Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsvarets anvendelse af radiofrekvenser

 

I medfør af § 12, stk. 3, i lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for forsvarets anvendelse af radiofrekvenser.

Vilkår for anvendelse af radiofrekvenser

§ 2. Forsvarets nærmere anvendelse af radiofrekvenser, der i frekvensallokerings- og anvendelsesplanen er anført som eksklusivt militære, skal ske i henhold til aftale med Telestyrelsen.

    Stk. 2. Forsvarets anvendelse af andre end de i stk. 1 nævnte radiofrekvenser skal ske inden for rammerne af frekvensallokerings- og anvendelsesplanen og i henhold til aftale med Telestyrelsen.

§ 3. Forsvarets anvendelse af radiofrekvenser skal ske så anvendelsen ikke forstyrrer andre brugere af radiofrekvenser.

§ 4. Telestyrelsen fastsætter vilkår for forsvarets anvendelse af radiofrekvenser.

    Stk. 2. Vilkår for forsvarets anvendelse af radiofrekvenser som nævnt i stk. 1, fastsættes efter nærmere drøftelser imellem Forsvarskommandoen og Telestyrelsen bl.a. under hensyntagen til Danmarks forpligtelser i medfør af NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement.

    Stk. 3. Forsvarets anvendelse af radiofrekvenser skal ske under overholdelse af de vilkår, som fastsættes for frekvensanvendelsen efter stk. 2.

    Stk. 4. Vilkår, som nævnt i stk. 1, kan bl.a. omfatte:

1) Krav om overholdelse af frekvensplanen og de heri fastlagte nærmere regler for anvendelse af frekvenser.

2) Radiotekniske krav, herunder:

a) Maksimal sendestyrke.

b) Maksimal antennehøjde og antennekarakteristika.

c) Modulationstyper/senderens spektral-
bredde.

d) Frekvensstabilitet.

3) Krav begrundet i forstyrrelsesmæssige forhold.

4) Krav med sigte på overholdelse af nationale eller internationale forpligtelser på radiofrekvensområdet, herunder aftaler om international frekvenskoordinering.

5) Indskrænkninger vedrørende den geografiske udstrækning af anvendelsesområdet for de tildelte frekvenser.

6) Krav med sigte på ændringer i forsvarets frekvensanvendelse som følge af ændringer i andres frekvensanvendelse, bl.a. under hensyntagen til den særligt lange levetid af forsvarets materiel.

Indberetning af oplysninger

§ 5. For at bidrage til en effektiv og gennemskuelig frekvensadministration skal forsvaret hvert andet år forud for Telestyrelsens fastsættelse af frekvensallokerings- og anvendelsesplanen, jf. § 2 i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, indberette forventede fremtidige ændringer i forsvarets anvendelse af frekvenser til Telestyrelsen.

Overgangsbestemmelser og ikrafttræden, m.m.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. oktober 2001.

    Stk. 2. Aftaler om frekvensanvendelse indgået mellem Telestyrelsen og forsvaret inden denne bekendtgørelses ikrafttræden forbliver gældende efter deres indhold og omfattes fremover af bestemmelserne i § 3 og § 5.

Telestyrelsen, den 4. oktober 2001

Jørgen Abild Andersen

/Henrik Brodersen