapitel 5Bemyndigelse af andre myndigheder
  Kapitel 6Telestyrelsens årsrapport og afskæring af forskningsministerens adgang til instruks
  Kapitel 7Klagebestemmelser
  Kapitel 8Gebyrer m.v.
  Kapitel 9Straffebestemmelser
  Kapitel 10Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med denne lov er

1) at fremme et åbent og konkurrencebaseret marked med et varieret og billigt udbud af radio- og teleterminaludstyr gennem en fri adgang til markedsføring heraf under forudsætning af, at udstyret overholder de fastsatte krav med sigte på at beskytte brugernes sundhed og sikkerhed og sikre en effektiv frekvensudnyttelse (væsentlige krav), og

2) at sikre, at de af loven omfattede apparater overholder krav om ikke at fremkalde uacceptable elektromagnetiske forstyrrelser eller ikke at lade sig påvirke af sådanne forstyrrelser (beskyttelseskrav).

§ 2. Loven finder anvendelse på markedsføring, ibrugtagning og tilslutning af følgende apparater:

1) Radioudstyr.

2) Teleterminaludstyr.

3) Andre elektriske og elektroniske apparater.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i denne lov eller dele heraf ikke finder anvendelse på visse kategorier af radio- og teleterminaludstyr.

§ 3. På messer, udstillinger samt ved demonstrationer m.v. er det tilladt at præsentere radio- og teleterminaludstyr, som ikke er i overensstemmelse med denne lov, hvis det ved synlig skiltning klart er anført, at udstyret hverken kan markedsføres, tages i brug eller tilsluttes, før overensstemmelse foreligger.

§ 4. Telestyrelsen kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om forsvarets brug af apparater.

Kapitel 2

Markedsføring af apparater

§ 5. Apparater kan markedsføres, forudsat at disse er konstrueret således, at de

1) ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at radio- og teleterminaludstyr og andre apparater kan fungere i overensstemmelse med deres formål og herunder overholder nærmere fastsatte regler herom (beskyttelseskrav) og

2) har en tilstrækkelig indbygget immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, således at de kan fungere i overensstemmelse med deres formål, og herunder overholder nærmere fastsatte regler herom (beskyttelseskrav).

    Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler til opfyldelse af EF-direktiver vedrørende forhold som nævnt i stk. 1.

    Stk. 3. Radio- og teleterminaludstyr skal desuden som forudsætning for markedsføring konstrueres således, at det beskytter brugernes og andre personers sundhed og sikkerhed (generelle væsentlige krav).

    Stk. 4. Radioudstyr skal ud over de i stk. 1-3 nævnte krav endvidere konstrueres således, at det effektivt udnytter det frekvensbånd, der er allokeret til den pågældende form for radiokommunikation, således at uacceptable forstyrrelser undgås (generelle væsentlige krav).

    Stk. 5. Telestyrelsen kan ud over de i stk. 1-4 nævnte krav fastsætte yderligere krav for særlige grupper af radio- og teleterminaludstyr, når sådanne særskilt er fastsat af Europa-Kommissionen (specifikke væsentlige krav). Telestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte tidsfrister og nærmere regler om adgangen til fortsat markedsføring af radio- og teleterminaludstyr, der ikke opfylder de herved fastsatte krav.

§ 6. Ved markedsføringen af apparater skal fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen sørge for,

1) at der med apparaterne følger oplysninger om, at apparaterne overholder de i § 5 nævnte krav (en overensstemmelseserklæring), og for radio- og teleterminaludstyr desuden oplysning om, til hvilken brug udstyret er bestemt, herunder oplysninger om, hvor udstyret må tages i brug, og

2) at apparaterne er forsynet med overensstemmelsesmærkning og anden mærkning, jf. regler fastsat i henhold til stk. 2.

    Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om kravene til anbringelse, omfang, indhold, udformning og lign. af oplysninger og mærkning som nævnt i stk. 1.

§ 7. Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor radioudstyr har forårsaget eller kan forventes at ville forårsage uacceptable forstyrrelser af samfundsvigtig radiokommunikation, fastsætte regler om forbud mod eller begrænsning af markedsføring eller krav om tilbagetrækning fra markedet.

§ 8. Hvis radioudstyr er udformet med sigte på anvendelse i frekvensbånd, hvor der ikke er sket en forudgående harmonisering af anvendelsen inden for hele Fællesskabet, skal der forud for markedsføring ske underretning af Telestyrelsen om, at udstyret påtænkes markedsført i Danmark.

    Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om kravene til og tidsfrister for underretning som nævnt i stk. 1.

§ 9. Telestyrelsen fastsætter tekniske specifikationer for radiogrænseflader indeholdende de krav, der kan fastsættes med baggrund i effektiv frekvensudnyttelse og hindring af uacceptable forstyrrelser, samt regler for offentliggørelse heraf.

Ibrugtagning og tilslutning af apparater

§ 10. Apparater kan tages i brug i overensstemmelse med de formål, hvortil de er bestemt, forudsat at disse

1) overholder kravene i § 5 og regler udstedt i medfør heraf og

2) er forsynet med overensstemmelsesmærkning og anden mærkning fastsat i henhold til § 6, stk. 2.

    Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte krav kan Telestyrelsen fastsætte yderligere krav til en eller flere kategorier af radioudstyr som forudsætning for ibrugtagning af disse med sigte på varetagelse af hensynet til den offentlige sundhed.

    Stk. 3. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om begrænsninger i ibrugtagning af radio- og teleterminaludstyr samt særlige foranstaltninger vedrørende ibrugtagning og installation af apparater.

§ 11. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal udarbejde og til Telestyrelsen indsende tekniske specifikationer for de grænseflader, som disse udbydere anvender i deres telenet eller tjenesteudbud i forbindelse med udbud af teletjenester og tilslutning af teleterminaludstyr.

    Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om omfang, indhold, udformning og indsendelse m.v. af tekniske specifikationer for grænseflader for udbydere af offentlige telenet eller teletjenester. Telestyrelsen kan endvidere fastsætte regler om udbydernes pligt til at offentliggøre oplysninger om disse grænseflader.

§ 12. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester kan ikke nægte slutbrugere adgang til at tilslutte teleterminaludstyr til grænseflader som nævnt i § 11, hvis udstyret overholder kravene i § 5 og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester kan anmode Telestyrelsen om tilladelse til at afvise at tilslutte eller til at frakoble radio- eller teleterminaludstyr som nævnt i stk. 1 eller til at blokere for udstyrets adgang til en eller flere tjenester. Tilladelse hertil skal gives, såfremt Telestyrelsen finder det godtgjort, at det pågældende radio- eller teleterminaludstyr forårsager betydelig skade på et telenet, uacceptable forstyrrelser eller på anden vis beskadiger telenettet og dets funktioner.

    Stk. 3. I nødstilfælde kan en udbyder af telenet eller teletjenester frakoble radio- eller teleterminaludstyr som nævnt i stk. 1, såfremt beskyttelsen af telenettet kræver, at udstyret frakobles øjeblikkeligt, og under forudsætning af, at brugeren straks og uden udgift for vedkommende tilbydes en alternativ løsning.

    Stk. 4. Udbyderen skal straks underrette Telestyrelsen om beslutninger som nævnt i stk. 3. Telestyrelsen træffer på grundlag heraf afgørelse om, hvorvidt frakobling er berettiget, jf. stk. 2.

Kapitel 3

Erklæring om overensstemmelse og udpegning af bemyndigede organer

§ 13. Vurdering af, om apparater er i overensstemmelse med de i § 5 nævnte beskyttelseskrav og udstedelse af erklæring om overensstemmelse, kan ske på en af følgende måder:

1) EF-overensstemmelseserklæring uden teknisk dokumentation.

2) EF-overensstemmelseserklæring med teknisk dokumentation.

3) EF-overensstemmelseserklæring med EF-typeattest.

    Stk. 2. Vurdering af, om radio- og teleterminaludstyr er i overensstemmelse med de i § 5 nævnte væsentlige krav, og udstedelse af erklæring om overensstemmelse kan ske på en af følgende måder:

1) Intern fabrikationskontrol.

2) Certificering med henblik på fuld kvalitetssikring.

3) Intern fabrikationskontrol samt særlige apparaturprøvninger.

4) Dokumentation vedrørende den tekniske konstruktion.

    Stk. 3. Vurdering af, om radio- og teleterminaludstyr er i overensstemmelse med de i § 5 nævnte væsentlige krav, og udstedelse af erklæring om overensstemmelse kan endvidere ske på følgende måde:

1) Overensstemmelseserklæring vedrørende sundheds- og sikkerhedsforhold.

    Stk. 4. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 og 2 nævnte procedurer for erklæring af overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav, regler om, hvornår de i stk. 1 og 2 nævnte metoder skal anvendes, samt regler om, hvem der er ansvarlig for overensstemmelsen.

§ 14. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om de krav, der gælder for offentlige myndigheder og private foretagender, der ansøger om at være bemyndiget til at udføre opgaver i forbindelse med udarbejdelse af dokumentation for apparaters overensstemmelse som nævnt i § 13, stk. 1 og 2.

§ 15. Telestyrelsen er bemyndiget til at yde teknisk rådgivning i forbindelse med de i § 13, stk. 2, nr. 3 og 4, nævnte procedurer vedrørende apparaters overensstemmelse med de i § 5 nævnte krav.

§ 16. Telestyrelsen kan udpege andre offentlige myndigheder eller private foretagender, der opfylder de i medfør af § 14 fastsatte regler, som bemyndigede til at yde teknisk rådgivning eller udføre opgaver i forbindelse med certificering med henblik på fuld kvalitetsstyring vedrørende apparaters overensstemmelse som nævnt i § 13, stk. 1 og 2.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan tilbagekalde en bemyndigelse efter stk. 1, hvis den offentlige myndighed eller det private foretagende ikke længere opfylder de i medfør af § 14 fastsatte betingelser for at være et bemyndiget organ.

Kapitel 4

Telestyrelsen som tilsynsvirksomhed m.v.

§ 17. Telestyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelse af loven og de i medfør heraf fastsatte regler.

    Stk. 2. Telestyrelsen træffer afgørelse om manglende overholdelse af loven og regler fastsat i medfør heraf og kan i den forbindelse

1) meddele påbud om tilbagetrækning af apparater fra markedet, herunder påbud om annoncering med henblik på tilbagetrækning fra markedet,

2) meddele påbud om, at apparater ikke længere må tages i brug eller tilsluttes,

3) nedlægge forbud mod markedsføring eller ibrugtagning,

4) meddele påbud om indsendelse af oplysninger som nævnt i § 11 og

5) meddele påbud om tilslutning af teleterminaludstyr til grænseflader i offentlige telenet eller teletjenester, jf. § 12.

    Stk. 3. Telestyrelsen kan pålægge udbydere af offentlige telenet eller teletjenester tvangsbøder for at gennemtvinge påbud som nævnt i stk. 2, nr. 4 og 5. Der er udpantningsret for bøderne. Disse tvangsbøder tilfalder statskassen.

§ 18. Telestyrelsen har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at foretage stikprøvevis kontrol i grossist- og detailleddet for at påse, at loven og de i medfør heraf fastsatte regler overholdes. Telestyrelsen kan i den forbindelse på stedet foretage undersøgelser af de omhandlede apparater. Telestyrelsen kan meddele påbud eller nedlægge forbud som nævnt i § 17, stk. 2, hvis loven eller de i medfør heraf fastsatte regler ikke overholdes.

    Stk. 2. Politiet yder bistand til gennemførelse af kontrol som nævnt i stk. 1. Forskningsministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 19. Telestyrelsen har med sigte på at standse forstyrrelser, hvor det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation og uden forudgående retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og kan i den forbindelse på stedet foretage undersøgelser af de omhandlede apparater. Telestyrelsen kan ved påbud pålægge ejeren eller brugeren af det pågældende apparat for egen regning at foretage de nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af forstyrrelsen, jf. stk. 5.

    Stk. 2. Ved forstyrrelser af samfundsvigtig kommunikation kan Telestyrelsen meddele påbud om øjeblikkelig standsning af driften af apparater og kan træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette påbud, herunder plombering af apparater.

    Stk. 3. Telestyrelsen skal snarest muligt og senest inden 24 timer fra indgrebets iværksættelse forelægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes. Burde indgrebet efter rettens opfattelse ikke være foretaget, skal retten give meddelelse herom til forskningsministeren.

    Stk. 4. Politiet yder bistand til gennemførelse af Telestyrelsens adgang til offentlige og private lokaliteter som nævnt i stk. 1. Forskningsministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

    Stk. 5. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om de former for afhjælpning af forstyrrelser, som Telestyrelsen kan påbyde efter stk. 1.

    Stk. 6. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvilke former for kommunikation der betragtes som samfundsvigtige, jf. stk. 2.

§ 20. Telestyrelsen kan kræve alle oplysninger, herunder materiale af teknisk og statistisk karakter, som findes nødvendige for Telestyrelsens administration af denne lov.

§ 21. Telestyrelsen underretter Europa-Kommissionen om følgende forhold:

1) Afgørelser truffet i medfør af § 7.

2) De af Telestyrelsen fastsatte tekniske specifikationer for radiogrænseflader som nævnt i § 9.

3) De af Telestyrelsen fastsatte regler i medfør af § 10, stk. 3.

4) Udbyderes tekniske specifikationer for grænseflader som nævnt i § 11.

5) Afgørelser truffet i medfør af § 12.

6) Afgørelser truffet i medfør af § 17, stk. 2.

    Stk. 2. Hvis Europa-Kommissionen opfordrer til, at en af Telestyrelsen truffen afgørelse vedrørende radio- og teleterminaludstyr efter stk. 1, nr. 1, 5 eller 6, trækkes tilbage, ændrer Telestyrelsen den pågældende afgørelse i overensstemmelse hermed.

Kapitel 5

Bemyndigelse af andre myndigheder

§ 22. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter offentlige myndigheder bemyndiges til at udføre opgaver, der i denne lov er tillagt Telestyrelsen.

Kapitel 6

Telestyrelsens årsrapport og afskæring af forskningsministerens adgang til instruks

§ 23. Telestyrelsen forelægger hvert år en rapport om styrelsens administration af loven for forskningsministeren indeholdende en beskrivelse af Telestyrelsens administration af loven, herunder fastsættelse af regler i henhold til loven, samt en beskrivelse af Telestyrelsens tilsyn og kontrol med overholdelse af loven og de i medfør heraf fastsatte regler.

    Stk. 2. Årsrapporten forelægges af forskningsministeren for repræsentanter og for brugere af telekommunikation, selskaber m.v. inden for telesektoren og andre relevante parter til drøftelse.

§ 24. Forskningsministeren kan ikke, ud over hvad der følger af bestemmelserne i lov om Telestyrelsen, give Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse i enkeltsager, om Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelsen af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

Kapitel 7

Klagebestemmelser

§ 25. Klager over Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne lov, herunder klager over Telestyrelsens sagsbehandling, kan indbringes for Teleklagenævnet.

    Stk. 2. For Teleklagenævnet kan indbringes klager over afgørelser i henhold til administrative forskrifter udstedt i medfør af loven truffet af offentlige myndigheder og private foretagender, der er bemyndiget hertil.

    Stk. 3. Telestyrelsens fastsættelse af administrative forskrifter efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 4. Afgørelser, der alene angår forhold vedrørende radio- og teleterminaludstyr, og som indberettes til Europa-Kommissionen, kan ikke indbringes for Teleklagenævnet, jf. § 21, stk. 1, nr. 1, 4 og 5.

    Stk. 5. Teleklagenævnet skal i sager vedrørende elektromagnetiske forhold, hvor der sker indberetning til Europa-Kommissionen, afvente Europa-Kommissionens eventuelle udtalelse. Denne udtalelse er bindende for Teleklagenævnet.

Kapitel 8

Gebyrer m.v.

§ 26. Forskningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af myndighedernes omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med loven.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 27. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 5, stk. 1, 3 og 4, § 6, § 8, stk. 1, og § 13,

2) undlader at indsende oplysninger som nævnt i § 20 eller

3) undlader at efterkomme påbud og forbud givet i medfør af § 17, stk. 2, § 18, stk. 1, 3. pkt., og § 19, stk. 1 og 2.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af regler i forskrifterne.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 28. Loven træder i kraft den 8. april 2000.

    Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 230 af 8. april 1992 om satellitjordstations- og teleterminaludstyr.

    Stk. 3. Samtidig ophæves lov nr. 216 af 10. april 1991 om beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser.

    Stk. 4. Regler udstedt i medfør af den i stk. 3 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

    Stk. 5. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om overgangsbestemmelser for radio- og teleterminaludstyr, der er typegodkendt inden 8. april 2000.

    Stk. 6. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om overgangsbestemmelser for elektromagnetiske forhold for apparater, som er taget i brug før den 1. januar 1997.

    Stk. 7. Et vilkår om typegodkendelse for frekvensanvendelse uden individuel tilladelse er at sidestille med et vilkår som nævnt i § 13, stk. 2, nr. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser som affattet ved denne lovs § 30, nr. 2.

    Stk. 8. Et vilkår om typegodkendelse i frekvenstilladelser udstedt før 8. april 2000 er at sidestille med et vilkår som nævnt i § 14, stk. 2, nr. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser som affattet ved denne lovs § 30, nr. 3.

§ 29. I lov nr. 395 af 10. juni 1997 om Telestyrelsen foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes efter nr. 9:

»10) Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold.«

§ 30. I lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, som ændret ved lov nr. 1011 af 23. december 1998 og lov nr. 1096 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 1 a, stk. 2, ophæves.

2. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Vilkår som nævnt i stk. 1 kan bl.a. omfatte følgende:

1) Krav om overholdelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf, herunder krav om anvendelse af radioudstyr, der overholder de væsentlige krav samt de regulerede grænseflader.

2) Overholdelse af frekvensplanen og de heri fastlagte nærmere regler for anvendelse af de tildelte frekvenser, jf. §§ 2-4.

3) Radiotekniske krav, herunder

a) maksimal sendestyrke,

b) maksimal antennehøjde og antennekarakteristika,

c) modulationstyper og senderens spektralbredde og

d) frekvensstabilitet.

4) Krav begrundet i forstyrrelsesmæssige forhold.

5) Krav med sigte på overholdelse af internationale forpligtelser på radiofrekvensområdet, herunder aftaler om international frekvenskoordinering.

6) Indskrænkninger vedrørende den geografiske udstrækning af anvendelsesområdet for de tildelte frekvenser.«

3. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Vilkår som nævnt i stk. 1 kan bl.a. omfatte følgende:

1) Krav om overholdelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf, herunder krav om anvendelse af radioudstyr, der overholder de væsentlige krav samt de regulerede grænseflader.

2) Overholdelse af frekvensplanen og de heri fastlagte nærmere regler for anvendelse af de tildelte frekvenser, jf. §§ 2-4.

3) Radiotekniske krav, herunder

a) maksimal sendestyrke,

b) maksimal antennehøjde og antennekarakteristika,

c) modulationstyper og senderens spektralbredde og

d) frekvensstabilitet.

4) Krav begrundet i forstyrrelsesmæssige forhold.

5) Krav med sigte på overholdelse af internationale forpligtelser på radiofrekvensområdet, herunder aftaler om international frekvenskoordinering.

6) Indskrænkninger vedrørende den geografiske udstrækning af anvendelsesområdet for de tildelte frekvenser.

7) Vilkår med sigte på opfyldelse af bredere samfundsmæssige behov.

8) Krav om, at brugeren af de pågældende radiofrekvenser skal have bestået foreskrevne prøver.

9) Krav om, at forfaldne afgifter og rykkergebyrer er betalt.«

4. § 21 ophæves.

5. § 23 ophæves.

6. § 25 ophæves.

7. § 25 a ophæves.

8. § 28, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Telestyrelsen har med sigte på at standse forstyrrelser, hvor det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation og uden forudgående retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og kan i den forbindelse på stedet foretage undersøgelser af de omhandlede radioanlæg. Telestyrelsen kan ved påbud pålægge brugeren af radiofrekvenser for egen regning at foretage de nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af forstyrrelsen.«

9. § 28, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Ved forstyrrelser af samfundsvigtig radiokommunikation kan Telestyrelsen meddele påbud om øjeblikkelig standsning af driften af radioanlæg og kan træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af dette påbud, herunder plombering af radioanlæg.«

10. Efter § 28, stk. 8, indsættes som nye stykker:

»Stk. 9. Telestyrelsen skal snarest muligt og senest inden 24 timer fra indgrebets iværksættelse forelægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes. Burde indgrebet efter rettens opfattelse ikke være foretaget, skal retten give meddelelse herom til forskningsministeren.

    Stk. 10. Politiet yder bistand til gennemførelse af adgang til offentlige og private lokaliteter som nævnt i stk. 7. Forskningsministeren kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

    Stk. 11. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om de former for afhjælpning af forstyrrelser, som Telestyrelsen kan påbyde efter stk. 7 og 8.

    Stk. 12. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke former for radiokommunikation der betragtes som samfundsvigtige, jf. stk. 8.«

11. § 29 ophæves.

12. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. Telestyrelsen kan uden retskendelse til enhver tid, hvis det skønnes nødvendigt, foretage monitering af frekvensspektret med henblik på at sikre overholdelse af loven og de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår samt overholdelse af internationale forpligtelser.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan uden retskendelse til enhver tid, hvis det skønnes nødvendigt, foretage monitering af konkrete frekvensbånd, hvis den samlede efterspørgsel på radiofrekvenser til en radiotjeneste ikke kan imødekommes eller inden for et kortere tidsrum ikke forventes at ville kunne imødekommes.«

§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet i Værløse, den 5. april 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Birte Weiss

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EF-Tidende 1999 L 91, s. 10) samt Rådets direktiv 89/336/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EF-Tidende 1989 L 139, s. 19) med senere ændringer.