Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tipning og lotto

Herved bekendtgøres lov om tipning og lotto, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 25. februar 1977, med de ændringer der følger af lov nr. 590 af 29. november 1978, lov nr. 107 af 11. marts 1981, lov nr. 613 af 19. december 1984, lov nr. 229 af 22. april 1987 og lov nr. 764 af 14. december 1988.


§ 1. Skatteministeren bemyndiges til at meddele bevilling til foranstaltning af væddemål, såkaldet »tipning« i forbindelse med idræts- og væddekamp, heste- og cykelvæddeløb dog undtaget, mod erlæggelse af en afgift til staten på 16 pct. af indskudssummen. Afgiften til staten udgør dog i tiden fra 1. juli 1986 til 31. december 1986 14,5 pct. af indskudssummen, medens den i tiden fra 1. januar 1987 til 31. december 1988 udgør 13,5 pct. af indskudssummen.

Afgiften udgør 13 pct. af indskudssummen i tiden fra 1. oktober 1989 til 30. september 1992.

Stk. 2. Bevillingshaveren kan med skatteministerens godkendelse fastsætte regler for frembringelse af erstatningsresultater, som om fornødent kan anvendes som grundlag for tipningen i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede idræts- og væddekampe.

§ 1 A. Skatteministeren bemyndiges endvidere til at meddele bevilling til afholdelse af et landsdækkende talspil (lotto) mod betaling af en statsafgift af samme størrelse som nævnt i § 1, stk. 1.

§ 2. Bevilling efter § 1 og § 1 A må kun gives til eet selskab, der skal organiseres som aktieselskab, og kun for 5 år ad gangen. Fornyelse af bevilling kræver godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Stk. 2. Bestemmelserne i aktieselskabsloven kommer til anvendelse på dette selskab for alle forhold, hvor bestemmelserne i nærværende lov ikke medfører andet.

Stk. 3. Selskabets vedtægter og eventuelle ændringer i disse skal godkendes af skatteministeren.

§ 3. Aktiekapitalen i selskabet skal være på 250.000 kr. Af aktiekapitalen tegner staten 70 pct., medens den øvrige kapital tilbydes Dansk Idræts-Forbund, De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger og De danske Gymnastikforeninger til tegning med en tredjedel til hver. Såfremt de 30 pct. af aktiekapitalen ikke måtte blive tegnet af de pågældende organisationer, tegner staten resten. Aktierne kan ikke overdrages uden samtykke af selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Selskabet skal ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og indtil 14 medlemmer. Formanden udnævnes af skatteministeren. Skatteministeren og undervisningsministeren udnævner hver et og kulturministeren to af bestyrelsens medlemmer, medens de i stk. 1 nævnte organisationer, der har deltaget i aktietegningen, samt Dansk Boldspil Union, Dansk Firmaidrætsforbund og De Danske Gymnastik og Ungdomsforeninger vælger hver et medlem. Selskabets medarbejdere kan efter reglerne i aktieselskabsloven udpege indtil 5 medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter for disse. Skatteministeren udpeger et af medlemmerne til som næstformand at fungere i formandens forfald. Af bestyrelsen, eksklusive formanden og de af medarbejderne udpegede medlemmer, afgår det ældst udnævnte (valgte) medlem hvert år, eventuelt efter lodtrækning. Genudnævnelse (genvalg) kan finde sted. I tilfælde af formandens eller et bestyrelsesmedlems afgang uden for tur foretages supplerende udnævnelse (valg). Hvis et af de af medarbejderne udpegede medlemmer afgår uden for tur, indtræder den valgte suppleant.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter størrelsen af formandens og bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Stk. 4. I dividende til aktionærerne udbetales 6 pct. p.a. Såfremt udbyttet i noget år ikke måtte nå den angivne størrelse, har aktionærerne ret til i de følgende år at oppebære et tilsvarende forøget udbytte.

Stk. 5. I tilfælde af selskabets opløsning har aktionærerne højst krav på indløsning af deres aktier til pari kurs samt til, foruden dividende for det løbende regnskabsår, at få udbetalt eventuel resterende dividende, jf. foran stk. 4. Om anvendelsen af den herefter tilbageværende selskabsformue tages bestemmelse på finansloven.

§ 4. Skatteministeren drager omsorg for fornødent tilsyn og kontrol med selskabets virksomhed og regnskab. Omkostningerne herved bæres af selskabet.

§ 5. Af indskudssummen skal 45 pct. anvendes til gevinster til vinderne.

§ 6. Af de gevinster, der tilfalder vinderne, skal svares en afgift til statskassen på 15 pct., beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

Stk. 2. Gevinsterne er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.

§ 6 A. Af indskudssummen tilfalder indtil 2,5 pct. den selvejende institution Team Danmark og Danmarks Olympiske Komite.

Stk. 2. Kulturministeren træffer årligt bestemmelse om størrelsen af de beløb, der skal overføres efter stk. 1.

Stk. 3. De dele af den maksimale ydelse, der ikke overføres til Team Danmark og Danmarks Olympiske Komite, overføres til kulturministerens midler til formål af almen kulturel karakter.

§ 6 B. Af indskudssummen anvendes 3 pct. til humanitære formål. Således anvendes

  • 1) 1 pct. til fordeling mellem Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors og Grænseforeningen,
  • 2) 1,5 pct. til fordeling mellem medlemsforeningerne af De Samvirkende Indvalideorganisationer (DSI) samt Muskelsvindfonden, Astma-Allergiforeningen samt eventuelle andre organisationer, der fungerer som interesseorganisationer for handicappede, kronisk syge m.v., og
  • 3) 0,5 pct. til fordeling mellem humanitære organisationer, der ikke er omfattet af denne bestemmelses nr. 1 eller 2.

Stk. 2. Fordelingen af de i stk. 1 nævnte midler foretages af finansministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Fordelingen af de i stk. 1, nr. 2, nævnte midler foretages efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

Stk. 3. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om midlernes fordeling, herunder om, på hvilke tidspunkter af året udbetaling skal finde sted.

Stk. 4. Beløb, der ikke kommer til anvendelse i de enkelte år, henlægges til særlige fonde under Finansministeriets bestyrelse.

§ 6 C. Af indskudssummen overføres 0,5 pct. til anvendelse efter reglerne i § 7, stk. 3.

§ 7. Af det overskud, der fremkommer efter udredelsen af statsafgiften, gevinsterne, de i §§ 6 A, 6 B og 6 C nævnte beløb og udgifterne til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt dividende, anvendes til idrætsformål 68,5 pct., jf. stk. 2 og 3, til formål af almen kulturel karakter 7 pct., jf. stk. 4, til velgørende og andre almennyttige formål 5 pct., jf. stk. 5, til støtte af ungdommens friluftsliv 3,4 pct., jf. stk. 6, og til støtte af andre ungdomsformål 16,1 pct., jf. stk. 7.

Stk. 2. Af det beløb, der efter stk. 1 skal anvendes til idrætsformål, tilfalder 45 pct. Dansk Idræts-Forbund, 21,5 pct. tilfalder De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, 21,5 pct. tilfalder De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, og 5 pct. tilfalder Dansk Firmaidrætsforbund.

Stk. 3. For det beløb, der efter stk. 1 skal tilfalde idrætsformål, og hvorover der ikke er disponeret efter stk. 2, træffer kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg afgørelse om størrelsen af det beløb, der i det enkelte år skal anvendes, og om dette beløbs fordeling.

Stk. 4. For det beløb, der efter stk. 1 skal anvendes til formål af almen kulturel karakter, træffer undervisningsministeren, for så vidt angår 2/7, og kulturministeren, for så vidt angår 5/7, med godkendelse af Folketingets Finansudvalg afgørelse om størrelsen af de beløb, der i det enkelte år skal anvendes, og om disse beløbs fordeling.

Stk. 5. For det beløb, der efter stk. 1 skal anvendes til velgørende og andre almennyttige formål, træffer finansministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg afgørelse om størrelsen af det beløb, der i det enkelte år skal anvendes, og om dette beløbs fordeling.

Stk. 6. For det beløb, der efter stk. 1 skal anvendes til støtte af ungdommens friluftsliv, træffer miljøministeren efter forslag fra Friluftsrådet og med godkendelse af Folketingets Finansudvalg afgørelse om størrelsen af det beløb, der i det enkelte år skal anvendes, og om dette beløbs fordeling.

Stk. 7. For det beløb, der efter stk. 1 skal anvendes til støtte af andre ungdomsformål, fordeler Dansk Ungdoms Fællesråd støtten efter retningslinier godkendt af kulturministeren. Den del af beløbet, der ønskes tildelt Dansk Ungdoms Fællesråd selv, forelægges forinden kulturministeren til godkendelse.

Stk. 8. Ved afgørelser efter stk. 4-6 skal vedkommende minister tilstræbe, at fordelingen sker med den størst mulige alsidighed inden for det angivne formål.

Stk. 9. Beløb, der ikke kommer til anvendelse i de enkelte år, jf. stk. 3-7, henlægges til særlige fonds under vedkommende ministeriums bestyrelse.

Stk. 10. De i stk. 2 nævnte beløbsmodtagere indsender årligt deres reviderede regnskab til Kulturministeriet. Til brug for Rigsrevisionen kan indhentes yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang.

§ 8. Selskabet er fritaget for at svare selskabsskatter til stat og kommune.

Stk. 2. Stiftelsesoverenskomst og vedtægter for selskabet samt de af dette udstedte aktier (interimsbeviser) kan udfærdiges på ustemplet papir.

§ 9. (Ophævet).

§ 10. Foranstaltning af anden tipning her i landet end den i denne lov hjemlede samt formidling af deltagelse i udenlandsk tipning straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig når lovovertrædelsen har haft en særlig omfattende karakter, kan straffen stige til fængsel i 1 år.

Stk. 2. Den, der deltager i en sådan ulovlig eller ulovligt formidlet tipning, som omhandlet i stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 3. Det staten unddragne afgiftsbeløb, jf. § 1, bliver at erstatte.

Stk. 4. Formidling af deltagelse i tipning eller lottospil i henhold til denne lov gennem erhvervsmæssig modtagelse af indskud af andre end de autoriserede forhandlere samt avertering herom er forbudt.

Stk. 5. Afholdelse af præmiekonkurrencer, bortlodning og lign. på grundlag af eller ved benyttelse af de officielle tips- og lottokuponer er forbudt for andre end bevillingshaveren.

Stk. 6. Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 4 og 5 straffes med bøde.

§ 11. Sager angående overtrædelse af denne lov behandles som politisager. For så vidt angår sager, der rejses i henhold til § 10, stk. 1, finder de i lov om rettens pleje kapitel 72-73 omhandlede retsmidler dog anvendelse i samme omfang som i sager, som det efter almindelige regler tilkommer statsadvokaten at forfølge.

§ 12. (Ophævet).

§ 13. Skatteministeren fastsætter de fornødne nærmere regler for lovens gennemførelse og bemyndiges til at afholde de dermed forbundne udgifter.

Stk. 2. Af de beløb, der afsættes til fordeling efter § 6 B og § 7, stk. 3-7, kan en del anvendes til ministeriernes administration af midlerne.

§ 14. Ud over hvad der følger af de foranstående bestemmelser, berøres lov nr. 73 af 30. marts 1895 om beskatning af spil ved væddeløb m.m. ikke af nærværende lov.

§ 15. (Ophævet).

§ 16. Denne lov træder i kraft straks.

------

Lov nr. 590 af 29. november 1978, hvis § 1 ændrer afgiftsprocenten i § 1, stk. 1, fra 20 pct. til 19 pct., indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven har virkning fra og med regnskabsåret 1978-79.

------

Lov nr. 107 af 11. marts 1981, hvis § 1 ændrer § 3, stk. 2, 1. pkt., § 3, stk. 2, 3. pkt., § 3, stk. 2, 4. pkt. og § 11, 2. pkt., indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

------

Lov nr. 613 af 19. december 1984, hvis § 1, nr. 1, 2 og 3 henholdsvis ændrer § 1, stk. 1, indsætter § 6 A og ændrer § 7, stk. 1, indeholder i § 3 følgende bestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft 1. januar 1985.

Stk. 2. Uanset § 1, nr. 1 og 2, udgør afgiften til staten efter lov om tipning § 1, stk. 1, 18 pct. i 1985 og 1986 og 17 pct. i 1987 og 1988 af indskudssummen, og det beløb, der skal overføres efter samme lovs § 6 A, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, udgør 1 pct. i 1985 og 1986 og 2 pct. 1 1987 og 1988 af indskudssummen.

Stk. 3. (Udeladt).

------

Lov nr. 229 af 22. april 1987, hvis § 1 ændrer § 1, stk. 1 og § 7, stk. 3, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

------

§ 2

Loven har virkning fra 1. juli 1986.

Lov nr. 764 af 14. december 1988, hvis § 1, nr. 1 ændrer titlen, nr. 2 ændrer § 1, stk. 1, nr. 3 indsætter § 1 A, nr. 4 ændrer § 2, stk. 1, nr. 5 ændrer § 3, stk. 2, nr. 6 ændrer § 6 A, stk. 1, nr. 7 indsætter § 6 A, stk. 2 og 3, nr. 8 indsætter § 6 B og § 6 C, nr. 9-11 ændrer § 7, stk. 1, nr. 12 ændrer § 7, stk. 2, nr. 13 og 14 ændrer henholdsvis § 7, stk. 7 og 8, nr. 15 indsætter § 7, stk. 10, nr. 16 ændrer § 10, stk. 4 og 5 og nr. 17 indsætter § 13, stk. 2, indeholder i § 3 følgende bestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 2, 6 og 8, har virkning fra 1. oktober 1989.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 1, nr. 10, 11 og 12, har virkning for 3/4 af Dansk Tipstjenestes overskud for regnskabsåret 1989-90.

Stk. 4. Forslag om revision af lovens § 1, nr. 6 og 8, fremsættes for Folketinget i folketingsåret 1992-93.

Stk. 5. (Udeladt).

Skatteministeriet, den 16. marts 1989

Anders Fogh Rasmussen

/Anne Marie Frederiksen

Officielle noter

Ingen