Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester1)

 

I medfør af § 9, § 10, § 11, § 14, § 23, stk. 3, § 85 og § 112, stk. 2 og 3 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, og § 5, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 6. april 1999, som ændret ved lov nr. 367 af 2. juni 1999 og lov nr. 446 af 31. maj 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert udbud af telenet og teletjenester, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke etablering og drift af betalingstelefoner eller fællesantenneanlæg, der udelukkende benyttes til radio- og tv-programmering.

    Stk. 3. Udbud af teletjenester, der udbydes alene ved hjælp af forudbetalte kort eller teletjenester, der kan sidestilles hermed, er ikke omfattet af §§ 5-7, § 9, § 10, stk. 1, nr.4 og 5, §§ 12-15 og §§ 17-18, §20 samt §§ 25-27.

    Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 5-7, § 8, stk. 1, § 9, §§ 11-16, § 18, stk. 2 og §§ 21-24, kan efter forudgående aftale mellem slutbrugeren og udbyderen af offentlige telenet og teletjenester fraviges i aftaler, hvor der er tale om kundeforhold, der ikke er omfattet af købelovens § 4a om forbrugerkøb.

    Stk. 5. Pligten til at tilbyde frit operatørvalg, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 19, stk. 3, § 22, stk. 3, og § 23, stk. 3, gælder kun i det omfang, det følger af § 35 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Definitioner

§ 2. Ved teletjenester, der udbydes alene ved hjælp af forudbetalte kort eller teletjenester, der kan sidestilles hermed, forstås udbud af tjenester, hvor slutbrugeren via køb af et kort eller teletjenester, der kan sidestilles hermed, forudbetaler den samlede teletjeneste, inklusive løbende forbrug.

Stk. 2. Ved taletelefonitjenester forstås en tjeneste, hvorved offentligheden på kommercielt grundlag har adgang til direkte transport af tale i realtid gennem det offentlige tilkoblede net eller et net af en sådan karakter, at en bruger kan anvende udstyr, der er koblet til et nettermineringspunkt på et fast sted til at kommunikere med en anden bruger af udstyr, der er koblet til et andet nettermineringspunkt.

    Stk. 3. I det omfang nærværende bekendtgørelse refererer til begreber, som er defineret i kapitel 2 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, henvises til de i loven fastlagte definitioner.

Kapitel 2

Krav til ejere af telenet og udbydere af taletelefonitjenester

§ 3. Ejere af telenet, som er tilsluttet offentlige telenet eller teletjenester, og udbydere af taletelefonitjenester, som ikke udelukkende giver adgang til at foretage opkald til udlandet, skal sikre, at alle slutbrugere, der er tilsluttet telenettet eller teletjenesten, og som herigennem benytter en taletelefonitjeneste, kan

1) foretage gratis opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) og

2) foretage opkald til forsyningspligtudbyders teksttelefontjeneste og denne tjenestes nødkaldenummer.

    Stk. 2. Ejere af telenet, som er tilsluttet offentlige telenet eller teletjenester, er ikke forpligtet til at efterleve de i stk. 1 beskrevne krav i de tilfælde, hvor taletelefonitjenesten er udbudt, og udbyder anvender nettet til udbud af tjenester.

    Stk. 3. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester, der ikke udelukkende giver adgang til at foretage opkald til udlandet, skal endvidere sikre, at alle slutbrugere, som er tilsluttet telenettet eller teletjenesten, herigennem kan foretage opkald til minimum én opkaldsbaseret, landsdækkende nummeroplysningstjeneste, der indeholder samtlige numre inden for den offentlige danske nummerplan, som er tildelt slutbrugere.

    Stk. 4. Hvis kravene i stk. 1 ikke opfyldes af en ejer af telenet, der ikke er tilsluttet offentlige telenet eller teletjenester, skal den pågældende ejer oplyse brugerne af telenettet herom. Hvis kravene i stk. 1 ikke opfyldes af en udbyder af taletelefonitjenester, der udelukkende giver adgang til at foretage opkald til udlandet, skal den pågældende udbyder senest samtidig med indgåelse af aftalen om tilslutning til taletelefonitjenesten oplyse slutbrugerne herom.

    Stk. 5. Udbydere af taletelefonitjenester skal sikre, at opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) fra de tilsluttede slutbrugere straks termineres i forsyningspligtudby-ders telenet. Forsyningspligtudbyder skal sikre, at opkaldet straks dirigeres til den for den pågældende slutbruger hørende alarmcentral, eller at opkaldet dirigeres efter nærmere aftale mellem alarmmyndighederne og forsyningspligtudbyder.

    Stk. 6. Forsyningspligtudbyder må for den i stk. 5 omhandlede koordinering og dirigering af alarmopkald af de pågældende udbydere af taletelefonitjenester ikke opkræve en betaling, der overstiger forsyningspligtudbyders samlede omkostninger incl. en rimelig fortjeneste ved denne koordinering og dirigering.

Kapitel 3

Særlige vilkår for fremføring af lokale radio-/tv-programmer

§ 4. I henhold til § 3, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed må fremføring i offentlige telenet af lokale programmer kun ske inden for det område, som tilladelsen til programvirksomhed givet i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed omfatter. Fremføring af lokale programmer, der spredes ved hjælp af radioanlæg, må dog tillige ske til de kommuner, der grænser op til tilladelsens område, og til kommuner, der grænser op til disse kommuner.

    Stk. 2. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold tilsiger det, kan Telestyrelsen fravige kravet om kommunernes beliggenhed i forhold til tilladelsens område, jf. stk. 1.

Kapitel 4

Fælles vilkår for udbud af offentlige telenet og teletjenester til slutbrugere

§ 5. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere er som grundlag for ethvert kundeforhold forpligtet til at indgå en (skriftlig) kontrakt.

    Stk. 2. Kontrakten skal enten:

1) underskrives af begge parter senest samtidig med iværksættelsen af abonnementet, eller

2) fremsendes eller udleveres til slutbrugeren senest samtidig med iværksættelsen af abonnementet.

    Stk. 3. Indgåelsen af kontrakten kan ske elektronisk på betingelse af, at den elektroniske meddelelse er forsynet med en avanceret elektronisk signatur, der er baseret på et kvalificeret certifikat, og som er fremstillet ved brug af et sikkert signaturgeneringssystem, jf. § 13 i lov om elektroniske signaturer.

§ 6. Slutbrugeren kan træde tilbage fra aftalen i de i § 5, stk. 2, nr. 2, nævnte tilfælde (fortrydelsesret) i overensstemmelse med de i stk. 3 og 4 angivne betingelser. Fortrydelsesretten gælder ikke efter, at slutbrugeren har taget tjenesten i brug.

    Stk. 2. Udbydere, som nævnt i § 5, stk. 1, er forpligtet til at give slutbrugerne tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten, herunder om betingelserne for og fremgangsmåden ved brug af fortrydelsesretten samt om begrænsningen heraf.

    Stk. 3. Fortrydelsesretten er betinget af, at slutbrugeren underretter udbyderen herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter:

1) den dag, hvor slutbrugeren modtog kontrakten til underskrift, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, eller

2) den dag, hvor slutbrugeren modtog oplysninger i overensstemmelse med § 6, stk. 2.

    Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte frist udløber højst 3 måneder efter den dag, hvor slutbrugeren modtog kontrakten til underskrift.

    Stk. 5. Det er tilstrækkeligt, at slutbrugeren har afsendt underretningen med post inden fristens udløb eller afsendt meddelelsen elektronisk.

§ 7. Såfremt slutbrugeren træder tilbage fra aftalen, jf. § 6, kan udbyderen ikke gøre krav gældende i relation til aftalen.

    Stk. 2. Har slutbrugeren betalt helt eller delvist, skal tilbagebetaling ske snarest muligt efter, at slutbrugerens underretning om tilbagetrædelse er kommet frem til udbyderen.

    Stk. 3. Beløb, som udbyderen ikke har tilbagebetalt senest efter 30 dage, skal af udbyderen forrentes efter reglerne i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Fristen regnes fra den dag, hvor slutbrugerens underretning om tilbagetrædelsen er kommet frem til udbyderen.

§ 8. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere skal sikre, at kontrakten som nævnt i § 5 indeholder oplysninger om:

1) alle relevante priser,

2) kvalitets- og serviceniveau herunder leveringstider,

3) funktioner og faciliteter, som slutbrugeren har krav på at få stillet til rådighed i medfør af § 18,

4) særlige funktioner og faciliteter i henhold til § 26, hvis de udbydes,

5) vilkår om kompensation og tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten,

6) vilkår, herunder om varsling, for opsigelse, afbrydelse og ophør i tilfælde af slutbrugerens misligholdelse,

7) eventuelle minimumaftaleperioder, jf. reguleringen heraf i § 10, stk. 1, nr. 4,

8) eventuelle betingelser for fornyelse af aftalen, og

9) procedure for bilæggelse af tvister.

    Stk. 2. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere skal på forespørgsel over for enhver oplyse om de forhold, som er nævnt i stk. 1, herunder i hvilket omfang der er mulighed for via den pågældende udbyders net eller tjenester at kommunikere med slutbrugere, der er kunder hos andre udbydere af telenet eller teletjenester, samt priser og vilkår herfor.

    Stk. 3. Hvis en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere stiller krav til terminaludstyr som betingelse for adgang til eller brug af den pågældendes net eller tjeneste, skal disse krav være offentligt tilgængelige, objektive og ikke-diskriminerende.

    Stk. 4. For så vidt angår teletjenester som nævnt i § 1, stk. 3, skal oplysninger som nævnt i stk. 1 gives til slutbrugeren skriftligt samtidig med køb af det forudbetalte kort.

§ 9. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere skal sikre, at slutbrugere med et varsel som minimum svarende til opsigelsesvarslet i den pågældende aftale med tillæg af 14 dage, informeres om ændringer i de priser og vilkår, der gælder for udbudet. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder f.eks. generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

    Stk. 2. Hvis der gælder et opsigelsesvarsel på mere end 1 måned, kan den pågældende udbyder, uanset bestemmelsen i stk. 1, ændre i de priser og vilkår, der gælder for udbudet, med et varsel på minimum 14 dage med tillæg af 14 dage. Udbyderen skal i sådanne tilfælde samtidig med varslingen give slutbrugeren mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage.

§ 10. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere skal i forbindelse med det pågældende udbud sikre,

1) at priserne for adgang til og brug af udbydernes telenet eller teletjenester er uafhængige af det formål, slutbrugeren anvender de pågældende telenet eller teletjenester til, medmindre anvendelsesformålet kræver ændrede eller særlige funktioner eller faciliteter,

2) at priser og vilkår for adgang til og brug af udbydernes telenet eller teletjenester fastsættes på en sådan måde, at slutbrugeren ikke tvinges til at aftage eller betale for tjenester, faciliteter eller andre ydelser, som ikke er nødvendige for den tjeneste, der er anmodet om,

3) at der over for slutbrugeren, såfremt der i kontrakten indgår bestemmelser om sikkerhedsstillelse, opstilles objektive og ikke-diskriminerende kriterier for at gøre et sådant krav gældende,

4) at slutbrugere efter 5 måneder efter kontraktens indgåelse til enhver tid med et varsel, der maksimalt kan fastsættes til én måned, kan opsige kontrakten uden yderligere omkostninger, og at en eventuel forudbetalt ydelse refunderes forholdsmæssigt, uanset om der i kontrakten om adgang til en udbyders telenet eller teletjenester er vilkår, som direkte eller indirekte binder slutbrugeren længere end 6 måneder, og

5) at afbrydelse som følge af slutbrugerens manglende betaling kun omfatter den berørte, ikke-betalte, del af tjenesten eller abonnementet, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.

    Stk. 2. Stk. 1 nr. 4, gælder alene for aftaler, der er omfattet af købelovens § 4a om forbrugerkøb.

§ 11. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere skal sikre, at de takserings-, debiterings- og faktureringssystemer, der er knyttet til udbudet, samt procedurer for udbydernes interne undersøgelser og klagebehandling i forbindelse med regningsklager, inklusive procedurerne for den i § 12, stk. 2, nævnte særlige interne undersøgelsesenhed, senest halvandet år efter, at udbudet er påbegyndt, er certificeret i henhold til ISO 9002-standarden eller tilsvarende anerkendte standarder.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor udbudet af telenet eller teletjenester kun er af begrænset omfang, og hvor udgifterne til certificering i henhold til stk. 1 må anses for uforholdsmæssigt store, dispensere fra kravet om certificering. Dispensation kan maksimalt gives for to år ad gangen. Ved dispensationens udløb gælder den i stk. 1 nævnte frist for gennemførelse af certificeringen.

§ 12. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere skal senest 3 måneder efter, at en klage første gang er indgivet, træffe afgørelse i klagesager, hvor slutbrugeren klager over manglende overholdelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse samt over registreret forbrug og betaling for de omhandlede telenet eller teletjenester. Hvis det i klagebehandlingen indgår, at der i en periode af en vis varighed gennemføres en særlig registrering eller overvågning af forbrug, debitering m.v. med henblik på afdækning af evt. fejlkilder, forlænges den nævnte frist til 6 måneder.

    Stk. 2. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal nedsætte en særlig intern undersøgelsesenhed, der skal foretage undersøgelser og fremkomme med udtalelser i forbindelse med behandling af klager over størrelsen af udbyderens regninger.

    Stk. 3. Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor udbudet af telenet eller teletjenester kun er af begrænset omfang, og hvor det organisatorisk ikke er muligt for udbydere som nævnt i stk. 1 at nedsætte en særlig intern undersøgelsesenhed, dispensere fra kravet i stk. 2. Dispensationen kan gøres tidsbegrænset.

§ 13. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere skal under deres behandling af klager over registreret forbrug og betaling stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero og undlade at afbryde slutbrugerens teleforbindelse.

    Stk. 2. Slutbrugerens teleforbindelse kan dog spærres for udgående trafik, hvis slutbrugerens trafikforbrug i den periode, hvor opkrævning af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb svarende til det højeste månedlige trafikforbrug registreret de seneste 3 måneder forud for den påklagede periode. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end 3 måneder, beregnes det højeste månedlige trafikforbrug på grundlag af de hidtil forløbne måneder. I tilfælde, hvor der mellem slutbrugeren og udbyderen, er aftalt et kreditmaksimum, træder dette i stedet for det højeste månedlige trafikforbrug.

    Stk. 3. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal sikre, at der uanset spærring i medfør af stk. 2 kan foretages opkald til den offentlige alarmtjeneste (112).

    Stk. 4. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal sikre, at en slutbruger uanset bestemmelsen i stk. 2 skal have mulighed for at forhindre spærring af udgående trafik ved at stille sikkerhed for det omtvistede regningsbeløb.

§ 14. Hvis en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere efter behandlingen af en klage træffer afgørelse om ikke at give slutbrugeren medhold, skal udbyderen i yderligere 4 uger efter det tidspunkt, hvor dette er meddelt slutbrugeren, stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero og undlade at gennemføre en eventuel afbrydelse af slutbrugerens forbindelse, jf. dog § 13, stk. 2, om mulighederne for at gennemføre en afbrydelse under en verserende klagesag.

    Stk. 2. Når udbydere som nævnt i stk. 1 har truffet afgørelse om, at en slutbruger ikke får medhold i en klage, skal slutbrugeren oplyses om reglerne i stk. 1. Endvidere skal slutbrugeren oplyses om muligheden for at klage til Telestyrelsen over udbyderens afgørelse.

    Stk. 3. Hvis Telestyrelsen efter behandling af en klage, som efter § 31 har eller har fået tillagt opsættende virkning, træffer afgørelse om, at en slutbruger ikke får medhold i sin klage, må den pågældende udbyder tidligst afbryde slutbrugerens forbindelse og opkræve det omtvistede regningsbeløb 4 uger efter det tidspunkt, hvor Telestyrelsens afgørelse er meddelt slutbrugeren, jf. dog § 13, stk. 2.

§ 15. Bestemmelserne i § 13 og § 14 medfører alene, at betalingsforpligtelsen og en eventuel ikke effektueret lukning af telefonforbindelsen suspenderes med virkning fra tidspunktet, hvor klagen er indgivet. Der sker ikke suspension af påløb af renter under sagens behandling.

§ 16. Udbydere af offentlige teletjenester som nævnt i § 1, stk. 3, skal træffe afgørelse i klagesager, hvor slutbrugere klager over manglende overholdelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse, jf. dog den i § 1, stk. 3, foretagne afgrænsning af, hvilke bestemmelser der gælder for udbud af sådanne tjenester. Afgørelse skal træffes senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Funktioner og faciliteter

§ 17. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der omfatter telefon via faste net, ISDN-tjenester og mobilkommunikation, skal som en integreret del af tjenesten tilbyde deres kunder saldooplysning, hvis der ved udbudet af tjenesten anvendes forbrugsafhængig debitering. Ved saldooplysning forstås oplysning om den forbrugsafhængige debitering, hvor slutbrugeren skal have adgang til saldooplysning minimum ti timer dagligt. Udbydere af offentlig taletelefoni skal give adgang til saldooplysning via taletelefonitjenesten.

    Stk. 2. Oplysninger, der ligger til grund for saldooplysning, skal som minimum opdateres med intervaller på 24 timer, jf. dog stk. 3 og 4.

    Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 2, der vedrører opkald til manuelt betjente særtjenester, skal som minimum opdateres med intervaller på 72 timer, jf. dog stk. 4. Oplysninger vedrørende opkald foretaget fra en mobilterminal i udlandet (roamede opkald) skal som minimum opdateres med intervaller på 7 døgn.

    Stk. 4. Kravene i stk. 2 og 3 om opdateringshyppighed af oplysninger gælder ikke for oplysninger vedrørende opkald foretaget fra udlandet, der faktureres og opkræves af udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere i Danmark på baggrund af data fra udbydere af telenet eller teletjenester i udlandet, f.eks. modtager-betaler-opkald.

§ 18. Udbydere af offentlige telenet og teletjenester, der omfatter telefon via faste net, ISDN-tjenester og mobilkommunikation, skal tilbyde deres kunder følgende funktioner senest 6 måneder efter udbudets begyndelse:

1) henvisning til nyt nummer og viderestilling af samtale til nyt nummer, jf. § 19, og

2) standsning af viderestilling fra tredjemand, jf. § 20.

    Stk. 2. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der omfatter telefoni via fastnet, ISDN-tjenester og mobilkommunikation og som anvender forbrugsafhængig debitering af tjenesten, skal tilbyde slutbrugeren følgende funktioner og faciliteter senest 6 måneder efter udbudets begyndelse:

1) specificeret regning og fuldt specificeret regning, jf. § 21,

2) saldokontrolordning, jf. § 22,

3) spærring, jf. § 23,

4) spærring af informations- og indholdstjenester, jf. § 24, og

5) løbende udsvingskontrol, jf. § 25.

§ 19. Ved henvisning til nyt nummer forstås, at en kaldende bruger, ved opkald til den kaldte slutbrugers gamle nummer, oplyses om den kaldte slutbrugers nye nummer.

    Stk. 2. Henvisning til nyt nummer skal tilbydes, uanset om aftalen mellem udbyderen og den kaldteslutbruger er ophørt, og uanset hvem der bærer ansvaret herfor.

    Stk. 3. Ved viderestilling af samtale til nyt nummer forstås, at den kaldte slutbruger med eller uden brug af fast operatørvalg kan få viderestillet opkald fra et gammelt til et nyt nummer.

    Stk. 4. Henvisning og viderestilling skal tilbydes i minimum 6 måneder fra det tidspunkt, hvor der skiftes til nyt nummer, og uanset om henvisningen eller viderestillingen sker til et nyt nummer i en anden udbyders net.

§ 20. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der omfatter telefon via faste net, ISDN-tjenester og mobilkommunikation, skal efter anmodning fra en slutbruger standse en konkret automatisk viderestilling, som er etableret til slutbrugerens nummer.

§ 21. Ved specificeret regning forstås en regning med opdeling af de debiterede ydelser fordelt på de takseringskategorier udbyderen opererer med.

    Stk. 2. Ved en fuldt specificeret regning forstås en regning, der indeholder en specifikation af de debiterede ydelser, så slutbrugeren kan identificere forbruget af tjenesten, herunder oplysninger om det kaldte nummer, dato, klokkeslæt, varighed og pris.

    Stk. 3. Slutbrugeren kan kræve at modtage en regning, som ikke angiver mere end en specificeret regning, jf. stk. 1.

    Stk. 4. Uanset stk. 1-2 må opkald, der er gratis for slutbrugeren, ikke specificeres på regningen.

§ 22. Ved saldokontrolordning forstås en funktion, hvor den udbudte tjeneste spærres for yderligere forbrug umiddelbart efter, det er konstateret, at forbruget har overskredet et beløb, der på forhånd er aftalt mellem udbyderen og slutbrugeren.

    Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte spærring skal med umiddelbar virkning kunne ophæves af slutbrugeren ved brug af kode. Udbydere af offentlig taletelefoni skal give mulighed for at ophæve spærringen via taletelefonitjenesten.

    Stk. 3. Uanset spærring, jf. stk. 1, skal der dog kunne foretages opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) og opkald via frit operatørvalg.

    Stk. 4. Oplysninger, der ligger til grund for saldokontrolordning, skal opdateres på den i § 17, stk. 2-4, anførte måde.

§ 23. Ved spærring forstås en funktion, hvor slutbrugeren ved anvendelse af kode kan hindre brug af tjenesten. Slutbrugeren skal ved anvendelse af koden både kunne etablere og ophæve spærringen med umiddelbar virkning. Udbydere af offentlig taletelefoni skal give mulighed for at ophæve spærringen via taletelefonitjenesten.

    Stk. 2. Slutbrugeren skal kunne anmode om, at spærring, som nævnt i stk. 1, alene skal vedrøre dele af tjenesten, herunder opkald til udenlandske numre eller nærmere afgrænsede delmængder heraf.

    Stk. 3. Uanset spærring, jf. stk. 1, skal udbydere af taletelefoni til slutbrugere sikre, at der kan foretages opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) og opkald via frit operatørvalg.

    Stk. 4. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der giver deres kunder adgang til at foretage opkald til informations- og indholdstjenester, skal imødekomme og skriftligt bekræfte anmodninger fra den enkelte kunde om at få vedkommendes telefonforbindelse

1) spærret for adgang til informations- og indholdstjenester, der ikke er forhåndsspærrede

2) åbnet for adgang til informations- og indholdstjenester, der er forhåndspærrede.

§ 24. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester til slutbrugere, der giver adgang til at foretage opkald til informations- og indholdstjenester (service 900-tjenester), skal imødekomme og skriftligt bekræfte anmodninger fra den enkelte slutbruger om

1) spærring for adgang til informations- og indholdstjenester indenfor de kategorier, der ikke er forhåndsspærret , og

2) ophævelse af spærring for adgang til informations- og indholdstjenester inden for de kategorier, der er forhåndsspærret.

§ 25. Ved løbende udsvingskontrol forstås en ordning, hvorved udbyderen meddeler slutbrugeren, når forbruget i løbet af en faktureringsperiode er 100% større end forbruget i en faktureringsperiode med gennemsnitligt forbrug.

    Stk. 2. Forbruget i en faktureringsperiode med gennemsnitligt forbrug beregnes på grundlag af det registrerede forbrug i de seneste 12 måneder. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige forbrug på grundlag af de hidtil forløbne faktureringsperioder.

    Stk. 3. Udbyderen skal give meddelelse som nævnt i stk. 1 til slutbrugeren senest 3 hverdage efter, at det forhøjede forbrug er registreret. Udbyderen skal dog kun give meddelelse til slutbrugeren, når stigningen i forbrug udgør over 250 kr. i forhold til forbruget i en faktureringsperiode med gennemsnitligt forbrug.

§ 26. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der omfatter telefoni via faste net, ISDN-tjenester og mobilkommunikation, skal gratis tilbyde henvisning til nyt nummer, standsning af viderestilling, specificeret regning, løbende udsvingskontrol samt fuldt specificerede regninger, der udarbejdes i forbindelse med klagesager, jf. §§ 12-14.

    Stk. 2. Saldooplysning skal tilbydes til en taksering, der ikke overstiger den af udbyderen laveste anvendte taksering på det tidspunkt, hvor funktionen anvendes.

    Stk. 3. Uanset stk. 1 har udbyderen kun pligt til at tilbyde slutbrugeren henvisning til nyt nummer gratis i en periode på 3 måneder fra tidspunktet, hvor der skiftes til nyt nummer. Betaling for henvisning til nyt nummer må herefter ikke overstige omkostningerne ved tilvejebringelse af tjenesten i perioden.

    Stk. 4. Omkostninger i forbindelse med den første etablering eller ophævelse af spærringen af opkald til informations- og indholdstjenester, jf. § 18, stk. 2, nr. 4, jf. § 24, afholdes af udbyderen af det offentlige telenet eller den offentlige teletjeneste.

    Stk. 5. De øvrige i § 18, stk. 2, nævnte funktioner og faciliteter skal tilbydes gratis eller til en betaling, der ikke overstiger omkostningerne ved tilvejebringelse heraf.

Kapitel 5

Hemmeligholdelse, behandling af trafik- og debiteringsdata, sikkerhed og oplysningspligt

Sikring af personoplysninger

§ 27. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, som udbyder A-nummervisning, skal give mulighed for, at:

1) den kaldende slutbruger gratis kan forhindre A-nummeroverførsel. Denne mulighed skal den kaldende slutbruger have for hvert enkelt opkald og for hver enkelt forbindelse, og at

2) den kaldte slutbruger gratis kan

a) forhindre visning af A-nummeret ved ankommende opkald, og

b) afvise ankommende opkald, når den kaldende slutbruger har blokeret visning af A-nummeret. Dette forudsætter, at A-nummeret kan vises, inden opkaldet besvares.

    Stk. 2. Ved A-nummer forstås den kaldende slutbrugers nummer. Ved A-nummeroverførsel forstås, at A-nummeret overføres til den kaldte slutbruger med henblik på visning hos denne.

    Stk. 3. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, som udbyder teletjenester, der muliggør visning af tilsluttet nummer, skal give den kaldte slutbruger mulighed for gratis at forhindre, at den kaldende slutbruger kan identificere det tilsluttede nummer.

    Stk. 4. Ved tilsluttet nummer forstås den kaldte slutbrugers nummer, uanset om dette er forskelligt fra det nummer, den kaldende slutbruger har kaldt.

    Stk. 5. Stk. 1, nr. 1, finder også anvendelse på opkald til udlandet samt Færøerne og Grønland. Stk. 1, nr. 2 og stk. 3, finder også anvendelse på ankommende opkald fra udlandet samt Færøerne og Grønland.

§ 28. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal ved udbud af faciliteter som nævnt i § 27 sikre, at en eventuel blokering af A-nummervisningen suspenderes:

1) ved indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kap. 71 og

2) ved opkald til den offentlige alarmtjeneste (112).

§ 29. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal sikre, at trafikdata vedrørende slutbrugere slettes eller anonymiseres efter samtalens afslutning, jf. dog stk. 2-5.

    Stk. 2. Uanset stk. 1 er det tilladt at behandle og opbevare data som nævnt i bilag 1 med henblik på debitering af slutbrugere og afregning for samtrafik. En sådan behandling og opbevaring er tilladt indtil udløbet af den lovhjemlede forældelsesfrist for de omhandlede gældsforpligtelser og afregninger.

    Stk. 3. Uanset stk. 1 er det tilladt for en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester at behandle data som nævnt i bilag 1 med henblik på markedsføring af egne teletjenester, forudsat at slutbrugeren har givet sit samtykke hertil.

    Stk. 4. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester skal sikre, at behandling af trafik- og debiteringsdata som nævnt i stk. 1-3 kun foretages af personer, som er ansat hos eller handler efter bemyndigelse fra udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, og som er beskæftiget med debitering eller trafikstyring, behandling af klager eller andre henvendelser fra slutbrugere, opsporing af svig eller med markedsføring af udbyderens egne teletjenester. I forbindelse med behandlingen af sådanne konkrete sager skal behandlingen begrænses til alene at vedrøre det for sådanne aktiviteter strengt nødvendige.

    Stk. 5. Stk. 1-4 indskrænker ikke Telestyrelsens, Telebrugernævnets eller Teleklagenævnets mulighed for, i forbindelse med behandlingen af konkrete sager eller i forbindelse med stikprøveundersøgelser, at indhente oplysninger om debiterings- eller trafikdata.

§ 30. Udbydere af offentlige teletjenester skal med henblik på sikring af netsikkerheden træffe passende tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at beskytte de udbudte tjenester. Dette skal om nødvendigt ske i samarbejde med ejeren eller udbyderen af det anvendte telenet.

    Stk. 2. Udbydere af offentlige telenet og teletjenester skal give slutbrugerne oplysning om en eventuel særlig risiko for brud på netsikkerhed. Udbyderne skal ligeledes oplyse om mulighederne for at forebygge sådanne brud og om omkostningerne forbundet hermed.

Kapitel 6

Klager og sanktioner

§ 31. Efter § 23 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet træffer Telestyrelsen afgørelse vedrørende manglende overholdelse af de i lovens § 22, stk. 2, nævnte regler og vilkår m.v., jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1-4 og §§ 5-30 samt over registreret forbrug og betaling for telenet eller teletjenester. Telestyrelsen kan dog ikke behandle erstatningsspørgsmål.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan træffe afgørelse om at afvise en klage over registreret forbrug og betaling for telenet eller teletjenester som nævnt i stk. 1, når udbyderen af telenet eller teletjenester tilkendegiver at ville godskrive det påklagede beløb. Det samme gælder i de tilfælde, hvor udbyderen af telenet eller teletjenester erkender, at gældende regler om levering af telenet eller teletjenester til slutbrugere ikke er overholdt, og tilkendegiver at ville kompensere herfor.

    Stk. 3. Efter § 24 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet kan Telestyrelsen henvise en klage til afgørelse i Telebrugernævnet, hvis den på grund af særlige forhold af bevismæssig karakter ikke skønnes egnet til behandling i Telestyrelsen.

Stk. 4. Efter § 5b i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed behandler Telestyrelsen klager over overtrædelse af bestemmelsen i § 4.

§ 32. Klager over registreret forbrug og betaling for telenet eller teletjenester har opsættende virkning. Telestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at sådanne klager ikke har opsættende virkning, eller stille krav til klager om sikkerhedsstillelse for det omtvistede beløb.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan bestemme, at klager over manglende overholdelse af bestemmelserne i § 3, stk. 1-4 og §§ 5-30 har opsættende virkning. Telestyrelsen kan som betingelse for at tillægge en klage som nævnt i 1. pkt. opsættende virkning stille krav til klager om sikkerhedsstillelse vedrørende et eventuelt omtvistet beløb.

§ 33. Efter § 23 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet kan Telestyrelsen meddele påbud til udbydere af telenet eller teletjenester eller ejere af telenet om overholdelse af de i lovens § 22, stk. 2, nævnte regler og vilkår m.v., jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1-4 og §§ 5-30. Afgørelser som nævnt i § 31, stk. 1, kan omfatte påbud om:

1) ændring af gældende kontrakt- og abonnementsvilkår, i det omfang disse ikke opfylder de stillede krav og

2) at udbyderen over for slutbrugere skal opfylde aftalte kontrakt- og abonnementsvilkår, inklusive eventuelle påbudte ændringer heraf.

    Stk. 2. Påbud som nævnt i stk. 1 kan efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse indebære, at udbyderen skal tilbagebetale det omtvistede regningsbeløb til klageren i det omfang, der ikke allerede er sket berostillelse heraf, jf. § 14, stk. 3.

    Stk. 3. Efter § 5b i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan Telestyrelsen i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af § 4.

§ 34. Efter § 111, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet kan Telestyrelsen, hvis påbud afgivet i medfør af lovens § 23, jf. bekendtgørelsens § 33, stk. 1 eller stk. 2, ikke efterkommes, pålægge tvangsbøder til den part, som et påbud retter sig imod. Der er efter lovens § 111, stk. 2, udpantningsret for beløbene.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 35. Med bøde straffes den, der overtræder § 3 og §§ 27-28.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk.  2. Bekendtgørelse nr. 581 af 6. juli 1999 om udbud af telenet og teletjenester ophæves.

    Stk. 3. Sager, hvori der skal træffes afgørelse efter den i stk. 2 ophævede bekendtgørelse, og som ikke er færdigbehandlede ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, og sager, der indgives efter denne bekendtgørelses ikrafttræden, men inden 1. juli 2001, og som vedrører forhold før nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, skal behandles efter de hidtil gældende regler. Ved behandlingen af de nævnte sager finder reglerne om påbud, dagbøder og straf i de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

    Stk. 4. § 18, stk. 2, § 24 og § 26, stk. 4, skal indtil bekendtgørelse nr. 917 af 18. oktober 1996 om service 900-tjenester ophæves, fortolkes i overensstemmelse med denne bekendtgørelses regler om spærring.

Forskningsministeriet, den 22. juni 2000

Birte Weiss

/Jane Eis Larsen


Bilag 1

Med henblik på debitering af slutbrugere og afregning for samtrafik, jf. § 29,stk. 2, er det tilladt at behandle følgende data:

1. slutbrugerterminalens telefonnummer eller identifikationsnummer,

2. slutbrugerens adresse og terminaltype,

3. det samlede antal enheder, der skal debiteres i afregningsperioden,

4. det kaldte nummer,

5. samtalernes art, begyndelsestidspunkt og varighed og/eller mængden af transmitterede data,

6. datoen for samtalen/tjenesten og

7. anden information vedrørende afregningen, som f.eks. oplysninger om forudbetaling, ratevis afregning, lukning og rykkerskrivelser.


Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv nr. 96/19/EØF, EFT nr. L 74, s. 13, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/62/EF, EFT nr. L 321, s. 6, dele af Kommissionens direktiv nr. 96/2/EF om ændring af direktiv nr. 90/388/EØF, EFT nr. L 20, s. 59, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF, EFT nr. L 101, s. 24, der aflyser og ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/62/EF samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF, EFT 1998 L 24, s.1.