Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Denne lov finder anvendelse på afholdelse af auktion over tilladelser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i følgende frekvensbånd: 1900-1980 MHz, 2020-2025 MHz og 2110-2170 MHz.

§ 2. Forskningsministeren fastsætter forud for auktionen nærmere regler for de i § 1 nævnte tilladelser, herunder blandt andet regler om

1) varigheden af tilladelserne, herunder eventuelt regler om fornyelse ved tilladelsernes udløb,

2) overdragelse af tilladelserne,

3) tilbagekaldelse og omfordeling af tilladelserne,

4) krav om overgang til mere frekvenseffektive udnyttelsesmetoder eller teknologier,

5) krav om begrænsning i anvendelsen, og

6) hvilke minimumskrav indehaverne af tilladelserne skal opfylde.

§ 3. § 2, § 5, stk. 3, § 11, stk. 1, § 14, stk. 1-4 og 6, § 14 a, § 16, stk. 1-2, §§ 17 og 19 i lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation, som senest ændret ved lov nr. 418 af 31. maj 2000, og §§ 11-14, 15, 20, 24, § 28, stk. 1-4 og 7-12, §§ 30-36, 38 og § 42, stk. 1-3, i lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, som senest ændret ved lov nr. 232 af 5. april 2000, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Forskningsministeren kan forud for auktionen fastsætte nærmere regler om,

1) at vilkår som nævnt i § 11, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation og i § 14 i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser kan fraviges, ændres eller suppleres, og

2) i hvilket omfang der efter tilladelsernes udstedelse kan fastsættes yderligere vilkår som nævnt i § 5, stk. 3, i lov om offentlig mobilkommunikation og i § 15 i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser.

§ 4. Forskningsministeren fastsætter forud for auktionen regler for auktionen, herunder blandt andet regler om

1) tilladelsernes antal og frekvensmæssige sammensætning,

2) auktionsformen og afviklingen af auktionen,

3) forudsætninger for deltagelse i auktionen,

4) depositum og bankgaranti,

5) minimumsbudsum og mindstepris,

6) aftaler, samarbejder og videregivelse af oplysninger, der begrænser eller har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med auktionen,

7) vilkår for betaling for tilladelserne,

8) sanktioner for overtrædelse af auktionsvilkårene, herunder konventionalbod og bortvisning fra auktionen,

9) fraskrivning af retten til at kræve anden form for erstatning end pengekrav og

10) betaling for de omkostninger, der er forbundet med forberedelse og afholdelse af auktionen og betaling for materiale, der udleveres i forbindelse med auktionen.

    Stk. 2. Telestyrelsen fastsætter auktionsvilkårene, som skal tiltrædes af de bydende, og afholder auktionen.

    Stk. 3. Auktionens resultat danner grundlaget for Telestyrelsens udstedelse af tilladelser til etablering og drift af 3. generations mobilnet med tilhørende basale tjenester og tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i forbindelse hermed.

§ 5. Telestyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 2. Indbringelse for domstolene kan ikke tillægges opsættende virkning.

§ 6. Loven træder i kraft den 15. januar 2001.

§ 7. I lov nr. 395 af 10. juni 1997 om Telestyrelsen, som senest ændret ved § 116 i lov nr. 418 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 10:

»10) Lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet«.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Birte Weiss

Officielle noter

1) Loven indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 128/1999/EF af 14. december 1998 om koordineret indførelse af et mobilt og trådløst kommunikationssystem (UMTS) af tredje generation i Det Europæiske Fællesskab.

Redaktionel note
  • (* 1) EU-note. Henvisning til UMTS-beslutning
  • FSK hjemmeside