Den fulde tekst

Bekendtgørelse af skattekontrolloven

Hermed bekendtgøres skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 401 af 6. juli 1984 med de ændringer, der følger af lov nr. 527 af 11. december 1985, lov nr. 150 af 19. marts 1986, lov nr. 340 af 4. juni 1986, lov nr. 924 af 19. december 1986 og lov nr. 308 af 25. maj 1987.


Afsnit I

§ 1. Enhver, der omfattes af reglerne om formueskattepligt i henhold til lovgivningen om indkomst- og formueskat til staten, skal være pligtig at selvangive sin formue, hvad enten denne er positiv eller negativ, samt til herved at specificere aktiver og passiver efter skatteministerens nærmere bestemmelse, dog skal der ikke kunne forlanges specifikation af tilgodehavender eller gæld vedrørende leverede eller modtagne varer eller ydelser, for så vidt behørig specifikation heraf indeholdes i forretningsbøger, på hvilke selvangivelsen er baseret, jf. § 6.

Stk. 2. Såfremt behørig selvangivelse af formuen, jf. stk. 1, ikke foreligger, inden ansættelsen foretages, ansættes den skattepligtige formue til et skønsmæssigt beløb.

Stk. 3. Indgives behørig selvangivelse af formuen ikke rettidigt, men er fristen for rettidig indgivelse overskredet med mindre end 10 dage, forhøjes formueskatten med 2 pct. Såfremt fristen kun er overskredet med een dag, foretages dog ikke forhøjelse. Er fristen for rettidig indgivelse overskredet med 10 dage og derover, forhøjes formueskatten med 5 pct. Forhøjelsen efter 1. og 3. pkt. kan dog højst udgøre 2.000 kr.

§ 2. Enhver, der omfattes af reglerne om indkomstskattepligt i henhold til lovgivningen om indkomst- og formueskat til staten, skal være pligtig at selvangive sin indkomst, hvad enten denne er positiv eller negativ. Selvangivelsen skal foruden angivelse af nettoindkomstens størrelse indeholde sådanne specifikationer af indtægter og udgifter og andre oplysninger af betydning for skatteansættelsen og skatteberegningen, som måtte blive fastsat af skatteministeren efter indstilling fra ligningsrådet. Også indtægter, som ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, kan kræves specificeret i selvangivelsen. Skattepligtige, som ikke er regnskabspligtige, er pligtige i det omfang, hvori det fastsættes af skatteministeren efter indstilling fra ligningsrådet, i forbindelse med selvangivelsen at meddele oplysninger om hovedposter inden for privatforbruget, herunder også udgifter til privat medhjælp, større anskaffelser af løsøre o.lign. Efter indstilling fra ligningsrådet kan skatteministeren derhos fastsætte, at der i selvangivelsen gives oplysninger og specifikationer, der forventes at få betydning ved fastsættelsen af forskudsgrundlaget for kommende indkomstår.

Stk. 2. Såfremt behørig selvangivelse af indkomsten, jf. stk. 1, ikke foreligger, inden ansættelse foretages, ansættes den skattepligtige indkomst til et skønsmæssigt beløb.

Stk. 3. Indgives behørig selvangivelse af den almindelige indkomst ikke rettidigt, men er fristen for rettidig indgivelse overskredet med mindre end 10 dage, forhøjes indkomstskatten til staten, kommunen og amtskommunen med 2 pct. Såfremt fristen kun er overskredet med een dag, foretages dog ikke forhøjelse. Er fristen for rettidig indgivelse overskredet med 10 dage og derover, forhøjes de nævnte skatter med 5 pct. Forhøjelsen efter 1. og 3. pkt. kan dog højst udgøre 1.200 kr., 600 kr. og 200 kr. for hver af skatterne. Svares der ikke amtskommunal indkomstskat, kan forhøjelsen vedrørende den kommunale indkomstskat højst udgøre 800 kr.

Stk. 4. Indgives behørig selvangivelse af særlig indkomst ikke rettidigt, men er fristen for rettidig indgivelse overskredet med mindre end 10 dage, forhøjes den særlige indkomstskat med 2 pct. Såfremt fristen kun er overskredet med een dag, foretages dog ikke forhøjelse. Er fristen for rettidig indgivelse overskredet med 10 dage og derover, forhøjes den særlige indkomstskat med 5 pct. Forhøjelsen efter 1. og 3. pkt. kan dog højst udgøre 2.000 kr.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2-4 finder ikke anvendelse på de af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. omfattede skattepligtige.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 3 finder ikke anvendelse på skat, der tilbageholdes i indtægten om bord i henhold til lov om sømandsskat.

Stk. 7. (* 1) Fritaget for pligten til at selvangive sin indkomst er personer, dødsboer og selskaber m.v., der alene er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c), f), g) eller i), eller efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c), d), e) eller g). Fritagelsen gælder dog ikke, hvis den skattepligtige har modtaget udbytter omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, i hvilke der ikke skal foretages indeholdelse af udbytteskat efter kildeskattelovens § 65, eller har modtaget afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 2 eller 5.

§ 3. (* 2) Efter indstilling af ligningsrådet kan skatteministeren bestemme, at udøvere af et erhverv, for hvilket der ikke i den øvrige lovgivning er foreskrevet bogføringspligt, skal være pligtige at føre regnskab, der opfylder de af ligningsrådet fastsatte mindstekrav, samt til inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse til ligningsmyndighederne at indsende et på grundlag af dette regnskabsmateriale udarbejdet årsregnskab. Samme pligt kan skatteministeren efter indstilling fra ligningsrådet pålægge skattepligtige ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger m.v., for hvilke der ikke i den øvrige lovgivning er foreskrevet bogførings- eller regnskabspligt.

Stk. 2. Skattepligtige ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger m.v., der efter den øvrige lovgivning skal føre regnskab, har pligt til inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse at indsende årsregnskabet til skattemyndighederne.

Stk. 3. Efter indstilling af ligningsrådet kan skatteministeren fastsætte regler om det regnskabsmæssige grundlag for og udarbejdelsen af de årsregnskaber, der efter stk.1-2 eller § 22, stk. 4, i lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten skal indsendes til ligningsmyndighederne.

Stk. 4. Er et årsregnskab ikke indsendt rettidigt eller udarbejdet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i henhold til stk. 1 og 3, finder reglerne i § 2, stk. 2-4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. En skattepligtig, der er pålagt regnskabspligt i henhold til bestemmelsen i stk. 1, er pligtig til at opbevare det af ham førte regnskab med tilhørende bilag i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår. Det samme gælder fonde og foreninger m.v., der har pligt til at indsende regnskab efter stk. 2.

Stk. 6. Skattepligtige, der skal indsende årsregnskab til skattemyndighederne, har pligt til i Danmark at opbevare ethvert regnskabsmateriale med bilag, der danner grundlag for det pågældende årsregnskab. Hvis den skattepligtige driver virksomhed i udlandet og det godtgøres, at der efter det pågældende lands regler er pligt til at opbevare regnskabsmaterialet deer, er det dog tilstrækkeligt, at genparter af regnskabsmaterialet vedrørende denne virksomhed opbevares i Danmark. Ligningskommissionen, for Københavns og Frederiksberg Kommuners vedkommende dog de pågældende skattedirektorater, kan helt eller delvis fritage skattepligtige, der er regnskabspligtige efter stk. 1 eller efter statsskattelovens § 22, stk. 4, og for hvem der ikke i den øvrige lovgivning er fastsat bogførings- eller regnskabspligt, for opbevaringspligten efter 1. eller 2. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor. Ligningskommissionens afgørelse kan indbringes for amtsskatteinspektoratet. Amtsskatteinspektoratets afgørelse og afgørelser truffet af Københavns og Frederiksberg Kommuners skattedirektorater kan indbringes for Statsskattedirektoratet. Statsskattedirektoratets afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 3 A. (* 3) Efter indstilling fra ligningsrådet kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om den form, hvori erhvervsdrivende samt skattepligtige fonde og foreninger m.v., der ikke er erhvervsdrivende, skal afgive oplysninger efter § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, samt meddele regnskabsoplysninger efter § 3, stk. 1-3.

Stk. 2. (* 4) Er oplysningerne ikke afgivet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i henhold til stk. 1, finder reglerne i § 2, stk. 2-4, tilsvarende anvendelse.

§ 4. Indgivelse af behørig selvangivelse af indkomst og formue og af årsregnskab samt af de erklæringer, der er nævnt i kildeskattelovens § 80, stk. 2, og § 81 og i lov om sømandsskat § 17, stk. 2, kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af vedkommende ligningskommission. Bøderne tilfalder statskassen.

Stk. 2. Ligningsrådet kan ændre de i henhold til stk. 1 trufne afgørelser.

§ 4 A. (* 1) Ligningsrådet kan bemyndige ligningskommissioner og amtsligningsråd til under særlige omstændigheder at undlade påligning af skatteforhøjelser efter § 1, stk. 3, og § 2, stk. 3 og 4, jf. § 3, stk. 4, og § 3 A, stk. 2.

Stk. 2. De skattelignende myndigheder kan fritage for forhøjelsen, når den skattepligtiges forhold i særlig grad taler derfor.

Stk. 3. Amtsligningsrådet kan ændre afgørelser efter stk. 2. Ligningsrådet kan ændre de af amtsligningsrådet og af ligningskommissionerne for Københavns og Frederiksberg Kommuner trufne afgørelser.

§ 5. (Ophævet).

Afsnit II

§ 6. (* 1) Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, er, hvad enten han ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligtig på begæring af de skattelignende myndigheder til disse at indsende sit regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt. Samme pligt påhviler selskaber, foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, hvad enten de er erhvervsdrivende eller ikke. Beror regnskabsmaterialet m.v. hos tredjemand, skal denne, selvom han har tilbageholdelsesret herover, udlevere materialet til de skattelignende myndigheder, som i så fald skal drage omsorg for, at materialet efter afbenyttelsen tilbagesendes til den pågældende tredjemand.

Stk. 2. Pligten til at indsende regnskabsmateriale m.v. efter stk. 1, 1. pkt., påhviler såvel fuldt som begrænset skattepligtige selvstændige erhvervsdrivende og omfatter også regnskabsmateriale m.v. vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, som den skattepligtige ejer eller deltager i. Pligten til at indsende regnskabsmateriale m.v. efter stk. 1, 2. pkt., påhviler såvel fuldt som begrænset skattepligtige selskaber og foreninger m.v. og omfatter også regnskabsmateriale m.v. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Enhver erhvervsdrivende, som til brug for andre offentlige myndigheder fører et regnskab, skal på begæring af ligningsmyndighederne indsende regnskabet til disse.

Stk. 4. Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, er, hvad enten han ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligtig at give de skattelignende myndigheder adgang til på stedet at gennemgå hans regnskabsmateriale med bilag tillige med andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, og foretage opgørelse af kassebeholdning m.v., når der er rimelig grund dertil.

Stk. 5. Enhver erhvervsdrivende er pligtig at give de skattelignende myndigheder adgang til på stedet at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel, når der er rimelig grund dertil.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler vedrørende praktiseringen af bestemmelserne i stk. 1-4. Med hensyn til gennemførelsen af undersøgelser m.v. efter stk. 4 og stk. 5 yder politiet bistand til skattemyndighederne efter regler, der aftales mellem skatteministeren og justitsministeren.

Stk. 7. Vægrer nogen sig ved at efterkomme en begæring efter stk. 1-2, finder § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2, samt selskabsskattelovens § 28, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

§ 7. (* 5) Til brug ved skatteligningen og skatteberegningen skal der hvert år uden opfordring gives følgende oplysninger:

Enhver, der i det foregående år i sin virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af de i nr. 1-6 nævnte beløb, skal til brug ved skatteligningen og skatteberegningen hvert år inden en af Ligningsrådet fastsat frist uden opfordring give oplysning om beløbene til skattemyndighederne. Oplysning skal gives om:

 • 1) løn, gratiale, provision og andet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, der efter kildeskattelovens § 43, stk. 1, er A-indkomst for modtageren, herunder skattepligtige beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter til f.eks. rejse, befordring og repræsentation.
 • 2) Beløb, der efter skatteministerens bestemmelse i medfør af kildeskattelovens § 43, stk. 2, skal henregnes til A-indkomst for modtageren.
 • 3) Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst eller særlig indkomst for modtageren, og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet. Oplysningspligten omfatter også beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse til f.eks. rejse, befordring og ophold.
 • 4) Vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lignende samt vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person, hvad enten vederlaget erlægges som en løbende ydelse eller som en sum een gang for alle.
 • 5) Beløb, som efter deres art er omfattet af nr. 1, når modtageren af beløbet ikke er skattepligtig her i landet, jf. kildeskattelovens §§ 1 og 2.
 • 6) Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når modtageren ikke er skattepligtig her i landet, og vederlaget ikke er erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Nr. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved indberetning af beløb, der er nævnt i stk. 1, skal følgende oplyses:

 • 1) størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning,
 • 2) størrelsen af den samlede indeholdte A-skat for så vidt angår beløb omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2,
 • 3) størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning vedrørende den enkelte modtager,
 • 4) størrelsen af den samlede indeholdte A-skat vedrørende den enkelte modtager for så vidt angår beløb omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2, og
 • 5) modtagerens navn, adresse, CPR-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af modtageren.

Stk. 3. Udbetales beløb, der er nævnt i stk. 1, af en mellemmand, påhviler oplysningspligten denne, hvis den, for hvis regning udbetalingerne har fundet sted, er ude af stand til at give oplysningerne. Den oplysningspligtige skal ved antagelse af medhjælp m.v. afkræve denne oplysning om navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr.

Stk. 4. Enhver, der i det foregående år som led i et ansættelses~ eller aftaleforhold har stillet automobil, bolig eller telefon uden for arbejdsstedet til rådighed, uden at der er betalt fuldt vederlag herfor, skal oplyse dette inden udløbet af den frist, der er fastsat efter stk. 1. Skatteministeren kan fastsætte regler om pligt til at give yderligere oplysninger i forbindelse hermed. Den oplysningspligtige skal give oplysning om modtagerens navn, adresse og CPR-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af modtageren.

Stk. 5. Indkomstmodtageren skal give den oplysningspligtige efter stk. 1 oplysning om navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af indkomstmodtageren. Såfremt indkomstmodtageren nægter at give disse oplysninger, kan skattemyndighederne meddele den oplysningspligtige de fornødne oplysninger til opfyldelse af oplysningspligten efter stk. 1.

Stk. 6. Ophører en af de i stk. 1 nævnte oplysningspligtige med at drive virksomhed, som har medført udbetaling eller godskrivning af de i stk. 1 nævnte indkomstarter, skal der senest 10 dage efter sidste udbetaling af sådan indkomst gives oplysning som nævnt i stk. 1 omfattende tiden fra kalenderårets begyndelse.

Stk. 7. Ophører en modtager af de i stk. 1 nævnte indkomstarter med at være skattepligtig her i landet, skal den oplysningspligtige på begæring afgive oplysning om størrelsen af de til den pågældende i tiden fra kalenderårets begyndelse og til tidspunktet for skattepligtens ophør udbetalte eller godskrevne beløb samt om størrelsen af den indeholdte A-skat. Tilsvarende oplysninger skal på begæring gives den pågældende eller dennes repræsentant, eventuelt hans dødsbo.

Stk. 8. Den oplysningspligtige skal underrette indkomstmodtageren eller dennes dødsbo om de i henhold til stk. 1 og 6 afgivne oplysninger vedrørende ham. Underretningen til indkomstmodtageren eller dennes dødsbo skal ske senest 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 1, 2, 4 og 6-8, herunder lempe oplysningspligten. For ydelser, der udbetales efter indtjeningsperiodens udløb, fastsætter skatteministeren regler om, i hvilket år oplysningerne skal gives.

§ 7 A. Ved byggearbejder, der i henhold til gældende lovgivning kun må foretages efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen, skal den, for hvis regning byggearbejdet udføres, give kommunalbestyrelsen oplysning om de samlede byggeudgifter samt om, hvorledes disse udgifter fordeler sig på de personer, der har udført byggearbejdet. Endvidere skal der gives oplysning om modtagerens navn og adresse. Såfremt modtageren har arbejdsgivernummer efter kildeskatteordningen (CIR-nr.) eller momsregistreringsnummer (VIRK-nr.), skal et af disse numre oplyses. Modtageren skal give den, for hvis regning byggearbejdet udføres, de identifikationsoplysninger, der er nævnt i 2. og 3. pkt.

Stk. 2. Ibrugtagningstilladelse ifølge byggeloven kan ikke udstedes, forinden de i stk. 1 nævnte oplysninger er afgivet til kommunalbestyrelsen. Hvor særlige forhold taler derfor, kan kommunalbestyrelsen indrømme udsættelse med afgivelse af oplysninger efter stk. 1. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for skatteministeren.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med boligministeren de nærmere regler om gennemførelsen af oplysningspligten efter stk. 1. Ministeren kan i de nævnte regler bestemme, at oplysningspligten skal bortfalde eller begrænses i tilfælde, hvor praktiske forhold taler derfor, og oplysningerne har mindre betydning for skatte- og afgiftskontrollen.

§ 7 B. (* 6) Bestyrelser for fonde og foreninger, der er registreringspligtige i henhold til lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde, skal hvert år inden en af Ligningsrådet fastsat frist til brug for skatteligningen uden opfordring give skattemyndighederne oplysning om størrelsen af den samlede uddeling foretaget i det foregående kalenderår. Oplysning skal endvidere gives om uddelingens størrelse for hver enkelt modtager med angivelse af navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af modtageren.

Stk. 2. Uddelinger, der ikke er pengeydelser, skal specificeres efter art.

Stk. 3. Reglerne i § 7, stk. 5-8, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 1-3, herunder kræve oplysning om, på hvilket tidspunkt uddelingerne er foretaget. Endvidere kan skatteministeren lempe oplysningspligten for visse fonde og foreninger og for visse uddelinger.

§ 8 A. Banker, vekselmæglere, vekselerere og andre, som driver sådan omsætning med offentlige værdipapirer, at de ifølge lovgivningen er forpligtede til at føre forretningsbøger, er pligtige efter skatteministerens nærmere bestemmelse at meddele de skattelignende myndigheder de oplysninger vedrørende køb og salg af værdipapirer, der kan tjene til vejledning ved skatteansættelsen. Hvor køberen eller sælgeren repræsenteres af en advokat eller anden befuldmægtiget, er denne pligtig at give oplysning om klientens navn og adresse.

§ 8 B. (* 7) Forsikringsselskaber skal efter nærmere regler, der fastsættes af skatteministeren, til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give de skattelignende myndigheder oplysninger til identifikation af forsikringstager samt oplysning om:

 • 1) forfaldne såvel som indbetalte forsikringspræmier og indskud een gang for alle til forsikringer, der omfattes af afsnit I og II i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.,
 • 2) det nærmere indhold af ordninger, der omfattes af afsnit I i nævnte lov, og om eventuelle ændringer i sådanne ordninger,
 • 3) udbetalinger hidrørende fra forsikringer som nævnt i §§ 2, 5, 7, 8, 9 og 50, stk. 1, nr. 3-4, og stk. 8, i nævnte lov, herunder om påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger,
 • 4) udbetalinger i henhold til indekskontrakter, der er oprettet i medfør af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,
 • 5) udbetalinger af tilbagekøbsværdi og bonus efter forsikringer som nævnt under nr. 3 og om dispositioner af den i nævnte lovs §§ 29-31 omhandlede karakter, for så vidt den pågældende disposition er kommet til selskabets kundskab,
 • 6) opdelinger vedrørende de i nævnte lovs § 20, stk. 3, § 30, stk. 4, og § 34 anførte bestemmelser og
 • 7) udbetaling af beløb, der omfattes af nævnte lovs §§ 25-28, og om dispositioner af den i lovens §§ 30-31 omhandlede karakter, for så vidt dispositionen er selskabet bekendt.

Stk. 2. Pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner, er undergivet samme oplysningspligt som nævnt i stk. 1, for så vidt angår tilsvarende forhold vedrørende pensionsordninger.

Stk. 3. Forsikringsselskaber skal endvidere give forsikringskontrakter, der er kombinerede forsikringer, og som omfattes dels af nævnte lovs §§ 2, 5, 7, 8 eller 9, dels af §§ 10 eller 11, påtegning om, hvorledes præmier eller indskud fordeler sig på de to forsikringsarter.

Stk. 4. Den, der opretter en forsikring eller pensionsordning, der er omfattet af afsnit I eller II i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., skal til de oplysningspligtige give oplysninger, herunder om CPR-nr., til identifikation af forsikringens eller pensionsordningens ejer (forsikringstager), som er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, samt godtgøre rigtigheden af de afgivne oplysninger. Skatteministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5. En forsikring eller pensionsordning som nævnt i stk. 4 kan kun oprettes, hvis der meddeles de i stk. 4 nævnte oplysninger. Hvis der sker ændringer i de i stk. 4 nævnte forhold, skal der gives meddelelse til den oplysningspligtige om ændringerne.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter regler om, at forsikringsselskaber, pensionskasser og andre, der forvalter pensionsordninger som nævnt i stk. 4, skal underrette ejeren af forsikringen eller pensionsordningen (forsikringstageren) om de oplysninger om præmier og indskud, som skal indberettes efter stk. 1, samt fastsætter en frist for denne underretning.

§ 8 C. Enhver, der driver selvstændigt erhverv, herunder også mæglere og auktionsholdere, er på forlangende pligtig at give de skattelignende myndigheder oplysning om den omsætning, han har haft med eller formidlet for andre navngivne erhvervsdrivende, eller om arbejder, han har udført for eller ladet udføre hos andre navngivne erhvervsdrivende; for produktions- og indkøbs- eller salgsforeninger og lignende erhvervsorganisationers vedkommende omfatter oplysningspligten også organisationens mellemværende af nævnte art med sine medlemmer. Oplysning kan forlanges om arten af omsætningen eller arbejdet, om omsatte varemængder, om vederlagets størrelse, om tidspunktet for omsætningen eller arbejdets udførelse samt om, hvornår og hvorledes vederlaget er erlagt. Hvor forholdene taler derfor, kan ligningsrådet i hvert enkelt tilfælde bestemme, at der skal kunne forlanges tilsvarende oplysninger med hensyn til mellemværender med ikke navngivne erhvervsdrivende.

§ 8 D. Offentlige myndigheder og bestyrelser for selskaber som nævnt i selskabsskattelovens § 1, nr. 1, 2 og 2a, jf. lovbekendtgørelse nr. 463 af 13. september 1978, kommanditselskaber, kommanditaktieselskaber, partrederier, foreninger, stiftelser, legater og andre institutioner er - ud over hvad der følger af foranstående og efterfølgende bestemmelser - pligtige på forlangende at meddele de skattelignende myndigheder alle de oplysninger, der kan tjene disse myndigheder til vejledning ved udførelsen af deres hverv - for så vidt angår oplysninger vedrørende ikke navngivne skattepligtige dog kun efter ligningsrådets bestemmelse. Hvor det drejer sig om forhold, der falder ind under bestemmelserne i § 8 C, kan der dog ikke afkræves bestyrelser for de i 1. pkt. nævnte selskaber m.v., foreninger, stiftelser, legater og andre institutioner oplysninger i videre omfang, end disse bestemmelser afgiver hjemmel for.

Stk. 2. (* 1) Bestyrelser for aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber samt investeringsforeninger, som udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, skal på forlangende give de skattelignende myndigheder de oplysninger, de er i besiddelse af, om navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr. på personer, selskaber m.v., som er eller inden for et nærmere angivet tidsrum har været ejere af aktier eller anparter m.v. i selskabet eller foreningen, samt om størrelsen af de pågældendes aktieposter m.v. eller stemmerettigheder. De skattelignende myndigheder kan videregive de således modtagne oplysninger, bortset fra CPR-nr., til aktionærer i selskabet eller til medlemmer af foreningen, hvis de pågældende aktionærer m.v. ikke selv har adgang til disse oplysninger. Det er dog en forudsætning, at aktionæren m.v. enten har solgt eller har afgivet tilbud om salg af aktierne m.v., alene betinget af at han ikke er omfattet af § 4, stk. 2 og 3, i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.

Stk. 3. (* 1) Personer og selskaber m.v., der ejer mindst 25 pct. af kapitalen eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi, har pligt til at oplyse selskabet om sit navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr. For personer opgøres ejerforholdet på den måde, der er anført i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2-3. § 8 K finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. (* 1) Selskabet skal vedlægge selvangivelsen en fortegnelse over de personer og selskaber m.v., der i løbet af indkomståret har været omfattet af oplysningspligten efter stk. 3, indeholdende de i bestemmelsen nævnte oplysninger.

§ 8 E. Enhver arbejdsgiver, der har etableret eller fremtidig etablerer en pensionsordning, der omfattes af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., er pligtig efter skatteministerens nærmere bestemmelse at give såvel de skattelignende myndigheder som det forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v., gennem hvilket pensionsordningen forvaltes, alle oplysninger om dennes nærmere indhold, herunder om størrelsen af arbejdsgiverens og den pensionsberettigedes årlige bidrag til ordningen samt om eventuelle ændringer i denne.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af en pensionsordning for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, og for kommunale tjenestemænd samt for ansatte i stillinger, hvortil der er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver rettigheder som lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension, skal arbejdsgiveren efter skatteministerens nærmere bestemmelse for hver enkelt pensionsberettiget give de skattelignende myndigheder oplysning om den lønandel, der i henhold til lov om socialindkomst skal henregnes til socialindkomsten.

Stk. 3. Oplysninger, som kan forlanges givet efter stk. 1 og 2, kan efter skatteministerens nærmere bestemmelse stilles til rådighed til brug for beregning af socialindkomsten.

§ 8 F. (* 8) Banker og sparekasser m.v., der forvalter pensionsordninger, som omfattes af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., skal efter nærmere regler, der fastsættes af skatteministeren, til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give de skattelignende myndigheder oplysninger til identifikation af ejeren af pensionsordningen samt oplysning om:

 • 1) ordningernes nærmere indhold og om eventuelle ændringer heri,
 • 2) indbetalte bidrag og indskud een gang for alle,
 • 3) udbetalinger hidrørende fra ordninger som nævnt i nævnte lovs § 11 A, herunder om påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger,
 • 4) udbetalinger i henhold til indekskontrakter, der er oprettet i medfør af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,
 • 5) udbetalinger af beløb, der omfattes af § 29 i nævnte lov, og
 • 6) udbetalinger af beløb, der omfattes af nævnte lovs §§ 25-28, og om dispositioner af den i lovens §§ 30-31 nævnte karakter, for så vidt dispositionen er pengeinstituttet bekendt.

Stk. 2. Den, der opretter en opsparingsordning, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., skal til de oplysningspligtige give sådanne oplysninger til identifikation af ordningens ejer (kontohaver), herunder CPR-nr. (personnummer), som er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, samt godtgøre rigtigheden af de afgivne oplysninger. Skatteministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. En opsparingsordning som nævnt i stk. 2 kan kun oprettes, hvis der meddeles de i stk. 2 nævnte oplysninger. Hvis der sker ændringer i de i stk. 2 nævnte forhold, skal der gives meddelelse til den oplysningspligtige om ændringerne.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter regler om, at pengeinstituttet m.v. skal underrette ejeren af ordningen (kontohaveren) om de oplysninger om bidrag og indskud, som skal indberettes efter stk. 1, samt fastsætter en frist for denne underretning.

§ 8 G. Banker, sparekasser, andelskasser, bankierer, vekselerere, advokater og andre, der modtager penge og andre værdier til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal efter anmodning give ligningskommissionen eller højere skattemyndighed alle oplysninger om navngivne personers indskud, lån, depoter eller boks, når det er af væsentlig betydning for skatteligningen, at sådanne oplysninger fremskaffes. Oplysning kan således forlanges om størrelsen af lån og af indestående eller forvaltede midler og disses afkastning, om bevægelser på indskuds- eller lånekonti, herunder oplysninger om trukne og indsatte checks, om diskonterede veksler samt om sikkerhedsstillelse for lån og kreditter. For så vidt angår ikke navngivne, kan der efter ligningsrådets bestemmelse kræves oplysning om indestående eller forvaltede midler og disses afkastning med angivelse af ejerens, eventuelt tillige den dispositionsberettigedes navn, bopæl, forretningsadresse samt oplysninger som nævnt i § 8 H, stk. 2.

Stk. 2. (* 1) Med henblik på skattemæssig stikprøvekontrol med navngivne og ikke navngivne personer er de skattelignende myndigheder efter ligningsrådets bestemmelse berettiget til hos banker, sparekasser, andelskasser, bankierer og vekselerere i samarbejde med disse at foretage gennemgang på stedet af regnskabsmateriale, bilag og dokumenter som nævnt i § 6, stk. 4. Ved gennemgangen kan de skattelignende myndigheder sikre sig oplysninger som nævnt i stk. 1.

§ 8 H. Banker, sparekasser, andelskasser, postgirokontoret, bankierer, vekselerere, advokater og andre, der modtager indskud til forrentning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give skattemyndighederne oplysning om størrelsen af ydede eller godskrevne renter til de enkelte kontohavere i det foregående år, dato for rentetilskrivningen samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det foregående år. Skatteministeren kan bestemme, at tilsvarende oplysninger skal afgives af andre, der i øvrigt forrenter midler tilhørende en anden person.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kontobetegnelse, kontohaverens navn, adresse, personnummer (CPR-nr.) eller arbejdsgivernummer efter kildeskatteordningen (CIR-nr.). Skatteministeren kan give nærmere regler vedrørende kontohavere, der hverken har personnummer eller arbejdsgivernummer.

Stk. 3. Oplysningspligten efter stk. 1 og 2 omfatter også konti m.v., der ophæves i løbet af året. For sådanne konti indberettes indestående ved ophævelsen.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelsen af oplysninger efter stk. 1-3 og fastsætte en frist for afgivelsen af de nævnte oplysninger. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe oplysningspligten efter stk. 1-3 for enkelte eller grupper af oplysningspligtige eller for visse kontoarter, ligesom han kan fastsætte en mindstegrænse for de beløb, der skal indberettes.

Stk. 5. Den oplysningspligtige skal underrette kontohaveren om størrelsen af de beløb, der skal indberettes efter stk. 1, jf. stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at underretningen til kontohaveren også skal indeholde meddelelser vedrørende særlige ejerforhold til kontoen. Underretning til kontohaveren skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører.

Stk. 6. For konti som nævnt i stk. 1 tilhørende personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet, fastsætter skatteministeren nærmere regler.

§ 8 J. Den, der opretter konto som nævnt i § 8 H, stk. 1, skal oplyse kontohavers personnummer eller arbejdsgivernummer samt efter skatteministerens nærmere bestemmelse give andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kontohaver. Hvis kontohaveren hverken har personnummer eller arbejdsgivernummer, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal gives.

Stk. 2. Efter regler, der fastsættes af skatteministeren, skal den, der opretter konto som nævnt i stk. 1, godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger.

Stk. 3. En konto, som nævnt i § 8 H, stk. 1, kan ikke oprettes, før den, der ønsker at oprette kontoen, har meddelt de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger og bevisligheder.

Stk. 4. Ændres de i stk. 1 nævnte oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kontohaver, skal denne efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler underrette den oplysningspligtige efter § 8H om ændringen.

§ 8 K. (* 8) Skattemyndighederne kan meddele den oplysningspligtige de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten efter §§ 8 B, 8 F, 8 H, 8 P og 8 Q.

§ 8 L. (* 8) Skattemyndighederne fører register over oplysningspligtige som nævnt i § 8 H, § 8 P og § 8 Q. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om dette register og om pligten til at tilmelde sig dette.

Stk. 2. Tilmeldelse til registret kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af skatteministeren.

§ 8 M. (* 8) De oplysningspligtige efter § 8 H, § 8 P og § 8 Q skal tilrettelægge deres regnskaber således, at de afgivne oplysninger i henhold til nævnte bestemmelser kan afstemmes med regnskabsføringen.

Stk. 2. De oplysningspligtige skal på forlangende indsende regnskabsmateriale eller anden dokumentation, som har tjent som grundlag for indberetningerne, til skattemyndighederne. Skattemyndighederne kan på stedet gennemgå det regnskabsmateriale og anden dokumentation, som har tjent som indberetningsgrundlag. Ved gennemgangen kan skattemyndighederne sikre sig de oplysninger, som fremgår af nævnte indberetningsgrundlag.

§ 8 N. (* 8) Konti tilhørende personer som nævnt i kildeskattelovens § 3, stk. 1, er undtaget fra reglerne i §§ 8 H-8 K og §§ 8 P-8 R.

Stk. 2. Efter regler, der fastsættes af skatteministeren, undtages konti tilhørende udenlandske repræsentationer og udenlandske statsborgere, der omfattes af kildeskattelovens § 3, stk. 2 og 3, fra reglerne i §§ 8 H-8 K og §§ 8 P-8 R.

§ 8 P. (* 8) Banker, sparekasser, andelskasser, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, Statens Uddannelsesstøtte, realkreditinstitutter, Provinsbankernes Reallånefond, Landsbankernes Reallånefond, Dansk Landbrugs Realkreditfond, Danmarks Skibskreditfond, pensionskasser, forsikringsselskaber, vekselerere, bankierer og advokater, der som led i deres virksomhed yder eller formidler udlån mod forrentning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring indberette de i stk. 2 nævnte oplysninger til skattemyndighederne. Skatteministeren kan bestemme, at betalingskortudstedere og andre, der yder eller formidler udlån på tilsvarende måde, er omfattet af oplysningspligten.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af låntager og oplysninger om konto- og låneforholdet. For det enkelte låneforhold skal oplyses:

 • 1) lånetype,
 • 2) tilskrevne eller forfaldne renter,
 • 3) løbende provisioner m.v., jf. ligningslovens § 8, stk. 3, litra a) og b),
 • 4) reservefonds- og administrationsbidrag, jf. ligningslovens § 15 J, stk. 5,
 • 5) dato for rentetilskrivning,
 • 6) gæld pr. 31. december og
 • 7) kursværdien af gælden pr. 31. december, når lånet er ydet på grundlag af børsnoterede obligationer, eller hvor det fastsættes af ministeren efter stk. 3.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes, og om fremgangsmåde og frist m.v. for indberetningen. Når praktiske forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe oplysningspligten. Endvidere kan skatteministeren fastsætte særlige regler om indberetning for lån til låntagere, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

Stk. 4. Hvis betalingerne vedrørende udlån forvaltes af en oplysningspligtig efter § 8 Q, gælder indberetningspligten efter stk. 1 ikke.

Stk. 5. Den oplysningspligtige skal inden 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører, underrette låntageren om de indberettede oplysninger. Skatteministeren kan bestemme, at underretningen skal indeholde andre oplysninger om lånet.

§ 8 Q. (* 8) Banker, sparekasser, andelskasser, finansieringsselskaber, vekselerere, bankierer, advokater og andre, der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring indberette de i stk. 2 nævnte oplysninger til skattemyndighederne.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af såvel låntager og depothaver som depotet samt oplysninger om låneforholdet. For den enkelte låntager og depothaver skal oplyses:

 • 1) tilskrevne eller forfaldne renter,
 • 2) restgæld pr. 31. december og
 • 3) kursværdien af restgæld pr. 31. december, hvor det fastsættes af ministeren efter stk. 3.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes, og om fremgangsmåde og frist m.v. for indberetningen. Når praktiske forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe oplysningspligten. Endvidere kan skatteministeren fastsætte særlige regler om indberetning for låntagere og depothavere, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

Stk. 4. Den oplysningspligtige skal inden 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører, underrette låntageren og depothaveren om de indberettede oplysninger. Skatteministeren kan bestemme, at underretningen skal indeholde andre oplysninger om de deponerede pantebreve.

§ 8 R. (* 8) Den, der er låntager eller har et depot, der er omfattet af § 8 P eller § 8 Q, skal til de oplysningspligtige give oplysninger, herunder om CPR-nr., til identifikation af låntager eller depothaver, som er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, samt godtgøre rigtigheden af de afgivne oplysninger. Skatteministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Hvis der sker ændringer i de i stk. 1 nævnte forhold, skal der gives meddelelse til den oplysningspligtige om ændringerne.

Stk. 3. Et lån som nævnt i § 8 P kan kun etableres, hvis der gives de i stk. 1 nævnte oplysninger. Overtagelse af lån sidestilles med etablering af lån. Et depot som nævnt i § 8 Q kan kun oprettes, hvis den, der opretter depotet, giver de i stk. 1 nævnte oplysninger om depothaverens identitet.

§ 9. (* 9) Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelserne i § 6, stk. 1-2, §§ 7-8 H, stk. 1-3, § 8 L, § 8 P, stk. 1, § 8 Q, stk. 1, §§ 10, 10 A, stk. 1, og 10 B, stk. 1, 1. og 2. pkt., og § 11 B, stk. 2, 2. pkt., afgør skatteministeren, hvorvidt han er pligtig dertil, og kan om fornødent fremtvinge pligtens efterkommelse ved pålæg af en daglig bøde.

Stk. 2. (* 10) De i stk. 1 nævnte beføjelser kan, for så vidt angår de i § 7, stk. 1-4 og 6-8, omhandlede oplysninger, af skatteministeren tillægges ligningskommissionerne. Ligningsrådet kan ændre ligningskommissionernes afgørelser.

§ 10. Skatteministeren kan bestemme, at indløsning af udbyttekuponer vedrørende aktier m.v. kun må foretages under iagttagelse af nærmere fastsatte legitimationsbestemmelser m.v. for kuponejeren.

Stk. 2. Den, der udbetaler udbyttet, skal efter skatteministerens nærmere bestemmelse indsende de fremkomne oplysninger om kuponindløsning til skattemyndighederne med oplysning om selskabets navn og størrelsen af det udbetalte udbytte.

§ 10 A. Offentlige kasser, realkreditinstitutter, værdipapircentralen, aktieselskaber, banker, sparekasser, andelskasser, vekselerere og andre, som indløser rentekuponer eller tilskriver renter vedrørende obligationer, skal til brug ved skatteligningen mindst een gang årligt uden opfordring efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler give skattemyndighederne oplysning om beløbsstørrelsen af den enkelte obligationsejers indløste rentekuponer eller tilskrevne renter det foregående år og om den pågældende obligations betegnelse og kursværdi ved samme års udløb samt oplysninger som nævnt i stk. 2 og 4.

Stk. 2. Den, der begærer indløsning af rentekupon eller oprettelse af en konto i værdipapircentralen, skal i en af skatteministeren fastsat form underrette indløsningsstedet eller det kontoførende institut om obligationsejerens navn og adresse samt personnummer (CPR-nr.) eller arbejdsgivernummer efter kildeskatteordningen (CIR-nr.) og godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger. Kuponen må ikke indløses og renten ikke udbetales, før indløsningsstedet eller det kontoførende institut har fået de nævnte oplysninger.

Stk. 3. Indløsningsstedet eller det kontoførende institut drager omsorg for, at obligationsejeren underrettes om de oplysninger, der skal indberettes efter stk. 1. Underretning til obligationsejeren skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører. Skatteministeren kan bestemme, at underretningen til obligationsejeren også skal indeholde meddelelser vedrørende særlige ejerforhold til obligationen eller den indløste rentekupon.

Stk. 4. Skatteministeren kan give nærmere regler om identifikation m.v. for personer, der hverken har personnummer eller arbejdsgivernummer, samt personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

§ 10 B. Efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler skal der gives skattemyndighederne oplysning om overdragelse af obligationer og rentekuponer. Oplysningspligten kan pålægges den, der formidler overdragelsen, eller erhververen eller overdrageren. Der kan pålægges formidleren pligt til at underrette parterne om de oplysninger, der skal indberettes til skattemyndighederne. Der kan pålægges parterne pligt til at oplyse personnummer m.v. som nævnt i § 10 A, stk. 2 og 4.

Stk. 2. En erhverver eller overdrager, der ikke opfylder en ham pålagt oplysningspligt, kan anses for skattepligtig af indberettede renter vedrørende den overdragne obligation eller kupon.

§ 10 C. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke værdipapirer der omfattes af den i §§ 10 A og 10 B omhandlede oplysningspligt og underretningspligt. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe oplysningspligten for enkelte eller grupper af oplysningspligtige eller for enkelte eller grupper af obligationsejere. Under tilsvarende omstændigheder kan skatteministeren fritage for eller lempe underretningspligten.

§ 10 D. Ved praktiseringen af §§ 10 A og 10 B finder §§ 8 K, 8 L, 8 M, stk. 2, og 8 N tilsvarende anvendelse.

§ 10 E. Med henblik på kontrol med rigtigheden af de oplysninger, der tilgår skattemyndighederne efter §§ 10 A og 10 B, kan skatteministeren fastsætte regler om regnskabsføringen hos de oplysningspligtige.

§ 10 F. (* 11) Oplysninger om personnumre, som en privat erhvervsdrivende m.v. har modtaget i medfør af § 8 D, stk. 3, § 8 J, stk. 1, § 8 K, § 8 R, § 10 A, stk. 2 og 3, eller § 10 B, stk. 1, må ikke videregives til andre ud over, hvad der må anses for påkrævet til varetagelse af den erhvervsdrivendes opgaver for skattemyndighederne. Skatteministeren kan efter indhentet udtalelse fra personregistreringsrådet gøre undtagelse fra bestemmelsen i 1. pkt.

Stk. 2. Indtil andet er bestemt ved lov, drager skatteministeren omsorg for, at der føres tilsyn med, at indholdet af de registre, hvori personnumrene indgår, ikke videregives til uvedkommende med personnummeret som identifikation. Tilsynet kan ske i forbindelse med de regnskabseftersyn, der er nævnt i § 8 M, stk. 2.

Stk. 3. Overtrædelse af stk. 1 straffes med bøde. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges selskabet som sådant.

§ 11. Med hensyn til de konti hos banker og sparekasser samt andre, der modtager penge som indskud, hvorom der efter ligningsrådets bestemmelse efter § 8 G, stk. 1, kan begæres oplysning, kan skatteministeren bestemme, at der i 6 måneder fra et fastsat tidspunkt ikke må foretages disposition over konti, om hvis indehavers navn og adresse indskudsmodtageren ikke har sikker kundskab, forinden der er foretaget anmeldelse om ejerforholdet under afgivelse af en af skatteministeren nærmere fastsat legitimation for den, som første gang efter kontoens spærring vil disponere over denne. Sådanne konti, som de skattelignende myndigheder ikke har kunnet henføre til de virkelige ejere, kan efter skatteministerens nærmere bestemmelse yderligere spærres i et af ham fastsat åremål. De konti, der efter udløbet af dette åremål endnu ikke er anmeldt og legitimeret, skal herefter indberettes til skattedepartementet. Disse konti vil da efter forudgående offentlig varsling med 12 måneders frist, og såfremt ingen berettiget indsigelse fremkommer, være at inddrage til fordel for statskassen. Skatteministeren kan dog under særlige omstændigheder dispensere fra sådan inddragelse eller tillade godtgørelse af allerede inddragne beløb.

§ 11 A. Uanset bestemmelserne i postloven om postvæsenets hemmeligholdelsespligt påhviler der postgirokontoret samme oplysningspligt over for de skattelignende myndigheder og landsskatteretten, som påhviler offentlige myndigheder og pengeinstitutter.

§ 11 B. Toldvæsenet giver efter skatteministerens bestemmelse skattemyndighederne oplysninger om forhold af betydning for skatteligningen og skatteopkrævningen, som det under afgiftskontrollen bliver opmærksom på.

Stk. 2. Skatteministeren kan pålægge toldvæsenet i forbindelse med afgiftskontrollen at indhente oplysninger af betydning for skatteligningen og skatteopkrævningen. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele toldvæsenet sådanne oplysninger.

§ 11 C. (* 12) De sociale myndigheder skal efter udløbet af hvert kalenderår uden opfordring underrette skattemyndighederne om de ydelser efter bistandslovens kapitel 9 og 10, som er udbetalt i årets løb, samt give oplysning om, hvem der har modtaget ydelserne. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Modtageren af en sådan ydelse skal senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører, have underretning om de oplysninger, der afgives om den pågældende.

§ 12. Hvor der i nærværende lov er tillagt de skattelignende myndigheder ret til at kræve oplysninger til brug ved skatteansættelsen, tilkommer samme ret landsskatteretten til brug ved klagebehandlingen.

Afsnit III

§ 13. Den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning, straffes for skattesvig med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder hæfte.

§ 14. Med samme straf som anført i § 13 straffes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved kontrollen med skatteligningen og skatteberegningen.

Stk. 2. (* 13) Den, der, uden at forholdet omfattes af stk. 1, forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader rettidigt at opfylde en pligt, der påhviler ham i medfør af § 6, stk. 1-2, § 7, § 7 B, §§ 8 A-8 H, stk. 1-4, § 8 J, stk. 3, § 8 L, § 8 M, § 8 P, stk. 1-4, § 8 Q, stk. 1-3, § 8 R, stk. 3, §§ 10, 10 A, stk. 1, og 10 B, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 11 eller § 11 B, stk. 2, 2. pkt., straffes med bøde.

§ 15. Den, der, uden at forholdet omfattes af § 16, med forsæt til at undgå skatteansættelse undlader at indgive selvangivelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

§ 16. (* 14) Den, der modtager meddelelse efter § 3, stk. 2, i lov om skattemyndighedernes organisation og om klageadgang m.m. om, at indkomsten eller formuen er skønsmæssigt ansat efter § 1, stk. 2, § 2, stk. 2, eller § 3, stk. 4, eller efter § 28, stk. 1, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., skal, hvis ansættelsen er for lav, inden 4 uger fra modtagelsen af meddelelsen give skattemyndighederne underretning herom.

Stk. 2. Overtrædelse af stk. 1 straffes med bøde. Er overtrædelsen begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 3. Er en overtrædelse af stk. 1 begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges selskabet som sådant.

§ 17. (* 1) Med bøde eller hæfte straffes den, der undlader at føre regnskab, som det efter bestemmelse af skatteministeren i medfør af § 3, stk. 1, påhviler ham at føre, eller som gør sig skyldig i grove uordener med hensyn til førelsen af sådant regnskab eller ved den i § 3, stk. 5-6, foreskrevne opbevaring af dette regnskab med tilhørende bilag.

§ 18. Har nogen på en virksomheds vegne til brug ved afgørelse af, om virksomheden er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning for virksomheden overtrådt § 13, kan der pålægges virksomhedens ejer bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Er virksomheden et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der under tilsvarende betingelser pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Der fastsættes ikke forvandlingsstraf.

§ 19. Sager angående overtrædelse af §§ 13-17 behandles som politisager. De retsmidler, som er nævnt i kapitel 72 og 73 i lov om rettens pleje, anvendes i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler i lov om rettens pleje tilkommer statsadvokaten at forfølge.

§ 20. Skønner ligningsrådet, at en overtrædelse ikke vil medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 21. Har en person overtrådt §§ 13, 15 eller 16 eller borgerlig straffelovs § 289, og er strafansvaret forældet efter reglerne i sidstnævnte lovs §§ 93 og 94, påhviler det ham at betale en tillægsskat svarende til skatten af den udeholdte indtægt eller formue, medmindre overtrædelsen alene består i medvirken til en andens skatteunddragelse. § 43, stk. 5, 6 og 7, i lov om indkomst~ og formueskat til staten finder tilsvarende anvendelse.

§ 22. Politiet yder skattemyndighederne bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

§ 23. Af bøder efter §§ 13, 15 og 16 tilfalder der vedkommende kommune og amtskommune andele fastsat efter forholdet imellem de skattebeløb, som det strafbare forhold vedrører.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for opkrævningen og inddrivelsen af disse bøder.

----------

I afsnit IV i lov nr. 392 af 12. juli 1946 om selvangivelsen af indkomst og formue m.v. indeholdes følgende bestemmelser:

Afsnit IV

§ 24. (Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, udeladt).

§ 25. De til lovens gennemførelse i øvrigt fornødne nærmere regler gives af skatteministeren.

§ 26. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

----------

Lov nr. 539 af 17. december 1971 § 4 indeholder følgende bestemmelser:

Stk. 1-3. (Udeladt).

Stk. 4. Skattekontrollovens § 21, som affattet ved § 1, nr. 10, (* 15) gælder også, hvor strafansvar for overtrædelse af § 13 i den hidtil gældende kontrollov er forældet efter straffelovens §§ 93 og 94.

Stk. 5-6. (Udeladt).

----------

§ 43 i lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten affattes i henhold til lov nr. 539 af 17. december 1971 § 3 og lov nr. 184 af 30. marts 1973 § 2 således:

§ 43. Har en person, der er afgået ved døden, betalt for lidt i skat, påhviler det hans dødsbo eller arvinger at betale det skyldige beløb.

Stk. 2. Har afdøde overtrådt borgerlig straffelovs § 289 eller §§ 13, 15 eller 16 i skattekontrolloven, uden at der forinden dødsfaldet er fastsat nogen straf for forholdet, påhviler der tillige dødsboet eller arvingerne en tillægsskat svarende til skatten af den udeholdte indtægt eller formue.

Stk. 3. Er en straf for et af de forhold, der er nævnt i stk. 2, ikke fuldbyrdet ved den pågældendes død, fastsættes der i stedet for straffen en tillægsskat efter reglerne i stk. 2. Er der alene tale om bødestraf, kan tillægsskatten dog ikke overstige det fastsatte bødebeløb.

Stk. 4. Er en straf for et af de forhold, der er nævnt i stk. 2, delvis fuldbyrdet ved den pågældendes død, nedsættes tillægsskatten forholdsmæssigt. Er der alene tale om bødestraf, må tillægsskatten sammenlagt med det af afdøde betalte bødebeløb ikke overstige hverken skatten af den udeholdte indtægt og formue eller den fastsatte bøde.

Stk. 5. Såfremt dødsboet eller arvingerne ikke anerkender et krav om tillægsskat, afgøres spørgsmålet under en sag i strafferetsplejens former. Skattemyndighederne kan fastsætte en frist for antagelse af forligstilbud.

Stk. 6. Ligningsrådet kan, når særlige grunde taler derfor, helt eller delvis fritage for tillægsskat.

Stk. 7. Efterbetaling og tillægsskat efter stk. 1-3 kan inddrives ved udpantning og omfattes ikke af et i dødsboet udstedt proklama. Arvingerne hæfter solidarisk i det omfang, hvori de har modtaget arv eller arveforskud, den efterlevende ægtefælle tillige i det omfang, hvori han har modtaget boslod. Hans bodel eller særeje hæfter ikke.

Stk. 8. Skifteretten, eksekutor eller de privat skiftende arvinger skal efter skattemyndighedens anmodning give alle oplysninger af betydning for undersøgelsen af, om afdøde har været for lavt skatteansat. Hos privat skiftende arvinger kan oplysningerne fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil. Skønner skattemyndigheden, at krav om efterbetaling eller tillægsskat kan fremsættes, skal der gives boet underretning herom. Hvis afdøde i det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted, eller i det foregående indkomstår har været undergivet bogføringspligt efter bogføringsloven eller regnskabspligt efter skattekontrolloven, skal boet underrettes inden 6 måneder efter, at skattemyndigheden har modtaget boets opgørelse over aktiver og passiver ved dødsfaldet, jf. kildeskattelovens § 14, stk. 3. I andre tilfælde skal boet underrettes inden udløbet af den frist, som er fastsat i kildeskattelovens § 14, stk. 6, 1. og 2. pkt. Hvis skattemyndigheden inden udløbet af fristerne efter 4. og 5. pkt. har søgt sagen oplyst hos skifteretten, eksekutor eller de privat skiftende arvinger, skal boet dog blot inden 2 måneder efter modtagelsen af de ønskede oplysninger underrettes om, at der vil blive rejst krav om efterbetaling eller tillægsskat. Forinden udløbet af de fornævnte frister må boets behandling ikke afsluttes, medmindre der for statskassens vedkommende foreligger erklæring om, at sådanne krav ikke vil blive fremsat. Foretager skattemyndigheden ikke rettidig anmeldelse, bortfalder boets og arvingernes ansvar for betaling.

Stk. 9. Skifteretten skal endvidere gøre skattemyndigheden bekendt med indholdet af opgørelserne efter arvelovens § 13, hvis bobeholdningen udgør mindst 50.000 kr.

----------

Lov nr. 286 af 9. juni 1977 § 3 indeholder følgende bestemmelser:

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte særlige begrænsninger i oplysningspligten vedrørende renter, der er ydet eller godskrevet i 1978, samt vedrørende indeståender på konti i 1978.

Stk. 3. For de ved lovens ikrafttræden eksisterende konti skal der senest den 1. oktober 1977 foretages notering af personnummer eller arbejdsgivernummer m.v. som nævnt i skattekontrollovens § 8 J, som affattet i § 1, nr. 3. (* 16)

Stk. 4. Efter udløbet af den i stk. 3 nævnte frist må der ikke foretages udtræk på konti, for hvilke notering af personnummer eller arbejdsgivernummer m.v. ikke er foretaget.

Stk. 5. For konti tilhørende personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet, fastsætter skatteministeren nærmere regler.

Stk. 6. Skatteministeren kan bestemme, at banker, sparekasser, andelskasser og andre, der er omfattet af oplysningspligten efter skattekontrollovens § 8 H, som affattet i § 1, nr. 3, (* 17) skal tilsende statsskattedirektoratet fortegnelse over indskudskonti, for hvilke der efter udløbet af den i stk. 3 fastsatte frist ikke er foretaget notering af personnummer eller arbejdsgivernummer m.v. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal gives i fortegnelsen.

Stk. 7. Indeståender på konti, som er opført på den i stk. 6 nævnte fortegnelse, og som de skattelignende myndigheder ikke har kunnet henføre til de virkelige ejere, kan inddrages til fordel for statskassen. Bestemmelserne i § 11, 4. pkt., som affattet ved § 1, nr. 7, (* 18) og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. (Udeladt).

----------

Lov nr. 527 af 11. december 1985 § 4 indeholder følgende bestemmelser:

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2-3. (Udeladt).

Loven er bekendtgjort i Lovtidende, som er udgivet den 12. december 1985.

----------

Lov nr. 150 af 19. marts 1986 § 3 indeholder følgende bestemmelser:

Stk. 1. Loven har virkning fra og med indkomståret 1987.

Stk. 2. (Udeladt).

----------

Lov nr. 340 af 4. juni 1986 § 2 indeholder følgende bestemmelser:

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 1986.

Stk. 3. Pligten til at give skattemyndighederne oplysninger om lån og deponerede pantebreve efter skattekontrollovens § 8 P og § 8 Q, som affattet ved § 1, nr. 8, gælder for renter m.v., der tilskrives eller forfalder efter den 31. december 1986. Gæld og kursværdien heraf skal indberettes første gang pr. 31. december 1987.

Stk. 4. Skatteministeren kan for visse oplysningspligtige efter skattekontrollovens § 8 P og § 8 Q, som affattet ved § 1, nr. 8, bestemme, at indberetningspligten kun skal omfatte renter m.v., der tilskrives eller forfalder på et senere tidspunkt end angivet i stk. 3, og at gæld og kursværdi første gang skal indberettes for et senere tidspunkt end angivet i stk. 3. Hvis særlige forhold taler derfor, kan ministeren endvidere bestemme, at indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8 Q som affattet ved § 1, nr. 8, ikke gælder for kalenderåret 1987.

Loven er bekendtgjort i Lovtidende, som er udgivet den 14. juni 1986.

----------

Lov nr. 924 af 19. december 1986 § 2 indeholder følgende bestemmelser:

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-6 og 14, har virkning fra og med indkomståret 1987.

Stk. 3. § 1, nr. 7-13, har virkning for udbetalinger og uddelinger m.v., der finder sted den 1. januar 1987 eller senere.

Stk. 4. § 7 i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 401 af 6. juli 1984, har virkning for udbetalinger og uddelinger m.v., der finder sted til og med 31. december 1986.

Loven er bekendtgjort i Lovtidende, som er udgivet den 31. december 1986. ----------

Lov nr. 308 af 25. maj 1987 § 2 indeholder følgende bestemmelser:

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 18. februar 1987.

Stk. 2. § 1, nr. 2, har virkning for regnskabsmateriale vedrørende indkomståret 1988 og senere.

Loven er bekendtgjort i Lovtidende, som er udgivet den 27. maj 1987.

Skatteministeriet, den 11. januar 1988

Anders Fogh Rasmussen

/Anne Marie Frederiksen

Officielle noter

(* 1) Bestemmelser, som er affattet eller indsat ved lov nr. 308 af 25. maj 1987, er bl.a.:

Bestemmelser i denne Affattet eller indsat

lovbekendtgørelse: ved lovens:

§ 2, stk. 7 § 1, nr. 1

§ 4 A, stk. 1 § 1, nr. 3

§ 6 § 1, nr. 4-7

§ 8 D, stk. 2-4 § 1, nr. 9-11

§ 8 G, stk. 2 § 1, nr. 12

§ 17 § 1, nr. 16

Om ikrafttræden se lovens § 2. (* 2) Til denne affattelse af § 3 bemærkes: Affattelsen af § 3, stk. 1-5, er foretaget ved § 1, nr. 1-5, i lov nr. 924 af 19. december 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2. § 3, stk. 6, er indsat ved § 1, nr. 2, i lov nr. 308 af 25. maj 1987. Om ikrafttræden se lovens § 2. (* 3) Denne affattelse af § 3 A, stk. 1, er foretaget ved § 1, nr. 6, i lov nr. 924 af 19. december 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2. Før denne lovændring blev § 3 A, stk. 1, indsat i skattekontrolloven ved § 1, nr. 1, i lov nr. 340 af 4. juni 1986 med følgende affattelse: »§ 3 A. Efter indstilling fra ligningsrådet kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om den form, hvori erhvervsdrivende skal afgive oplysninger efter § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, samt meddele regnskabsoplysninger efter § 3, stk. 1 og 2.« Om ikrafttræden se § 2 i lov nr. 340 af 4. juni 1986. (* 4) § 3 A, stk. 2, er indsat ved § 1, nr. 1, i lov nr. 340 af 4. juni 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2. (* 5) Til denne affattelse af § 7 bemærkes: Affattelsen af § 7 er foretaget ved § 1, nr. 7-10 i lov nr. 924 af 19. december 1987. Om ikrafttræden se lovens § 2. Ved § 1, nr. 8, i lov nr. 308 af 25. maj 1987 er der foretaget en mindre redaktionel ændring af skattekontrollovens § 7, stk. 1. (* 6) § 7 B er indsat ved § 1, nr. 11, i lov nr. 924 af 19. december 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2. (* 7) Denne affattelse af § 8 B er foretaget ved § 1, nr. 2, i lov nr. 340 af 4. juni 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2. Efter den tidligere lovændring, foretaget ved § 3 i lov nr. 527 af 11. december 1985, var skattekontrollovens § 8 B affattet således: »§ 8 B. Forsikringsselskaber er efter skatteministerens nærmere bestemmelse pligtige til uden opfordring til brug ved skatteligningen at give de skattelignende myndigheder oplysning om forfaldne såvel som indbetalte forsikringspræmier og indskud een gang for alle, om udbetalinger hidrørende fra forsikringer af den i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. §§ 2, 5, 7, 8, 9 og § 50, stk. 1, nr. 3-4, og stk. 8, omhandlede art, herunder om påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger, om udbetalinger af tilbagekøbsværdi og bonus efter sådanne forsikringer, om dispositioner af den i nævnte lovs §§ 29-31 omhandlede karakter, for så vidt den pågældende disposition er kommet til selskabets kundskab, samt om opdelinger vedrørende de i nævnte lovs § 20, stk. 2, § 30, stk. 4, og § 34 anførte bestemmelser. Ministeren kan bestemme, at der i indberetningen til skattemyndighederne skal gives oplysning om personnummer (CPR-nr.) for den person og SE-nr. for det selskab m.v., som indberetningen vedrører. Der påhviler pensionskasser, pensionsfonds og andre, der udbetaler pensioner, samme oplysningspligt for så vidt angår tilsvarende forhold vedrørende pensionsordninger.

Stk. 2. Forsikringsselskaber er endvidere pligtige til at give forsikringskontrakter, der går ud på en kombination af forsikringer, der omfattes dels af nævnte lovs §§ 2, 5, 7, 8, eller 9, dels af §§ 10 eller 11, påtegning om, hvorledes indskud eller præmier fordeler sig på de to forsikringsarter.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at forsikringsselskabet skal underrette ejeren af forsikringen (forsikringstageren) om de oplysninger om præmier og indskud, som skal indberettes efter stk. 1, samt fastsætte en frist for denne underretning.« Om ikrafttræden se § 4, stk. 1, i lov nr. 527 af 11. december 1985. (* 8) Bestemmelser, som er affattet eller indsat ved lov nr. 340 af 4. juni 1986, er bl.a.:

Bestemmelser i denne Affattet eller indsat

lovbekendtgørelse: ved lovens:

§ 8 F § 1, nr. 3

§ 8 K § 1, nr. 4

§ 8 L, stk. 1 § 1, nr. 5

§ 8 M § 1, nr. 6

§ 8 N § 1, nr. 7

§ 8 P § 1, nr. 8

§ 8 Q § 1, nr. 8

§ 8 R § 1, nr. 8

Om ikrafttræden se lovens § 2. (* 9) Denne affattelse af § 9, stk. 1, er foretaget ved § 1, nr. 13, i lov nr. 308 af 25. maj 1987. Om ikrafttræden se lovens § 2. Bestemmelsen blev tidligere ændret ved § 1, nr. 9, i lov nr. 340 af 4. juni 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2.

(* 10) Denne affattelse af § 9, stk. 2, er foretaget ved § 1, nr. 12, i lov nr. 924 af 19. december 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2.

(* 11) Denne affattelse af § 10 F, stk. 1, er foretaget ved § 1, nr. 14, i lov nr. 308 af 25. maj 1987. Om ikrafttræden se lovens § 2. Bestemmelsen blev tidligere ændret ved § 1, nr. 10, i lov nr. 340 af 4. juni 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2.

(* 12) § 11 C er indsat ved § 2 i lov nr. 150 af 19. marts 1986. Om ikrafttræden se lovens § 3, stk. 1.

(* 13) Denne affattelse af § 14, stk. 2, er foretaget ved § 1, nr. 15, i lov nr. 308 af 25. maj 1987. Om ikrafttræden se lovens § 2. Efter den tidligere lovændring, foretaget ved § 1, nr. 11, i lov nr. 340 af 4. juni 1986, var skattekontrolloven § 14, stk. 2, affattet således: »Stk. 2. Den, der, uden at forholdet omfattes af stk. 1, forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader rettidigt at opfylde en pligt, der påhviler ham i medfør af § 6, stk. 1, § 7, §§ 8 A-8 H, stk. 1-4, § 8 J, stk. 3, § 8 L, § 8 M, § 8 P, stk. 1-4, § 8 Q, stk. 1-3, § 8 R, stk. 3, §§ 10, 10 A, stk. 1, og 10 B, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 11 eller § 8, stk. 2, 2. pkt., straffes med bøde.« Om ikrafttræden se § 2 i lov nr. 340 af 4. juni 1986. Bestemmelsen blev herefter ændret ved § 1, nr. 13, i lov nr. 924 af 19. december 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2.

(* 14) Denne affattelse af § 16, stk. 1, er foretaget ved § 1, nr. 14, i lov nr. 924 af 19. december 1986. Om ikrafttræden se lovens § 2.

(* 15) Affattelsen af skattekontrollovens § 21 ved § 1, nr. 10, i lov nr. 539 af 17. december 1971 har samme ordlyd som i denne lovbekendtgørelse.

(* 16) Skattekontrollovens § 8 J er ikke ændret.

(* 17) I lov nr. 286 af 9. juni 1977 § 1, nr. 3, har skattekontrollovens § 8 H, stk. 5, ordlyden: »Stk. 5. Den oplysningspligtige skal underrette kontohaveren om størrelsen af de beløb, der skal indberettes efter stk. 1, jf. stk. 4. Underretning til kontohaveren skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører.« Skattekontrollovens § 8 H, stk. 1-4 og 6, er ikke ændret.

(* 18) Affattelsen af skattekontrollovens § 11, 4. pkt., ved § 1, nr. 7, i lov nr. 286 af 9. juni 1977 har samme ordlyd som i denne lovbekendtgørelse.