Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om klasselotteriet og forbud mod andet lotteri m.m.

Denne datasammenskrivning omfatter lov af 6. marts 1869 om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m. med de ændringer, der følger af lov nr. 52 af 14. marts 1911, lov nr. 213 af 4. juni 1965 og lov nr. 627 af 22. december 1976.

§ 1. Der trækkes årligt to klasselotterier efter en plan, der fastsættes af ministeren for skatter og afgifter. Lodsedlerne betegnes med numre og udstedes i lodder som hele og halve samt enten fjerde- og ottendedele eller femte- og tiendedele.

Stk. 2. Lodsedlernes pris og antal samt gevinsternes andel af den samlede indskudssum fastsættes på finansloven.

Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter reglerne om tilsyn med og ledelse af klasselotteriets trækning. Ministeren eller den, han bemyndiger hertil, træffer den endelige administrative afgørelse af spørgsmål, der opstår under trækningen.

§ 2. Al anden Foranstaltning af Lottospil her i Riget eller Colligeren for samme saavelsom al Colligeren her i Landet for fremmede Lotterier eller Falbydelse af disses Lodsedler, ligesom Besørgelsen af dermed i Forbindelse staaende Forretninger, skal være forbudt under straf af bøde. - De alt meddeelte særlige Tilladelser til Lottospil vedblive dog at være gjældende for den Tid, for hvilken de ere givne, og der skal derhos fremtidig kunne meddeles Bevilling til Lotterier i udelukkende veldædige Øiemed og med indskrænket Afsætningskreds saasom til en By eller et Amt, ligesom ogsaa Bevilling skal kunne tilstaaes til Oprettelsen af Lotterier eller Fortsættelsen af bestaaende Lotterier, der ere forbundne med andre Foretagender og kun fremtræde som Middel til disses Befordring. Ligeledes kan der, naar særegne Omstændigheder tale derfor, meddeles Bevillinger til Tombolaer.

§ 3. Lodsedlerne til Classelotteriet forhandles gjennem de autoriserede Classelottericollecteurer, og det forbydes alle Andre at drive Handelsforretning med disse Lodsedler. - Ligeledes forbydes det Alle at drive Handelsforretning med Beviser for Andele i Retten efter Lodsedler, indenlandske eller fremmede, (de saakaldte Andeelslodsedler), selv om der gives de enkelte Beviser Form af Interessentskabsbeviser eller Lignende. - Overtrædelse af de fornævnte Forbud straffes med en Bøde.

§ 4. (Ophævet).

§ 5. Bekjendtgjørelse i indenlandske Tidender af fremmede Lotteriplaner og af Avertissementer om de efter §§ 2-4 her i Landet iøvrigt forbudte Foretagender og Falbydelser ansees med en Bøde, saaledes at Ansvaret bedømmes efter de i Lov af 3. Jan. 1851 § 3 fastsatte Regler, dog at den, der bærer Ansvaret for Tidenden, ikke kan tiltales eller straffes for Optagelsen af saadanne Bekjendtgjørelser, førend det er ham betydet af vedkommende Politimyndighed, at den maa ansees for ulovlig. Samme Straf ifalder den, der paa anden Maade udbreder Planer for fremmede eller ikke autoriserede indenlandske Lotterier.

§ 6. (Ophævet).

§ 7. Denne Lov træder i kraft den 1. April 1870. Fra samme Tid bortfalde Pl. 4 Decbr. 1767, Pl. 20 Decbr. 1771, Pl. 24 Jan. 1806, Pl. 12 Sept. 1823 samt Lov 22 Decbr. 1850 § 5, forsaavidt det deri omhandlede Forbud mod Lottospil og Colligeren for fremmede Lotterier angaaer. - Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

---------

Lov nr. 52 af 14. marts 1911, hvis § 5 har ophævet § 4, indeholder i § 6 følgende bestemmelse:

§ 6. (* 1)

Denne Lov træder i Kraft 3 Maaneder efter dens Kundgørelse i Lovtidende. Opfyldelsen af allerede lovlig indgaaede Retshandler berøres ikke af Lovens Bestemmelser.

Lov nr. 213 af 4. juni 1965, hvis § 3 har ændret § 2, stk. 1, § 3, stk. 3 og § 5, samt ophævet § 6, indeholder i § 118 følgende bestemmelse:

§ 118

Loven træder i kraft samtidig med lov af 1965 om ændringer i borgerlig straffelov (Konfiskation, fuldbyrdelse af frihedsstraf m.v.).

Lov nr. 627 af 22. december 1976, hvis § 1 har ændret lovens titel og § 1, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2. Stk. 1. Loven træder i kraft 1. januar 1977.

Stk. 2. (Udeladt)

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 52 af 14. marts 1911 er bekendtgjort i Lovtidende den 21. marts 1911.