Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
En af Danmarks Radios lokale radio-stationer bragte et indslag med kritik af det lokale sygehus. Sygehuset klagede herover til Danmarks Radio. Efter at have modtaget Danmarks Radios svar klagede klageren til Pressenævnet én dag for sent. Nævnet afviste klagen på grund af fristoverskridelsen. Nævnet bemærkede, at Danmarks Radios ankeoplysning standardmæssigt burde have indeholdt oplysning om fristen for at indbringe klagen for Pressenævnet.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 103/1999

 

    Centralsygehuset i Nykøbing F. har ved sygehusdirektør [navn] klaget til Pressenævnet over indslag bragt i Danmarks Radio Regionalen i Næstved den 18. juni 1999, idet sygehuset mener, at god presseskik er tilsidesat.

    Det fremgår af sagen, at klageren ved brev af 5. juli 1999 klagede til Danmarks Radio over indslagene. Danmarks Radio svarede ved brev af 21. juli 1999, der er stemplet som modtaget af klageren den 22. juli 1999. Danmarks Radios svar indeholdt en afvisning af klagen og var ledsaget af følgende:

    "ANKEOPLYSNING.

    Klager vedrørende "Massemediernes indhold og handlemåde" samt over afslag på anmodning om genmæle kan af den, der har en retlig interesse at varetage, indbringes for Pressenævnet.

    Nævnets adresse er:

    PRESSENÆVNET

    Porthusgade 3

    1213 København K.

    De nærmere regler herom findes i Medieansvarslovens kap. 5-7, som vedlægges."

    Klageren indhentede herefter en udtalelse fra amtssundhedsdirektøren, under hvem sygehusene henhører, og som udtalte sig i udsendelsen. Klageren modtog denne udtalelse den 19. august 1999 og sendte den samme dag til Danmarks Radio sammen med en forespørgsel om, hvorvidt Danmarks Radio på grundlag af denne udtalelse ville revurdere sin afgørelse i klagesagen.

    Klageren anførte i dette brev, at det forudsattes, at en eventuel revurdering vil have opsættende virkning for så vidt angår klagerens adgang til at anke til Pressenævnet.

    Ved telefax den 20. august 1999 afviste Danmarks Radio, at materialet havde opsættende virkning for så vidt angår anke til Pressenævnet.

    Klage blev herefter samme dag pr. telefax indgivet til Pressenævnet.

    Danmarks Radio har i sin udtalelse om sagen principalt påstået sagen afvist under henvisning til, at 4-ugers fristen for indbringelse af klagen for Pressenævnet er overskredet.

    Danmarks Radio har i tilknytning hertil anført, at klageren ikke har rettet henvendelse til Danmarks Radio i tiden fra klagerens modtagelse af Danmarks Radios afgørelse og frem til den 19. august 1999.

    Klageren har hertil anført, at Danmarks Radio har afveget fra sædvanlig praksis i klagesager og har begået fejl i ekspeditionen af sagen, og at det derfor ikke forekommer rimeligt, at Danmarks Radio forsøger at få sagen afvist på grund af en minimal overskridelse af tidsfristen.

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Per Sørensen, Bo Maltesen, Ulrik Holmstrup og Erling Fugl.

Pressenævnet udtaler:

    Fristen for klage til Pressenævnet over bl.a. Danmarks Radios afgørelse i klager over overtrædelse af god presseskik er 4 uger efter, at Danmarks Radios afgørelse er kommet frem til klageren, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3.

    Da fristen i denne sag er overskredet, afvises klagen i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3.

    Pressenævnet finder anledning til at bemærke, at Danmarks Radios såkaldte "Ankeoplysning" standardmæssigt burde have indeholdt oplysning om fristen for at indbringe en klage for Pressenævnet.

    Afsagt den 13. oktober 1999.