Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om investeringsfonds (* 1)

Herved bekendtgøres lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 12. december 1988 med de ændringer og tilføjelser, der følger af lov nr. 388 af 7. juni 1989, lov nr. 823 af 19. december 1989, lov nr. 888 af 29. december 1989, lov nr. 889 af 29. december 1989 og lov nr. 59 af 7. februar 1990.


§ 1. Henlæggelse til investeringsfond i overensstemmelse med de i denne lov givne regler kan fradrages i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, for hvilket henlæggelse foretages (»henlæggelsesåret«).

§ 2. (* 7) Berettiget til at foretage henlæggelse til investeringsfond er skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Henlæggelse til investeringsfond kan ikke foretages af dødsboer.

Stk. 3. Henlæggelse til investeringsfond kan heller ikke foretages af vekselerere, bankierer og finansierings- og investeringsvirksomheder.

§ 3. (* 2) Henlæggelser til investeringsfonds kan kun anvendes til forlods afskrivning på anskaffelsesudgifter vedrørende maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, skibe til erhvervsmæssig brug, bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages, og særlige installationer i sådanne bygninger, samt dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter, jf. nærmere § 7 og § 7A. Det samme gælder, hvor de nævnte aktiver benyttes til forsøgs- eller forskningsvirksomhed, som er knyttet til den skattepligtiges erhverv.

Stk. 2. Henlæggelser til investeringsfonds kan ikke benyttes til forlods afskrivning på maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis levealder ikke overstiger 3 år, eller hvis anskaffelsespris er 4.500 kr. eller derunder, såfremt den skattepligtige i henhold til afskrivningslovens § 3, stk. 1 eller 2, vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted. De 4.500 kr. pristalsreguleres efter afskrivningslovens § 3, stk. 2.

Stk. 3. 2) Henlæggelser til investeringsfonds kan ikke benyttes til forlods afskrivning på den aftalte eller beregnede anskaffelsessum for aktiver, der ikke er leveret eller fuldført, jf. dog § 3A, stk. 6.

Stk. 4. Henlæggelser til investeringsfonds kan ikke benyttes til forlods afskrivning på særlige installationer såsom centralvarmeanlæg, elevatorer o.lign. i bygninger, der ikke kan gøres til genstand for skattemæssig afskrivning.

Stk. 5. Overfører samlevende ægtefæller aktiver fra den ene ægtefælles erhvervsvirksomhed til anvendelse i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed, kan den anden ægtefælle ikke benytte henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på de overførte aktiver.

Stk. 6. Har en ægtefælle i væsentligt omfang deltaget i driften af den anden ægtefælles eller begges erhvervsvirksomhed, kan dennes investeringsfondshenlæggelser anvendes til forlods afskrivning på aktiver, der i det pågældende indkomstår anskaffes til virksomheden.

Stk. 7. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan henlæggelser til investeringsfonds ikke anvendes til forlods afskrivning på anskaffelsesudgifter vedrørende personbiler, der er indregistreret til privat personbefordring eller til udlejning uden fører.

Stk. 8. (* 4) (Ophævet).

Stk. 9. (* 3) Henlæggelser til investeringfonds, der er foretaget af selskaber, foreninger, institutioner m.v., der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan endvidere anvendes til dækning af afholdte udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, som er omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1. Det samme gælder fradragsberettigede udgifter til markedsføring, der er afholdt i forbindelse med eksport til udlandet. 1. og 2. punktum finder dog ikke anvendelse, i det omfang selskabet m.v. i stedet vælger at fradrage udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller at fradrage udgifter til markedsføring ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler.

§ 3A. (* 2) Skattepligtige, der som kommanditister deltager i en virksomhed, kan ikke benytte henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på aktiver, der omfattes af denne virksomhed. Det gælder dog ikke ved køb af skibe, der er omfattet af stk. 6.

Stk. 2. (* 2) Skattepligtige, der driver selvstændig skibsvirksomhed som bierhverv efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, kan ikke benytte henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på aktiver, der omfattes af denne virksomhed. Det gælder dog ikke ved køb af skibe, der er omfattet af stk. 6.

Stk. 3. (* 8) Skattepligtige personer kan kun benytte henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på aktiver i en virksomhed, såfremt den skattepligtige person i ikke uvæsentligt omfang deltager i driften af virksomheden.

Stk. 4. Kravet om, at den skattepligtige skal deltage i virksomheden med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang, gælder for det indkomstår, hvor henlæggelsen anvendes til forlods afskrivning, og for det følgende indkomstår. Bliver den skattepligtige uarbejdsdygtig som følge af alvorlig sygdom eller invaliditet efter, at midler er hævet og anvendt til forlods afskrivning, bortfalder kravet om personlig arbejdsindsats i den resterende del af perioden. Drives virksomheden af ægtefæller i forening, gælder reglen i 2. pkt., når en af ægtefællerne bliver uarbejdsdygtig. Hvis kun en af ægtefællerne driver virksomheden, gælder 2. pkt., når denne ægtefælle bliver uarbejdsdygtig. Kravet om personlig arbejdsindsats bortfalder tilsvarende i tilfælde af den skattepligtiges eller dennes ægtefælles død eller konkurs samt ved virksomhedsophør.

Stk. 5. (* 8) Skatteministeren kan med virkning for indkomstårene til og med 1990 tillade, at kravet om personlig arbejdsindsats efter stk. 3 og 4 fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor og henlæggelse til investeringsfond er foretaget inden 17. maj 1983.

Stk. 6. (* 2) Selv om betingelserne i stk. 3, 1. pkt., ikke er opfyldt, kan henlæggelserne dog benyttes, når det beløb, der hæves fra investeringsfondskontoen, indbetales til bygning af skibe. Det er en betingelse, at indbetalingen foretages senest 1 måned efter, at beløbet er hævet fra kontoen. Det er endvidere en betingelse, at industriministeren har godkendt, at reglerne i dette stykke kan anvendes på det skibsbygningsprojekt, der er indgået kontrakt om.

§ 4. Henlæggelsen kan højst andrage 25 pct. af overskuddet af selvstændig erhvervsvirksomhed i henlæggelsesåret - opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst - med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter, herunder skattegodtgørelse efter § 17 A i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud. Henlæggelsen skal mindst andrage 5.000 kr.

Stk. 2. Foretager den skattepligtige forskudsafskrivning på den aftalte byggesum for et skib efter afskrivningslovens § 14 eller på maskiner m.v. og bygninger efter afskrivningslovens afsnit IV A, formindskes den henlæggelse, som han kan foretage for det pågældende indkomstår, med forskudsafskrivningens beløb.

Stk. 3. Såfremt en skattepligtig både driver en erhvervsmæssig virksomhed, der berettiger til henlæggelse til investeringsfond efter § 2, stk. 1, og en virksomhed, der efter § 2, stk. 3, ikke berettiger til henlæggelse, kan der kun foretages henlæggelse på grundlag af overskuddet i førstnævnte virksomhed. Det samme gælder, hvor en del af en virksomhed ikke er berettiget til investeringsfondshenlæggelse efter § 2, stk. 3. I disse tilfælde er det en betingelse for henlæggelse til investeringsfond, at der aflægges en særskilt skattemæssig opgørelse over overskuddet i den berettigede virksomhed eller del af denne.

§ 5. (* 7) Efter henlæggelsesårets udløb, men inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for henlæggelsesåret skal på særlig konto i et af de pengeinstitutter, der er nævnt i stk. 5, indsættes et beløb lig den foretagne henlæggelse. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan skatteministeren dog godkende investeringsfondshenlæggelsen, selv om indskud foretages for sent.

Stk. 2. For skattepligtige personer, der skal føre regnskab i henhold til bogføringsloven eller skattekontrolloven, eller som uden at have pligt dertil fører et regnskab, der vedlægges selvangivelsen, skal indskuddet på særlig konto kun andrage 70 pct. af henlæggelsen til investeringsfond.

Stk. 3. Indskud på særlig konto af kun 70 pct. af henlæggelsen er betinget af, at de pågældende regnskaber efter skattemyndighedernes skøn kan danne grundlag for skatteansættelsen.

Stk. 4. Den særlige konto betegnes »konto for investeringsfond« og skal bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse og eventuelle personnummer eller CIR-nummer samt om virksomhedens regnskabsår og om henlæggelsesåret.

Stk. 5. Konto for investeringsfond kan oprettes i danske banker, sparekasser og andelskasser.

Stk. 6. Indskud på en konto kan dog helt eller delvis undlades, når den skattepligtige inden udløbet af fristen efter stk. 1 for at foretage indskud opfylder betingelserne i § 8 for at hæve beløb af samme størrelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter den skattepligtige skal afgive oplysninger og dokumentation for, at betingelserne i § 8 er opfyldt. Beløb, der er omfattet af 1. pkt., behandles efter reglerne om indskud.

§ 6. En henlæggelse til investeringsfond kan benyttes fra og med det indkomstår, der følger efter henlæggelsesåret.

Stk. 2. Henlæggelsen skal være anvendt i sin helhed inden 6 år efter udløbet af henlæggelsesåret. Denne frist kan efter derom indgivet andragende i det enkelte tilfælde forlænges af skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, når den pågældende dokumenterer, at det skyldes ham utilregnelige årsager, at anvendelse ikke har fundet sted inden fristens udløb.

Stk. 3. Har en skattepligtig foretaget henlæggelse til investeringsfond for flere indkomstår, skal henlæggelsen vedrørende et givet indkomstår først kunne benyttes, når tidligere henlæggelser er benyttet fuldt ud.

§ 7. (* 3) Benyttelse af henlæggelser til investeringsfonds til forlods afskrivning på et aktiv, jf. § 3, kan kun ske for det indkomstår, for hvilket skattemæssig afskrivning efter de i skattelovgivningen i øvrigt indeholdte regler første gang kan foretages på det pågældende aktiv. For de i § 3, stk. 9, nævnte udgifter kan henlæggelserne kun benyttes for det indkomstår, i hvilket udgiften er afholdt.

Stk. 2. Det forlods afskrevne beløb kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Når henlæggelser til investeringsfonds er benyttet til forlods afskrivning på et aktiv, skal skattemæssig afskrivning på dette aktiv efter de i skattelovgivningen i øvrigt indeholdte regler kun kunne foretages på anskaffelsessummen med fradrag af det forlods afskrevne beløb.

§ 7A. (* 2) Benyttelse af henlæggelser til forlods afskrivning ved bygning af skibe omfattet af § 3 A, stk. 6, kan foretages fra og med det indkomstår, hvor kontrakt om bygning af skibet er indgået, til og med det indkomstår, hvori levering finder sted, dog senest i 1990. § 7, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Forlods afskrivning skal foretages på byggesummen for de indkomstår, hvori beløbene hæves.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 medfører ingen ændring i grundlaget for beregningen af forskudsafskrivning på skibet. Den samlede forlods- og forskudsafskrivning kan dog ikke overstige 100 pct. af den aftalte byggesum eller af anskaffelsessummen, hvis denne er mindre end byggesummen.

Stk. 3. Ophæves eller sælges retten i henhold til en kontrakt om bygning af et skib, hvortil der er benyttet henlæggelser i henhold til § 3 A, stk. 6, skal henlæggelser lig summen af de foretagne forlodsafskrivninger på skibet, jf. stk. 1 og 2, med tillæg af 5 pct. for hvert år fra henlæggelsesårenes udløb og indtil udløbet af de indkomstår, hvori midlerne er hævet, medregnes i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesårene.

Stk. 4. Henlæggelser benyttet til forlods afskrivning ved bygning af skibe omfattet af § 3 A, stk. 6, indgår ikke ved opgørelsen af en virksomheds afkastgrundlag efter virksomhedsskattelovens § 8 og ved opgørelsen af indskudskontoen efter samme lovs § 3.

§ 8. (* 7) Når en skattepligtig ønsker helt eller delvis at anvende en henlæggelse til investeringsfond, hæves et til forlodsafskrivningen svarende beløb på kontoen efter § 5. I de i § 5, stk. 2, nævnte tilfælde hæves dog kun 70 pct. af forlodsafskrivningen. Pengeinstituttet må dog først udbetale midlerne, når det har modtaget et udfyldt skema fra den skattepligtige. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om dette skema.

Stk. 2. (* 3) Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved hævning af beløb til dækning af udgifter efter § 3, stk. 9.

§ 9. Er en foretagen investeringsfondshenlæggelse ikke eller ikke fuldt ud benyttet til forlods afskrivning inden udløbet af den frist, der er nævnt i § 6, stk. 2, medregnes det ikke anvendte henlæggelsesbeløb med tillæg af 5 pct. for hvert år fra henlæggelsesårets udløb og indtil fristens udløb i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesåret.

Stk. 2. (* 8) En foretagen investeringsfondshenlæggelse, der ikke anvendes som nævnt i § 3, stk. 1, kan hæves, selv om fristen efter § 6, stk. 2, ikke er udløbet. I så fald medregnes det nævnte henlæggelsesbeløb med tillæg af 5 pct. for hvert år fra henlæggelsesårets udløb og indtil udløbet af det indkomstår, hvori beløbet hæves, i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesåret.

Stk. 3. Det beløb, der er indsat på kontoen for investeringsfond, jf. § 5, sikrer skattekravet efter stk. 1 og 2 og kan ikke hæves, før skatten er betalt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at hæve beløb efter denne bestemmelse.

Stk. 4. (* 3) Anvendelse af henlæggelser til dækning af udgifter efter § 3, stk. 9, sidestilles i stk. 1 med forlods afskrivning.

§ 10. I tilfælde af den skattepligtiges død eller konkurs, eller hvis erhvervsvirksomheden ophører eller afhændes, medregnes ikke anvendte henlæggelsesbeløb med tillæg af 5 pct. for hvert år fra henlæggelsesårenes udløb og indtil udløbet af døds-, konkurs-, ophørs- eller afhændelsesåret i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesårene. Med ophør af erhvervsvirksomhed sidestilles ophør af den fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1 eller den begrænsede skattepligt af erhvervsvirksomhed efter samme lovs § 2, stk. 1, litra d eller e. Afløses den fulde skattepligt af begrænset skattepligt af erhvervsvirksomhed efter sidstnævnte bestemmelser, anvendes 2. pkt. dog ikke. Det samme gælder, hvis den begrænsede skattepligt af erhvervsvirksomhed afløses af fuld skattepligt. Ophører skattepligten for et selskab, en forening eller fond m.v., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a eller b, for så vidt angår erhvervsmæssig virksomhed, eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., skal ikke anvendte henlæggelsesbeløb medregnes i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesårene som nævnt i 1. pkt. Det samme gælder, hvis et selskab m.v. overgår til beskatning efter reglerne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a eller 4. Bestemmelsen i § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. (* 8) Hvor erhvervsvirksomheden afhændes eller ophører, kan henlæggelsen opretholdes på de oprindelige vilkår, såfremt indehaveren inden 2 år efter afhændelsen eller ophøret overtager en anden virksomhed.

Stk. 3. (* 8) Ophører skattepligten for en person eller et selskab, en forening eller fond m.v., kan henlæggelsen opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis personen, selskabet, foreningen eller fonden inden 2 år efter skattepligtsophøret på ny bliver fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig af erhvervsvirksomhed.

Stk. 4. (* 8) I tilfælde, hvor indehaveren af en erhvervsvirksomhed afgår ved døden, kan henlæggelsen overtages, ved skifte dog senest ved indgivelse af boopgørelsen, af en ægtefælle eller højst een arving efter afdøde på de for afdøde gældende betingelser.

§ 10A. Er der hævet midler på den i § 5 nævnte konto for investeringsfond, uden at den til det hævede beløb svarende henlæggelse kan forlods afskrives på de aktiver, hvorpå der ifølge skemaet til pengeinstituttet skulle foretages en sådan afskrivning, medregnes de ikke anvendte henlæggelsesbeløb med tillæg af 5 pct. for hvert år fra henlæggelsesårenes udløb og indtil udløbet af det indkomstår, hvori midlerne er hævet, i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesårene.

Stk. 2. Den skattepligtige kan vælge i stedet at overføre den ikke anvendte henlæggelse til forlods afskrivning på andre aktiver, hvorpå forlods afskrivning kan foretages efter denne lov. I så fald skal forlods afskrivning ske ved enhver anskaffelse af de nævnte aktiver, indtil hele beløbet er anvendt.

Stk. 3. Har forlods afskrivning efter stk. 2 ikke eller ikke fuldt ud kunnet foretages senest for det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori midlerne er hævet, anvendes stk. 1. I så fald skal tillæg dog beregnes indtil udløbet af det indkomstår, hvori forlods afskrivning senest kunne foretages.

Stk. 4. (* 3) Reglerne i stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på midler, der er hævet, uden at den til det hævede beløb svarende henlæggelse kan anvendes til dækning af udgifter som nævnt i § 3, stk. 9.

§ 11. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i det skema, der er nævnt i § 8.

Stk. 2. (* 7) I forskrifter, der udstedes i medfør af § 5, stk. 6, § 9, stk. 3, § 10, stk. 1, eller § 18, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår den nævnte overtrædelse med forsæt til skatteunddragelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 11A. (* 5) Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Når sager om de i § 11 nævnte overtrædelser indbringes for domstolene, behandles de som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 12. Forlods afskrivning efter denne lov sidestilles, hvor andet ikke er foreskrevet, med skattemæssige afskrivninger, der foretages efter lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

§ 13. Bogførings- eller regnskabspligtiges regnskaber skal for henlæggelsesåret og følgende år opstilles således, at de indeholder de posteringer, der er fornødne af hensyn til kontrollen med foretagne henlæggelser til investeringsfonds og med henlæggelsernes behørige anvendelse. Nærmere regler herom fastsættes af skatteministeren .

§ 14. Overdragelse, pantsætning eller andre retshandler med hensyn til foretagne indskud på en konto for investeringsfond kan ikke finde sted, ligesom indskuddene ej heller kan gøres til genstand for kreditorforfølgning, jf. dog § 10.

§ 15. Renter, der tilskrives en konto for investeringsfond, kan hæves i overensstemmelse med de af vedkommende pengeinstitut fastsatte regler herom.

§ 16. Foretagne henlæggelser til investeringsfonds kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige formue.

Stk. 2. Det på en konto for investeringsfond indestående beløb medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige formue med det fulde beløb.

§ 17. (* 6) (* 7) Er indskud på konto for investeringsfond foretaget med 70 pct. af henlæggelsen, jf. § 5, stk. 2, og statuerer den kommunale skattemyndighed, at det aflagte regnskab ikke kan danne grundlag for skatteansættelsen, jfr. § 5, stk. 3, indrømmes fradrag for investeringsfondshenlæggelse med et beløb lig indskuddet på kontoen.

Stk. 2. (* 6) Den skattepligtige kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde inden en måned efter datoen for den kommunale skattemyndigheds afgørelse meddele, at han ønsker helt at opgive at foretage henlæggelse for det pågældende henlæggelsesår, eller at han ønsker den foretagne henlæggelse opretholdt i fuldt omfang. I førstnævnte tilfælde har han, når indkomstansættelsen er reguleret i overensstemmelse med den fremsatte begæring, ret til at hæve det foretagne indskud på kontoen. I sidstnævnte tilfælde skal han inden en måned fra datoen for den kommunale skattemyndigheds afgørelse ved yderligere indbetaling bringe det samlede indskud på kontoen op på et beløb lig den foretagne henlæggelse; denne indbetaling skal ske uden hensyn til klage over den kommunale skattemyndigheds afgørelse.

Stk. 3. Et i medfør af bestemmelsen i stk. 2 foretaget yderligere indskud på en konto for investeringsfond betragtes som foretaget samtidig med det oprindelige indskud for det pågældende henlæggelsesår. Forrentning begynder dog først ved indskuddets foretagelse.

§ 17A. (* 9) Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 18. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for pengeinstitutternes medvirken ved ordningen og for tilsynet med de i pengeinstitutterne oprettede konti for investeringsfonds.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter i øvrigt de nærmere regler for gennemførelse af denne lov og bemyndiges til at afholde de hermed forbundne udgifter.

§ 18A. (Ophævet)

§ 18B. (Ophævet)

§ 19. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 17. april 1990

ANDERS FOGH RASMUSSEN

/K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsårene 1988-89 og 1989-90. Bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere ændringer i investeringsfondsloven er kun medtaget i det omfang, de skønnes at have betydning.

(* 2) Bestemmelserne i § 3, stk. 1, 1. pkt. og § 3, stk. 3, i de her anførte affattelser samt de nye bestemmelser i § 3 A, stk. 1, 2. pkt., § 3 A, stk. 2, 2. pkt., § 3 A, stk. 6, og § 7 A har virkning for henlæggelser og indskud, der er foretaget for indkomståret 1985 eller tidligere, og finder anvendelse, når skriftlig aftale om bygning af et skib er indgået senest den 31. december 1987 med aftalt levering senest den 31. december 1990, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 767 af 12. november 1986 og § 2 i lov nr. 306 af 25. maj 1987.

(* 3) Bestemmelserne i § 3, stk. 9, § 7, stk. 1, 2. pkt., § 8, stk. 2, § 9, stk. 4 og § 10 A, stk. 4, har virkning for henlæggelser, der er foretaget for indkomståret 1986 eller tidligere. Bestemmelserne trådte i kraft den 30. december 1987, jf. § 2 i lov nr. 836 af 18. december 1987.

(* 4) Bestemmelsen i § 3, stk. 8, er ophævet med virkning for aktiver, der anskaffes den 12. maj 1989 eller senere, jf. lov nr. 388 af 7. juni 1989.

(* 5) Bestemmelsen i § 11 A, stk. 1, i den her anførte affattelse har virkning fra den 1. april 1990, jf. § 13 i lov nr. 823 af 19. december 1989 og jf. § 34 i lov nr. 59 af 7. februar 1990.

(* 6) Bestemmelserne i § 17, stk. 1 og 2, i den her anførte affattelse har virkning fra den 1. april 1990, jf. § 13 i lov nr. 823 af 19. december 1989 fsva. den kommunale skattemyndigheds afgørelser.

(* 7) Bestemmelserne i § 2, § 5, § 8, stk. 1, 2. pkt., § 11, stk. 2 og § 17, stk. 1, har i de her anførte affattelser virkning fra og med skatteåret 1991-92, jf. § 8, i lov nr. 889 af 29. december 1989.

(* 8) Bestemmelserne i § 3 A, stk. 3 og stk. 5, § 9, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 2, 2. pkt. og § 10, stk. 2-4, i de her anførte affattelser har virkning fra og med indkomståret 1990, jf. § 11 i lov nr. 888 af 29. december 1989.

(* 9) Bestemmelsen i § 17A i den her anførte affattelse har virkning fra den 1. april 1990, jf. § 34 i lov nr. 59 af 7. februar 1990.