Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære vedrørende efterprøvelse og ændring af værdiansættelser i dødsboer m.m. og i gaveanmeldelser

(Til skifteretterne, ligningskommissionerne og

amtsskatteinspektoraterne)


1. I fortsættelse af skattedepartementets cirkulære af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning skal man henlede opmærksomheden på Østre Landsrets dom af 7. september 1982 vedrørende ændring af værdiansættelse i en gaveanmeldelse.

Dommen fastslår, at "der ikke er grundlag for at antage, at skattemyndighedernes efterprøvelse af værdiansættelserne i en gaveanmeldelse alene eller i det væsentlige skal sikre, at ansættelsen ikke er for lav. Såfremt ansættelsen anses for at være for høj, vil der også skulle foretages en ændring. Det må lægges til grund, at amtsskatteinspektoratet, såfremt man havde fulgt anvisningerne i den givne vejledning for prøvelse af værdiansættelsen, var blevet opmærksom på, at der kunne være spørgsmål om, at den omhandlede gave skulle ansættes til en lavere værdi. Under disse omstændigheder, derunder at en af den overordnede skattemyndighed fastsat fremgangsmåde til ansættelse af værdien ikke er fulgt, findes bestemmelsen i kildeskattelovens § 16, stk. 4, ikke at afskære amtsskatteinspektoratet fra at ændre værdiansættelsen til gunst for den afgiftspligtige efter dennes anmodning, således at ansættelsen af ejendommens værdi kommer til at svare til værdien i handel og vandel."

Det vil således være nødvendigt i alle tilfælde at efterprøve værdiansættelserne i boopgørelser og gaveanmeldelser.

2. I nogle få tilfælde har skattedepartementet efter udløbet af fristen i § 16, stk. 4, tilladt værdiansættelsen ændret i en endelig boopgørelse. Der var tale om tilfælde, hvor den efterprøvende myndighed ikke ændrede værdien af faste ejendomme, hvor ansættelsen var væsentligt for høj.

De berørte myndigheder bedes således være opmærksomme på, at der i et vist omfang er mulighed for ændring af en bindende værdiansættelse i en boopgørelse eller gaveanmeldelse. Ligningskommissionen henholdsvis inspektoratet kan ændre åbenbare fejlskøn, der umiddelbart fremgår af boets opgørelse af værdien, og som burde være korrigeret ved myndighedens efterprøvelse af værdiansættelsen.

3. Værdiansættelse i en boopgørelse eller en gaveanmeldelse kan være foretaget på grundlag af en kontantejendomsværdi, som denne fremtræder ved den for boet eller parterne senest bekendtgjorte almindelige vurdering, årsomvurdering, vurdering efter vurderingslovens § 4 eller § 4A eller årsregulering i henhold til vurderingslovens § 2A.

Det kan forekomme, at den af boet eller parterne benyttede kontantejendomsværdi senere nedsættes med virkning fra et tidspunkt, der ligger før værdiansættelsestidspunktet i boopgørelsen eller gaveanmeldelsen. Nedsættelse kan ske ved en almindelig vurdering, årsomvurdering, vurdering efter vurderingslovens § 4 eller § 4A eller en årsregulering i henhold til vurderingslovens § 2A. Herunder regnes også de tilfælde, hvor en af de omtalte vurderinger nedsættes efter klage eller revision.

I disse tilfælde bemyndiges skifteretter og amtsskatteinspektorater til at foretage eller ændre afgiftsberegningen på grundlag af den nedsatte værdi. Sagerne skal således ikke forelægges ligningskommissionerne som en klage over værdiansættelsen.

Tilbagebetaling af afgift sker efter de hidtil gældende bestemmelser.

I eksekutorboer forelægges sagen for skattedepartementet.

Skattedepartementet, den 2. september 1983

JENS ROSMAN

/ Ebbe Willumsen

Officielle noter

Ingen