Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af dekodere i
fællesantenneanlæg m.v.

 

I medfør af § 5a og § 76, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 203 af 22. marts 2001 som ændret ved lov nr. 474 af 7. juni 2001, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse. Disse anlæg benævnes herefter programfordelingsanlæg. Bekendtgørelsen regulerer alene programfordelingsanlæggene for så vidt angår den kapacitet i anlæggene, der anvendes til fordelingen af radio- og tv- programmer.

§ 2. Ejeren af et programfordelingsanlæg, der anvender et fælles dekoder system, skal give programudbydere adgang til at benytte det fælles system.

    Stk. 2. Ejeren af et programfordelingsanlæg skal give programudbydere adgang til at anvende egne dekodere.

    Stk. 3. Ejeren af et programfordelingsanlæg skal give programudbydere adgang til at afregne direkte med de husstande, der er tilsluttet programfordelingsanlægget.

    Stk. 4. Programudbyderes adgang til programfordelingsanlægget, jf. stk. 1-3, skal ske på ikke-diskriminerende vilkår.

§ 3. Klager over overtrædelser af bekendtgørelsens regler kan rettes til Telestyrelsen.

    Stk. 2. Telestyrelsen kan i forbindelse med klager som nævnt i stk. 1 afkræve ejeren af programfordelingsanlægget de oplysninger, som er nødvendige for sagens behandling.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder § 2.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juni 2001.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 605 af 19. juli 1999 om programudbud i fællesantenneanlæg m.v. ophæves.

IT- og Forskningsministeriet, den 7. juni 2001

Birte Weiss

/Sune Rahn