Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager (* 1)

Herved bekendtgøres lov om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, jf. lovbekendtgørelse nr. 293 af 5. maj 1993, som ændret ved lov nr. 299 af 27. april 1994.


Loven trådte i kraft den 29. april 1994. Ændringen har virkning for regninger, der er betalt efter loven ikrafttræden.

§ 1. Der ydes tilskud til dækning af udgifter, der er betalt for sagkyndig bistand m.v. ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten, bortset fra afgørelser om vurdering af fast ejendom. Tilsvarende gælder ved Landsskatterettens prøvelse af de i 1. pkt. nævnte spørgsmål.

Stk. 2. Bistanden skal være ydet af advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, jf. § 5, stk. 1, nr. 6, i lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, et medlem af Foreningen Dansk Revisorer eller af en person, der kan sidestilles hermed.

§ 2. Udgifter til bistand i skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen.

§ 3. Ved opgørelsen af de dækningsberettigede udgifter kan medregnes restafgifter, dog ikke gebyr i Landsskatteretssager, jf. skattestyrelseslovens § 25, stk. 4, udgifter til syn og skøn samt udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale.

Stk. 2. Ved opgørelsen af de dækningsberettigede udgifter fragår tilkendte eller på anden måde godtgjorte omkostninger. Det samme gælder afgiftstilsvar, der kan fradrages som indgående afgift efter lov om almindelig omsætningsafgift.

Stk. 3. (* 2) For personer og dødsboer dækkes udgifter, der er betalt inden udgangen af kalendeåret 1997, med 44 pct., og senere betalte udgifter med 38 pct. For andre dækkes betalte udgifter med 34 pct. Tilskuddet er skattefrit.

Stk. 4. Landsskatteretten kan bestemme, at omkostninger, der er afholdt til syn og skøn i en sag i Landsskatteretten, skal dækkes fuldt ud.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for, i hvilken form ansøgninger om omkostningsdækning efter denne lov skal indgives, hvilke oplysninger og attestationer ansøgningen skal indeholde, og hvilken dokumentation der skal ledsage ansøgningen. Skatteministeren fastsætter endvidere de nærmere regler om lovens administration, herunder om, hvilken myndighed der skal foretage udbetalingerne, om klageadgang og om tidspunktet for udbetalingen.

Stk. 6. Fastsætter skatteministeren regler om klageadgang, kan ministeren bestemme, at afgørelser, der er truffet af en statslig eller kommunal skattemyndighed, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 7. Administrative afgørelser i spørgsmål omfattet af denne lov kan indbringes for landsret som første instans. Sagen anlægges ved den landsret, i hvis kreds den skattepligtige har hjemting ved sagens anlæg, jf. dog retsplejelovens § 247.

Stk. 8. Krav på omkostningsdækning efter denne lov kan ikke sælges, pantsættes eller på anden måde overdrages. Kravet kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølgning eller modregning.

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for beregningen af omkostningsdækningen.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet m.v. som sådant bødeansvar.

§ 5. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 6. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren.

Stk. 2. Loven har virkning for udgifter, som er afholdt og betalt den 1. juli 1984 og senere.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 3. maj 1994

Ole Stavad

/ Kaj Lotz

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder noter til ændringer af

omkostningsdækningsloven, der er vedtaget efter den 1. oktober 1993.

(* 2) Ved lov nr. 299 af 27. april 1994 (Beskatning af investeringsforeninger og deres medlemmer m.v.) blev § 3, stk. 3, ændret.