Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om standardtilbud på samtrafikområdet1)

 

I medfør af § 62, stk. 4 og 5, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet fastsættes:

§ 1. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, jf. § 62, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, skal som minimum udarbejde og offentliggøre standardtilbud for hvert af de i § 39, stk. 1, nr. 1-4, nævnte samtrafikprodukter:

1) Udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester.

2) Leje af infrastrukturkapacitet.

3) Tjenesteudbyderaftaler.

4) Fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v.

    Stk. 2. Samtidig med offentliggørelsen indsendes standardtilbudene til Telestyrelsen, jf. § 62, stk. 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

§ 2. Standardtilbud som nævnt i § 1 skal som minimum

1) omfatte vilkårene for sammenkobling med de i § 1 nævnte udbyderes telenet eller teletjenesters grundlæggende funktionselementer, herunder udbud af forbindelsespunkter og grænseflader,

2) omfatte en opgørelse af de kategorier, der indgår i samtrafikprodukterne, jf. bilag 1-4, og de dertil knyttede betingelser, herunder priserne for disse,

3) opfylde de i bilag 1-4 i øvrigt angivne krav, og

4) indeholde bestemmelser, der fastsætter vilkår for økonomisk kompensation i forbindelse med manglende eller ikke rettidig overholdelse eller opfyldelse af en indgået aftale, samt vilkår for afbrydelse af samtrafikken i tilfælde af manglende betaling eller lignende misligholdelse af aftalen.

    Stk. 2. Standardtilbud som nævnt i § 1 må ikke indeholde krav om modydelser som betingelse for indgåelse eller ændring af aftaler.

§ 3. Udover de standardtilbud, der skal udarbejdes i henhold til § 62 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet samt regler fastsat i medfør af denne lov, skal der udarbejdes reviderede standardtilbud i tilfælde, hvor produkter, vilkår eller priser for de samtrafikydelser, som udbyderens standardaftaler vedrører, ændres.

    Stk. 2. Reviderede standardtilbud, jf. stk. 1, skal offentliggøres og indsendes til Telestyrelsen senest 14 dage efter ændringens ikrafttræden.

§ 4. Dokumentation for, at standardaftaler er i overensstemmelse med afsnit IV i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet samt regler fastsat i medfør heraf, indsendes til Telestyrelsen samtidig med indsendelse af standardaftalerne. I tilfælde, hvor det overfor Telestyrelsen godtgøres, at det er forbundet med væsentlige vanskeligheder at fremskaffe dokumentation til rettidig indsendelse til Telestyrelsen, jf. 1. pkt., kan Telestyrelsen forlænge fristen for indsendelse af dokumentation.

    Stk. 2. Ved dokumentation forstås en skriftlig redegørelse om overholdelse af bestemmelsen i § 62, stk. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, og herunder en beregningsmæssig gennemgang af forudsætningerne for fastlæggelse af den pågældende samtrafikpris.

§ 5. Denne bekendtgørelses bestemmelser finder ikke anvendelse i det omfang, området er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet adgang til abonnentledninger (EFT nr. L336 af 30.12.2000, s. 4).

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. oktober 2001.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 571 af 22. juni 2000 om standardtilbud på samtrafikområdet ophæves.

    Stk. 3. Ændringer i eksisterende standardtilbud samt nye standardtilbud, der nødvendiggøres af denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal være offentliggjort senest den 1. februar 2002.

Telestyrelsen, den 28. september 2001

Jørgen Abild Andersen

/Lars Sten Jørgensen


Bilag 1

Rammer for udarbejdelse af standardtilbud for udveksling af trafik

A. Minimumskrav til omfanget af produkter omfattet af standardtilbud for udveksling af trafik

1. Samtrafikpunkter, placering, kapacitet og implementering.

Lokale samtrafikpunkter.

Regionale samtrafikpunkter.

Internationale samtrafikpunkter.

Implementering/ændring af nummerplan, behandling af operatørforvalgskode.

Etablering af fast operatørvalg.

2.Trafikydelser
Lokal samtrafik

Terminering2)  under én lokalcentral i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Access3)  under én lokalcentral i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Regional samtrafik

Terminering inden for nærmere definerede samtrafikområder i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Access inden for nærmere definerede samtrafikområder i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Landsdækkende samtrafik

Terminering mellem samtrafikområder i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Access mellem samtrafikområder i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Samtrafik i forbindelse med indenlandske offentlige mobilnet

Teminering af trafik fra udbyderens4)  net i mobilnet via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Access for udbyderen til trafik fra offentlige mobilnet via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Samtrafik i forbindelse med udlandet

Terminering af trafik fra udbyderens net i udenlandske net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Terminering af trafik fra udenlandske udbyderes net i udbyderens net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Terminering af trafik fra udenlandske udbyderes net i net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition.

Transit

Transit af trafik fra udbyderens net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition til andre indenlandske net.

Transit af trafik fra andre indenlandske net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition til udbyderens net.

Transit af trafik fra udbyderens net via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition til net i udlandet.

Transit af trafik fra net i udlandet via net tilhørende udbydere med en stærk markedsposition til udbyderens net.

3. Andre tjenester

Samtrafik mod informations- og indholdstjenester med integreret taksering (900-numre).

B. Minimumskrav til indhold af standardtilbud for udveksling af trafik

1. Kommercielle forhold/procedurer

Betalingsbetingelser, herunder faktureringsmåder.

Intellektuel ejendomsret.

Fastlæggelse og begrænsning af ansvar.

Fastsættelse af takster og senere forhøjelse eller nedsættelse heraf.

Gyldighedsperiode og genforhandling af aftalen.

Procedurer i tilfælde af, at der fremsættes forslag til ændringer af de net eller tjenester, som den ene part udbyder.

Sikring af lige adgang.

2. Priser m.v.

Priser, bestillingsprocedurer og leveringstider for de under pkt. A. nævnte samtrafikprodukter.

Såfremt der ydes omkostningsbestemte rabatter, angives det, på hvilke nærmere specificerede områder og vilkår dette tilbydes.

3. Tekniske forhold

Beskrivelse af samtrafikproduktet, herunder grænsefladespecifikationer m.v.

Øvrige tekniske standarder for samtrafik.

Interoperabilitetskontrol.

Angivelse af tilbudte samtrafikpunkter.

Metoder til sikring af overholdelse af væsentlige krav.

Trafik-/netstyring, herunder fejlmeldingsprocedurer.

Opretholdelse af samtrafiktjenester og disses kvalitet, herunder udveksling af prognosegrundlag for netudbygning.

Procedurer for nummerportabilitet.

Procedurer for fast operatørvalg.


2) Termineringstjeneste er en tjeneste, hvor en af parterne afslutter et opkald, der oprinder fra eller gennem den anden parts net.

3) Accesstjeneste er en tjeneste, der giver en part adgang til at tilbyde sine tjenester til kunder, der er tilsluttet den anden parts net.

4) »Udbyderen« er den udbyder, der efterspørger samtrafik hos udbydere med stærk markedsposition.


Bilag 2

Rammer for udarbejdelse af standardtilbud for leje af infrastrukturkapacitet

A. Minimumskrav til omfanget af produkter omfattet af standardtilbud for leje af infrastrukturkapacitet

1. Analoge kredsløb

2-tråds og 4-tråds.

2. Bestykkede digitale kredsløb

64 kbit/s.

2 Mbit/s struktureret og ustruktureret.

Adgang til transmissionskapacitet på abonnentlinjer (Bit Stream Access).

3. Ubestykket infrastrukturkapacitet

Kobberledninger (»det rå kobber«).

Lyslederledninger (»dark fiber«).

Bortset fra de under A.1 og A.3 nævnte 2-tråds kredsløb, kobberledninger og lyslederledninger samt adgang til transmissionskapacitet på abonnentlinjer under A.2, skal standardtilbud på de under pkt. A.1 - A.3 nævnte kredsløbstyper foreligge for såvel indenlandske kredsløb som for kredsløb til udlandet.

De nævnte kredsløbstyper opdeles principielt i følgende typer forbindelser:

Accessforbindelser (dvs. forbindelsen mellem brugerens5)  /udbyderens6)  adresse og denne adresses lokalcentral/forstærkerstation hos udbydere med en stærk markedsposition).

Transportforbindelser, dvs.

en strækning mellem to centraler/forstærkerstationer tilhørende udbydere med en stærk markedsposition,

en strækning mellem andre af brugeren/udbyderen valgte fysiske nettermineringspunkter i det overordnede transmissionsnet, herunder fysiske tilslutningspunkter for internationale anlæg (f.eks. sammenkoblingsstationer ved landegrænser og søkabellandingsstationer),

en strækning mellem et fysisk nettermineringspunkt i det overordnede transmissionsnet og et »virtuelt« tilslutningspunkt (f.eks. landegrænse eller midtvandsgrænse), eller

en eventuel international transitstrækning.

Levering af faste kredsløb til brugere kan af praktiske årsager ske i form af levering af punkt til punkt forbindelser sammensat af ovennævnte access- og transportforbindelser og prissat i overensstemmelse hermed.

B. Minimumskrav til indhold af standardtilbud for leje af infrastrukturkapacitet

1. Kommercielle forhold/procedurer

Betalingsbetingelser, herunder også faktureringsmåder.

Intellektuel ejendomsret.

Fastlæggelse og begrænsning af ansvar.

Fastsættelse af takster og senere forhøjelse eller nedsættelse heraf.

Gyldighedsperiode og genforhandling af aftalen.

Procedurer i tilfælde af at der fremsættes forslag til ændringer af de samtrafikprodukter, som udbydes.

Sikring af lige adgang.

Klage- og forligsprocedurer.

Procedurer for tilbagebetaling.

2. Priser m.v.

Priser, bestillingsprocedurer og leveringstider for de under pkt. A. nævnte samtrafikprodukter.

Priser for leje af infrastrukturkapacitet må være uafhængige af brugerens/udbyderens anvendelse af den lejede infrastruktur. Priserne må endvidere være ubundtede, hvilket vil sige, at specielle serviceydelser, herunder driftsaftaler samt fælles planlægnings- og prognoseaktiviteter, skal prissættes særskilt.

Såfremt der ydes omkostningsbestemte rabatter, angives det, på hvilke nærmere specificerede områder og vilkår dette tilbydes.

3. Tekniske forhold

Beskrivelse af den tilbudte infrastrukturkapacitet, herunder grænsefladespecifikationer m.v.

Øvrige relevante tekniske standarder.

Interoperabilitetskontrol.

Metoder til sikring af overholdelse af væsentlige krav.

Netstyring, herunder fejlmeldingsprocedurer.

Opretholdelse af infrastrukturkapacitet og dennes kvalitet, herunder udveksling af prognosegrundlag for netudbygning.

Typiske reparationstider.


5) Ved »bruger« forstås enkeltpersoner, herunder slutbrugere, eller organisationer, der bruger eller efterspørger offentligt tilgængelige teletjenester.

6) Ved »udbyder« forstås udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, herunder den sælgende udbyders egne forretningsområder og datterselskaber.


Bilag 3

Rammer for udarbejdelse af standardtilbud på tjenesteudbyderaftaler

A. Minimumskrav til omfanget af produkter omfattet af standardtilbud på tjenesteudbyderaftaler, jf. § 40, stk. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet samt regler fastsat i medfør heraf

Ydelser, der kan erhverves som engros køb med henblik på videresalg

Standard abonnementer på fastnettelefoni, herunder ISDN.

Samtaler, der kan afvikles fra standard abonnementer for fastnettelefoni, herunder ISDN.

Samtaler opdeles i fornødent omfang på relevante samtaleprodukter, eksempelvis opkald mod nationale fastnet eller mod internationale net.

B. Minimumskrav til indhold af standardtilbud på tjenesteudbyderaftaler

1. Kommercielle forhold/procedurer

Betalingsbetingelser, herunder også faktureringsmåder.

Intellektuel ejendomsret.

Fastlæggelse og begrænsning af ansvar.

Fastsættelse af samtrafiktakster og senere forhøjelse eller nedsættelse heraf.

Kvalitet.

Gyldighedsperiode og genforhandling af aftalen.

Procedurer i tilfælde af at der fremsættes forslag til ændringer af de net eller tjenester, som den ene part udbyder.

Sikring af lige adgang.

Kundekontakt, herunder principper for videregivelse af abonnentoplysninger til andre, jf. § 34 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

2. Priser m.v.

Priser, bestillingsprocedurer og leveringstider for de under pkt. A nævnte samtrafikprodukter.

Såfremt der ydes omkostningsbestemte rabatter, angives det, på hvilke nærmere specificerede områder og vilkår dette tilbydes.

3. Udveksling af tjenesteudbyderens trafik med andre net

Aftaler om udveksling af tjenesteudbyderens trafik i forbindelse med andre net, herunder tjenesteudbyderens eget net, betragtes som aftaler om koblet samtrafik eller adgang til infrastrukturkapacitet og skal derfor følge rammerne for indgåelse af sådanne aftaler.


Bilag 4

Rammer for udarbejdelse af standardtilbud på fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v.

A. Minimumskrav til oplysninger om udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v.

Produkt- og ydelsesspecifikation.

Proceduren for adgang til udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v.

Virtuel udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v.

B. Minimumskrav til indhold af standardtilbud på fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v.

1. Kommercielle forhold/procedurer

Betingelser for adgangen til udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v.

Betalingsbetingelser, herunder også faktureringsmåder.

Intellektuel ejendomsret.

Fastlæggelse og begrænsning af ansvar.

Fastsættelse af takster og senere forhøjelse eller nedsættelse heraf.

Gyldighedsperiode og genforhandling af aftalen.

Sikring af lige adgang.

2. Priser m.v.

Priser, bestillingsprocedurer og leveringstider for produkter og ydelser i forbindelse med fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v.

Såfremt der ydes omkostningsbestemte rabatter, angives det, på hvilke nærmere specificerede områder og vilkår dette tilbydes.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 96/19/EF af 13. marts 1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF for så vidt angår gennemførelse af liberaliseringen af markederne for teletjenester (EFT nr. L 74 af 22.3.1996, s. 13), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997 om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne (EFT nr. L 199 af 26.7.1997, s. 32) med senere ændringer, samt dele af Rådets direktiv 92/44 EØF af 5. juni 1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb (EFT nr. L 165 af 19. juni 1992, side 27) med senere ændringer.