Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om momspligt ved visse former for EF-handel


Cirkulæret indeholder følgende kapitler:

Kapitel 1. Indledning.

Kapitel 2. Transport af varer m.v. inden for EF (momslovens § 12, stk. 1, nr. 9, og § 29 c).

Kapitel 3. Erhvervelser og salg af nye transportmidler inden for EF (momslovens § 1, stk. 2, § 3, stk. 1, punkt g, § 4, stk. 3, § 5 a og § 12, stk. 1, nr. 1 og 2).

Kapitel 4. Overførsler af varer inden for EF (momslovens § 12, stk. 1, nr. 1, og § 29 d, stk. 4).

Kapitel 5. Særlige landområder inden for EF (momslovens § 29, stk. 1).

Kapitel 1

Indledning

1.1. Ved lov nr. 363 af 14. maj 1992 om ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven) er der gennemført ændringer som følge af iværksættelsen af EF's indre marked pr. 1. januar 1993.

Ændringerne er en konsekvens af Rådets direktiv 91/680/EØF af 16. december 1991 om tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem og om ændring, med henblik på afskaffelse af de fiskale grænser, af direktiv 77/388/EØF (EF-Tidende L 376 af 31. december 1991).

I Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 781 af 18. september 1992 er der fastsat regler om lister, regnskabsføring, afregning m.v.

Kapitel 2

Transport af varer m.v. inden for EF

Indledning

2.1. Der skal efter lovens § 29 c i overensstemmelse med EF's regler herom svares afgift her i landet af transport af varer og hertil knyttede ydelser inden for EF. Tilsvarende gælder for formidling af transportydelser og hertil knyttede ydelser.

Det fastlægges i 6. momsdirektiv, hvad der skal forstås ved transport af varer inden for EF, i hvilket EF-land transportydelsen skal beskattes, og om det er køberen eller sælgeren af ydelsen, der skal svare afgiften.

Definitioner

2.2. 6. momsdirektiv indeholder følgende definitioner:

- »Transport af varer inden for EF: enhver transport af varer med afgangssted og ankomststed i to forskellige EF-lande.«

For eksempel er transport af varer fra Danmark til Italien omfattet af reglerne om transport af varer inden for EF, uanset om varerne passerer gennem et land uden for EF.

- »Afgangssted: det sted, hvor transporten af varerne faktisk påbegyndes, uden medregning af den strækning, der tilbagelægges hen til det sted, hvor varerne befinder sig.«

Det medfører, at kørsel m.v. hen til det sted, hvor varerne hentes eller samles op, ikke har betydning for fastsættelse af afgangsstedet (afgangslandet).

- »Ankomststed: det sted, hvor transporten af varerne faktisk afsluttes.«

Ankomststedet (bestemmelseslandet) er således det sted, hvor varerne afleveres efter kontrakten og ikke kun det sted, hvor flyet lander, skibet anløber m.v.

2.3. Transport af rejsendes ledsagende bagage betragtes som en integreret del af den momsfri passagerbefordring og afgiftsbelægges derfor ikke.

Beskatningsstedet

2.4. Transport af varer inden for EF skal som hovedregel beskattes i afgangslandet (afgangsstedet).

Hvis køberen af transportydelsen er momsregistreret i et andet EF-land end afgangslandet, beskattes transportydelsen dog i det land, hvor køberen er registreret.

Hvem skal svare afgift

2.5. Sælgeren af transportydelsen skal svare afgift, når

- køber er en momsregistreret virksomhed og sælger er etableret og momsregistreret i det samme land, eller

- køber er en ikke-momsregistreret person/virksomhed. Hvis sælgeren ikke allerede er momsregistreret i afgangslandet, skal den pågældende lade sig registrere der. Er beskatningsstedet i Danmark, kan sælgeren vælge at lade sig registrere ved en herboende repræsentant, jf. lovens § 5, stk. 1.

Sælgeren fakturerer transportydelsen med beskatningslandets momssats.

2.6. I andre tilfælde end omhandlet under pkt. 2.5. svarer køber afgift. Sælgeren fakturerer derfor i disse tilfælde transportydelsen uden moms.

Købere, der skal svare moms her i landet af en transportydelse, skal medregne afgiften til den afgiftspligtige omsætning for den afgiftsperiode, hvori leverancen har fundet sted (som hovedregel faktureringstidpunktet) efter reglerne i lovens § 13, stk. 2-3.

Eksempler

2.7. Der er nedenfor vist nogle eksempler på, hvor beskatningsstedet er, og hvem der skal svare afgift.

2.7.1. Transport for en momsregistreret virksomhed

2.7.1.1. Varerne transporteres fra Danmark til Tyskland

 • 1) Køber af transporten er en dansk momsregistreret virksomhed og transportydelsen leveres af en dansk momsregistreret transportør.

- Beskatningsstedet er Danmark.

- Transportøren udsteder en faktura med dansk moms.

 • 2) Køber af transporten er en tysk momsregistreret virksomhed, og transportydelsen leveres af en dansk momsregistreret transportør (der ikke også er etableret i Tyskland).

- Beskatningsstedet er Tyskland.

- Den tyske virksomhed svarer tysk moms af vederlaget for transportydelsen.

- Transportøren udsteder en faktura uden moms. 2.7.1.2. Varerne transporteres fra Tyskland til Danmark

 • 1) Køber af transporten er en dansk momsregistreret virksomhed, og transportydelsen leveres af en dansk momsregistreret transportør.

- Beskatningsstedet er Danmark.

- Transportøren udsteder en faktura med dansk moms.

 • 2) Køber af transporten er en dansk momsregistreret virksomhed, og transportydelsen leveres af en tysk momsregistreret transportør (der ikke også er etableret i Danmark).

- Beskatningsstedet er Danmark.

- Transportøren udsteder en faktura uden dansk moms.

- Køber svarer dansk moms.

 • 3) Køber af transporten er en tysk momsregistreret virksomhed, og transportydelsen leveres af en dansk momsregistreret transportør (der ikke også er etableret i Tyskland).

- Beskatningsstedet er Tyskland.

- Transportøren udsteder en faktura uden moms.

- Køber svarer tysk moms.

2.7.2. Transport for en ikke-momsregistreret virksomhed eller en privatperson (f.eks. flytning af indbo)

2.7.2.1. Varerne transporteres fra Danmark til Holland

 • 1) Køber af transporten er en privatperson, og transportydelsen leveres af en dansk momsregistreret transportør.

- Beskatningsstedet er Danmark.

- Transportøren udsteder en faktura med dansk moms.

 • 2) Køber af transporten er en privatperson, og transportydelsen leveres af en hollandsk momsregistreret transportør.

- Beskatningsstedet er Danmark.

- Transportøren skal lade sig registrere i Danmark, evt. ved en herboende repræsentant.

- Transportøren udsteder en faktura med dansk moms.

2.7.2.2. Varerne transporteres fra Holland til Danmark

 • 1) Køber af transporten er en privatperson, og transportydelsen leveres af en dansk momsregistreret transportør.

- Beskatningsstedet er Holland.

- Transportøren skal lade sig registrere i Holland, evt. ved en derboende repræsentant.

- Transportøren udsteder en faktura med hollandsk moms.

 • 2) Køber af transporten er en privatperson, og transportydelsen leveres af en hollandsk momsregistreret transportør.

- Beskatningsstedet er Holland.

- Transportøren udsteder en faktura med hollandsk moms.

Ydelser knyttet til transportydelser

2.8. Ydelser knyttet til transport af varer inden for EF, såsom lastning, losning, omladning og lignende virksomhed, skal som hovedregel beskattes i det EF-land, hvor ydelsen faktisk udføres. Hvis losningen f.eks. foregår i Danmark, skal ydelsen derfor beskattes her i landet.

Hvis køberen af ydelsen er momsregistreret i et andet EF-land, end der hvor ydelsen udføres, beskattes ydelsen i det EF-land, hvor køberen er momsregistreret.

Afgørelsen af, hvem der skal svare afgift af ydelser knyttet til transport af varer, følger reglerne for selve transportydelsen, jf. pkt. 2.5. og 2.6.

Transportydelser m.v., der leveres af mellemmænd inden for EF

2.9. Speditører m.v., der handler i eget navn, men for andens regning, og som leverer transportydelser eller hertil knyttede ydelser, svarer afgift efter de samme regler, som finder anvendelse for transportører.

2.10. Formidlere, der handler i andens navn og for andens regning, og som leverer transportydelser eller hertil knyttede ydelser, svarer afgift af formidlingsydelsen efter de samme regler, som finder anvendelse for transportører.

Lister over EF-salg.

2.11. Levering af transportydelser m.v. til et andet EF-land skal ikke optages på de momsregistrerede virksomheders lister over leverancer m.v. til andre EF-lande.

Fritagelser

2.12. Efter 6. momsdirektiv skal der ikke svares afgift af transportydelser og hertil knyttede ydelser, som er direkte forbundet med transport til eller fra steder uden for EF, jf. lovens § 12, stk. 1, nr. 9, og § 29 c.

Følgende transportydelser skal derfor ikke medregnes til den afgiftspligtige omsætning:

 • 1) Transportydelser, der direkte er forbundet med udførsel eller indførsel af varer til eller fra steder uden for EF.
 • 2) Transport af varer til eller fra Azorerne og Madeira.
 • 3) Transport af brevforsendelser, der kommer fra steder uden for EF eller har bestemmelsessted uden for EF.
 • 4) Transport af varer til eller fra De kanariske Øer, De franske oversøiske Departementer, bjerget Athos, samt fra Kanaløerne, hvor forsendelsen er ledsaget af et T-2 forsendelsesdokument.
 • 5) Transport af varer, hvor transporten er omfattet af et T-1 forsendelsesdokument, et TIR-carnet, et ATA-carnet, en NATO-deklaration form. 302, eller hvor der foreligger en udførselsangivelse.

2.13. Efter lovens § 12, stk. 1, nr. 6, medregnes transportydelser og hertil knyttede ydelser, der præsteres for luftfartøjer og skibe i udenrigsfart, ikke til den afgiftspligtige omsætning.

Kapitel 3

Erhvervelser og salg af nye transportmidler inden for EF

Indledning

3.1. Efter 6. momsdirektiv gælder der en særlig ordning for erhvervelse og salg af nye transportmidler inden for EF.

Ordningen indebærer bl.a., at privatpersoner i Danmark, der køber nye transportmidler i andre EF-lande, skal betale moms her i landet af transportmidlet, jf. lovens § 1, stk. 3. Privatpersoner her i landet, der sælger nye transportmidler til andre EF-lande, skal anmelde salget til told- og skatteregionen, jf. lovens § 3, stk. 1, punkt g.

Ved momsregistrerede virksomheders salg af nye transportmidler til momsregistrerede virksomheder i andre EF-lande finder de normale regler vedrørende EF-handel anvendelse. Det samme gælder ved de momsregistrerede virksomheders køb af nye transportmidler i andre EF-lande.

Definitioner

3.2. Følgende transportmidler er omfattet af begrebet nye transportmidler i loven:

 • 1) Lystfartøjer, der er over 7,5 meter lange, og andre både, der er over 7,5 meter lange, men under 5 registertons brutto.
 • 2) Sportsfly, hvis totale »take-off-weight« er på over 1550 kg.
 • 3) Motordrevne landkøretøjer (motorkøretøjer, herunder motorcykler, traktorer, motorredskaber og knallerter) med et slagvolumen på over 48 ccm eller en effekt på over 7,2 kW.

Et transportmiddel anses for at være et nyt transportmiddel, hvis een af følgende to betingelser er opfyldt:

 • 1) Levering finder sted senest tre måneder efter den første ibrugtagning.
 • 2) Transportmidlet har kørt højst 3000 km, sejlet højst 100 timer eller fløjet højst 40 timer.

3.3. Transportmidler, der ikke efter definitionen er nye transportmidler, omfattes af de generelle momsregler vedrørende EF-handel. Privatpersoner kan f.eks. rejse til et andet EF-land og købe brugte transportmidler uden at skulle betale dansk moms.

Transportmidler efter lovens § 12, stk. 1, nr. 7, f.eks. skibe på over 5 registertons brutto, er ikke omfattet af de særlige regler for nye transportmidler.

Erhvervelser fra andre EF-lande

3.4. Der skal altid svares afgift ved erhvervelse af nye transportmidler fra andre EF-lande.

Privatpersoner og andre, der ikke er anmeldt eller registreret efter loven, skal anmelde erhvervelsen og betale afgift heraf, jf. bekendtgørelse nr. 781 af 18. september 1992.

Salg til andre EF-lande

3.5. Ved momsregistrerede virksomheders salg af nye transportmidler, der transporteres til en køber i et andet EF-land, medregnes salget ikke til den afgiftspligtige omsætning, jf. lovens § 12, stk. 1, nr. 1 og 2. Når en momsregistreret virksomhed sælger et nyt transportmiddel til en ikke-momsregistreret køber i et andet EF-land, skal virksomheden udstede en faktura, der skal indsendes til told- og skatteregionen, jf. bekendtgørelse nr. 781 af 18. september 1992. Ved salg til en momsregistreret køber finder lovens almindelige faktureringsbestemmelser m.v. anvendelse.

3.6. Ikke-momsregistrerede virksomheder m.v. og privatpersoner, som sælger nye transportmidler til et andet EF-land, skal anmelde salget til told- og skatteregionen. De skal desuden udstede en faktura, som skal indsendes til told- og skatteregionen, jf. bekendtgørelse nr. 781 af 18. september 1992.

3.7. De pågældende virksomheder m.v. og personer kan efter følgende regler få tilbagebetalt den moms, der er betalt i forbindelse med transportmidlets anskaffelse:

Der tilbagebetales et beløb svarende til det momsbeløb, der enten er indeholdt i den oprindelige købspris, eller er betalt ved en tidligere erhvervelse fra et andet EF-land eller ved indførsel fra steder uden for EF.

Har transportmidlet tabt i værdi siden anskaffelsen, nedsættes tilbagebetalingen svarende til forholdet mellem den oprindelige anskaffelsespris uden moms og videresalgsprisen.

Tilbagebetalingen finder sted, når leveringen er sket.

Eksempel

3.8. En privatperson i Danmark køber her i landet en ny båd for 100.000 kr. + 25.000 kr i moms, i alt 125.000 kr. Den pågældende videresælger båden kort tid efter, mens den stadig opfylder betingelsen for at være en ny båd i momsmæssig henseende, til en person i Tyskland for 90.000 kr. Den danske sælger kan herefter få 22.500 kr. tilbage i moms (svarende til 25 pct. af 90.000 kr.).

Kapitel 4

Overførsler af varer inden for EF

4.1. Efter lovens § 12, stk. 1, nr. 1, kan visse leverancer i overensstemmelse med EF's regler ligestilles med levering af en vare mod vederlag til et andet EF-land. Bestemmelsen omfatter en virksomheds overførsel af varer til virksomhedens eget brug i et andet EF-land. Som et eksempel kan nævnes varer, der overføres fra en virksomhed til dens lager i et andet EF-land.

Hvis en virksomhed fra et andet EF-land overfører varer til dens eget brug her i landet, ligestilles overførslen med levering af en vare mod vederlag her til landet, jf. lovens § 29 d, stk. 4.

4.2. I en række tilfælde kan en virksomhed dog overføre varer til virksomhedens eget brug i et andet EF-land, uden der foreligger en levering og efterfølgende erhvervelse i det andet EF-land. Overførslen skal i disse tilfælde hverken behandles som leverance til et andet EFland eller som en erhvervelse i det andet EF-land.

Følgende overførsler betragtes ikke som en levering, når de sker til virksomhedens eget brug:

 • 1) Overførsler af varer, der er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 6 og 7, og § 12, stk. 3, og § 39, stk. 4. Som eksempel kan nævnes overførsler af reservedele til fly inden for samme selskab.
 • 2) Midlertidig overførsel og anvendelse af en vare i forbindelse med levering af en ydelse i et andet EF-land. Som eksempel kan nævnes reparationsarbejde foretaget i et andet EF-land.
 • 3) Midlertidig overførsel og anvendelse af en vare i et andet EF-land, hvor indførsel af samme vare fra et sted uden for EF ville være omfattet af reglerne om midlertidig afgiftsfri indførsel af varer, jf. Rådets direktiv 85/362/EØF (17. momsdirektiv), som senest ændret ved direktiv 91/680/EØF. Det drejer sig f.eks. om varer, der bliver udstillet i et andet EF-land.

Kapitel 5

Særlige landområder inden for EF

5.1. Efter lovens § 29, stk. 1, skal der svares afgift i forbindelse med ankomsten her til landet af varer, der indføres fra steder uden for EF eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde. Det drejer sig om følgende områder:

Danmark

- Færøerne

- Grønland

England

- Kanaløerne

Frankrig

- De oversøiske Departementer

Grækenland

- Bjerget Athos

Italien

- Livigno

- Campione d'Italia

- Luganosøens nationale farvande

Spanien

- Ceuta

- Melilla

- De kanariske Øer

Tyskland

- Øen Helgoland

- Området Busingen

Andorra

Gibraltar

San Marino

Vatikanstaten

5.2. Varer, der kommer fra følgende områder, betragtes dog afgiftsmæssigt, som om varerne kommer fra et EF-land:

Monaco

Isle of Man

Skatteministeriet, den 21. september 1992

Jens Rosman

/ K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

Ingen