Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens område, godkendelse m.v.

§ 1. Loven omfatter Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som er et selvejende universitet under Forskningsministeriet. Universitetet driver forskning og giver videregående uddannelse indtil det højeste videnskabelige niveau inden for det teknisk-naturvidenskabelige fagområde og hermed beslægtede områder.

Stk. 2 . Det selvejende universitet er en del af den offentlige forvaltning under tilsyn af forskningsministeren. Undervisningsministeren udøver de beføjelser i forhold til DTU, der fremgår af universitetsloven.

Stk. 3 . Det selvejende universitet er omfattet af universitetsloven med de afvigelser, der følger af nærværende lov.

Stk. 4 . Vedtægter for det selvejende universitet og ændringer heri udarbejdes af bestyrelsen for universitetet og godkendes af forskningsministeren efter høring af undervisningsministeren.

Kapitel 2

Universitetets ledelse, tegningsret m.v.

§ 2. Bestyrelsen er øverste myndighed for det selvejende universitet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for universitetets langsigtede virksomhed, udvikling og organisation.

Stk. 2 . Bestyrelsen godkender universitetets budget efter indstilling fra rektor, herunder fordelingen af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse.

Stk. 3 . Bestyrelsen består af en formand og 3 eksterne medlemmer, der udpeges af forskningsministeren. Et af de eksterne medlemmer udpeges efter indstilling fra undervisningsministeren. Medarbejderne ved DTU vælger 2 medlemmer af bestyrelsen, og de studerende ved DTU vælger 1 medlem af bestyrelsen. De nærmere regler for bestyrelsen, dens opgaver samt universitetets organisering fastsættes i vedtægterne, jf. dog stk. 1 og 2.

Stk. 4 . Universitetets daglige ledelse varetages af rektor, der ansættes og afskediges af bestyrelsen efter regler fastsat i universitetets vedtægt.

Stk. 5 . Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, hvor universitetet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af bestyrelsen, jf. dog § 3.

§ 3. Bestyrelsen er over for forskningsministeren ansvarlig for det selvejende universitets virke, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, jf. § 4.

Stk. 2 . Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra forskningsministeren om berigtigelse af retsstridige forhold, kan forskningsministeren pålægge bestyrelsen at træde tilbage, således at en ny bestyrelse skal udpeges.

Stk. 3 . Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer universitetets videreførelse i fare, kan forskningsministeren pålægge bestyrelsen straks at træde tilbage og kan i forbindelse hermed indsætte et midlertidigt styre, indtil der er udpeget en ny bestyrelse.

Stk. 4 . Beslutning om at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, rektor, eventuelle revisorer eller andre i anledning af tab påført universitetet kan træffes af bestyrelsen eller forskningsministeren.

Stk. 5. Bestyrelsen bemyndiges til at tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

Kapitel 3

Økonomiske forhold

§ 4. Forskningsministeren yder tilskud til det selvejende universitets forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet. Tilskuddet fastlægges på de årlige finanslove.

Stk. 2 . Und Undervisningsministeren yder tilskud til universitetets undervisningsvirksomhed. Tilskuddet fastlægges ud fra takster fastsat på de årlige finanslove for grupper af uddannelser og antal årsstuderende.

Stk. 3. Tilskuddet til universitetets primære opgaver som nævnt i stk. 1 og 2 indeholder tillige et bidrag til dækning af de indirekte omkostninger ved universitetet, herunder ledelse, administration, bygningsdrift m.v. Universitetet kan opspare tilskud til anvendelse til universitetets formål i følgende finansår.

Stk. 4 . For Forskningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for tilskud til universitetets virksomhed efter stk.1, regler om universitetets budget- og bevillingssystem og om udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, til universitetet.

Stk. 5 . Und Undervisningsministeren kan fastsætte regler for tilskud til universitetets virksomhed efter stk. 2 og regler for opgørelse af antal årsstuderende.

§ 5. Forskningsministeren kan yde lån til forskellige institutionsformål, herunder til køb af apparatur. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere vilkår og betingelser for lån.

§ 6. Forskningsministeren kan tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, hvis det selvejende universitet ikke følger bestemmelserne i denne lov eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven.

Stk. 2 . For Forskningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, hvis universitetet begæres taget under konkursbehandling, standser sine betalinger, eller der i øvrigt er fare for, at universitetets virksomhed må indstilles.

Stk. 3 . For Forskningsministeren kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

Stk. 4 . Til Tilbagebetalingskrav i medfør af stk. 1-3 og betaling for universitetet i medfør af § 12, stk. 4, kan modregnes i kommende tilskudsbetaling.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan udøve de samme kompetencer som forskningsministeren efter stk. 1-4 vedrørende tilskud efter § 4, stk. 2.

Kapitel 4

Kapitalforvaltning, regnskab og revision

§ 7. Bestyrelsen skal forvalte det selvejende universitets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for universitetets formål.

Stk. 2 . Universitetets likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v.

Stk. 3 . For Forskningsministeren kan efter forhandling med by- og boligministeren fastsætte nærmere regler om universitetets byggevirksomhed og bygningsforhold i øvrigt.

§ 8. Det selvejende universitets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og af rektor.

Stk. 2 . Universitetets regnskab revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 3 . Regnskabet opstilles efter regler, der fastsættes af forskningsministeren. Universitetets regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler fastsat af forskningsministeren. Reglerne fastsættes efter forhandling med undervisningsministeren.

Stk. 4 . Rigsrevisor kan med forskningsministeren aftale, at revisionsopgaver i henhold til stk. 2 varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevision. Institutionsrevisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Kapitel 5

Personale

§ 9. Det selvejende universitet skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder pensionsforhold for det personale, der er ansat ved universitetet. Universitetet skal endvidere følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte regler om særskilt vederlæggelse.

Stk. 2 . Tje Tjenestemandslovens vidnepligt finder anvendelse for medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3 . For Forskningsministeren kan delegere sine beføjelser i medfør af de i stk.1 nævnte regler til universitetet.

Stk. 4 . For Forskningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler, som fraviger stk. 1.

Kapitel 6

Nedlæggelse

§ 10. Beslutter bestyrelsen at nedlægge universitetet som selvejende institution, overgår dets nettoformue til staten. Beslutning om nedlæggelse skal godkendes af forskningsministeren efter høring af undervisningsministeren.

Stk. 2 . Gaver skænket til det selvejende universitet DTU eller givet til den tidligere statsinstitution i medfør af universitetslovens § 9, stk. 8, overgår ikke til staten efter stk. 1. Sådanne gaver disponeres i overensstemmelse med gavegivers ønske eller, hvis gavegiver ikke har fremsat et ønske, til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter for det selvejende universitet.

Kapitel 7

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

§ 12. Forskningsministeren bemyndiges til at overdrage de grundarealer og bygninger, som staten hidtil har stillet til rådighed for statsinstitutionen, mod at det selvejende universitet påtager sig den indestående gæld og andre byrder og betaler en overdragelsessum på 50 pct. af værdiansættelsen. Overdragelsen er fritaget for tinglysningsafgift.

Stk. 2 . For Forskningsministeren bemyndiges til vederlagsfrit at overdrage udstyr og andet løsøre, der til brug for universitetet er stillet til rådighed af staten.

Stk. 3 . For Forskningsministeren bemyndiges til vederlagsfrit at lade det selvejende universitet indtræde i de øvrige ejendoms- og immaterielle rettigheder, der er knyttet til statsinstitutionen.

Stk. 4 . Det selvejende universitet overtager de fordringsrettigheder og forpligtelser, der er knyttet til statsinstitutionen. Staten hæfter dog som selvskyldnerkautionist for de forpligtelser, som universitetet har pådraget sig indtil overdragelsestidspunktet.

Stk. 5 . Forskningsministeren offentliggør overdragelsestidspunktet i Statstidende.

§ 13. Tjenestemænd, der er ansat ved DTU, som i medfør af § 1 er overgået til selveje, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved universitetet. Tjenestemænd har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af universitetets overgang til selveje og har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne overgang.

Stk. 2 . Universitetet afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for sådanne tjenestemænd, herunder eventuelle udgifter til ventepenge, rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten. I tilfælde af universitetets ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til det selvejende universitets tjenestemænd af statskassen, såfremt det ophørende universitet ikke har midler til at afholde udgiften.

Stk. 3 . Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af bestyrelsen.

§ 14. Ved overgang til selvejende universitet gennemføres en opgørelse af Danmarks Tekniske Universitets mellemregning med staten pr. 31. december 2000.

Stk. 2 . Danmarks Tekniske Universitet aflægger et afsluttende årsregnskab pr. 31. december 2000.

Stk. 3 . De ved lovens ikrafttræden gældende bevillingsregler for statsinstitutioner gælder for DTU, indtil forsknings- og undervisningsministeren har udstedt tilskudsbekendtgørelser, som regulerer forholdet mellem staten og den selvejende institution, jf. § 4, stk. 4 og 5.

Stk. 4 . De ved lovens ikrafttræden gældende regler for universiteters regnskabs- og revisionsforhold gælder for DTU, indtil forskningsministeren har udstedt en regnskabsbekendtgørelse, jf. § 8, stk. 3.

§ 15. Forskningsministeren fastsætter en overgangsordning for det selvejende universitets styrelse for perioden frem til vedtægterne er godkendt, jf. § 1, stk. 4, bestyrelsen er udpeget, jf. § 2, stk. 3, og rektor er ansat, jf. § 2, stk. 4.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Birte Weiss

Redaktionel note
  • (* 2) Ved kongelig resolution af 31. januar 2001 er det bestemt, at sager vedrørende IT-højskolerne bortset fra reglerne om ph.d.-uddannelsen forbliver i Forskningsministeriet.
  • (* 1) Ved kongelig resolution af 21. december 2000 er det besluttet, at sager vedrørende universitetsloven inklusive de af loven omfattede institutioner, overføres fra Forskningsministeriet til Undervisningsministeriet. Endvidere overføres Byggedirektoratet, Rektorkollegiets sekretariat, sager vedrørende uddannelse af forskere og internationalt universitetssamarbejde inklusive danske forskningsinstitutioner fra Forskningsministeriet til Undervisningsministeriet, at sager vedrørende Odense Universitetsbibliotek overføres fra Forskningsministeriet til Undervisningsministeriet.
  • Lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er på denne baggrund overflyttet til Undervisningsministeriet.