Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v.(* 1)

Herved bekendtgøres lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 22. april 1992, som ændret ved lov nr. 215 af 28. april 1993.


§ 1. Enhver, for hvem det findes af væsentlig betydning, kan hos Ligningsrådet få svar (forhåndsbesked) på spørgsmål af den i stk. 2 omhandlede art.

Stk. 2. Forhåndsbesked efter stk. 1 gives om spørgsmål vedrørende almindelig eller særlig indkomstskat, kulbrinteskat, selskabsskat eller formueskat, afgift og tillægsskat efter pensionsbeskatningsloven eller afgift efter lov om frigørelsesafgift.

Stk. 3. Bindende forhåndsbesked kan i almindelighed ikke indhentes om den skatte- eller afgiftsmæssige virkning af en disposition, der er gennemført.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 anvendes ikke, når forhåndsbesked kan indhentes efter kildeskattelovens § 33 A, stk. 4.

§ 2. Anmodning efter § 1 skal være indsendt skriftligt til den centrale told- og skatteforvaltning inden tidspunktet for rettidig indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, besvarelsen har betydning for. Anmodningen skal indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til forespørgerens rådighed. Hvis den centrale told- og skatteforvaltning for at kunne tage stilling til spørgsmålet må anmode forespørgeren om yderligere oplysninger eller domumentation, skal denne efterkomme anmodningen inden den frist, forvaltningen fastsætter. Efterkommes anmodningen ikke, afvises spørgsmålet, eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

§ 2 A. (* 2) Reglen i retsplejelovens § 343 om adgang til at kræve syn og skøn udmeldt ved de almindelige domstoles foranstaltning finder tilsvarende anvendelse i sager, hvor Ligningsrådet er anmodet om bindende forhåndsbesked. Dette gælder dog ikke sager vedrørende vurdering af fast ejendom.

Stk. 2. Begæres syn og skøn udmeldt, repræsenterer den centrale told- og skatteforvaltning skattemyndighederne som part i sagen.

Stk. 3. Den centrale told- og skatteforvaltning kan fastsætte en frist, inden for hvilken spørgeren skal tage stilling til, om der begæres syn og skøn i sagen.

Stk. 4. Begæres syn og skøn udmeldt, udsættes sagens behandling indtil skønsforretningen er gennemført.

§ 3. Finder Ligningsrådet, at det rejste spørgsmål er af en sådan beskaffenhed, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, eller at andre hensyn taler afgørende mod at fremkomme med en besvarelse, afvises anmodningen med fornøden begrundelse. Det samme gælder, hvis det ikke findes af væsentlig betydning for forespørgeren at få svar på det stillede spørgsmål, jfr. § 1, stk. 1.

§ 4. Når Ligningsrådet har taget stilling i sagen, sendes meddelelse om afgørelsen til forespørgeren og vedkommende skattemyndigheder. Forhåndsbeskeden skal være begrundet i det omfang, det anses for fornødent.

§ 5. Den afgivne forhåndsbesked kan forespørgeren indbringe for Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelsen af beskeden. Klagen skal ske skriftligt i den form, der er foreskrevet i skattestyrelseslovens § 25, stk. 2. Klagen behandles efter de i skattestyrelsesloven fastsatte regler, for så vidt de er forenelige med bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Landsskatterettens kendelser efter denne lov kan indbringes for domstolene af såvel forespørgeren som af skatteministeren inden 3 måneder efter kendelsens afsigelse.

Stk. 3. (* 2) Afgørelser, der går ud på afvisning, kan ikke indbringes for Landsskatteretten eller domstolene.

§ 6. Forhåndsbesked fra Ligningsrådet - eventuelt ændret efter indbringelse for Landsskatteretten eller domstolene - har bindende virkning for skattemyndighederne ved behandlingen af det beskrevne forhold. Forhåndsbeskeden er ikke bindende for skattemyndighederne i det omfang, der er sket ændring i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af forhåndsbeskeden. Det samme gælder, hvis der er sket ændringer i den lovgivning, der har ligget til grund for forhåndsbeskeden.

§ 7. Ved fremsendelsen af anmodning om bindende forhåndsbesked betales en afgift på et grundbeløb på 1.100 kr. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at der efterfølgende kan opkræves et yderligere afgiftsbeløb i tilfælde, hvor den beskrevne disposition har et betydeligt økonomisk omfang, eller hvor besvarelsen af forspørgslen er særlig arbejdskrævende. Det nævnte grundbeløb reguleres efter personsskattelovens § 20.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der i tilfælde, hvor forespørgslen afvises eller trækkes tilbage, kan ske hel eller delvis tilbagebetaling af den erlagte afgift.

Stk. 3. Afgørelser om afgiftens størrelse kan ikke indbringes for Landsskatteretten eller domstolene.

§ 8. Skatteministeren fastsætter de i øvrigt fornødne regler vedrørende Ligningsrådets og den centrale told- og skatteforvaltning samt Landsskatterettens virksomhed i henhold til denne lov.

§ 9. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for anmodninger om bindende forhåndsbesked, der indgives efter den 1. juni 1983.

Skatteministeriet, den 5. maj 1993

Ole Stavad

/ Kaj Lotz

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder noter om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for ændringer af lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v., der er vedtaget efter den 1. januar 1993.

(* 2) Ved lov nr. 215 af 28. april 1993 (Omkostningsdækning i klagersager; syn og skøn i ligningsrådssager om bindende forhåndsbesked) blev § 2 A indsat og § 5 ændret redaktionelt.

Loven trådte i kraft den 30. april 1993.