Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager(* 1)

Herved bekendtgøres lov om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 8. august 1986, som ændret ved lov nr. 889 af 29. december 1989, lov nr. 59 af 7. februar 1990, lov nr. 217 af 10. april 1991 og lov nr. 291 af 29. april 1992.


§ 1. Udgifter betalt til bistand i skattesager dækkes efter reglerne i denne lov. Bistanden skal være ydet af advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, jf. § 4, stk. 1, nr 6, i lov om tilskud til den landøkonomiske konsulentvirksomhed, et medlem af Dansk Revisor Union eller af personer, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Udgifter til bistand i skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen.

§ 2. Udgifter efter § 1 dækkes, når de vedrører domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten. Dette gælder dog ikke for klagesager om vurdering af fast ejendom.

§ 3. Ved opgørelsen af de dækningsberettigede udgifter kan medregnes restafgifter, udgifter til syn og skøn samt udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale.

Stk. 2. Ved opgørelsen af de dækningsberettigede udgifter fragår tilkendte eller på anden måde godtgjorte omkostninger. Det samme gælder afgiftstilsvar, der kan fradrages som indgående afgift efter lov om almindelig omsætningsafgift.

Stk. 3. (* 2)(* 4)(* 5) Betalte udgifter dækkes med 50 pct. for personer og dødsboer. For investeringsforeninger som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, dækkes betalte udgifter med 44,7 pct. For selskaber, fonde og andre foreninger m.v. omfattet af selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven dækkes betalte udgifter med 34 pct. Det udbetalte beløb medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for, i hvilken form ansøgninger om omkostningsdækning efter denne lov skal indgives, hvilke oplysninger og attestationer ansøgningen skal indeholde, og hvilken dokumentation der skal ledsage ansøgningen. Skatteministeren fastsætter endvidere de nærmere regler om lovens administration, herunder om, hvilken myndighed der skal foretage udbetalingerne, om klageadgang og om tidspunktet for udbetalingen.

Stk. 5. * 3) Fastsætter skatteministeren regler om klageadgang, kan ministeren bestemme, at afgørelser, der er truffet af en statslig eller kommunal skattemyndighed, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 6. Administrative afgørelser i spørgsmål omfattet af denne lov kan indbringes for landsret som første instans. Sagen anlægges ved den landsret, i hvis kreds den skattepligtige har hjemting ved sagens anlæg, jf. dog retsplejelovens § 247.

Stk. 7. Krav på omkostningsdækning efter denne lov kan ikke sælges, pantsættes eller på anden måde overdrages. Kravet kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølgning eller modregning.

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for beregningen af omkostningsdækningen.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet m.v. som sådant bødeansvar.

§ 5. (* 3) Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 6. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren.

Stk. 2. Loven har virkning for udgifter, som er afholdt og betalt den 1. juli 1984 og senere.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 11. juni 1992

Anders Fogh Rasmussen

/ Kaj Lotz

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder noter til ændringer af

omkostningsdækningsloven, der er vedtaget efter den 1. januar 1989.

(* 2) Ved lov nr. 889 af 29. december 1989 (Omlægninger i selskabsbeskatningen m.v.) blev § 3, stk. 3, ændret.

Ændringen har virkning fra og med skatteåret 1991-92.

(* 3) Ved lov nr. 59 af 7. februar 1990 (Klageafkortning) blev § 3, stk. 5, indsat og § 5, stk. 1, ændret.

Loven trådte i kraft den 1. april 1990.

(* 4) Ved lov nr. 217 af 10. april 1991 (Skatteomlægninger) blev § 3, stk. 3, ændret.

Ændringen har virkning fra og med indkomståret 1991.

(* 5) Ved lov nr. 291 af 29. april 1992 (A conto skat for selskaber m.v.) blev § 3, stk. 3, ændret.

Ændringen har virkning fra og med indkomståret 1993.