Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Afsnit ILovens formål og anvendelsesområde
  Afsnit IISlutbrugerforhold og forsyningspligt m.v.
   Kapitel 3Forbrugerforhold m.v.
   Kapitel 4Forsyningspligt
   Kapitel 5Tilsyn med overholdelse af reglerne om forbrugerforhold og forsyningspligt
  Afsnit IIINummerforhold
   Kapitel 6Den samlede danske nummerplan og nummerafgifter
   Kapitel 7Information til slutbrugerne om prisen for opkald
   Kapitel 8Rammer for udnyttelse af nummeroplysningsdata
   Kapitel 9Slutbrugernes adgang til frit operatørvalg og nummerportabilitet
   Kapitel 10Tilsyn med overholdelse af reglerne om nummerforhold
  Afsnit IVSamtrafik m.v.
   Kapitel 11Samtrafikprodukter
   Kapitel 12Adgang til samtrafik
   Kapitel 13Teknisk regulering af aftaler om samtrafik
   Kapitel 14Vilkår og priser for samtrafik
   Kapitel 15Aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet og fast operatørvalg
   Kapitel 16Brancheaftaler som alternativ til regulering
   Kapitel 17Indsigt i aftaler om samtrafik og samtrafikforhold
   Kapitel 18Tilsyn, mægling og fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik m.v.
   Kapitel 19Oplysningspligt og regnskabsforhold
   Kapitel 20Samtrafik med en udbyder fra et andet EU-land eller EØS-land
  Afsnit VØvrige forhold
   Kapitel 21Bistand fra udbydere af telenet eller teletjenester i alarmerings- og beredskabssituationer
   Kapitel 22Internationale forhold
   Kapitel 23Udbydere af informations- og indholdstjenester
   Kapitel 24Krav til udbydere af kabel-tv
   Kapitel 25Afskæring af instruksadgang
  Afsnit VIKlagenævn
  Afsnit VIIOplysningspligt, gennemførelse af tekniske undersøgelser og opsættende virkning
  Afsnit VIIISanktions- og straffebestemmelser
  Afsnit IXIkrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Indholdsfortegnelse

   

Afsnit I. Lovens formål og anvendelsesområde

 

Kapitel 1. Lovens formål

§§ 1-2

Kapitel 2. Definitioner

§§ 3-8

   

Afsnit II. Slutbrugerforhold og forsyningspligt m.v.

 

Kapitel 3. Forbrugerforhold m.v.

 

Minimumskrav til telenet og teletjenester

§ 9

Grundlæggende slutbrugerrettigheder

§§ 10-12

Hemmeligholdelse af telekommunikation, behandling af personoplysninger hos udbydere af telenet eller teletjenester, bistand til aflytning efter retsplejeloven m.v.

§§ 13-15

Kapitel 4. Forsyningspligt

 

Forsyningspligtydelser

§ 16

Udpegning af forsyningspligtudbydere og krav til disse

§§ 17-18

Maksimalpriser for forsyningspligtydelser

§ 19

Underskudsfinansiering af forsyningspligten

§ 20

Forsyningspligtregler for betalingstelefoner

§ 21

Kapitel 5. Tilsyn med overholdelse af reglerne om forbrugerforhold og forsyningspligt

§§ 22-24

   

Afsnit III. Nummerforhold

 

Kapitel 6. Den samlede danske nummerplan og nummerafgifter

 

Administration af den samlede danske nummerplan

§§ 25-31

Nummerafgifter

§ 32

Kapitel 7. Information til slutbrugerne om prisen for opkald

§ 33

Kapitel 8. Rammer for udnyttelse af nummeroplysningsdata

§ 34

Kapitel 9. Slutbrugernes adgang til frit operatørvalg og nummerportabilitet

§§ 35-37

Kapitel 10. Tilsyn med overholdelse af reglerne om nummerforhold

§ 38

   

Afsnit IV. Samtrafik m.v.

 

Kapitel 11. Samtrafikprodukter

§§ 39-40

Kapitel 12. Adgang til samtrafik

§§ 41-49

Kapitel 13. Teknisk regulering af aftaler om samtrafik

§ 50

Kapitel 14. Vilkår og priser for samtrafik

§§ 51-55

Kapitel 15. Aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet og fast operatørvalg

§§ 56-58

Kapitel 16. Brancheaftaler som alternativ til regulering

§§ 59-60

Kapitel 17. Indsigt i aftaler om samtrafik og samtrafikforhold

§§ 61-64

Kapitel 18. Tilsyn, mægling og fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik m.v.

 

Rimelige anmodninger om samtrafik m.v.

§§ 65-66

Mægling

§§ 67-71

Tilsyn og dokumentation

§§ 72-76

Forhåndsbesked

§ 77

Opfølgning på foreløbige afgørelser

§ 78

Udtalelser fra Konkurrencerådet i samtrafiksager

§ 79

Undtagelser fra offentlighedsloven

§ 80

Kapitel 19. Oplysningspligt og regnskabsforhold

§§ 81-82

Kapitel 20. Samtrafik med en udbyder fra et andet EU-land eller EØS-land

§§ 83-84

   

Afsnit V. Øvrige forhold

 

Kapitel 21. Bistand fra udbydere af telenet eller teletjenester i alarmerings- og beredskabssituationer

§§ 85-87

Kapitel 22. Internationale forhold

§ 88

Kapitel 23. Udbydere af informations- og indholdstjenester

§§ 89-91

Kapitel 24. Udbydere af kabel-tv

§ 92

Kapitel 25. Afskæring af instruksadgang

§ 93

   

Afsnit VI. Klagenævn

 

Kapitel 26. Telebrugernævnet

§§ 94-98

Kapitel 27. Teleklagenævnet

§§ 99-102

Kapitel 28. Service 900-Nævnet

§§ 103-105

Kapitel 29. Bindende udtalelser fra Konkurrencerådet

§ 106

   

Afsnit VII. Oplysningspligt, gennemførelse af tekniske undersøgelser og opsættende virkning

§§ 107-110

   

Afsnit VIII. Sanktions- og straffebestemmelser

§§ 111-112

   

Afsnit IX. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§§ 113-117

Afsnit I

Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er

1) at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret telemarked, der giver slutbrugerne mulighed for

a) frit at vælge, hvilken eller hvilke udbydere af telenet eller teletjenester de ønsker at være kunder hos,

b) at kommunikere med alle andre slutbrugere, uanset om de er kunder hos samme udbyder eller en anden udbyder,

c) at få adgang til alle udbydere af forskellige former for informations- og indholdstjenester via telenettene,

d) frit at sammensætte deres forbrug af telenet og teletjenester samt informations- og indholdstjenester, uanset at disse leveres af flere forskellige udbydere af net eller tjenester, og

e) at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af telenet eller teletjenester,

2) at sikre alle slutbrugere, der ønsker dette, adgang til en række grundlæggende forsyningspligtydelser på rimelige vilkår og til rimelige priser og

3) at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder for slutbrugerne i forbindelse med aftaler om levering af telenet eller teletjenester med udbydere af telenet eller teletjenester.

    Stk. 2. Med sigte på realisering af de i stk. 1 anførte formål er formålet med lovens regulering af nummerforhold

1) at sikre en effektiv udnyttelse af nummerressourcerne i den samlede danske nummerplan til fordel for slutbrugerne,

2) at fremme opkaldsmuligheder mellem telenet eller teletjenester i såvel indland som udland gennem anvendelse af fælles og koordinerede nummer- og adresseplaner,

3) at sikre korrekt dirigering inden for den samlede danske nummerplan og

4) at sikre alle udbydere af telenet eller teletjenester klare og ikkediskriminerende rammer for adgangen til numre, nummerserier og adresser i den samlede danske nummerplan.

    Stk. 3. Med sigte på realisering af de i stk. 1 nævnte formål er formålet med lovens regulering af indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik og de heri indeholdte forpligtelser for udbydere med en stærk markedsposition på et givet delmarked

1) at sikre alle udbydere af telenet eller teletjenester reelle og ikkediskriminerende muligheder for at indgå aftaler om samtrafik med udbydere med en stærk markedsposition på et eller flere relevante delmarkeder om forskellige former for samtrafik, der giver adgang til udveksling af trafik, adgang til leje af infrastrukturkapacitet, tjenesteudbyderadgang samt adgang til fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v. i forbindelse med aftaler om samtrafik,

2) at sikre alle udbydere af telenet eller teletjenester reelle og ikkediskriminerende muligheder for at indgå aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet, herunder aftaler om overførsel af abonnentnumre mellem udbydere, aftaler med sigte på korrekt dirigering, eventuel anvendelse af en fælles database med porterede abonnentnumre med sigte herpå m.v.,

3) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at sikre udbydere uden en stærk markedsposition en reel konkurrencemargin på alle områder, hvor det er muligt,

4) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at sikre, at priserne herfor ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer, ineffektiv drift m.v. hos den samtrafikforpligtede udbyder af telenet eller teletjenester,

5) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at understøtte innovationsprægede investeringer bredt i markedet,

6) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at understøtte, at nye infrastrukturinvesteringer sker på grundlag af fremadrettede teknologivalg, der fremmer en samlet, optimal infrastrukturudvikling,

7) gennem prisregulering af samtrafikprodukter, der har karakter af afgørende flaskehalsressourcer, at fremme kapacitetsorienterede investeringer, i det omfang det er sandsynliggjort, at der vil opstå et udækket behov for infrastruktur, og at konkurrence- og efterspørgselspresset ikke vil være tilstrækkeligt til at sikre den fornødne udbygning, og

8) at sikre en afbalanceret konkurrence mellem tjeneste- og infrastrukturudbydere, der ikke hæmmer nødvendige infrastrukturinvesteringer.

§ 2. Loven finder anvendelse på udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af telenet, udbydere af betalingstelefoner, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre og udbydere af informations- og indholdstjenester.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved telenet forstås i denne lov enhver form for radio- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af teletjenester, jf. definitionen heraf i stk. 2, mellem nettermineringspunkter, jf. definitionen heraf i stk. 3.

    Stk. 2. Ved teletjenester forstås i denne lov tjenester, der helt eller delvis består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf, ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik, mellem nettermineringspunkter, herunder både tovejs kommunikation og envejs kommunikation, punkt-til-punkt-kommunikation og punkt-til-multipunkt-kommunikation.

    Stk. 3. Ved et nettermineringspunkt forstås i denne lov den fysiske eller logiske grænseflade i et telenet, der udgør en slutbrugers tilslutning til dette, eksempelvis i form af

1) et stik til tilslutning af fast installeret teleterminaludstyr eller andre former for fast installeret kommunikationsudstyr, eventuelt kombineret med et eller flere abonnentnumre eller kombineret med andre former for adresser, som slutbrugeren råder over, og som tjener til at identificere, hvor i nettet teletrafik til slutbrugeren skal afleveres, eller

2) en grænseflade for tilslutning af mobilt teleterminaludstyr eller andre former for mobilt kommunikationsudstyr, eventuelt kombineret med et eller flere abonnentnumre eller kombineret med andre former for adresser, som slutbrugeren råder over, og som tjener til at identificere, hvor i nettet teletrafik til slutbrugeren skal afleveres.

    Stk. 4. Ved informations- og indholdstjenester forstås i denne lov enhver form for elektronisk tilrådighedsstillelse af information eller indhold, som andre slutbrugere får adgang til via et telenet eller en teletjeneste på grundlag af en individuel anmodning herom.

    Stk. 5. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved de i stk. 3, nr. 2, nævnte grænseflader.

§ 4. Ved slutbrugere forstås i denne lov brugere af telenet eller teletjenester, som ikke på kommercielt grundlag stiller de pågældende telenet eller de pågældende teletjenester til rådighed for andre, jf. §§ 5 og 6.

§ 5. Ved udbydere af telenet eller teletjenester forstås i denne lov parter, som på kommercielt grundlag stiller net eller tjenester som nævnt i § 3, stk. 1 og 2, til rådighed for flere parter.

    Stk. 2. Ved udbydere af offentlige telenet eller teletjenester forstås i denne lov parter som nævnt i stk. 1, der udbyder net eller tjenester, som stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere af telenet eller teletjenester.

§ 6. Ved udbydere af telenet eller teletjenester til slutbrugere forstås i denne lov parter, som på kommercielt grundlag stiller net eller tjenester som nævnt i § 3, stk. 1 og 2, til rådighed for flere slutbrugere.

    Stk. 2. Ved udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere forstås i denne lov parter som nævnt i stk. 1, der udbyder net eller tjenester, som stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere.

§ 7. Ved en fysisk eller logisk samtrafikgrænseflade forstås i denne lov en teknisk grænseflade i et telenet, der udgør afgrænsningen af og en grænseflade for, hvor i nettet en udbyder af telenet eller teletjenester kan anmode om at få stillet samtrafikadgang til rådighed. Visse tekniske samtrafikgrænseflader vil være sammenfaldende med nettermineringspunkter, jf. § 3, stk. 3.

    Stk. 2. Ved en kontraktmæssig samtrafikgrænseflade forstås i denne lov den forretningsmæssige og tekniske samtrafikgrænseflade mellem på den ene side en udbyders virksomhed med henblik på tilrådighedsstillelse af telenet eller teletjenester til eget brug eller til brug for andre udbydere af telenet eller teletjenester og på den anden side samme udbyders virksomhed med henblik på udbud af telenet eller teletjenester til egne slutbrugere.

§ 8. Ved national roaming forstås i denne lov en tjeneste, som muliggør, at en mobilterminal kan fungere sammen med et besøgt net.

    Stk. 2. Ved en mobilterminal forstås en teleterminal, der er beregnet til at kunne fungere sammen med et eller flere offentlige mobilkommunikationsnet.

    Stk. 3. Ved et besøgt net forstås et offentligt mobilkommunikationsnet, i hvilket en mobilterminal kan fungere, uden at mobilterminalen eller et isat identifikationsmodul (SIM-kort) er knyttet hertil via et abonnement eller et lignende kundetilhørsforhold.

Afsnit II

Slutbrugerforhold og forsyningspligt m.v.

Kapitel 3

Forbrugerforhold m.v.

Minimumskrav til telenet og teletjenester

§ 9. Forskningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte ejere af telenet og udbydere af telenet eller teletjenester til at sikre slutbrugere adgang til at foretage opkald til den offentlige alarmtjeneste (112), nummeroplysningstjenester, teksttelefontjenesten og eventuelle andre samfundsvigtige teletjenester, herunder nærmere regler om indholdet af denne forpligtelse.

Grundlæggende slutbrugerrettigheder

§ 10. Forskningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere til at sikre en række grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af telenet eller teletjenester til slutbrugere, herunder nærmere regler om indholdet af denne forpligtelse.

    Stk. 2. Regler efter stk. 1 kan blandt andet omfatte bestemmelser om følgende:

1) At der som grundlag for ethvert kundeforhold skal foreligge en skriftlig kontrakt, minimumskrav til måden, hvorpå kontrakten skal indgås, udbyderens oplysningsmæssige forpligtelser samt minimumskrav til kontraktens indhold og til de i kontrakten indeholdte vilkår, herunder minimumskrav til indholdet af kontraktvilkår om maksimale bindingsperioder, varsling af pris- og vilkårsændringer, sikkerhedsstillelse, opsigelse og afbrydelse blandt andet i forbindelse med misligholdelse fra slutbrugerens side.

2) Minimumskrav vedrørende tilslutning og anvendelse af terminaludstyr og tilrådighedsstillelse af særlige tekniske grænseflader.

3) Pligt til at stille særlige funktioner og faciliteter til rådighed for slutbrugere, herunder pligt til eventuelt at stille disse funktioner og faciliteter gratis til rådighed for slutbrugerne, og til at gøre slutbrugerne opmærksom på de nævnte funktioner og faciliteter og på funktioner og faciliteter, der skal stilles til rådighed for slutbrugere i medfør af regler fastsat efter § 33.

4) Krav om certificering af takserings-, debiterings-, fakturerings-, klagebehandlings- og undersøgelsessystemer samt kvalitetskrav til sådanne systemer og eventuelle minimumskrav til kvaliteten af de udbudte tjenester, herunder krav om regelmæssig måling og efterfølgende offentliggørelse heraf.

5) Klagebehandling, herunder

a) krav til udbydernes procedurer for behandling af klager fra slutbrugerne,

b) krav om, at sådanne klager skal undersøges af en særlig intern undersøgelsesenhed,

c) krav om levering af teknisk assistance i forbindelse med andre udbyderes behandling af klager fra slutbrugere og betaling herfor samt

d) regler om adgang til at påklage tvister mellem en slutbruger og en udbyder om registrering af og betaling for forbrug af telenet eller teletjenester til Telestyrelsen.

6) Opfyldelse af særlige brugergruppers, herunder handicappedes, behov.

    Stk. 3. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 og 2 kan det bestemmes, at disse kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikkeerhvervsdrivende slutbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale. Forskningsministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om Telestyrelsens adgang til at dispensere fra kravene.

    Stk. 4. Regler som nævnt i stk. 1-3 kan ligeledes fastsættes for andre udbydere af telenet eller teletjenester end de i stk. 1 nævnte.

§ 11. Forskningsministeren kan fastsætte regler om, at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere i forbindelse med deres udbud skal sikre slutbrugerne åbne og ikkediskriminerende muligheder for at benytte de udbudte telenet eller teletjenester.

    Stk. 2. Regler som nævnt i stk. 1 kan ligeledes fastsættes for andre udbydere af telenet eller teletjenester end de i stk. 1 nævnte.

§ 12. Forskningsministeren kan fastsætte regler om etablering og drift af betalingstelefoner indeholdende minimumskrav til udbydere af betalingstelefoner, herunder med henblik på opfyldelse af handicappede slutbrugeres særlige behov.

Hemmeligholdelse af telekommunikation, behandling af personoplysninger hos udbydere af telenet eller teletjenester, bistand til aflytning efter retsplejeloven m.v.

§ 13. Ejere af telenet, udbydere af telenet eller teletjenester, førnævntes ansatte og tidligere ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte oplysninger som nævnt i stk. 3, som de får kendskab til i forbindelse med det pågældende udbud af telenet eller teletjenester.

    Stk. 2. Bestemmelserne i borgerlig straffelovs §§ 152-152 a og 152 d-152 f finder tilsvarende anvendelse for den, der er eller har været ansat hos en ejer af telenet eller en udbyder af telenet eller teletjenester, eller som i øvrigt er eller har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med disse.

    Stk. 3. Ejere af telenet og udbydere af telenet eller teletjenester skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysninger om andres brug af nettet eller tjenesten eller indholdet heraf ikke er tilgængelige for uvedkommende.

§ 14. Forskningsministeren fastsætter regler for udbydere af offentlige telenet eller teletjenester om minimumskrav til behandling af personoplysninger i forbindelse med telekommunikation.

§ 15. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal uden udgift for staten, herunder for politiet, sikre, at de centraler, udbyderen etablerer, er indrettet således, at politiet kan få adgang til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kapitel 71.

    Stk. 2. Forskningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om de tekniske krav til centraler som nævnt i stk. 1.

    Stk. 3. Forskningsministeren kan endvidere efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om udbyderens bistand til politiet i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden.

Kapitel 4

Forsyningspligt

Forsyningspligtydelser

§ 16. Bestemmelserne i kapitlet har til formål at sikre alle slutbrugere adgang til en række grundlæggende teletjenester på rimelige vilkår og til rimelige priser.

    Stk. 2. Forsyningspligten, som skal sikres ved udpegning af en eller flere forsyningspligtudbydere, jf. § 17, omfatter følgende ydelser:

1) Basale taletelefonitjenester.

2) ISDN-tjenester eller teletjenester med minimum samme grundlæggende funktioner.

3) Faste kredsløb, dog ikke bredbåndskredsløb.

4) Særlige forsyningspligtydelser til nærmere afgrænsede grupper af handicappede.

5) En landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en bredt dækkende oplysningstjeneste for udenlandske numre.

6) Offentlige radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark, Grønland og Færøerne (nødopkald).

    Stk. 3. Forsyningspligt omfatter en forpligtelse for den eller de udpegede forsyningspligtudbydere til at levere eller udbyde de i stk. 2 nævnte forsyningspligtydelser

1) til enhver, der anmoder herom,

2) til priser, der ikke overstiger de i medfør af § 19 fastsatte maksimalpriser, herunder eventuelt stille disse gratis til rådighed, og

3) i overensstemmelse med de i medfør af § 16, stk. 4, § 17, stk. 2, og § 18 fastsatte regler og vilkår.

    Stk. 4. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om,

1) hvilke ydelser der er omfattet af stk. 2, nr. 4,

2) omfanget af de i stk. 2 nævnte forsyningspligtydelser, herunder hvilke faciliteter og funktioner der er omfattet heraf, og

3) omfanget af leveringspligten, jf. stk. 3.

Udpegning af forsyningspligtudbydere og krav til disse

§ 17. Telestyrelsen træffer afgørelse om udpegning af en eller flere udbydere af offentlige telenet eller teletjenester som forsyningspligtudbydere af de i § 16, stk. 2, nævnte ydelser, jf. også § 16, stk. 3, om de udpegede udbyderes forpligtelser i medfør heraf.

    Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for de i henhold til stk. 1 udpegede udbyderes varetagelse af forsyningspligten.

    Stk. 3. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler vedrørende Telestyrelsens udpegning og fastsættelse af vilkår, jf. stk. 1 og 2. Reglerne kan blandt andet omfatte

1) regler for Telestyrelsens udpegning af forsyningspligtudbydere, herunder nærmere regler om, hvilke udbydere af offentlige telenet og teletjenester der kan udpeges som forsyningspligtudbydere, hvordan udpegningen finder sted, herunder regler for udpegning ved offentligt udbud, og om udpegningens varighed,

2) regler for Telestyrelsens fastsættelse af vilkår og

3) krav til indholdet af vilkårene, herunder kvalitetskrav til de ydelser, de udpegede forsyningspligtudbydere skal levere.

§ 18. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for de udpegede forsyningspligtudbyderes forpligtelser med henblik på at tilgodese hensynet til sikring af grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med udbud og levering af forsyningspligtydelser, herunder nærmere regler for et eventuelt udbud af et særskilt småforbrugerabonnement.

    Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan indeholde bestemmelser om særlige krav, ud over krav fastsat i medfør af § 10, til indholdet af den kontrakt, der skal gælde i forholdet mellem en forsyningspligtudbyder og en slutbruger.

    Stk. 3. Forskningsministeren kan fastsætte regler om, at Telestyrelsen skal godkende kontraktvilkår som nævnt i stk. 2, herunder at Telestyrelsen ved godkendelsen kan kræve ændringer i vilkårene.

Maksimalpriser for forsyningspligtydelser

§ 19. Telestyrelsen fastsætter maksimalpriser for de udpegede forsyningspligtudbyderes levering af forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 1-5. Fastsættelsen sker på grundlag af forslag fra forsyningspligtudbyderen. Telestyrelsen kan med henvisning til de i medfør af stk. 5 og 7 fastsatte regler fastsætte lavere maksimalpriser end indeholdt i forsyningspligtudbyderens forslag.

    Stk. 2. Forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 6, (nødopkald) skal af den udpegede forsyningspligtudbyder stilles gratis til rådighed.

    Stk. 3. Der kan ikke ved Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter regler fastsat i medfør af stk. 5 og 7 for forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 2 og 3, stilles krav om anvendelse af maksimalpriser, der ikke samlet set dækker omkostningerne ved tilvejebringelse af ydelserne.

    Stk. 4. Forskningsministeren kan fastsætte regler om, at enkelte forsyningspligtydelser eller delelementer heraf helt eller delvis skal undtages fra kravet om fastsættelse af maksimalpriser på grundlag af regler fastsat i medfør af stk. 5-7.

    Stk. 5. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for kravene til de i stk. 1 nævnte maksimalpriser, rammerne for Telestyrelsens fastsættelse heraf og for forsyningspligtudbyderes udarbejdelse af forslag hertil. Reglerne kan blandt andet omfatte følgende:

1) At maksimalpriserne samlet skal være objektive, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede, jf. dog nr. 3, og herunder dække underskud ved tilvejebringelse af de i § 16, stk. 2, nr. 4 og 6, nævnte forsyningspligtydelser.

2) At maksimalpriserne skal overholde krav om årlige, procentvise realprisfald, der fastsættes med udgangspunkt i internationale bedste praksis priser for tilsvarende ydelser i en flerhed af sammenlignelige lande med omkostningsbaserede takstsystemer, og med udgangspunkt i den generelle danske prisudvikling for teleydelser svarende til de i § 16, stk. 2, nr. 1, nævnte med henblik på at sikre, at mulige effektiviseringer kommer slutbrugerne til gode.

3) At maksimalpriserne for visse forsyningspligtydelser eller delelementer heraf som alternativ til et krav om årlige, procentvise realprisfald, jf. nr. 2, skal overholde krav om, at maksimalpriserne for disse ydelser ikke må udvise realprisstigninger i forhold til foregående år.

4) Særlige regler om fastsættelse af maksimalpriser for forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 4, der ikke er fuldt ud omkostningsdækkende, med sigte på at fremme handicappedes brug af telekommunikation.

5) Regler om de tidsmæssige rammer for fastsættelse af maksimalpriser, indgivelse af forslag hertil m.v.

    Stk. 6. Forskningsministeren kan som alternativ til fastsættelse af regler efter stk. 5 fastsætte regler om, at maksimalpriserne for forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 3, fastsættes efter reglerne om prisregulering af samtrafikprodukter, jf. kapitel 14.

    Stk. 7. Ud over den i stk. 5 og 6 nævnte regulering af forsyningspligtudbyderes maksimalpriser kan forskningsministeren ud fra konkurrencehensyn fastsætte regler om,

1) at forsyningspligtudbyderes maksimalpriser for opkald til andre udbyderes mobil- eller fastnet, der afviger fra priserne for opkald til slutbrugere i forsyningspligtudbyderes eget fastnet eller mobilnet, skal være særskilt omkostningsbaserede, objektive og ikke-diskriminerende, og

2) at realprisfald på forsyningspligtydelser ikke må overstige realiserede prisfald på relaterede samtrafikprodukter.

    Stk. 8. I forbindelse med Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter stk. 1 indhenter Telestyrelsen en udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt forsyningspligtudbyderens oplæg til maksimalpriser er i overensstemmelse med konkurrenceloven.

    Stk. 9. Konkurrencerådet afgiver udtalelse som nævnt i stk. 8 senest 1 måned efter anmodning herom. Udtalelsen er bindende for Telestyrelsens afgørelse efter stk. 1.

Underskudsfinansiering af forsyningspligten

§ 20. De i henhold til § 17 udpegede forsyningspligtudbydere har ret til at få dækket samlede dokumenterede underskud ved udbud af forsyningspligtydelser som nævnt i § 16, stk. 2, nr. 1 og 4-6, som de pågældende forsyningspligtudbydere er udpeget til at udbyde.

    Stk. 2. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om kravene til forsyningspligtudbyderes opstilling af regnskaber og dokumentation for underskud, jf. stk. 1.

    Stk. 3. Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt forsyningspligtudbyderen har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til at berettige til dækning af underskud som nævnt i stk. 1. Senest samtidig med at Telestyrelsen træffer afgørelse herom, skal Telestyrelsen iværksætte offentligt udbud med henblik på eventuel udpegning af en eller flere alternative forsyningspligtudbydere, jf. regler herom fastsat i medfør af § 17, stk. 3.

    Stk. 4. Telestyrelsens afgørelse efter stk. 3 udløser en forpligtelse for udbydere af offentlige telenet eller teletjenester svarende til de i § 16, stk. 2, nr. 1, nævnte forsyningspligtydelser til at medfinansiere forsyningspligtudbyderens underskud. Telestyrelsen fastsætter og opkræver til dækning heraf bidrag fra de pågældende udbydere.

    Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte forpligtelse påhviler også forsyningspligtudbyderen, i det omfang denne ud over de tabsgivende forsyningspligtydelser på samme måde som andre udbydere af offentlige telenet eller teletjenester udbyder teletjenester svarende til de i § 16, stk. 2, nr. 1, nævnte.

    Stk. 6. Bidrag som nævnt i stk. 4 og 5 fastsættes i finansloven og bekendtgøres af Telestyrelsen.

    Stk. 7. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for beregning af den i stk. 1 nævnte underskudsdækning, herunder regler om tidsfrister for beregning og betaling af bidrag til dækning af underskud, og om den i stk. 4 og 5 nævnte opkrævning af bidrag samt de forpligtede udbyderes oplysningspligt i forbindelse hermed. Heri kan indgå anmeldelsesordninger med henblik på forudgående registrering af de udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, som vil være forpligtede til at medvirke til dækning af et eventuelt underskud ved levering af forsyningspligtydelser, jf. stk. 4 og 5.

    Stk. 8. Forskningsministeren fastsætter desuden nærmere regler om mulighederne for at tilbagekalde udpegningen af en eksisterende forsyningspligtudbyder i forbindelse med afholdelse af offentligt udbud som nævnt i stk. 3.

Forsyningspligtregler for betalingstelefoner

§ 21. Udbydere af betalingstelefoner har pligt til på anmodning fra en kommunalbestyrelse at etablere og drive udendørs betalingstelefoner på gader, veje eller pladser, hvortil offentligheden umiddelbart har adgang.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene fremsætte anmodning som nævnt i stk. 1 over for udbydere af betalingstelefoner, som allerede på tidspunktet for anmodningen driver udendørs betalingstelefoner inden for den pågældende kommune, og under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen samtidig afgiver et bindende tilsagn om dækning af et eventuelt underskud ved driften af den eller de omhandlede udendørs betalingstelefoner.

    Stk. 3. Underskud som nævnt i stk. 2 opgøres ved at sammenholde den faktiske omsætning for den omhandlede betalingstelefon med en på forhånd mellem kommunalbestyrelsen og udbyderen aftalt minimumsomsætning, der dækker udbyderens omkostninger med tillæg af en rimelig fortjeneste.

    Stk. 4. Kan der ikke opnås enighed om den minimumsomsætning, der, jf. stk. 3, skal indgå i beregningen af, om der foreligger underskud ved driften af den eller de omhandlede udendørs betalingstelefoner, eller opstår der tvist om den faktiske omsætning, jf. stk. 3, kan sagen af en eller flere af parterne indbringes for Telestyrelsen, der herefter træffer afgørelse.

Kapitel 5

Tilsyn med overholdelse af reglerne om forbrugerforhold og forsyningspligt

§ 22. Telestyrelsen fører tilsyn med, at udbydere, der er udpeget som forsyningspligtudbydere i henhold til denne lov, overholder

1) § 16, stk. 3, og § 19, stk. 2,

2) regler udstedt med hjemmel i § 16, stk. 4, og § 18, stk. 1 og 2,

3) vilkår fastsat med hjemmel i § 17, stk. 2, eller med hjemmel i regler udstedt efter § 17, stk. 3, eller kontraktvilkår godkendt efter regler fastsat i medfør af § 18, stk. 3, og

4) maksimalpriser fastsat med hjemmel i § 19, stk. 1, og på grundlag af regler udstedt med hjemmel i § 19, stk. 4-7.

    Stk. 2. Telestyrelsen fører endvidere tilsyn med, at

1) udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af telenet og udbydere af betalingstelefoner overholder § 13, stk. 1 og 3, § 15, stk. 1, og § 21, stk. 1, og regler udstedt med hjemmel i §§ 9-12, § 14 samt § 15, stk. 2 og 3, og

2) at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester omfattet af § 20, stk. 4 og 5, betaler forsyningspligtbidrag fastsat på finansloven, jf. § 20, stk. 6.

    Stk. 3. Telestyrelsen kan, i det omfang det skønnes nødvendigt for administrationen af regler udstedt i medfør af § 10,

1) foretage tekniske undersøgelser til brug for oplysning af en konkret sag eller rekvirere bistand hertil fra andre og

2) foretage tekniske stikprøveundersøgelser til brug for fremtidig behandling af klagesager eller rekvirere bistand hertil fra andre.

    Stk. 4. I forbindelse med udførelse af tekniske undersøgelser som nævnt i stk. 3 kan Telestyrelsen rekvirere ekstern bistand hertil.

§ 23. Telestyrelsen træffer afgørelse vedrørende manglende overholdelse af de i § 22, stk. 1 og 2, nævnte regler og vilkår m.v. Telestyrelsen kan dog ikke behandle erstatningsspørgsmål.

    Stk. 2. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå påbud til forsyningspligtudbydere, udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af et telenet eller udbydere af betalingstelefoner om overholdelse af gældende regler, fastsatte vilkår, maksimalpriser m.v. Afgørelser efter stk. 1 kan derudover omfatte påbud om ændring af gældende kontrakt- og abonnementsvilkår, i det omfang disse ikke opfylder de stillede krav, og påbud om, at udbyderen over for slutbrugere skal opfylde aftalte kontrakt- og abonnementsvilkår, inklusive eventuelle påbudte ændringer heraf.

    Stk. 3. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om,

1) i hvilket omfang klager indgivet til Telestyrelsen har opsættende virkning, og

2) Telestyrelsens mulighed for at afvise klager vedrørende regninger, hvor udbyderen af telenet eller teletjenester tilkendegiver at ville godskrive klageren det påklagede beløb, eller klager, hvor udbyderen af telenet eller teletjenester erkender, at gældende regler for levering af telenet eller teletjenester til slutbrugere ikke er overholdt, og tilkendegiver at ville kompensere klageren herfor.

§ 24. Telestyrelsen kan henvise en klage til afgørelse i Telebrugernævnet, hvis den på grund af særlige forhold af bevismæssig karakter ikke skønnes egnet til behandling i Telestyrelsen. Henvisning kan ske i sager vedrørende manglende overholdelse af

1) vilkår fastsat i medfør af § 17, stk. 2,

2) vilkår godkendt efter regler fastsat i medfør af § 18, stk. 3,

3) maksimalpriser fastsat i medfør af § 19, stk. 1, og

4) regler udstedt i medfør af §§ 10, 11 og 18.

Afsnit III

Nummerforhold

Kapitel 6

Den samlede danske nummerplan og nummerafgifter

Administration af den samlede danske nummerplan

§ 25. Telestyrelsen udarbejder og administrerer en samlet dansk nummerplan omfattende numre, nummerserier og adresser, jf. Den Internationale Telekommunikation Unions (ITU's) anbefalinger, der anvendes i forbindelse med udbud af telenet eller teletjenester. Nummerplanen udarbejdes inden for de i medfør af stk. 2 fastsatte rammer herfor og bekendtgøres af Telestyrelsen.

    Stk. 2. Den samlede danske nummerplan skal indeholde følgende:

1) En fordeling og indbyrdes prioritering af de samlede nummerressourcer. I nummerplanen skal der blandt andet afsættes nummerressourcer til kortnumre til de i § 26 nævnte formål, til udbud af teletjenester med særlige takseringsforhold, jf. § 27, og til reservering med henblik på senere anvendelse, herunder reservering med henblik på omlægning af nummerplanen som nævnt i nr. 3.

2) Tidsplaner og eventuelle overgangsordninger for inddragelse af eksisterende nummerressourcer, hvor anvendelsen er i strid med de fastlagte regler for nummerplanen eller med § 26.

3) Rammer for en eventuel omlægning af den samlede nummerplan i form af udvidelse af det samlede antal cifre i de enkelte abonnentnumre.

4) Rammer og eventuelle overgangsordninger for ændring af allerede tildelte numre, nummerserier eller adresser.

    Stk. 3. I forbindelse med Telestyrelsens udarbejdelse af den samlede danske nummerplan fastsætter Telestyrelsen nærmere regler for:

1) Sammenhængen mellem den samlede danske nummerplan og fælles internationale nummer- og adresseplaner.

2) Intern nummerering og adressering i telenettene.

§ 26. Inden for den samlede danske nummerplan kan der alene afsættes kortnumre til følgende formål:

1) Den offentlige alarmtjeneste.

2) En samlet indgangsportal til offentlige myndigheder.

3) Udbud af nummeroplysningstjenester, der indgår i forsyningspligten, jf. § 16, stk. 2, nr. 5, samt udbud af særlige tjenester af en samfundsmæssig betydning.

4) Udbud af andre nummeroplysningstjenester end den i nr. 3 nævnte.

5) Sikring af slutbrugernes adgang til at anvende eller komme i forbindelse med

a) en anden udbyder af telenet eller teletjenester end den udbyder, slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos, med henblik på brug af en eller flere af denne udbyders teletjenester eller

b) andre teletjenester hos samme udbyder, som slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos.

§ 27. Inden for den samlede danske nummerplan skal der afsættes klart identificerbare nummerressourcer til følgende formål:

1) Udbud af gratisnumre, hvor opkald sker uden opkalds- eller minutbaseret taksering af slutbrugeren.

2) Udbud af numre, hvor udbyderen af telenet eller teletjenester som en integreret del af takseringen for opkaldet tillige varetager registrering af forbruget af en bagvedliggende informations- eller indholdstjeneste samt fakturering og opkrævning for denne hos slutbrugeren.

3) Kortnumre, jf. § 26.

    Stk. 2. Udbydere af telenet eller teletjenester må ikke anvende opkalds- eller minutbaseret taksering over for den kaldende slutbruger i forbindelse med slutbrugeres opkald til numre som nævnt i stk. 1, nr. 1.

    Stk. 3. Udbydere af telenet eller teletjenester må ikke som en integreret del af takseringen for opkald til abonnentnumre foretage opkrævning hos den kaldende slutbruger af ikketrafikrelaterede betalinger på vegne af tredjemand, herunder på vegne af den kaldte slutbruger, i forbindelse med opkald til andre numre end de i stk. 1, nr. 2, og § 26, nr. 2-4, nævnte.

§ 28. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af nummerressourcer som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2. Forskningsministeren kan herunder blandt andet fastsætte regler om informations- eller indholdstjenesternes indhold og placering i nummerserier og om den pris, der kan opkræves hos slutbrugeren for opkald til sådanne numre eller nummerserier.

    Stk. 2. Pligten til at påse, at regler fastsat i medfør af stk. 1 overholdes, påhviler den udbyder af telenet eller teletjenester, som har videretildelt den involverede udbyder af informations- eller indholdstjenester et nummer inden for en nummerserie som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2.

    Stk. 3. Udbydere af telenet eller teletjenester skal i medfør af stk. 2 afvise at videretildele en udbyder af informations- eller indholdstjenester et nummer eller fratage denne et allerede videretildelt nummer, hvis udbyderen af informations- eller indholdstjenesten ikke inden for en af teleudbyderen fastsat kort frist godtgør, at reglerne udstedt i medfør af stk. 1 fremover vil blive overholdt, eller hvis der gentagne gange sker overtrædelse af reglerne.

§ 29. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere skal tilbyde slutbrugere forudgående spærring eller spærring efter anmodning fra slutbrugeren af muligheden for at foretage

1) udgående opkald til enkelte nummerserier som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2,

2) udgående opkald til udenlandske numre, herunder til afgrænsede delmængder af udenlandske numre, eller

3) udgående opkald.

    Stk. 2. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afregningsforhold mellem udbydere af telenet eller teletjenester og slutbrugere, herunder udbydere af informations- eller indholdstjenester, der benytter abonnentnumre som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2. Regler herom kan omfatte, hvilken andel af den samlede betaling fra den kaldende slutbruger for opkald til abonnentnumre som nævnt der skal videregives til den slutbruger, der er videretildelt abonnentnummeret.

    Stk. 3. Forskningsministeren kan i forbindelse med fastsættelse af regler efter stk. 2 ligeledes fastsætte særlige regler for prisregulering af aftaler om samtrafik som nævnt i § 40, stk. 1, der vedrører udveksling af trafik til abonnentnumre som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 1 og 2.

§ 30. Administrationen af den samlede danske nummerplan, jf. § 25, herunder disponering, tildeling, ændring og inddragelse af numre, nummerserier og adresser, varetages af Telestyrelsen.

    Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler for administrationen af den samlede danske nummerplan, herunder nærmere regler om ibrugtagning, anvendelse, tilbagekaldelse af numre og tidsfrister herfor, samt vilkår for tildeling af numre, nummerserier og adresser.

    Stk. 3. Udbydere af telenet eller teletjenester skal sikre korrekt dirigering af opkald til abonnentnumre, der er omfattet af den samlede danske nummerplan.

    Stk. 4. Korrekt dirigering omfatter aflevering af opkaldet til den udbyder af telenet eller teletjenester, som abonnentnummeret er tildelt, i det omfang den forpligtede udbyder udbyder slutbrugerprodukter, hvori der indgår opkald til abonnentnumre af den pågældende type.

§ 31. Telestyrelsen tildeler inden for rammerne af de i medfør af § 30, stk. 2, fastsatte regler numre, nummerserier eller adresser til enhver, der udbyder eller agter at udbyde telenet eller teletjenester.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan ikke tildele numre til andre end de i stk. 1 nævnte.

Nummerafgifter

§ 32. Telestyrelsen opkræver nummerafgifter hos udbydere af telenet eller teletjenester, som Telestyrelsen har tildelt eller tildeler numre, nummerserier eller adresser.

    Stk. 2. Nummerafgifterne beregnes ud fra antallet af numre, nummerserier eller adresser, som Telestyrelsen har tildelt eller tildeler den enkelte udbyder.

    Stk. 3. Nummerafgifternes størrelse og opkrævning fastsættes årligt i finansloven og bekendtgøres af Telestyrelsen.

    Stk. 4. Udbydere af telenet eller teletjenester, der af Telestyrelsen er tildelt numre, nummerserier eller adresser i den samlede danske nummerplan, hæfter for betaling af nummerafgifter som nævnt i stk. 1, uanset om brugen af de pågældende numre, nummerserier eller adresser enkeltvis eller i blokke er overladt til slutbrugere eller til andre udbydere af telenet eller teletjenester.

Kapitel 7

Information til slutbrugerne om prisen for opkald

§ 33. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal stille faciliteter til rådighed for slutbrugere, der oplyser slutbrugeren om særligt dyre opkald eller giver slutbrugeren mulighed for at få oplyst udbyderens priser for opkald til det enkelte abonnentnummer. Reglerne kan omfatte krav om, at oplysninger som nævnt skal gives automatisk i forbindelse med samtlige opkald eller ved, at slutbrugeren forud for det enkelte opkald på enkel vis selv kan søge oplysning herom.

    Stk. 2. Pligten til at iværksætte foranstaltninger som nævnt i stk. 1 kan pålægges udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere, som forestår kundeforholdet vedrørende slutbrugerens udgående opkald, samt udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere, som forestår kundeforholdet hos den slutbruger, der modtager opkaldet.

    Stk. 3. Regler som nævnt i stk. 1 skal fastsættes vedrørende opkald til numre som nævnt i § 27, stk. 1, nr. 2. Pligten til at iværksætte foranstaltninger som nævnt i stk. 1 kan i disse tilfælde pålægges udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere som nævnt i stk. 2 eller den involverede udbyder af informations- eller indholdstjenester.

Kapitel 8

Rammer for udnyttelse af nummeroplysningsdata

§ 34. Udbydere af telenet eller teletjenester, der videretildeler abonnentnumre til slutbrugere, skal afgive nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det. Betaling for afgivelse af nummeroplysningsdata må ikke overstige omkostningerne ved afgivelsen (marginalomkostningerne).

    Stk. 2. Ved nummeroplysningsdata forstås oplysninger om abonnentnumre, der er tildelt slutbrugere, indeholdende navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om minimumskrav til indsamling og videregivelse af data, de pågældende datas fremtrædelsesform, opdatering af oplysninger m.v.

    Stk. 3. En slutbruger kan kræve, at den pågældendes nummeroplysningsdata ikke oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester. Krav herom indebærer ligeledes, at slutbrugerens nummeroplysningsdata ikke må videregives til andre.

    Stk. 4. Uanset stk. 3

1) kan nummeroplysningsdata altid videregives til andre udbydere af telenet eller teletjenester i signaleringsøjemed,

2) skal nummeroplysningsdata altid videregives til forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste, jf. § 16, stk. 2, nr. 5.

    Stk. 5. Oplysninger som nævnt i stk. 4, nr. 2, kan alene videregives af forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste til brug for besvarelse af henvendelser fra den offentlige alarmtjeneste.

    Stk. 6. En slutbruger kan hos udbydere heraf kræve at blive optaget i alle almene, offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabaser og -registre. Udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre skal efter anmodning fra en slutbruger give adgang til at kontrollere oplysninger om slutbrugerens egne nummeroplysningsdata hos den pågældende udbyder af nummeroplysningsdatabasen og -registret. Udbydere som nævnt skal herunder give slutbrugere adgang til at kræve rettelser heri eller sletning af data.

Kapitel 9

Slutbrugernes adgang til frit operatørvalg og nummerportabilitet

§ 35. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, som i medfør af reglerne i kapitel 12 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik om det i § 40, stk. 1, nr. 1, nævnte samtrafikprodukt, skal sikre, at slutbrugere hos denne har adgang til at benytte frit operatørvalg, jf. stk. 2, i det omfang udbyderen har indgået aftaler om samtrafik med andre udbydere af telenet eller teletjenester med sigte herpå.

    Stk. 2. Ved frit operatørvalg forstås faciliteter, der tillader slutbrugere tilsluttet offentlige telenet eller teletjenester med sigte på udbud af fastnet- eller mobiltelefoni at vælge, hvilken udbyder der skal forestå formidlingen af dele af slutbrugerens udgående opkald. Dette kan ske gennem

1) fast operatørvalg, hvorved forstås en fast aftale om, at slutbrugeren generelt ønsker at anvende en bestemt anden udbyder end den udbyder, slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos, til formidling af alle eller dele af slutbrugerens udgående opkald, eller

2) operatørforvalg, hvorved forstås, at slutbrugeren i forbindelse med den enkelte samtale kan vælge en anden udbyder via anvendelse af et kortnummer eller et almindeligt abonnentnummer.

    Stk. 3. En slutbruger, der udnytter adgangen til at benytte frit operatørvalg, kan ikke afkræves særskilt betaling for etableringen af frit operatørvalg af den udbyder, slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos.

    Stk. 4. Udbydere som nævnt i stk. 1 kan anmode Telestyrelsen om at godkende, at enkelte teletjenester målrettet mod særlige grupper af slutbrugere ikke er omfattet af stk. 1. Godkendelse kan kun ske for mindre dele af udbyderens samlede udbud af teletjenester og forudsætter, at anvendelse af den pågældende teletjeneste i kombination med frit operatørvalg i væsentligt omfang ville medføre en manglende dækning af omkostningerne ved tilvejebringelse af tjenesten.

§ 36. Udbydere af telenet eller teletjenester skal sikre, at slutbrugere hos disse kan medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere (nummerportabilitet).

    Stk. 2. Nummerportabilitet som nævnt i stk. 1 omfatter,

1) at slutbrugere skal have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af telenet eller teletjenester inden for områderne telefoni og ISDN, dog under forudsætning af, at der ikke samtidig sker flytning ud over det geografiske område, der hører under den central, slutbrugeren er tilknyttet før skift af adresse, og

2) at slutbrugere skal have mulighed for at medtage abonnentnumre ved skift mellem udbydere af telenet eller teletjenester inden for områderne telefoni, ISDN og offentlig mobilkommunikation.

    Stk. 3. Forskningsministeren fastsætter tidsfrister for, hvornår udbydere af telenet eller teletjenester skal have indført mulighed for nummerportabilitet som nævnt i stk. 2, nr. 2, i forbindelse med deres udbud af telenet eller teletjenester til slutbrugere. Forskningsministeren kan herunder fastsætte forskellige tidsfrister for indførelsen af dele af den i stk. 2, nr. 2, nævnte nummerportabilitet.

§ 37. Den udbyder af telenet eller teletjenester, som slutbrugeren oprindeligt har sit kundeforhold hos, kan ikke i forbindelse med slutbrugerens anmodning om at udnytte muligheden for nummerportabilitet, jf. § 36, afkræve denne særskilt betaling for etablering af disse faciliteter.

    Stk. 2. Udbydere af telenet eller teletjenester til slutbrugere må ikke over for den slutbruger, der foretager opkald til numre, som andre slutbrugere har medtaget på grundlag af reglerne om nummerportabilitet, anvende priser for opkaldet, der overstiger den pågældende udbyders slutbrugerpriser for tilsvarende opkald til numre, der ikke er overført fra en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester til en anden udbyder.

Kapitel 10

Tilsyn med overholdelse af reglerne om nummerforhold

§ 38. Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udbydere af telenet eller teletjenester og udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registres overholdelse af

1) § 27, stk. 2 og 3, § 30, stk. 3, § 34, stk. 1 og 3-6, § 35, stk. 1-3, § 36, stk. 1 og 2, og § 37,

2) regler udstedt med hjemmel i § 29, § 30, stk. 2, § 33, § 34, stk. 2, og § 36, stk. 3, og

3) vilkår fastsat med hjemmel i regler udstedt efter § 30, stk. 2.

    Stk. 2. Udbydere af telenet eller teletjenester, der af Telestyrelsen er tildelt numre, nummerserier eller adresser i den samlede danske nummerplan, skal sørge for overholdelse af regler fastsat med hjemmel i § 30, stk. 2, og vilkår fastsat med hjemmel heri, uanset om brugen af de pågældende numre, nummerserier eller adresser enkeltvis eller i blokke er overladt til slutbrugere eller til andre udbydere af telenet eller teletjenester.

    Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 og 2, kan indgå et påbud om overholdelse af reglerne i denne lov samt regler udstedt i medfør heraf.

Afsnit IV

Samtrafik m.v.

Kapitel 11

Samtrafikprodukter

§ 39. Bestemmelserne om samtrafik omfatter følgende samtrafikprodukter:

1) Udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester.

2) Leje af infrastrukturkapacitet.

3) Tjenesteudbyderadgang, jf. dog § 40, stk. 5, og regler fastsat i medfør heraf.

4) Fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v. i forbindelse med aftaler om samtrafikprodukter som nævnt i nr. 1-3 og stk. 2.

    Stk. 2. Forskningsministeren kan fastsætte regler om, at andre former for samtrafikprodukter end de i stk. 1 nævnte helt eller delvis skal omfattes af denne lov, eller at de i stk. 1 nævnte samtrafikprodukter helt eller delvis undtages fra reglerne i denne lov.

    Stk. 3. Bestemmelserne om samtrafik omfatter endvidere kombinationer af de i stk. 1 nævnte samtrafikprodukter samt samtrafikprodukter omfattet efter stk. 2, herunder aftaler om særlig netadgang, f.eks. i form af adgang via andre nettermineringspunkter end dem, der tilbydes slutbrugere.

§ 40. Ved udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester, jf. § 39, stk. 1, nr. 1, forstås fysisk eller logisk sammenkobling af telenet med henblik på at give slutbrugere hos en udbyder mulighed for at kommunikere med andre slutbrugere hos den samme udbyder eller med slutbrugere hos en anden udbyder eller med henblik på at give slutbrugere adgang til teletjenester, der udbydes af en anden udbyder. Aftaler om samtrafik herom omfatter:

1) Opsamling af trafik bl.a. med sigte på operatørforvalg og fast operatørvalg.

2) Terminering af trafik.

3) Transit.

    Stk. 2. Ved leje af infrastrukturkapacitet, jf. § 39, stk. 1, nr. 2, forstås

1) leje af transmissionskapacitet, herunder faste kredsløb, mellem flere specifikke sammenkoblingspunkter i radio- eller kabelbaserede telenet og eventuel tilhørende sammenkobling hermed,

2) leje af ubestykkede infrastrukturstrækninger og andre netelementer i radio- eller kabelbaserede telenet og eventuel tilhørende sammenkobling hermed,

3) mellemformer mellem de i nr. 1 og 2 nævnte former for transmissionskapacitet og eventuel tilhørende sammenkobling hermed og

4) national roaming.

    Stk. 3. Ved tjenesteudbyderadgang, jf. § 39, stk. 1, nr. 3, forstås engroskøb af telenet eller teletjenester, der udbydes til en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere.

    Stk. 4. Ved fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v., jf. § 39, stk. 1, nr. 4, forstås:

1) Adgang til på en anden udbyders lokaliteter at placere egne centraler og andet udstyr, som giver mulighed for fremføring og styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter i forbindelse med udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester, leje af infrastrukturkapacitet eller tjenesteudbyderadgang.

2) Adgang til selv at varetage drift og vedligeholdelse m.v. af centraler og udstyr m.v. som nævnt i nr. 1.

    Stk. 5. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke former for telenet eller teletjenester udbudt til slutbrugere der skal være omfattet af lovens regler om tjenesteudbyderadgang, jf. stk. 3.

    Stk. 6. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvilke grundlæggende bærertjenester, tjenester, faciliteter, fysiske eller logiske samtrafikgrænseflader og former for særlig netadgang der kan indgå i produkter som nævnt i stk. 1-5, herunder hvilken adgang der kan kræves i medfør af § 49.

Kapitel 12

Adgang til samtrafik

§ 41. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester har ret og pligt til indbyrdes at forhandle sig frem til aftaler om udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester, jf. § 39, stk. 1, nr. 1, med henblik på at sikre gensidig adgang til deres telenet eller teletjenester.

§ 42. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition på et givet delmarked, jf. § 45, skal på det pågældende delmarked imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik om de i §§ 39 og 40 nævnte samtrafikprodukter, jf. dog § 43.

§ 43. Udbydere af offentlige mobilkommunikationsnet skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik om national roaming, jf. § 40, stk. 2, nr. 4.

§ 44. Telestyrelsen kan træffe afgørelse om, at udbydere af telenet eller teletjenester eller ejere af telenet, der kontrollerer den eneste eksisterende adgang til en eller flere slutbrugere, og som udnytter dette til at hindre udbydere af teletjenester adgang til slutbrugerne, er forpligtede til at imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik om de i §§ 39 og 40 nævnte samtrafikprodukter.

§ 45. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester anses for at have en stærk markedsposition, hvis de har en markedsandel på mere end 25 pct. af en telekommunikationsaktivitet på et nærmere bestemt delmarked.

    Stk. 2. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om afgrænsningen af det eller de relevante delmarkeder i forbindelse med fastlæggelse af en udbyders markedsandel og om, hvilke samtrafikprodukter der knytter sig til det enkelte delmarked.

    Stk. 3. Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester må anses for at have en stærk markedsposition.

    Stk. 4. Telestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe afgørelse om, at udbydere af offentlige telenet eller teletjenester med en markedsandel på 25 pct. eller mindre skal betragtes som udbydere med en stærk markedsposition, og at udbydere med en markedsandel på mere end 25 pct. ikke skal betragtes som udbydere med en stærk markedsposition. Ved afgørelsen skal Telestyrelsen tage udbyderens muligheder for at øve indflydelse på markedsvilkårene, udbyderens omsætning i forhold til størrelsen af markedet, udbyderens kontrol over adgangen til slutbrugere, udbyderens adgang til finansielle ressourcer og udbyderens erfaring med hensyn til udbud af teletjenester i betragtning.

    Stk. 5. Telestyrelsens afgørelse efter stk. 3 og 4 træffes på grundlag af eksisterende relevante statistiske og andre oplysninger. Telestyrelsen kan anmode en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester om nærmere oplysninger om udbyderens aktiviteter, som kan danne grundlag for en afgørelse af, om udbyderen må anses for at have en stærk markedsposition.

    Stk. 6. En udbyder af offentlige telenet eller teletjenester kan anmode Telestyrelsen om at træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende udbyder på anmodningstidspunktet har en stærk markedsposition.

§ 46. Forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke parter der har adgang til at påberåbe sig reglerne i §§ 42-44.

§ 47. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler som nævnt i §§ 42-44 kan afvises med henvisning til følgende væsentlige hensyn:

1) Bevarelse af de berørte telenets eller teletjenesters integritet og interoperabilitet.

2) Beskyttelse af tjeneste- og netinterne data.

3) Beskyttelse af personrelaterede data.

4) Beskyttelse af telenet eller teletjenester under særlige forhold.

5) At dette nødvendiggør udbygninger af geografisk, kapacitetsmæssig eller funktionel art, som ikke kan gennemføres uden væsentlige tekniske eller økonomiske problemer for udbyderen.

    Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om, under hvilke omstændigheder det med henvisning til de i stk. 1 nævnte hensyn vil være berettiget at afbryde udvekslingen af samtrafik ifølge aftaler efter §§ 42-44, herunder regler om, at der i ganske særlige tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, kan ske umiddelbar afbrydelse af samtrafikken uden forudgående forelæggelse for Telestyrelsen.

    Stk. 3. I forbindelse med indgåelse af aftaler om samtrafik aftaler parterne vilkårene for afbrydelse af samtrafikken i tilfælde af manglende betaling eller lignende misligholdelser af aftalen.

§ 48. Parter, som i medfør af §§ 42-44 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, kan gennemføre tekniske undersøgelser forud for imødekommelse af en anmodning om samtrafik, hvis den pågældende part skønner, at det er nødvendigt for at afklare, om der er grundlag for at afvise en anmodning med henvisning til regler fastsat i medfør af § 47, stk. 1.

    Stk. 2. Afvisninger af at imødekomme anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik med henvisning til resultatet af en teknisk undersøgelse som nævnt i stk. 1 eller foreløbige afvisninger med henvisning til en igangværende undersøgelse kan 1 måned efter, at anmodningen er fremsat, eller så snart afvisning foreligger, indbringes for Telestyrelsen, som træffer afgørelse om, hvorvidt det er berettiget at afvise anmodninger herom, jf. § 65. Gennemførelse af en teknisk undersøgelse som nævnt i stk. 1 har ikke opsættende virkning i forhold til Telestyrelsens pligt til at træffe afgørelse i medfør af § 65.

    Stk. 3. Den part, der gennemfører den tekniske undersøgelse, kan kræve, at den anmodende part helt eller delvis betaler omkostningerne ved den i stk. 1 nævnte undersøgelse, forudsat

1) at der er en sådan begrundet usikkerhed om, hvorvidt der foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik, at det er berettiget at gennemføre en teknisk undersøgelse med sigte på afklaring heraf, og

2) at den tekniske undersøgelse alene gennemføres med henvisning til den fremsatte anmodning og udelukkende kommer den anmodende part eller andre parter, der har fremsat eller kan forventes at fremsætte tilsvarende anmodninger, til gode.

    Stk. 4. Inden den tekniske undersøgelse igangsættes, skal den anmodende part høres om, hvorvidt anmodningen om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik som nævnt i §§ 42-44, ønskes opretholdt i den fremsatte form.

    Stk. 5. Hvis der opstår tvist om, hvorvidt den anmodende part er forpligtet til helt eller delvis at betale omkostningerne som nævnt i stk. 3, kan tvisten forelægges Telestyrelsen, der træffer afgørelse herom. Forelæggelse af tvisten for Telestyrelsen har ikke opsættende virkning i forhold til indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik som nævnt i §§ 42-44 og gennemførelse af samtrafik i henhold til sådanne aftaler.

§ 49. Parter, som i medfør af §§ 42-44 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal, for så vidt angår samtrafikprodukter omfattet af §§ 39 og 40 og regler fastsat i medfør heraf, som udgangspunkt give den, der anmoder om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, adgang hertil på alle geografiske positioner, hvor det er praktisk muligt at etablere adgang hertil i den pågældende parts net, herunder til alle del-elementer i dette net eller lokaliteter i tilknytning til dette, som den anmodende part fremsætter ønske om at få adgang til at udveksle trafik med, jf. § 40, stk. 1, til at leje infrastrukturkapacitet i, jf. § 40, stk. 2, eller til at placere centraler og andet udstyr i, jf. § 40, stk. 4.

    Stk. 2. Hvis det ikke er praktisk muligt at indgå en aftale om samtrafik om det i § 40, stk. 4, nævnte samtrafikprodukt på en eller flere geografiske positioner og den, der anmoder om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik ikke har en stærk markedsposition på det pågældende marked, påhviler det parter omfattet af §§ 42-44 omkostningsfrit at stille den nødvendige transmissionskapacitet til rådighed frem til de lokaliteter, der ønskes adgang til. Forpligtelsen til at sikre den nødvendige transmissionskapacitet er begrænset til en afstand, der svarer til afstanden mellem de bygninger, centraludstyr m.v., der ønskes adgang til, og nærmeste anden tilsvarende adgangsmulighed.

Kapitel 13

Teknisk regulering af aftaler om samtrafik

§ 50. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at parter, som i medfør af §§ 42-44 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal anvende udstyr i deres net, der overholder nærmere fastsatte standarder med henblik på at sikre driftsikkerhed, driftskompatibilitet, integritet og mulighed for samtrafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester.

Kapitel 14

Vilkår og priser for samtrafik

§ 51. Aftaler om samtrafik indgås på kommercielle vilkår.

    Stk. 2. Ved forhandlinger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik skal parter, som i medfør af §§ 42-44 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, uanset stk. 1 imødekomme alle rimelige anmodninger om samtrafik til vilkår og priser, der følger af reglerne i afsnit IV i denne lov samt regler fastsat i medfør heraf.

§ 52. Parter, som i medfør af §§ 42-44 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal give adgang til samtrafik på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. Ovennævnte parter skal under tilsvarende forhold anvende samme betingelser over for andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed, samt stille samtrafikprodukter til rådighed for andre på samme vilkår og med samme kvalitet, som de stilles til rådighed for partens egne tjenester eller for tjenester under partens datterselskaber eller partnere, når dette er relevant.

§ 53. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om minimumskrav til vilkår m.v. for aftaler om samtrafik som nævnt i §§ 42-44, herunder minimumskrav vedrørende kontraktvilkår om økonomisk kompensation for manglende overholdelse eller opfyldelse af den indgåede aftale.

§ 54. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang parter, som i medfør af §§ 42-44 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal give adgang til samtrafik for de i §§ 39 og 40 nævnte samtrafikprodukter til omkostningsrelaterede priser, jf. § 55.

§ 55. Følgende prisfastsættelsesmetoder kan finde anvendelse på samtrafikprodukter omfattet af §§ 39 og 40:

1) Modificerede historiske omkostningers metode.

2) Bedste praksis metoderne.

3) Slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger.

4) Langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode (LRAIC-metoden).

    Stk. 2. Ved anvendelse af den i stk. 1, nr. 1, nævnte prisfastsættelsesmetode kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre summen af følgende beløb:

1) De ekstra driftsomkostninger ved at gennemføre samtrafikken.

2) En forholdsmæssig andel af afskrivninger og forrentning af de nye investeringer, der er nødvendige for at gennemføre samtrafikken.

3) En forholdsmæssig andel af afskrivninger og forrentning af de øvrige investeringer på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken.

4) En forholdsmæssig andel af en andel af de driftsomkostninger, der er snævert forbundet med frembringelsen af samtrafikproduktet. Andelen af de driftsomkostninger, hvoraf en forholdsmæssig andel kan indgå i samtrafikprisen, fastsættes med udgangspunkt i markedsandelen på det relevante marked.

5) En rimelig fortjeneste.

    Stk. 3. Ved anvendelse af de i stk. 1, nr. 2, nævnte prisfastsættelsesmetoder kan den samlede pris for et samtrafikprodukt nedsættes,

1) således at prisen maksimalt udgør prisen for et tilsvarende samtrafikprodukt i en tilsvarende dansk eller udenlandsk aftale om samtrafik (en sammenligning med korrektion for dokumenterede, væsentlige produkt- eller landerelaterede forskelle), eller

2) således at prisen maksimalt udgør prisen for tilsvarende samtrafikprodukter i tre tilsvarende danske eller udenlandske aftaler om samtrafik (en sammenligning med korrektion for dokumenterede, væsentlige produktrelaterede forskelle).

    Stk. 4. Ved anvendelse af den i stk. 1, nr. 3, nævnte prisfastsættelsesmetode kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre slutbrugerprisen, som denne fremgår af listepriser for abonnementer, samtalepriser m.v., fratrukket 21 pct.

    Stk. 5. Ved anvendelse af den i stk. 1, nr. 4, nævnte prisfastsættelsesmetode kan den samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre summen af de langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger forbundet med frembringelsen af det pågældende samtrafikprodukt.

    Stk. 6. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke af de i stk. 1 nævnte prisfastsættelsesmetoder der finder anvendelse på de enkelte samtrafikprodukter og de pågældende delmarkeder, i det omfang der efter regler fastsat i medfør af § 54 stilles krav om anvendelse af omkostningsrelaterede priser.

    Stk. 7. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af de i stk. 1 nævnte prisfastsættelsesmetoder.

    Stk. 8. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter de i stk. 1 nævnte prisfastsættelsesmetoder, herunder om udbydernes pligt til medvirken hertil og til at aflevere oplysninger med sigte herpå, mulighederne for at gennemtvinge dette samt om rammerne for Telestyrelsens anvendelse af skøn i forbindelse med anvendelse af de enkelte metoder.

    Stk. 9. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om detailindhold og anvendelse (fastsættelse og beregning af samtrafikpriser) af den i stk. 1, nr. 4, nævnte prisfastsættelsesmetode.

Kapitel 15

Aftaler med sigte på at muliggøre nummerportabilitet og fast operatørvalg

§ 56. Udbydere af telenet eller teletjenester skal imødekomme alle anmodninger fra andre udbydere af telenet eller teletjenester om indgåelse af aftaler om afgivelse af abonnentnumre med sigte på at muliggøre nummerportabilitet, som en slutbruger har anmodet om, jf. dog tidsfrister fastsat i medfør af § 36, stk. 3.

    Stk. 2. Udbydere af telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition på et givet delmarked, jf. § 45, skal afgive abonnentnumre til andre udbydere af telenet eller teletjenester eller modtage abonnentnumre fra andre udbydere af telenet eller teletjenester med sigte på at muliggøre nummerportabilitet, i samme omfang som disse tilbyder nummerportabilitet til egne slutbrugere. Dette gælder uanset tidsfrister fastsat i medfør af § 36, stk. 3.

    Stk. 3. Udbydere som nævnt i stk. 1 og 2 skal sikre, at andre udbydere af telenet eller teletjenester har adgang til via en database at få oplyst, hvilken udbyder af telenet eller teletjenester et abonnentnummer er afgivet til, med sigte på korrekt dirigering af opkald til porterede abonnentnumre.

    Stk. 4. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udbydere af telenet eller teletjenester som nævnt i stk. 3 skal overlade administrationen af oplysninger om porterede abonnentnumre til en fælles database etableret og drevet af en eller flere udbydere af telenet eller teletjenester eller af tredjemand.

    Stk. 5. Forskningsministeren kan i forbindelse med regler fastsat i medfør af stk. 4 fastsætte nærmere regler om, at de vilkår og priser for at varetage administrationen af porterede numre, som anvendes af den eller de udbydere, der i medfør af regler fastsat efter stk. 4 har fået overdraget ansvaret for etablering og drift af en fælles database, skal være omkostningsbaserede, objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende.

    Stk. 6. Regler fastsat i medfør af stk. 5 gælder tilsvarende for eventuel tredjemand, som på vegne af en eller flere udbydere af telenet eller teletjenester, forestår driften af en database som nævnt i stk. 3 og 4.

§ 57. Udbydere af telenet eller teletjenester skal via opslag i databaser som nævnt i § 56, stk. 3, sikre korrekt dirigering af opkald til abonnentnumre, der er omfattet af nummerportabilitet, jf. dog stk. 3.

    Stk. 2. Korrekt dirigering omfatter aflevering af opkaldet til den udbyder af telenet eller teletjenester, som abonnentnummeret er afgivet til, jf. § 56, stk. 1 og 2, i det omfang den forpligtede udbyder udbyder slutbrugerprodukter, hvori der indgår opkald til ikkeporterede abonnentnumre af den pågældende type.

    Stk. 3. Udbydere af telenet eller teletjenester er forpligtet til at videredirigere opkald fra udenlandske net til abonnentnumre, som af denne udbyder er afgivet til andre udbydere af telenet eller teletjenester, jf. § 56, stk. 1 og 2.

    Stk. 4. Uanset stk. 1 kan forskningsministeren fastsætte nærmere regler om, at en udbyder af telenet eller teletjenester er forpligtet til at videredirigere opkald fra abonnentnumre inden for den samlede danske nummerplan til abonnentnumre, som af denne udbyder er afgivet til andre udbydere af telenet eller teletjenester, jf. § 56, stk. 1 og 2. Såfremt regler herom fastsættes, bortfalder forpligtelsen i stk. 1 i forhold til den pågældende udbyders abonnentnumre.

    Stk. 5. Telestyrelsen kan, på grundlag af stk. 1 og 2 eller regler fastsat i medfør af stk. 4, fastsætte nærmere regler om, hvordan portering af numre og dirigering af opkald mellem udbydere af telenet eller teletjenester skal afvikles, herunder regler for, hvordan portering og dirigering skal ske, når et nummer af slutbrugeren medtages ved flere efterfølgende skift mellem udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, og eventuelle supplerende krav til indholdet af aftaler om samtrafik med sigte herpå.

§ 58. Udbydere af telenet eller teletjenester, som afgiver numre med sigte på at muliggøre nummerportabilitet, jf. § 56, kan af andre udbydere af telenet eller teletjenester maksimalt kræve en betaling herfor, der dækker engangsomkostningerne forbundet med afgivelse af numre beregnet efter prisfastsættelsesmetoden i § 55, stk. 1, nr. 1, samt løbende betaling af nummerafgiften.

    Stk. 2. Udbydere som nævnt i stk. 1 er endvidere forpligtede til efter anmodning fra andre udbydere af telenet eller teletjenester at indgå aftaler om afgivelse af numre som nævnt i § 56 på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår.

    Stk. 3. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at omkostningerne ved at opgradere teleinfrastruktur m.v., således at det bliver muligt at gennemføre fast operatørvalg og nummerportabilitet, skal afholdes af den enkelte udbyder af telenet eller teletjenester.

    Stk. 4. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den betaling og de vilkår, som udbydere af telenet eller teletjenester kan fastsætte for andre udbydere af telenet eller teletjenester i forbindelse med disses opslag i databaser som nævnt i § 56, stk. 3, og § 57 med henblik på at sikre korrekt dirigering af opkald til numre, der er omfattet af nummerportabilitet.

    Stk. 5. Regler fastsat i medfør af stk. 4 gælder tilsvarende for eventuel tredjemand, som på vegne af en eller flere udbydere af telenet eller teletjenester forestår driften af databaser som nævnt i § 56, stk. 3.

Kapitel 16

Brancheaftaler som alternativ til regulering

§ 59. Forskningsministeren eller Telestyrelsen kan som alternativ til fastsættelse af regler i medfør af § 40, stk. 6, §§ 50 og 53 og § 57, stk. 5, indgå aftale med udbydere af telenet eller teletjenester og andre relevante brancheaktører om i brancheregi at forhandle og indgå brancheaftaler.

§ 60. Aftaler mellem forskningsministeren eller Telestyrelsen og udbydere af telenet eller teletjenester og andre relevante brancheaktører, jf. § 59, skal indeholde

1) en afgrænsning og præcisering af, hvilke forhold der forudsættes indgået en brancheaftale om og eventuelle minimumskrav til indholdet heraf,

2) forudsætninger vedrørende forhandlingernes samlede forløb, fremdrift og gennemførelse, inklusive en tidsplan for det samlede forhandlingsforløb,

3) en angivelse af deltagerkredsen og af, hvilke parter der har eller i forløbet kan få adgang til at deltage i forhandlingerne om den eller de omhandlede brancheaftaler,

4) bestemmelser, der sikrer, at deltagerne i forhandlingerne forinden indsendelse af aftalen til forskningsministeren eller Telestyrelsen indhenter en afgørelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt aftalen udgør en overtrædelse af konkurrenceloven,

5) bestemmelser, der sikrer, at den myndighed, der indgås aftale med, godkender brancheaftaler i henhold til § 59, forinden disse iværksættes,

6) rammer for offentliggørelse, herunder at brancheaftalerne skal gøres offentligt tilgængelige umiddelbart efter at godkendelse er sket, og

7) bestemmelser der sikrer, at brancheforhandlinger og brancheaftaler i henhold til § 59 holdes adskilte fra andre forhandlinger og aftaler i brancheregi.

Kapitel 17

Indsigt i aftaler om samtrafik og samtrafikforhold

§ 61. Udbydere, som i medfør af §§ 42 og 43 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal efter anmodning stille alle nødvendige oplysninger og specifikationer til rådighed for udbydere, der overvejer indgåelse af aftaler om samtrafik. Oplysningerne skal herunder omfatte information om nye samtrafikprodukter og ændringer i eksisterende udbud heraf, der planlægges gennemført i løbet af de næste 6 måneder. Telestyrelsen kan godkende, at oplysninger m.v. omfattet af 1. og 2. pkt. kan tilbageholdes. Oplysninger om nye samtrafikprodukter skal offentliggøres snarest muligt.

§ 62. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition på et givet delmarked, jf. § 45, og som er forpligtede til at give adgang til samtrafik til omkostningsrelaterede priser, jf. § 54, skal udarbejde og offentliggøre standardtilbud på samtrafik.

    Stk. 2. Standardtilbud skal være i overensstemmelse med reglerne i denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

    Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen indsendes standardtilbudene og dokumentation for overholdelse af stk. 2 til Telestyrelsen.

    Stk. 4. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke standardtilbud der skal udarbejdes, herunder regler om, hvilke enkelte samtrafikprodukter standardtilbudet som minimum skal omfatte, henholdsvis minimumskrav til, hvilke vilkår, priser m.v. standardtilbudet skal indeholde henholdsvis ikke må indeholde, samt inden for hvilke tidsrammer udarbejdelsen af standardtilbud skal ske.

    Stk. 5. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse og indsendelse af opdaterede standardtilbud og dokumentation herfor.

§ 63. Aftaler om samtrafik indgået af udbydere omfattet af §§ 42 og 43 indsendes til Telestyrelsen senest 14 dage efter aftalernes indgåelse.

    Stk. 2. Alle aftaler eller delaftaler i tilknytning til en aftale om samtrafik er omfattet af kravet om indsendelse i stk. 1.

    Stk. 3. Telestyrelsen foranlediger, at de indsendte aftaler samt vilkår og priser for samtrafik fastsat efter § 65, § 67, stk. 3 og 4, og § 70 gøres offentligt tilgængelige. Hvis en aftalepart ved indsendelsen anmoder herom, kan Telestyrelsen bestemme, at dele af en aftale om samtrafik, der indeholder oplysninger af væsentlig kommerciel betydning for aftaleparten, ikke skal være offentligt tilgængelige. Priser for samtrafik og øvrige vilkår af generel betydning skal dog altid gøres offentligt tilgængelige.

    Stk. 4. Telestyrelsen kan uanset reglerne i stk. 3 fastsætte nærmere regler om, at visse aftaler om samtrafik eller dele heraf kan undtages fra at blive gjort offentligt tilgængelige.

§ 64. Oplysninger, som en udbyder modtager i forbindelse med anmodning, forhandling eller gennemførelse m.v. af en aftale om samtrafik efter §§ 41-44, må kun bruges til det formål, hvortil de er givet, og må ikke udnyttes i konkurrencemæssigt øjemed.

Kapitel 18

Tilsyn, mægling og fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik m.v.

Rimelige anmodninger om samtrafik m.v.

§ 65. Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en part omfattet af §§ 42-44 vil være berettiget til at afvise. Afvisning kan alene ske med henvisning til,

1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påberåbe sig §§ 42-44, jf. regler herom udstedt i medfør af § 46,

2) at anmodningen ikke vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, der er omfattet af denne lovs bestemmelser, jf. §§ 39, 40 og 49, eller

3) at der, jf. regler fastsat i medfør af § 47, foreligger væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning.

    Stk. 2. Telestyrelsens afgørelser efter stk. 1 træffes senest 1 måned efter, at sagen foreligger fuldt oplyst for Telestyrelsen, og så vidt muligt senest 2 måneder efter, at sagen er forelagt Telestyrelsen.

    Stk. 3. Såfremt en part omfattet af §§ 42-44 ikke senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat af Telestyrelsen, har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at der er grundlag for at afvise en anmodning som nævnt i stk. 1 med henvisning til regler fastsat i medfør af § 47, er Telestyrelsen berettiget til at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

    Stk. 4. Telestyrelsen kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 om, hvorvidt der foreligger en rimelig anmodning, der skal imødekommes,

1) udstede påbud til den samtrafikforpligtede part om, at forhandlinger om samtrafik skal indledes, jf. § 51,

2) i situationer, hvor der allerede 3 måneder tidligere skriftligt er fremsat en anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik som nævnt i §§ 42-44, umiddelbart igangsætte mægling, jf. § 67, stk. 1, og herunder udstede påbud til den samtrafikforpligtede part om deltagelse heri,

3) i situationer, hvor der er tale om en anmodning, der omhandler samtrafikprodukter omfattet af et standardtilbud offentliggjort af den samtrafikforpligtede part eller samtrafikprodukter omfattet af en gældende aftale om samtrafik indgået af denne, påbyde denne at give adgang til umiddelbar indgåelse af en aftale om samtrafik på standardvilkår og til standardpriser eller på de vilkår og til de priser, der fremgår af en gældende aftale om samtrafik, samt påbyde igangsætning af samtrafikken og

4) i situationer, hvor der er tale om en anmodning, der omhandler andre samtrafikprodukter end de i nr. 3 nævnte, og hvor der er enighed om samtrafikprodukterne og den konkrete afvikling af samtrafikken, men uenighed om tilknyttede vilkår eller priser, påbyde den samtrafikforpligtede part at give adgang til umiddelbar igangsætning af samtrafikken og foreløbig anvendelse af en af Telestyrelsen tilpasset udgave af vilkår og priser i et gældende standardtilbud offentliggjort af den samtrafikforpligtede part eller en gældende aftale om samtrafik indgået af denne. Samtidig påbegynder Telestyrelsen mægling efter bestemmelserne i §§ 67-70, med henblik på endelig aftaleindgåelse.

    Stk. 5. Indbringelse af sager for Telestyrelsen om, hvorvidt der foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik, kan ske 1 måned efter, at anmodning er fremsat, eller så snart afvisning foreligger, over for en part omfattet af §§ 42-44.

§ 66. Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en part omfattet af §§ 42-44 er berettiget til at afbryde udveksling af samtrafik, og træffer afgørelse, hvor afbrydelse er foretaget uden forudgående forelæggelse for Telestyrelsen.

    Stk. 2. Telestyrelsens afgørelse efter stk. 1 træffes så vidt muligt senest 1 måned efter, at sagen er forelagt Telestyrelsen. Dog træffes afgørelser vedrørende afbrydelse af igangværende udveksling af samtrafik uden forudgående forelæggelse for Telestyrelsen så vidt muligt senest 14 dage efter, at sagen er forelagt Telestyrelsen.

    Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 om, at afbrydelse af udvekslingen af samtrafik ikke var eller vil være berettiget, kan indgå et påbud om, at udvekslingen af samtrafik skal fortsættes eller genoptages.

Mægling

§ 67. Hvis parterne i en samtrafikforhandling ikke 3 måneder efter, at anmodningen om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik skriftligt er fremsat over for en part omfattet af §§ 42-44, er nået til enighed, kan en eller flere af parterne anmode Telestyrelsen om at mægle i sagen.

    Stk. 2. Hvis anmodningen om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik som nævnt i stk. 1 omhandler samtrafikprodukter, der i vidt omfang svarer til samtrafikprodukter, der er omfattet af et standardtilbud offentliggjort af den samtrafikforpligtede part, eller er omfattet af en gældende aftale om samtrafik indgået af denne, kan en eller flere af parterne i en forhandling uanset stk. 1 allerede 1 måned efter, at anmodningen om en aftale om samtrafik er fremsat skriftligt, anmode Telestyrelsen om at mægle i sagen, såfremt parterne ikke er nået til enighed.

    Stk. 3. Telestyrelsen optager straks efter modtagelse af en anmodning om mægling efter stk. 1 eller 2 forhandlinger med parterne med henblik på mægling.

    Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 kan en part, der ønsker at indgå eller ændre en aftale om samtrafik med en part omfattet af §§ 42-44 om samtrafikprodukter omfattet af et standardtilbud offentliggjort af den samtrafikforpligtede part eller omfattet af en gældende aftale om samtrafik indgået af denne, umiddelbart anmode om indgåelse eller ændring af en aftale herom, og anmode Telestyrelsen om at træffe afgørelse svarende til den i § 65, stk. 4, nr. 3, nævnte.

    Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 kan en part, der ønsker at indgå eller ændre en aftale om samtrafik med en part omfattet af §§ 42-44, om et samtrafikprodukt, der i vidt omfang svarer til et samtrafikprodukt, der er omfattet af et standardtilbud offentliggjort af den samtrafikforpligtede part eller omfattet af en gældende aftale om samtrafik indgået af denne, anmode om, at der, samtidig med at mæglingen påbegyndes, træffes afgørelse svarende til den i § 65, stk. 4, nr. 4, nævnte.

§ 68. En anmodning om mægling kan vedrøre et eller flere samtrafikprodukter. Telestyrelsen kan undervejs i mæglingsforløbet foretage en opdeling af mæglingsanmodningen i delspørgsmål, der kan behandles hver for sig som selvstændige mæglingssager.

§ 69. Såfremt der ikke inden 3 måneder fra det tidspunkt, hvor mæglingsanmodningen er fremsat i medfør af § 67, stk. 1 eller 2, er indgået en aftale om samtrafik mellem parterne eller opnået enighed om, at en aftale om samtrafik ikke kan indgås, kan en eller flere af parterne anmode Telestyrelsen om at træffe afgørelse om fastsættelse af vilkår og priser for den omhandlede samtrafik og om igangsætning af denne.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan på ethvert tidspunkt fastsætte en kortere eller længere frist end den i stk. 1 angivne for mæglingsperiodens tidsmæssige udstrækning. Mæglingsperioden kan dog ikke forlænges til mere end 6 måneder. Telestyrelsen kan endvidere på ethvert tidspunkt afslutte et mæglingsforløb, såfremt Telestyrelsen skønner, at mæglingsforløbet ikke kan føre til, at parterne indgår en aftale om samtrafik.

    Stk. 3. Anmodning om fastsættelse af vilkår og priser i medfør af stk. 1 skal fremsættes senest 2 måneder efter afslutningen af den pågældende forgæves mægling.

§ 70. Hvis mægling ikke resulterer i indgåelse af en aftale om samtrafik og en eller flere af parterne, jf. § 69, stk. 1 og 3, anmoder Telestyrelsen om at fastsætte vilkår og priser for samtrafik, træffer Telestyrelsen afgørelse herom senest 2 måneder efter, at anmodning er fremsat.

    Stk. 2. Afgørelser som nævnt § 69, stk. 1, træffes på grundlag af reglerne i denne lov samt regler fastsat i medfør heraf om de forpligtelser, der påhviler parter omfattet af §§ 42-44, herunder eventuelle forpligtelser med hensyn til anvendelse af omkostningsrelaterede priser, jf. § 54.

    Stk. 3. Hvis en part omfattet af §§ 42-44 ikke 14 dage før det i stk. 1 nævnte tidspunkt efter anmodning fra Telestyrelsen som et led i mæglingsforløbet har fremlagt tilstrækkelig dokumentation til, at Telestyrelsen kan træffe en endelig afgørelse som nævnt i stk. 2, kan Telestyrelsen træffe en foreløbig afgørelse. Den foreløbige afgørelse har virkning, indtil endelig afgørelse træffes af Telestyrelsen efter stk. 1, jf. også § 78, stk. 1.

    Stk. 4. De i stk. 3 nævnte foreløbige afgørelser omfatter en foreløbig fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik som nævnt i stk. 2. Den foreløbige afgørelse kan iværksættes på det foreliggende dokumentationsgrundlag. I det omfang dokumentationen fra den samtrafikforpligtede part er ufuldstændig, kan Telestyrelsen fastsætte vilkår og priser skønsmæssigt. Den skønsmæssige fastsættelse af vilkår og priser skal tage udgangspunkt i en eventuel fremlagt ufuldstændig dokumentation og i øvrig dokumentation, som Telestyrelsen er i besiddelse af.

    Stk. 5. Afgørelser som nævnt i stk. 1 og 3 har virkning fra tidspunktet for indgivelse af anmodning om mægling.

§ 71. Hvis parterne, efter at anmodning om mægling eller fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik er indgivet til Telestyrelsen, opnår enighed om et eller flere vilkår og priser for samtrafik, som er genstand for mæglingsanmodningen efter § 67, stk. 1 eller 2, eller for anmodningen om fastsættelse af vilkår efter § 69, stk. 1, bortfalder Telestyrelsens beføjelser efter § 70, stk. 1, i forhold til det eller de pågældende vilkår eller den eller de pågældende priser.

Tilsyn og dokumentation

§ 72. Samtidig med offentliggørelse af standardtilbud og samtidig med indsendelse af regnskaber for de enkelte forretningsområder, jf. § 82, indsendes standardtilbudene og dokumentation for overholdelse af § 62, stk. 2, til Telestyrelsen.

    Stk. 2. Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbud, som er indsendt til styrelsen, er i overensstemmelse med reglerne i denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

    Stk. 3. Telestyrelsen kan træffe foreløbig afgørelse med henblik på at sikre overholdelse af § 62, stk. 2, såfremt den part, som er forpligtet til at udarbejde og indsende standardtilbud med tilhørende dokumentation, jf. stk. 1, ikke senest 1 måned efter, at anmodning herom er fremsat af Telestyrelsen, har fremlagt tilstrækkelig supplerende dokumentation. Den foreløbige afgørelse har virkning, indtil endelig afgørelse træffes af Telestyrelsen efter § 78, stk. 1, og indtil afgørelsen er udmøntet af den udbyder, der skal udarbejde standardtilbud, jf. § 73, stk. 2.

    Stk. 4. De i stk. 3 nævnte foreløbige afgørelser vil bestå i fastsættelse af et midlertidigt standardtilbud. Den foreløbige afgørelse iværksættes på det foreliggende dokumentationsgrundlag. I det omfang dokumentationen fra den samtrafikforpligtede part er ufuldstændig, kan Telestyrelsen fastsætte vilkår og priser skønsmæssigt. Den skønsmæssige fastsættelse af vilkår og priser skal tage udgangspunkt i en eventuel fremlagt ufuldstændig dokumentation og i øvrig dokumentation, som Telestyrelsen er i besiddelse af.

§ 73. Resultatet af Telestyrelsens kontrol, jf. § 72, stk. 2, meddeles den udbyder, der har udarbejdet standardtilbud. Telestyrelsen kan som led heri påbyde ændringer af vilkår og priser i standardtilbud, der strider mod reglerne i denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, eller som udgør en overtrædelse af konkurrenceloven, jf. Konkurrencerådets udtalelse efter § 79.

    Stk. 2. Når endelig afgørelse er truffet efter stk. 1, skal den udbyder, der har udarbejdet standardtilbud, senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

§ 74. Udbydere, som i medfør af §§ 42 og 43 skal imødekomme rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal efter anmodning fra Telestyrelsen eller den, der anmoder om samtrafik, dokumentere, at tilbudte eller anvendte vilkår for samtrafik er i overensstemmelse med §§ 52 og 53, og at tilbudte eller anvendte priser for samtrafik er beregnet i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 55.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan træffe afgørelse om undtagelse fra kravet om afgivelse af dokumentation efter stk. 1 til den part, der anmoder om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik.

    Stk. 3. Med sigte på at kunne fremlægge dokumentation efter stk. 1 skal udbydere, som i medfør af §§ 42 og 43 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om samtrafik, opstille kontraktmæssige samtrafikgrænseflader mellem afdelinger, datterselskaber og lignende. Kontraktmæssige samtrafikgrænseflader skal omfatte vilkår, priser, tekniske forhold m.v. og skal, for så vidt angår nye produkter, opstilles senest samtidig med markedsintroduktionen af disse.

    Stk. 4. Dokumentation som nævnt i stk. 1 og 3 skal fremlægges umiddelbart efter anmodning herom.

    Stk. 5. Den, der anmoder om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik, kan anmode Telestyrelsen om kopi af modtaget materiale efter stk. 1, jf. dog stk. 2.

§ 75. Telestyrelsen fører kontrol med aftaler om samtrafik som nævnt i §§ 42 og 43 og kontrollerer i den forbindelse, at aftaler om samtrafik, som er indsendt til styrelsen, er i overensstemmelse med reglerne i denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

    Stk. 2. I forbindelse med tilsyn efter stk. 1 skal Telestyrelsen gøre en part, der har indgået en aftale om samtrafik med en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester med en stærk markedsposition på et givet delmarked, jf. § 45, opmærksom på, om den pågældende aftale stiller parten åbenbart ringere, end anvendelse af standardtilbud eller en gældende aftale om samtrafik ville indebære. Udbydere, som i medfør af §§ 42 og 43 skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal imødekomme anmodninger fra en part, som har indgået en aftale, der stiller parten åbenbart ringere, om umiddelbar udskiftning af denne aftale med en aftale på vilkår og til priser svarende til et standardtilbud eller en gældende aftale om samtrafik.

    Stk. 3. Stk. 2, 2. pkt. kan ikke fraviges ved aftale.

    Stk. 4. Telestyrelsen skal påbyde ændringer af vilkår i en aftale om samtrafik, såfremt disse udgør en overtrædelse af konkurrenceloven, jf. Konkurrencerådets udtalelse efter § 79.

§ 76. Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udbydere af telenet eller teletjenester, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 5, og § 58, stk. 5, og ejere af telenets overholdelse af

1) § 56, stk. 1-3 og 6, § 57, stk. 1 og 3, § 58, stk. 1, 2 og 5, § 61, § 62, stk. 1-3, § 63, stk. 1 og 2, § 72, stk. 1, § 74 og § 75, stk. 2, 2. pkt., samt

2) regler udstedt med hjemmel i § 50, § 56, stk. 4 og 5, § 57, stk. 4 og 5, § 58, stk. 3 og 4, § 62, stk. 4 og 5, og § 63, stk. 4.

    Stk. 2. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå påbud om overholdelse af de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Forhåndsbesked

§ 77. Uanset bestemmelserne i §§ 59, 65 og 67 kan parter omfattet af denne lovs afsnit IV til enhver tid anmode Telestyrelsen om en udtalelse om fortolkningen af reglerne i denne lovs afsnit IV og regler fastsat i medfør heraf.

    Stk. 2. Telestyrelsens udtalelse som nævnt i stk. 1 afgives så vidt muligt senest 1 måned efter, at Telestyrelsen har modtaget anmodningen.

    Stk. 3. Telestyrelsens udtalelse udgør en forhåndsbesked om Telestyrelsens juridiske fortolkning af de omhandlede bestemmelser, herunder om fortolkningen af disse sammenholdt med den eller de af den pågældende part forelagte faktuelle problemstillinger.

    Stk. 4. Telestyrelsen kan afvise at afgive en udtalelse som nævnt i stk. 1-3 i situationer, hvor det ikke er muligt at adskille regelanvendelsen fra en partstvist, hvor anvendelsen af den omhandlede bestemmelse kan være relevant.

Opfølgning på foreløbige afgørelser

§ 78. Når Telestyrelsen har truffet foreløbig afgørelse efter § 70, stk. 3, eller § 72, stk. 3, skal Telestyrelsen senest 1 måned efter, at tilstrækkelig dokumentation foreligger, træffe endelig afgørelse i sagen.

    Stk. 2. Når endelig afgørelse er truffet, skal der ske efterregulering af priserne, således at parterne stilles, som om den endelige afgørelse havde haft virkning fra det tidspunkt, hvor den foreløbige afgørelse efter § 70, stk. 3, eller § 72, stk. 3, blev truffet. I en afgørelse efter 1. pkt. kan indgå et påbud om overholdelse af gældende regler og om gennemførelse af efterregulering med sigte herpå.

    Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, i det omfang aftaler om samtrafik er baseret på et foreløbigt standardtilbud og der i aftalen henvises hertil.

    Stk. 4. Foreløbige afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Udtalelser fra Konkurrencerådet i samtrafiksager

§ 79. I forbindelse med Telestyrelsens tilsyn med standardtilbud, Telestyrelsens tilsyn med aftaler om samtrafik og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik efter § 70 indhenter Telestyrelsen en udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt vilkår, der indgår i de pågældende standardtilbud eller i de pågældende aftaler om samtrafik, udgør en overtrædelse af konkurrenceloven.

    Stk. 2. Konkurrencerådet afgiver udtalelse som nævnt i stk. 1 senest 1 måned efter anmodning herom. Udtalelsen er bindende for Telestyrelsen.

    Stk. 3. Udtalelser som nævnt i stk. 1 indhentes i forbindelse med Telestyrelsens afgørelser efter § 69, stk. 1, § 70, stk. 1, § 73, stk. 1, og § 75, stk. 1.

Undtagelser fra offentlighedsloven

§ 80. Reglerne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke i forbindelse med mægling vedrørende aftaler om samtrafik, jf. §§ 67-70, eller afgørelser eller fastsættelse af vilkår og priser for samtrafik, jf. § 69, stk. 1, og § 70, stk. 1.

Kapitel 19

Oplysningspligt og regnskabsforhold

§ 81. Telestyrelsen kan indhente alle oplysninger fra udbydere af telenet eller teletjenester, der er nødvendige med henblik på afgørelse af, om en udbyder må anses for at have en stærk markedsposition, jf. § 45, eller med henblik på indberetninger til Kommissionen.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan af parterne kræve alt materiale, som skønnes relevant med henblik på tilsyn, mægling, afgørelse eller undersøgelser m.v., herunder udarbejdelse af materiale, forslag til aftale om samtrafik og dokumentation for, at der foreligger konkrete forhold, der gør det rimeligt at afvise anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik eller afbrydelse af udveksling af samtrafik.

§ 82. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition på et givet delmarked, jf. § 45, skal gennemføre en regnskabsmæssig adskillelse af de enkelte forretningsområder.

    Stk. 2. Virksomheder inden for jernbanedrift, forsyningsvirksomheder inden for gas, vand, varme og elektricitet samt kommuner og kommunale fællesskaber og offentlige institutioner i øvrigt, der udbyder telenet eller teletjenester, skal gennemføre en regnskabsmæssig adskillelse af udbudet af telenet eller teletjenester.

    Stk. 3. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om:

1) Fra hvilket tidspunkt den regnskabsmæssige adskillelse skal være gennemført.

2) Indsendelse af regnskaberne til Telestyrelsen.

3) Regnskabernes udformning og indhold, herunder hvilke regnskabsområder der skal aflægges særskilt regnskab for bl.a. med henblik på at sikre effektiv konkurrence og gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik.

4) At regnskaberne skal dokumentere, at de i § 74, stk. 3, nævnte vilkår, priser m.v. i praksis er anvendt i forbindelse med afregning mellem udbyderens egne afdelinger, datterselskaber og lignende.

5) Inddragelse af Konkurrencerådet i sager om vurdering af regnskabsmæssige forhold. Regler herom fastsættes efter drøftelse med erhvervsministeren.

Kapitel 20

Samtrafik med en udbyder fra et andet EU-land eller EØS-land

§ 83. En udbyder af offentlige telenet eller teletjenester, der i forbindelse med en aftale om samtrafik med en udbyder fra et andet EU-land eller EØS-land om det i § 39, stk. 1, nr. 1, nævnte samtrafikprodukt finder anledning til at klage, kan indbringe klagen for tilsynsmyndigheden i den anden parts hjemland.

    Stk. 2. Hvis en klage i forbindelse med en aftale om samtrafik fra en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester, der er hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land, indbringes for Telestyrelsen, skal Telestyrelsen behandle klagen efter reglerne i afsnit IV i denne lov samt regler fastsat i medfør heraf.

    Stk. 3. Hvis der i forbindelse med en aftale om samtrafik mellem en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester, der er hjemmehørende her i landet, og en udbyder, der er hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land, indbringes klager for Telestyrelsen, skal Telestyrelsen, såfremt der samtidig er klaget til en udenlandsk tilsynsmyndighed, koordinere sin indsats med den nationale tilsynsmyndighed i det andet EU-land eller EØS-land inden 6 måneder efter modtagelsen af anmodningen for at finde en løsning. Løsningen på konflikten skal sikre en rimelig balance mellem parternes legitime interesser og være i overensstemmelse med samtrafikreglerne i Danmark og det andet EU-land eller EØS-land.

§ 84. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om grænseoverskridende mægling.

Afsnit V

Øvrige forhold

Kapitel 21

Bistand fra udbydere af telenet eller teletjenester i alarmerings- og beredskabssituationer

§ 85. Forskningsministeren kan fastsætte regler om minimumskrav til udbydere af telenet eller teletjenester med henblik på sikring af telekommunikation ved alarmering. Minimumskravene kan blandt andet indeholde en pligt til at

1) foretage en indbyrdes dirigering og koordinering af afleveringen af alarmopkald (112) til den relevante alarmcentral, herunder at en eller flere udbydere af telenet eller teletjenester pålægges pligt til at varetage koordineret aflevering af alarmopkald (112) fra andre udbydere,

2) foretage positionsangivelse ved opkald fra mobiltelefoner i forbindelse med alarmopkald (112) og

3) yde bistand ved alarmcentralernes alarmering af politi, redningsberedskab, ambulancetjeneste og andre beredskabstjenester.

§ 86. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, at udbydere af telenet og teletjenester skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre samfundsvigtig telekommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer, herunder pligt til etablering af særlige faciliteter uden omkostninger for staten.

    Stk. 2. Forskningsministeren kan fastsætte tilsvarende regler som nævnt i stk. 1 for offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner.

§ 87. Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af regler fastsat i medfør af §§ 85 og 86. Hvis National Long Lines Agency (NALLA) aktiveres, overgår beføjelsen til at føre tilsyn med overholdelsen af regler fastsat i medfør af § 86 til NALLA.

    Stk. 2. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om Telestyrelsens og NALLA s koordinering og prioritering af totalforsvars- og beredskabsmyndighedernes behov for samfundsvigtig telekommunikation.

    Stk. 3. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for NALLA s sammensætning, funktioner og organisation.

    Stk. 4. Telestyrelsen og NALLA kan pålægge udbydere af telenet eller teletjenester at meddele Telestyrelsen og NALLA alle oplysninger, der skønnes nødvendige i forbindelse med administrationen af bestemmelserne i dette afsnit samt regler fastsat i medfør heraf.

    Stk. 5. Telestyrelsen og NALLA kan meddele påbud til udbydere af telenet eller teletjenester om overholdelse af regler fastsat i medfør af §§ 85 og 86. Telestyrelsen og NALLA kan anvende tvangsbøder med henblik på gennemtvingelse heraf. Der er udpantningsret for beløbene.

    Stk. 6. Telestyrelsens og NALLA s afgørelser på grundlag af regler fastsat i medfør af § 86 kan påklages til forskningsministeren.

Kapitel 22

Internationale forhold

§ 88. Telestyrelsen kan fastsætte regler om minimumskrav til udbydere af telenet eller teletjenester, der ønsker at opnå særlige rettigheder i forhold til konventioner, aftaler, beslutninger m.v., som Danmark har tilsluttet sig i internationale samarbejdsfora på telekommunikationsområdet.

    Stk. 2. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 kan Telestyrelsen fastsætte regler for tilbagekaldelse af særlige rettigheder og om Telestyrelsens adgang til at påbyde, at en udbyder af telenet eller teletjenester ophører med at anvende særlige rettigheder, som nævnt i stk. 1.

Kapitel 23

Udbydere af informations- og indholdstjenester

§ 89. Forskningsministeren kan fastsætte regler for indholdet af informations- og indholdstjenester, jf. § 3, stk. 4, i det omfang de pågældende tjenester indholdsmæssigt kan sidestilles med radio- eller tv-programmer. Forskningsministeren kan herunder bestemme, at reglerne om reklame og sponsorering og reglerne med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed helt eller delvis skal finde anvendelse på de nævnte informations- og indholdstjenester .

    Stk. 2. I regler fastsat i medfør af stk. 1 kan forskningsministeren fastsætte bestemmelser om indførelse af anmeldelsesordninger.

§ 90. Radio- og TV-Reklamenævnet træffer den endelige administrative afgørelse i sager om manglende overholdelse af regler om reklamer udstedt med hjemmel i § 89, stk. 1. Nævnet kan i den forbindelse

1) påtale overtrædelser af reglerne og kan herunder pålægge udbydere af informations- og indholdstjenester at offentliggøre afgørelser samt bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske,

2) træffe afgørelse om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i reklameindslag, og kan herunder pålægge udbydere af informations- og indholdstjenester at offentliggøre et sådant genmæle samt bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.

    Stk. 2. Satellit- og Kabelnævnet træffer den endelige administrative afgørelse i sager om manglende overholdelse af regler om sponsorering og regler med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge udstedt med hjemmel i § 89, stk. 1. Nævnet kan i den forbindelse pålægge udbydere af informations- og indholdstjenester at offentliggøre afgørelser samt bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.

§ 91. Det er ikke tilladt i erhvervsmæssigt øjemed at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, hvis formål det er at give uautoriseret adgang til informations- og indholdstjenester, der normalt ydes mod betaling. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt.

Kapitel 24

Krav til udbydere af kabel-tv

§ 92. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester må ikke inden for samme retlige enhed drive sine kabel-tv-net og øvrige offentlige telenet, hvis udbyderen

1) har særlige rettigheder på telekommunikationsområdet,

2) indtager en dominerende stilling på en væsentlig del af det samlede marked for offentlige telenet og offentlige telefonitjenester, og

3) driver et kabel-tv-net, som er etableret på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder inden for samme geografiske område.

    Stk. 2. Telestyrelsen træffer senest den 1. oktober 2000 afgørelse om, hvilke udbydere af offentlige telenet eller teletjenester der er omfattet af stk. 1 og påbyder opdeling som nævnt i stk. 3.

    Stk. 3. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der er omfattet af stk. 1, skal senest 6 måneder efter Telestyrelsens afgørelse efter stk. 2 have opdelt deres eksisterende drift af kabel-tv-net og offentlige telenet i separate retlige enheder med henblik på overholdelse af stk. 1.

    Stk. 4. Forskningsministeren kan, når der er tilstrækkelig konkurrence på det særskilte marked for udbud af infrastruktur og tjenester i abonnentnettene, fastsætte nærmere regler om, at kravet i stk. 1 ikke finder anvendelse.

Kapitel 25

Afskæring af instruksadgang

§ 93. Forskningsministeren kan ikke, ud over hvad der følger af bestemmelserne i lov om Telestyrelsen, give Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen er bemyndiget hertil, eller om Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.

    Stk. 2. Forskningsministeren kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov.

    Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan forskningsministeren dog give Telestyrelsen tjenestebefaling i konkrete sager, hvor tilsynet udøves og afgørelser træffes med hjemmel i regler fastsat i medfør af § 86, ligesom forskningsministeren kan dispensere herfra.

Afsnit VI

Klagenævn

Kapitel 26

Telebrugernævnet

§ 94. Forskningsministeren nedsætter et Telebrugernævn.

    Stk. 2. Telebrugernævnet består af 7 medlemmer, der udpeges af forskningsministeren. Forskningsministeren skal ved udpegningen af nævnets medlemmer lægge vægt på, at nævnet samlet repræsenterer juridisk, teleteknisk, økonomisk og forbrugermæssig sagkundskab.

    Stk. 3. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen.

    Stk. 4. Forskningsministeren udpeger blandt nævnets medlemmer nævnets formand. Formanden skal være jurist. Forskningsministeren kan blandt nævnets medlemmer udpege et medlem med juridisk sagkundskab som næstformand, der kan træde til ved formandens forfald eller inhabilitet.

§ 95. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for Telebrugernævnets virksomhed og sagsbehandling, herunder regler om

1) opkrævning af gebyr for sager, der behandles for nævnet,

2) at klager over en af Telestyrelsen truffet afgørelse skal indgives til Telebrugernævnet inden for nærmere fastsatte tidsfrister, og

3) Telebrugernævnets mulighed for at afvise klager vedrørende regninger, hvor udbyderen af telenet eller teletjenester tilkendegiver at ville godskrive klageren det påklagede beløb, eller klager, hvor udbyderen af telenet eller teletjenester erkender, at gældende regler for levering af telenet eller teletjenester til slutbrugere ikke er overholdt, og tilkendegiver at ville kompensere klageren herfor.

    Stk. 2. Forskningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

    Stk. 3. Staten afholder alle udgifter i forbindelse med Telebrugernævnets virksomhed, jf. dog stk. 1, nr. 1. Statens udgifter dækkes af den nummerafgift, der opkræves i medfør af § 32, stk. 1-3.

    Stk. 4. Telebrugernævnet er i sin virksomhed uafhængig af instrukser vedrørende den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets formand tilrettelægger Telebrugernævnets arbejde, herunder arbejdet i dettes sekretariat.

§ 96. For Telebrugernævnet kan indbringes klage over

1) Telestyrelsens afgørelser om forsyningspligtudbyderes overholdelse af

a) § 16, stk. 3, og § 19, stk. 2,

b) regler udstedt med hjemmel i § 16, stk. 4, og § 18, stk. 1 og 2,

c) vilkår fastsat i medfør af § 17, stk. 2, eller i medfør af regler udstedt efter § 17, stk. 3, eller kontraktvilkår godkendt efter regler fastsat i medfør af § 18, stk. 3, og

d) maksimalpriser fastsat i medfør af § 19, stk. 1, og på grundlag af regler udstedt i medfør af § 19, stk. 4-7,

2) Telestyrelsens godkendelse af kontraktvilkår efter § 18, stk. 3,

3) Telestyrelsens afgørelser om udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af telenet og udbydere af betalingstelefoners overholdelse af § 13, stk. 1 og 3, og regler udstedt med hjemmel i §§ 9-12, samt § 14,

4) Telestyrelsens afgørelser i tvister mellem en slutbruger og en udbyder af telenet eller teletjenester om registrering af og betaling for forbrug af telenet eller teletjenester, jf. regler udstedt med hjemmel i § 10, stk. 2, nr. 5, litra d,

5) Telestyrelsens afgørelser om udbydere af telenet eller teletjenester og udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registres overholdelse af § 27, stk. 2 og 3, § 34, stk. 3-6, § 35, stk. 3, og § 37, samt regler udstedt med hjemmel i § 29, stk. 1, og § 33,

6) Telestyrelsens afgørelser om opsættende virkning i sager som nævnt i nr. 1-4, jf. bestemmelsen i § 110 og regler udstedt med hjemmel heri,

7) Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med afgørelser i sager som nævnt i nr. 1-5 samt

8) Telestyrelsens afgørelser i medfør af anden lovgivning eller regler fastsat i medfør heraf og klager over Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med sådanne afgørelser, i det omfang en sådan klageadgang er fastlagt ved lov eller i henhold til lov.

    Stk. 2. Telebrugernævnet træffer endvidere afgørelse i sager, der er henvist til nævnet af Telestyrelsen i medfør af § 24.

    Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå påbud til forsyningspligtudbydere, udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af telenet, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre og udbydere af betalingstelefoner om overholdelse af gældende regler, fastsatte vilkår, maksimalpriser m.v. Afgørelser efter stk. 1 kan derudover omfatte påbud om ændring af gældende kontrakt- og abonnementsvilkår, i det omfang disse ikke opfylder de stillede krav, og påbud om, at udbyderen over for slutbrugeren skal opfylde aftalte kontrakt- og abonnementsvilkår, inklusive eventuelle påbudte ændringer heraf.

    Stk. 4. Telebrugernævnet kan, i det omfang det skønnes nødvendigt for administrationen af regler udstedt i medfør af § 10, anmode Telestyrelsen om at foretage tekniske undersøgelser til brug for oplysning af en konkret sag eller rekvirere sådan bistand fra andre.

§ 97. Telebrugernævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 98. Forskningsministeren kan beslutte at nedlægge Telebrugernævnet, såfremt der senest samtidig med nedlæggelsen af nævnet sikres slutbrugerne adgang til at klage over generelle forbrugerforhold i relation til udbud af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere til et privat klage- og ankenævn godkendt i medfør af kapitel 2 i lov om Forbrugerklagenævnet eller til et andet offentligt klageorgan.

    Stk. 2. Såfremt forskningsministeren i medfør af stk. 1 nedlægger Telebrugernævnet, overføres behandlingen af sager omfattet af det i stk. 1 nævnte private nævn eller offentlige klageorgans kompetence til dette nævn eller klageorgan. Behandlingen af Telebrugernævnets øvrige sager, jf. § 96, stk. 1 og 2, overføres til Teleklagenævnet.

    Stk. 3. Telestyrelsens behandling af sager i henhold til § 23, som er omfattet af et privat klagenævns eller andet offentligt klageorgans kompetence, overføres på samme tidspunkt som nævnt i stk. 2 til dette nævn eller klageorgan.

Kapitel 27

Teleklagenævnet

§ 99. Forskningsministeren nedsætter et Teleklagenævn.

    Stk. 2. Teleklagenævnet består af 7 medlemmer, der udpeges af forskningsministeren. Forskningsministeren skal ved udpegningen af nævnets medlemmer lægge vægt på, at nævnet samlet repræsenterer juridisk, teleteknisk, økonomisk, konkurrenceretlig og markedsmæssig sagkundskab.

    Stk. 3. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen.

    Stk. 4. Forskningsministeren udpeger blandt nævnets medlemmer nævnets formand. Formanden skal være jurist. Forskningsministeren kan blandt nævnets medlemmer udpege et medlem med juridisk sagkundskab som næstformand, der kan træde til ved formandens forfald eller inhabilitet.

§ 100. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for Teleklagenævnets virksomhed og sagsbehandling, herunder regler om

1) opkrævning af gebyr for sager, der behandles ved nævnet, og

2) at klager over en af Telestyrelsen truffet afgørelse skal indgives til Teleklagenævnet inden for nærmere fastsatte tidsfrister.

    Stk. 2. Forskningsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

    Stk. 3. Staten afholder alle udgifter i forbindelse med Teleklagenævnets virksomhed, jf. dog stk. 1, nr. 1. Statens udgifter dækkes af den nummerafgift, der opkræves i medfør af § 32, stk. 1-3, i denne lov.

    Stk. 4. Teleklagenævnet er i sin virksomhed uafhængig af instrukser vedrørende den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets formand tilrettelægger Teleklagenævnets arbejde, herunder arbejdet i dettes sekretariat.

§ 101. For Teleklagenævnet kan indbringes klager over

1) Telestyrelsens afgørelser om udbydere af telenet eller teletjenesters overholdelse af

a) § 15, stk. 1, § 30, stk. 3, § 34, stk. 1, § 35, stk. 1 og 2, § 36, stk. 1 og 2,

b) regler udstedt med hjemmel i § 15, stk. 2 og 3, § 29, stk. 2 og 3, § 30, stk. 2, § 34, stk. 2, og § 36, stk. 3, og

c) vilkår fastsat med hjemmel i regler efter § 30, stk. 2,

2) Telestyrelsens udpegning af forsyningspligtudbydere efter § 17, stk. 1, og Telestyrelsens fastsættelse af vilkår for sådanne udbydere efter § 17, stk. 2 og 3, og regler udstedt med hjemmel heri, Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter § 19, stk. 1 og 3-7, og regler udstedt med hjemmel heri, Telestyrelsens afgørelser efter § 20, stk. 1 og 4, om forsyningspligtudbyderens ret til finansiering af dokumenterede underskud og Telestyrelsens fastsættelse og opkrævning af bidrag til dækning heraf hos udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, jf. § 20, stk. 4,

3) Telestyrelsens afgørelser om udbydere af betalingstelefoners forpligtelser i medfør af § 21,

4) Telestyrelsens afgørelser om udbydere af telenet eller teletjenester, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 5, og § 58, stk. 5, og ejere af telenets overholdelse af reglerne i denne lovs afsnit IV, jf. dog § 78, stk. 4, og regler fastsat i medfør heraf,

5) Telestyrelsens afgørelser om udbydere af telenet eller teletjenesters overholdelse af regler udstedt med hjemmel i § 85,

6) Telestyrelsens afgørelser efter § 31, § 35, stk. 4, § 92, stk. 2, og efter regler udstedt med hjemmel i § 88,

7) Telestyrelsens afgørelser om opsættende virkning i sager som nævnt i nr. 1-6, jf. bestemmelsen i § 110 og regler udstedt med hjemmel heri,

8) Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med afgørelser i sager som nævnt i nr. 1-7 samt

9) Telestyrelsens afgørelser med hjemmel i anden lovgivning eller regler fastsat i medfør heraf og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med sådanne afgørelser, i det omfang en sådan klageadgang er fastlagt ved lov eller i henhold til lov.

    Stk. 2. Teleklagenævnets afgørelser vedrørende klager over de i stk. 1 anførte forhold skal så vidt muligt foreligge senest 3 måneder efter, at de er forelagt for nævnet.

    Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 1 kan indgå et påbud til udbydere af telenet eller teletjenester, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 5, og § 58, stk. 5, ejere af telenet og udbydere af betalingstelefoner om overholdelse af gældende regler. Påbud kan derudover omfatte påbud om, at forhandlinger om samtrafik skal indledes, påbud om deltagelse i mægling, påbud om igangsætning af samtrafik, påbud om fortsættelse eller genoptagelse af udveksling af samtrafik, påbud om ændringer af vilkår og priser i standardtilbud eller aftaler om samtrafik, påbud om gennemførelse af efterregulering af samtrafikpriser og påbud om opdeling som nævnt i § 92, stk. 3, jf. § 92, stk. 2.

§ 102. Teleklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 2. Teleklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 28

Service 900-Nævnet

§ 103. Forskningsministeren nedsætter et nævn vedrørende overtakserede tjenester (Service 900-Nævnet).

    Stk. 2. Nævnet består af 3 medlemmer, der beskikkes af forskningsministeren for 4 år ad gangen.

    Stk. 3. Forskningsministeren udpeger blandt nævnets medlemmer nævnets formand. Formanden skal være jurist.

    Stk. 4. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om nævnets virksomhed, herunder om tidsfrister for indgivelse af klager til nævnet.

    Stk. 5. Telestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

    Stk. 6. Staten afholder alle udgifter i forbindelse med nævnets virksomhed. Statens udgifter dækkes af den nummerafgift, der opkræves i medfør af § 32, stk. 1-3, i denne lov.

    Stk. 7. Service 900-Nævnet er i sin virksomhed uafhængig af instrukser vedrørende den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets formand tilrettelægger Service 900-Nævnets arbejde, herunder arbejdet i dettes sekretariat.

§ 104. Service 900-Nævnet har følgende opgaver:

1) At behandle klager over afgørelser truffet af udbydere af telenet eller teletjenester i medfør af § 28, stk. 2 og 3, om overholdelse af regler fastsat med hjemmel i § 28, stk. 1.

2) At behandle klager over en udbyder af telenet eller teletjenesters manglende opfyldelse af tilsynsforpligtelsen i § 28, stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med afgørelser efter stk. 1

1) påbyde en udbyder af telenet eller teletjenester at fratage en udbyder af informations- eller indholdstjenester et allerede tildelt nummer, jf. § 28, stk. 3,

2) påbyde en udbyder af telenet eller teletjenester at tildele en udbyder af informations- eller indholdstjenester et nummer eller at genåbne et tidligere frataget nummer, jf. § 28, stk. 3, og

3) ved gentagne eller grove undladelser af at overholde den i § 28, stk. 3, nævnte tilsynspligt inddrage en teleudbyders adgang til at tilbyde udbydere af informations- eller indholdstjenester registrering af forbrug samt fakturering og opkrævning herfor hos slutbrugeren.

    Stk. 3. I forbindelse med afgørelse som nævnt i stk. 2, nr. 3, skal der fastsættes en frist for inddragelse.

    Stk. 4. En udbyder af telenet eller teletjenester, der har fået inddraget adgang til at tilbyde udbydere af informations- eller indholdstjenester registrering af forbrug samt fakturering og opkrævning herfor hos slutbrugeren, vil efter 1 års udelukkelse kunne anmode nævnet om at revurdere inddragelsen.

§ 105. Afgørelser truffet af Service 900-Nævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 29

Bindende udtalelser fra Konkurrencerådet

§ 106. Uanset §§ 96 og 101 skal klager over de dele af Telestyrelsens afgørelser, der træffes på grundlag af bindende udtalelser fra Konkurrencerådet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, indbringes for Konkurrenceankenævnet.

    Stk. 2. Konkurrencelovens bestemmelser om Konkurrenceankenævnet samt regler fastsat i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse på klager til Konkurrenceankenævnet efter denne lov.

Afsnit VII

Oplysningspligt, gennemførelse af tekniske undersøgelser og opsættende virkning

§ 107. Telestyrelsen kan af udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af telenet, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, udbydere af betalingstelefoner og af slutbrugere kræve alle oplysninger og alt materiale, som Telestyrelsen skønner relevant i forbindelse med tilsyn med overholdelse af lovens regler samt regler fastsat i medfør heraf, samt i forbindelse med undersøgelser m.v. og konkrete afgørelser efter disse bestemmelser, jf. også de særlige regler herom i § 81, § 87, stk. 4, og § 109.

    Stk. 2. Telebrugernævnet, Teleklagenævnet, Service 900-Nævnet, Radio- og TV-Reklamenævnet og Satellit- og Kabelnævnet kan af udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af telenet, udbydere af informations- eller indholdstjenester, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, udbydere af betalingstelefoner og af slutbrugere kræve alle oplysninger og alt materiale, som nævnene skønner relevant for deres afgørelser vedrørende overholdelse af lovens regler samt regler fastsat i medfør heraf.

    Stk. 3. Hvis en klage tilbagekaldes, bortfalder oplysningspligten efter stk. 2.

§ 108. Telestyrelsen, Telebrugernævnet eller personer, der er bemyndiget hertil af styrelsen eller nævnet, har efter retskendelse og mod forevisning af legitimation adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at foretage tekniske undersøgelser som nævnt i § 22, stk. 3, nr. 1, og § 96, stk. 4. Når undersøgelsen foretages af andre end Telebrugernævnet eller Telestyrelsen, skal det ske under ledsagelse af en repræsentant for nævnet eller Telestyrelsen.

    Stk. 2. Telestyrelsen eller personer, der er bemyndiget hertil af styrelsen, har uden retskendelse og mod forevisning af legitimation adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at foretage tekniske undersøgelser som nævnt i § 22, stk. 3, nr. 2. Når undersøgelsen foretages af andre end Telebrugernævnet eller Telestyrelsen, skal det ske under ledsagelse af en repræsentant for nævnet eller Telestyrelsen.

§ 109. Telebrugernævnet kan afkræve en klager og en udbyder af telenet eller teletjenester alle de oplysninger, som er nødvendige til afgørelse af sagen. Det samme gælder for parternes ansatte. De pågældende har efter anmodning fra nævnet pligt til at give oplysningerne skriftligt eller mundtligt under møde i nævnet. Telebrugernævnet skal gøre parterne bekendt med strafansvaret for afgivelse af urigtig erklæring, jf. straffelovens §§ 162 og 163.

§ 110. Klager over Telestyrelsens afgørelser i medfør af afsnit IV i denne lov samt regler fastsat i medfør heraf kan hverken af Telestyrelsen eller Teleklagenævnet tillægges opsættende virkning.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan uanset stk. 1 tillægge en klage som nævnt i stk. 1 opsættende virkning

1) i forbindelse med afgørelser om at gøre en aftale om samtrafik eller dele heraf offentligt tilgængelige, og

2) når ganske særlige omstændigheder undtagelsesvis taler for at tillægge en afgørelse opsættende virkning.

    Stk. 3. Telestyrelsen kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 2, nr. 2, knytte særlige vilkår til en afgørelse om at tillægge en klage opsættende virkning.

    Stk. 4. Formanden for Teleklagenævnet kan uanset stk. 1-3 bestemme, at klager over anvendelse af tvangsbøder i konkrete tilfælde skal medføre, at betalingen af tvangsbøderne stilles i bero, indtil nævnets afgørelse foreligger.

    Stk. 5. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om Telestyrelsens, Telebrugernævnets, Teleklagenævnets og Service 900-Nævnets muligheder for at tillægge en klage opsættende virkning på andre områder end de i stk. 1 nævnte og om virkningen heraf.

Afsnit VIII

Sanktions- og straffebestemmelser

§ 111. Undlader udbydere af telenet eller teletjenester, ejere af telenet, udbydere af informations- eller indholdstjenester, udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre, tredjemænd som nævnt i § 56, stk. 6, og § 58, stk. 5, eller udbydere af betalingstelefoner at give de oplysninger, som Telestyrelsen, Telebrugernævnet, Teleklagenævnet, Service 900-Nævnet, Radio- og TV-Reklamenævnet og Satellit- og Kabelnævnet kan kræve efter denne lov, eller at efterkomme et påbud udstedt af de pågældende myndigheder i medfør af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan de pågældende myndigheder pålægge den part, som et påbud retter sig imod, tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge efterkommelse heraf.

    Stk. 2. Der er udpantningsret for beløb som nævnt i stk. 1.

    Stk. 3. Adgangen til at pålægge tvangsbøder, jf. stk. 1, gælder ikke i forhold til udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der er hjemmehørende i et andet EU-land eller EØS-land, jf. § 83.

    Stk. 4. Undlader en forsyningspligtudbyder at efterkomme et påbud udstedt af Telestyrelsen i medfør af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller undlader en forsyningspligtudbyder at betale tvangsbøder pålagt i medfør af stk. 1, kan Telestyrelsen ligeledes tilbagekalde udpegningen som forsyningspligtudbyder.

    Stk. 5. Undlader en forsyningspligtudbyder at efterkomme et påbud udstedt af Telebrugernævnet eller Teleklagenævnet i medfør af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller undlader en forsyningspligtudbyder at betale tvangsbøder pålagt af Telebrugernævnet eller Teleklagenævnet, kan nævnene pålægge Telestyrelsen at tilbagekalde udpegningen som forsyningspligtudbyder.

§ 112. Med bøde straffes

1) den, der overtræder § 13, stk. 1, § 34, stk. 3-6, § 63, stk. 1 og 2, eller § 64,

2) den udbyder af telenet eller teletjenester, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Telestyrelsen, Telebrugernævnet, Teleklagenævnet, Service 900-Nævnet, Radio- og TV-Reklamenævnet eller Satellit- og Kabelnævnet eller fortier forhold af betydning for den pågældende sag, eller

3) den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 91.

    Stk. 2. I regler fastsat i medfør af §§ 9, 14, 85 og 86 kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Afsnit IX

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 113. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

    Stk. 2. Ved lovens ikrafttrædelse ophæves følgende love:

1) Lov nr. 466 af 12. juni 1996 om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren.

2) Lov nr. 392 af 10. juni 1997 om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v.

3) Lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 4. december 1998.

    Stk. 3. Samtidig ophæves følgende regler:

1) § 3, stk. 1-4 og 6, § 3 a, § 3 e, §§ 3 h-3 j, § 7, § 9 a og § 10 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som senest ændret ved lov nr. 470 af 1. juli 1998.

2) §§ 8, 17 og 18 i lov om telegrafer og telefoner, jf. lov nr. 84 af 11. maj 1897, som senest ændret ved lov nr. 393 af 10. juni 1997.

3) § 47 i beredskabsloven, jf. lov nr. 1054 af 23. december 1992 som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1092 af 29. december 1997.

    Stk. 4. Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter de i stk. 2 og 3 nævnte love, og som ikke er færdigbehandlede ved denne lovs ikrafttræden, og sager, der indgives efter denne lovs ikrafttræden, men inden den 1. juli 2001, og som vedrører forhold før denne lovs ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler. Ved behandlingen af de nævnte sager finder reglerne om påbud, dagbøder og straf i de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

    Stk. 5. Udpegning af forsyningspligtudbydere efter § 6, stk. 1, forsyningspligtvilkår samt maksimalpriser fastsat i medfør af § 6, stk. 3, og § 10, stk. 1, i den i stk. 2, nr. 1, nævnte lov, vil fortsat være gældende, indtil ny udpegning sker eller nye vilkår og priser fastsættes efter denne lov. Telestyrelsen fører fortsat tilsyn med de fastsatte forsyningspligtvilkår og maksimalpriser, indtil Telestyrelsen i medfør af denne lovs § 17, stk. 2, og § 19, stk. 1, fastsætter nye vilkår og priser. Telestyrelsen fører desuden fortsat tilsyn med abonnementsvilkår godkendt i medfør af § 5, stk. 1, i den i stk. 2, nr. 1, nævnte lov, indtil nærmere regler er udstedt i medfør af denne lovs § 18. Ved behandlingen af de nævnte sager finder reglerne om påbud, dagbøder og straf i de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

    Stk. 6. Bekendtgørelser udstedt i medfør af de i stk. 2 og 3 nævnte love og § 12 i lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation, som senest ændret ved lov nr. 1096 af 29. december 1999, forbliver i kraft, indtil bekendtgørelsen ændres eller ophæves ved bekendtgørelser udstedt med hjemmel i denne lov.

§ 114. I lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som senest ændret ved lov nr. 470 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. §§ 11 og 11 a affattes således:

»§ 11. For statstjenestemænd i statsvirksomheden Statens Teletjeneste, som pr. 1. januar 1991 eller på et tidspunkt indtil 2 år derefter overgår fra staten til ansættelse hos Statens Teletjeneste A/S, såvel som for statstjenestemænd, der frivilligt lader sig udlåne til Statens Teletjeneste A/S, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Tele Danmark A/S indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for det tidsrum, hvor den ansatte optjener pensionsalder i selskabet. Tele Danmark-koncernen kan med de enkelte personer aftale, at tilsvarende gælder for de pågældendes eventuelle efterfølgende ansættelse i eller udlån til andre, nuværende eller fremtidige selskaber i Tele Danmark-koncernen.

    Stk. 2. Pensionsbidragets størrelse fastsættes af finansministeren.

    Stk. 3. Den i stk. 1, 1. pkt. nævnte frist på 2 år kan efter aftale mellem staten og Tele Danmark A/S fraviges.

§ 11 a. Tele Danmark A/S forpligtelse til at indbetale løbende pensionsbidrag til staten i medfør af § 11 kan helt eller delvis erstattes af en engangsbetaling til statskassen.

    Stk. 2. Engangsbetalingens størrelse fastsættes af finansministeren efter aftale med Tele Danmark A/S.«

§ 115. I lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation, foretages følgende ændring:

1. §§ 12 og 13 ophæves.

§ 116. I lov nr. 395 af 10. juni 1997 om Telestyrelsen, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Telestyrelsen udarbejder og offentliggør løbende dokumentation og statistik om forskellige forhold inden for telesektoren, som Telestyrelsen skønner er relevante. Formålet er at give slutbrugerne mulighed for at overskue og sammenligne det samlede udbud af telenet og teletjenester og at skabe overblik over, hvordan konkurrencen fungerer på telemarkedet (telemarkedsstatistik).«

2. I § 1 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Telestyrelsen kan kræve, at udbydere af telenet eller teletjenester udleverer alt materiale og alle oplysninger, herunder også oplysninger om udbydernes konkurrencesituation, markedsandele m.v., som skønnes nødvendige for at udarbejde dokumentation og statistik som nævnt i stk. 3. Telestyrelsen kan herunder udstede påbud til udbydere af telenet eller tjenester om inden for en nærmere fastsat frist at udlevere det nævnte materiale og oplysninger.«

3. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Undlader en udbyder af telenet eller teletjenester at efterkomme påbud udstedt i medfør af § 1, stk. 5, kan Telestyrelsen pålægge udbyderen tvangsbøder med sigte på gennemtvingelse heraf. Der er udpantningsret for beløbene.«

4. § 3 affattes således:

»§ 3. Forskningsministeren kan ikke, ud over hvad der følger af denne lov, give Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om Telestyrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor Telestyrelsen er bemyndiget hertil, eller om Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelsen af følgende love og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf:

1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

2) Lov om offentlig mobilkommunikation.

3) Lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser.

4) Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

5) Lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål.

6) Lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v.

7) Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

8) Lov om visse forhold på telekommunikationsområdet.

9) Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold.

    Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 1, kan forskningsministeren dog give Telestyrelsen tjenestebefaling om behandlingen af sager efter § 86 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.«

5. I § 4 indsættes efter »lov«: »eller de i § 3, stk. 1, nævnte love«.

6. § 6, stk. 1, affattes således:

»Telestyrelsen forelægger årligt for forskningsministeren en årsberetning om

1) Telestyrelsens tilsynsaktiviteter, herunder større undersøgelser, udredninger m.v. iværksat i tilknytning til tilsynsaktiviteterne, effekten af den hidtidige tilsynsindsats og eventuelle overvejelser om Telestyrelsens fremtidige varetagelse heraf, og

2) Telestyrelsens erfaringer, baseret på det gennemførte tilsyn, med administrationen af den gældende lovgivning på telekommunikationsområdet, herunder eventuelle overvejelser om behov for ændring eller udbygning af denne.«

§ 117. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog § 16, stk. 2, nr. 6.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Birte Weiss

Officielle noter

1) Loven indeholder regler, der gennemfører dele af Rådets direktiv 90/387/EØF af 28.6.1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved gennemførsel af tilrådighedsstillelse af åbne net ONP (Open Network Provision tilrådighedsstillelse af åbne net) (EF-Tidende 1990 nr. L192, s. 1), Rådets direktiv 92/44/EØF af 5.6.1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb (EF-Tidende 1992 nr. L165, s. 27), Kommissionens direktiv 96/2/EF af 16.1.1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF, for så vidt angår mobil- og personkommunikation (EF-Tidende 1996 nr. L20, s. 59), Kommissionens direktiv 96/19/EF af 13.3.1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF, for så vidt angår gennemførelse af liberaliseringen af markederne for teletjenester (EF-Tidende 1996 nr. L74, s. 13), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/51/EF af 6.10.1997 om ændring af Rådets direktiv 90/387/EØF og 92/44/EØF med henblik på tilpasning til konkurrenceforhold på telekommunikationsområdet (EF-Tidende 1997 nr. L295, s. 23), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30.6.1997 om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne (EF-Tidende 1997 nr. L199, s. 32), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (EF-Tidende 1998 nr. L 24, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF af 26.2.1998 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold (EF-Tidende 1998 nr. L101, s. 24), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/61/EF af 24.9.1998 om ændring af direktiv 97/33/EF, for så vidt angår nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg (EF-Tidende 1998 nr. L268, s. 37), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20.11.1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester (EF-Tidende 1998 nr. L320, s. 54) og Kommissionens direktiv 1999/64/EF af 23.6.1999 om ændring af direktiv 90/388/EØF med henblik på at sikre, at tele- og kabel-tv-net, der ejes af en enkelt operatør, adskilles i retlig henseende (EF-Tidende 1999 nr. L175, s. 39).