Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse vedrørende ændring af arve- og gaveafgiftsloven

(Til skifteretterne, amtsskatteinspektoraterne og

statsskattedirektoratet)


Ved lov nr. 142 af 13. april 1983 blev der foretaget ændringer i lov om afgift af arv og gave (lovbekendtgørelse nr. 443 af 28. september 1972).

Ved ændring af lovens § 33 er der skabt hjemmel til at yde rentegodtgørelse ved enhver tilbagebetaling af for meget betalt arve- og gaveafgift. Det gælder også i de tilfælde, hvor tilbagebetaling sker efter en bevillingsmæssig lempelse af arveafgiften.

Rentegodtgørelse efter den nye bestemmelse ydes i de tilfælde, hvor den afgiftspligtige eller dennes repræsentant har modtaget meddelelse om den ændrede afgiftsberegning den 21. april 1983 eller senere. Rentegodtgørelse, der påløber fra og med den 1. juli 1983, er ikke indkomstskattepligtig for modtageren.

Opmærksomheden henledes specielt på, at mora- og tilbagebetalingsrenten fra den 1. juli 1983 hæves til 1 pct. pr. påbegyndt måned, jfr. lovens § 24 og § 33.

Man beder de berørte myndigheder være opmærksomme på eventuelle fortrykte blanketter, hvor morarentesatsen er anført med den tidligere gældende sats.

Skifteretternes opmærksomhed henledes på, at lovens § 14A er ændret. Den efterlevende ægtefælle kan nu fremsætte begæring eller tilbagekalde en allerede indgiven begæring om udsættelse med afgiftspligten, hvis skattemyndighederne ændrer boets værdiansættelse. Bestemmelsen finder anvendelse, hvis meddelelse om den ændrede værdiansættelse er modtaget den 21. april 1983 eller senere.

Skattedepartementet, den 3. maj 1983

JENS ROSMAN

/ Ebbe Willumsen

Officielle noter

Ingen