Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed

 

I medfør af § 100, stk.1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, fastsættes:

Indbringelse af klager

§ 1. Teleklagenævnet træffer endelig administrativ afgørelse i sager, der vedrører klager over Telestyrelsens afgørelser og sagsbehandling, og som ifølge lov eller forskrifter udstedt i medfør af lov henhører under Teleklagenævnet.

    Stk. 2. Teleklagenævnet træffer endvidere endelig administrativ afgørelse i sager, hvor der er truffet afgørelse af offentlige myndigheder eller private foretagender i henhold til administrative forskrifter udstedt i medfør af lovgivning på radiokommunikationsområdet, og hvor sagsområdet henhører under Teleklagenævnets kompetence.

    Stk. 3. Teleklagenævnets sekretariat kan afvise klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence. Klageren gøres samtidig opmærksom på, at afgørelsen om afvisning vil kunne indbringes for nævnet, hvis klageren fremsætter ønske herom. Indbringelsen sker i givet fald ved sekretariatets foranstaltning.

§ 2. Klager i medfør af § 1, stk. 1 og 2, skal være Teleklagenævnet i hænde senest 4 uger, efter at myndigheden eller det private foretagende har truffet afgørelse i sagen.

    Stk. 2. Et sagsanlæg ved domstolene eller en voldgiftsaftale om klagen er ikke til hinder for, at klagen kan behandles i nævnet.

    Stk. 3. Nævnets formand kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1 i særlige tilfælde, hvor overtrædelsen skønnes undskyldelig.

    Stk. 4. Klager over Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med en afgørelse kan tidligst indgives til Teleklagenævnet, når afgørelsen er truffet. Klager over Telestyrelsens sagsbehandling i tilfælde, hvor der ikke træffes afgørelse, kan indgives til Teleklagenævnet løbende.

Betaling af klagegebyr

§ 3. Sammen med klager, der indbringes for Teleklagenævnet, skal indsendes et gebyr.

    Stk. 2. Gebyret er på 4.000 kr. for klager, der vedrører afgørelser og sagsbehandling i medfør af:

1) lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet,

2) lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren,

3) lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren,

4) lov om offentlig mobilkommunikation eller

5) lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

For øvrige klager til Teleklagenævnet er gebyret på 150 kr.

    Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2, betales der ikke gebyr for klager, der udelukkende vedrører offentlig tilgængelighed, jf. § 63, stk. 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, eller klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen.

    Stk. 4. Medfølger det i stk. 1 og 2 nævnte gebyr ikke samtidig med fremsendelsen af klagen, og betales dette ikke inden en af sekretariatet fastsat frist, afvises klagen. Ved afvisningen bortfalder kravet på afgift.

    Stk. 5. Giver Teleklagenævnet klageren helt eller delvist medhold i den indbragte klage, eller trækker den, der klages over sin afvisning af klagen tilbage, inden nævnet har truffet afgørelse i sagen, eller ændrer den offentlige myndighed eller det private foretagende sin afgørelse i sagen i overensstemmelse med klagerens påstand, kan formanden træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr.

    Stk. 6. Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis sekretariatet afviser en klage i henhold til § 1, stk. 3.

    Stk. 7. Hvor klagegebyret i en genoptagelsessag for Teleklagenævnet skal tilbagebetales efter stk. 5, afgør formanden under hensyn til karakteren af de nye oplysninger, som har ført til den ændrede afgørelse, om der også skal ske tilbagebetaling af det klagegebyr, som blev betalt ved den oprindelige klages fremsendelse.

    Stk. 8. Nævnets afgørelser vedrørende tilbagebetaling af klagegebyr kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Opsættende virkning

§ 4. Teleklagenævnet kan ikke tillægge en klage over Telestyrelsens afgørelser opsættende virkning, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Formanden kan bestemme, at klager over anvendelse af tvangsbøder i konkrete tilfælde skal medføre, at betalingen af tvangsbøderne stilles i bero, indtil nævnets afgørelse foreligger.

Sagsbehandling

§ 5. Sagsforberedelsen foretages af nævnets sekretariat. Sekretariatets arbejde tilrettelægges af nævnets formand.

    Stk. 2. Hvis sekretariatet ikke modtager afkrævede udtalelser og oplysninger fra en part inden en af sekretariatet fastsat frist, kan nævnet tillægge dette virkning til skade for den pågældende part.

Indkaldelse til nævnsmøde

§ 6. Nævnets formand fastsætter tid og sted for afholdelse af nævnsmøde. Nævnets møder er ikke offentlige.

    Stk. 2. Medlemmerne skal normalt indkaldes med mindst én uges varsel. Denne frist kan dog fraviges, når særlige forhold gør sig gældende.

    Stk. 3. Sammen med indkaldelsen fremsendes dagsorden for nævnsmødet og de af sekretariatet udarbejdede redegørelser i de sager, der skal behandles på det pågældende møde.

Afholdelse af nævnsmøde

§ 7. Teleklagenævnets møder ledes af formanden.

    Stk. 2. Teleklagenævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

    Stk. 3. Afgørelser i Teleklagenævnet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

    Stk. 4. Der tages referat af møderne. Et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Referatet godkendes på det efterfølgende møde i nævnet.

Udfærdigelse af nævnets afgørelser

§ 8. Teleklagenævnets afgørelser formuleres af formanden.

    Stk. 2. Mindretalsvota anføres med begrundelse i afgørelsen. Desuden angives stemmetallet for hver af opfattelserne, samt om formanden har afgivet mindretalsvotum.

    Stk. 3. Teleklagenævnets formand sørger for, at nævnets afgørelser snarest bringes til parternes kundskab.

Genoptagelse af sager

§ 9. Nævnets formand kan efter anmodning fra en af parterne beslutte, at behandlingen af en sag, hvori afgørelse er truffet, skal genoptages af nævnet, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af:

1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller

2) nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under behandlingen - må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.

Offentliggørelse af nævnets praksis og aflæggelse af årsberetning

§ 10. Sekretariatet offentliggør med passende mellemrum afgørelser, som nævnet skønner har almen interesse. Ved offentliggørelsen skal navne og data, der kan henføres til bestemte fysiske personer, fjernes eller erstattes af anonymiserende betegnelser.

    Stk. 2. Hvert år inden den 1. april udarbejdes en beretning om nævnets virksomhed i det foregående kalenderår. Beretningen sendes til forskningsministeren.

Næstformand

§ 11. Den kompetence, som i denne bekendtgørelse er tillagt formanden, tillægges den næstformand, som i medfør af lovens § 99, stk. 4, træder til i tilfælde af formandens forfald eller inhabilitet.

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2001.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 574 af 6. juli 1999 om Teleklagenævnets virksomhed ophæves.

Forskningsministeriet, den 12. januar 2001

Birte Weiss

/Helle Röd